Fakultet političkih nauka

Uprava
Organi upravljanja Fakultetom političkih nauka su dekan, prodekan za nastavu i Vijeće Fakulteta.

Dekan Fakulteta političkih nauka je prof. dr Milan Marković.

Prodekan za nastavu je doc. dr Vesna Simović-Zvicer.

Prodekan za međunarodnu saradnju je doc. dr Danijela Vuković-Ćalasan.

Vijeće Fakulteta čine njeni nastavnici, predstavnici saradnika i predstavnici studenata Fakulteta.

Prema Statutu UCG, navedeni organi upravljanja imaju dolje navedene nadležnosti.

Dekan (član 42):

 • organizuje i rukovodi radom fakulteta, odnosno akademije;
 • odlučuje o korišćenju sredstava sa podračuna fakulteta, odnosno akademije, u skladu sa finansijskim planom fakulteta, odnosno akademije, odobrenim od strane Upravnog odbora;
 • obezbjedjuje efikasno, ekonomično i cjelishodno korišćenje sredstava  dodijeljenih fakultetu, odnosno akademiji, od strane Univerziteta i informiše Vijeće o materijalnofinansijskom poslovanju te jedinice, prezentacijom finansijskog plana i finansijskih izvještaja jedinice;
 • zastupa i predstavlja fakultet, odnosno akademiju, u skladu sa zakonom i ovim statutom;
 • izvršava odluke Vijeća fakulteta, odnosno akademije, i organa Univerziteta;
 • donosi akte u skladu sa ovim statutom i drugim opštim aktima Univerziteta;
 • predsjedava sjednicama Vijeća fakulteta, odnosno akademije;
 • predlaže organizacionu, akademsku i neakademsku strukturu na fakultetu, odnosno akademiji;
 • daje mišljenje u postupku utvrdjivanja sistematizacije radnih mjesta na fakultetu, odnosno akademiji;
 • obavlja i druge poslove propisane ovim statutom ili drugim opštim aktom ili za koje je ovlašćen od strane Upravnog odbora Univerziteta ili rektora.

Dužnosti prodekana određuje dekan, svojom odlukom (član 44).

Vijeće Fakulteta (član 39):

 • prati rad studenata na fakultetu, odnosno akademiji;
 • daje predloge Senatu u vezi sa promjenama u strukturi i sadržini studijskog programa i predmeta, nastavnim metodama i drugim akademskim pitanjima;
 • bira predstavnika u Senat i u vijeća Senata;
 • po potrebi formira izvedeno vijeće i odredjuje njegov sastav i djelokrug rada, uz prethodnu saglasnost Senata;
 • obavlja i druge poslove propisane ovim statutom ili drugim opštim aktom.

Sadašnji sastav Vijeća čine: prof.dr Milan Marković, prof. dr Sonja Tomović Šundić, prof. dr Saša Knežević, prof. dr Čedo Veljić, prof. dr Nataša Ružić, prof. dr Boris Vukićević, prof. dr Olivera Komar, doc. dr Danijela Vuković-Ćalasan, doc. dr Vesna Simović-Zvicer, doc. dr Ivan Vuković, doc. dr Uglješa Janković, predstavnik saradnika mr Ivan Jeknić, predstavnici studenata : Aleksandar Šipčić i Jelena Šukić.

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.