Javni konkurs za dodjelu Nagrade Džon Plamenac
UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Podgorica, Ulica 13. jula br. 2

Tel. 020/481-157

 

Na osnovu Pravilnika o dodjeli nagrade Džon Plamenac (arh. br. 01-890 od 19. 05. 2023. godine) i Odluke (arh. br. 01-908 od 29. 05. 2023. godine), raspisuje se

JAVNI KONKURS

 Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore raspisuje Javni konkurs za dodjelu Nagrade Džon Plamenac.

Nagrada se dodjeljuje naučniku za poseban doprinos razvoju nauke u Crnoj Gori, za životno djelo iz oblasti političkih i njima srodnih nauka, za izuzetno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj djelatnosti, za širenje naučnih saznanja, za značajna ostvarenja u primjeni rezultata naučno-istraživačkog rada, za nastojanje da rezultati istraživanja imaju odgovarajuće značenje radi podsticanja mladih stručnjaka da se bave političkim naukama, za unapređenje političke kulture, dijaloga i tolerancije, kao i za ostvarivanje saradnje između nacionalnih i međunarodnih naučno-političkih ustanova.

 

Prijedlog za dodjelu nagrade mogu podnijeti: senati univerziteta, vijeća fakulteta, druga pravna lica koja su posebnim zakonom ovlašćena za naučno-istraživačku djelatnost i najmanje tri profesora univerziteta iz oblasti političkih i njima srodnih nauka.

Prijedlog za nagradu mora sadržati: ocjenu o naučnom i drugom doprinosu kandidata, postignute rezultate, kao i područje za koje se predlaže dodjela nagrade, za svakog predloženog kandidata.

Uz prijedlog se dostavlja popis naučnih radova razvrstanih odgovarajućim redom, najznačajniji radovi iz naučno-istraživačkog rada kandidata, biografija sa opštim podacima o kandidatu, naučnom zvanju, ustanovi, zaposlenju i sl.

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi, na adresu: Univerzitet Crne Gore – Fakultet političkih nauka, Podgorica, Ulica 13. jula br. 2 (tel. 020/481-157).

Dokaze o ispunjenosti uslova dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Fakulteta političkih nauka i u Dnevnom listu Pobjeda.                        

Komisija donosi odluku o dodjeli nagrade u roku od 30 dana od dana zaključivanja konkursa.   

Neblagovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatratiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.