Fakultet političkih nauka, 26.09.2019

Konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije 2019/20.UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

 

K O N K U R S

za upis na studijske programe postdiplomskih magistarskih akademskih studija

(studijska 2019/20. godina)

 

 

 

Studije su jednogodišnje: prvi semestar – nastava (30 ECTS), drugi semestar – izrada magistarskog rada (30 ECTS), u skladu sa principima Bolonjske deklaracije i pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa kredita – ECTS.

Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije imaju kandidati koji su završili četvorogodišnje studije i kandidati sa završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama (240 ECTS kredita), u oblastima društveno-humanističkih nauka.

Prilikom prijavljivanja kandidata utvrđivaće se kompatibilnost završenog i studijskog programa na koji se kandidat prijavljuje. 

Kandidat za upis mora imati aktivno znanje jednog svjetskog jezika.

Studije su samofinansirajuće - školarina iznosi 750,00 eura, po semestru.

 

Na studijske programe se može upisati sljedeći broj studenata:

  1. Studijski program POLITIKOLOGIJA – 10 studenata
  2. Studijski program MEĐUNARODNI ODNOSI – 10 studenata
  3. Studijski program NOVINARSTVO – 10 studenata
  4. Studijski program EVROPSKE STUDIJE – 10 studenata
  5. Studijski program SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD – 10 studenata

   

 

Upis na postdiplomske studijske programe uređen je Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama. Pravila su objavljena na web stranici Univerziteta Crne Gore http://www.ucg.ac.me 

 

 

Prijave na Konkurs i dokumentacija se dostavljaju Službi za studentska pitanja Fakulteta političkih nauka, u ponedeljak, 30. septembra i utorak, 01. oktobra 2019. godine, od 10 do 14 časova.

 

Preliminarna rang lista biće objavljena u četvrtak, 01. oktobra u 18 časova (rok za prigovore 24 časa).

 

Kandidati koji steknu pravo na upis, po objavljivanju konačne rang liste, 02. oktobra, dužni su izvršiti upis 3. i 4. oktobra 2019. godine. Nastava na postdiplomskim magistarskim studijama će početi u ponedeljak. 07. oktobra 2019. godine, po rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama i web stranici Fakulteta političkih nauka.

 

Uz prijavu (obrazac se dobija na Fakultetu), prilažu se originali sljedećih dokumenata:

  • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (osnovne i specijalističke studije);
  • uvjerenje o položenim ispitima na studijama, sa prosječnom ocjenom (osnovne i specijalističke studije);
  • uvjerenje (potvrda) o znanju stranog jezika ili uvjerenje o položenim ispitima stranih jezika na studijama;
  • izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija biometrijske lične karte).

 

Strani državljani, odnosno lica koja su stekla inostranu diplomu dužni su podnijeti akt o nostrifikaciji diplome ranije završenog nivoa studija.

 

Broj posjeta : 1085