Uprava
Organi upravljanja Fakultetom političkih nauka su dekan, prodekan za nastavu i Vijeće Fakulteta.

Dekan Fakulteta političkih nauka je prof. dr Milan Marković.

Prodekan za nastavu je prof. dr Vesna Simović-Zvicer.

Prodekan za međunarodnu saradnju je prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan.

Vijeće Fakulteta čine njeni nastavnici, predstavnici saradnika i predstavnici studenata Fakulteta.

Prema Statutu UCG, navedeni organi upravljanja imaju dolje navedene nadležnosti.

Dekan (član 42):

 • organizuje i rukovodi radom fakulteta, odnosno akademije;
 • odlučuje o korišćenju sredstava sa podračuna fakulteta, odnosno akademije, u skladu sa finansijskim planom fakulteta, odnosno akademije, odobrenim od strane Upravnog odbora;
 • obezbjedjuje efikasno, ekonomično i cjelishodno korišćenje sredstava  dodijeljenih fakultetu, odnosno akademiji, od strane Univerziteta i informiše Vijeće o materijalnofinansijskom poslovanju te jedinice, prezentacijom finansijskog plana i finansijskih izvještaja jedinice;
 • zastupa i predstavlja fakultet, odnosno akademiju, u skladu sa zakonom i ovim statutom;
 • izvršava odluke Vijeća fakulteta, odnosno akademije, i organa Univerziteta;
 • donosi akte u skladu sa ovim statutom i drugim opštim aktima Univerziteta;
 • predsjedava sjednicama Vijeća fakulteta, odnosno akademije;
 • predlaže organizacionu, akademsku i neakademsku strukturu na fakultetu, odnosno akademiji;
 • daje mišljenje u postupku utvrdjivanja sistematizacije radnih mjesta na fakultetu, odnosno akademiji;
 • obavlja i druge poslove propisane ovim statutom ili drugim opštim aktom ili za koje je ovlašćen od strane Upravnog odbora Univerziteta ili rektora.

Dužnosti prodekana određuje dekan, svojom odlukom (član 44).

Vijeće Fakulteta (član 39):

 • prati rad studenata na fakultetu, odnosno akademiji;
 • daje predloge Senatu u vezi sa promjenama u strukturi i sadržini studijskog programa i predmeta, nastavnim metodama i drugim akademskim pitanjima;
 • bira predstavnika u Senat i u vijeća Senata;
 • po potrebi formira izvedeno vijeće i odredjuje njegov sastav i djelokrug rada, uz prethodnu saglasnost Senata;
 • obavlja i druge poslove propisane ovim statutom ili drugim opštim aktom.

 

Na osnovu člana 64 Statuta Univerziteta Crne Gore, u skladu sa odredbama člana 56. stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni list Crne Gore”, br. 44/14, od 21. 10. 2014. i 52/14, od 16. 12. 2014. godine), i člana 63 stav 2 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u realizaciji akata rektora Univerziteta Crne Gore, br. 01-2882, od 01. 12. 2014. i 01-838, od 31. 03. 2015. godine Vijeće Fakulteta političkih nauka čine
 
U skladu sa utvrđenom strukturom, Vijeće Fakulteta političkih nauka čine:

 

 Dr MILAN MARKOVIĆ, redovni profesor;

 Dr SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ, redovni profesor;
 
 Dr SRĐAN DARMANOVIĆ, redovni profesor
 
 Dr SAŠA KNEŽEVIĆ, vanredni profesor,

 Dr NATAŠA RUŽIĆ, vanredni profesor,

 Dr BORIS VUKIĆEVIĆ, vanredni profesor,

 Dr OLIVERA KOMAR, vanredni profesor,

 Dr VESNA SIMOVIĆ ZVICER, vanredni profesor,
 
 Dr DANIJELA VUKOVIĆ-ĆALASAN, vanredni profesor,
 
 Dr UGLJEŠA JANKOVIĆ, docent
 
 Dr MEHMED ĐEČEVIĆ, docent
 
 Dr  ZLATKO VUJOVIĆ, docent

 

mr IVAN JEKNIĆ, saradnik u nastavi - predstavnik;

ALEKSANDAR ŠIPČIĆ, predstavnik studenata;

ANA ĐERIĆ, predstavnica studenata;
 
DŽENIS TAHIROVIĆ, predstavnik studenata.
 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.