Fakultet političkih nauka, 29.07.2019

Važno obavještenjeUvaženi studenti,


Obavještavamo da će Fakultet u narednom periodu vršiti uvid u evidencije o izvršavanju obaveza svakog studenta i u skladu sa evidentiranim stanjem, sprovoditi odgovarajuće postupke za regulisanje statusa studenta.

U tom smislu, posebno vam ukazujemo da će fakultet shodno članu 106 Zakona o visokom obrazovanju i članu 146 Statuta UCG, sprovoditi postupak ispisa studenata koji nijesu izvršili svoje obaveze iz ugovora o studiranju.

U skladu sa naprijed navedenim propisima za studente koji nijesu izvršili obaveze iz ugovora o studiranju, a koje se odnose na nepohađanje nastave u toku cijele godine, neupisavanje naredne godine studija, odnosno propuštanje ponovljenog prijavljivanja zaostalih predmeta iz prethodne godine studija u propisanom roku, a da im pri tom ne miruju prava i obaveze utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore, pokrenuće se postupak ispisa sa Fakulteta.

Na osnovu Odluke o naknadi za studiranje na Univerzitetu Crne Gore student koji nije u potpunosti izmirio finansijsku obavezu po osnovu školarine iz prethodnog perioda ne može upisati narednu godinu studija.

Student koji nije platio naknadu za studiranje/školarinu nema pravo da prijavi ispit za septembarski ispitni rok.

Ukoliko je studentu omogućeno plaćanje naknade za studiranje / školarinu u ratama, po isteku roka za plaćanje posljednje rate, student koji nije platio naknadu za studiranje /školarinu u cjelosti, nema pravo da prijavi ispit za naredni ispitni rok.

Broj posjeta : 1322