Fakultet političkih nauka, 01.02.2020

FPN u 2020. godini: Novi centri i istraživački projekti, pokretanje časopisa CIVIS i studentska praksa u institucijamaSa dekanom Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore prof. dr Milanom Markovićem razgovarali smo na temu najvažnijih aktivnosti i novih planova rada na svim studijskim programima ovog fakulteta: Medijske studije i novinarstvo, Socijalna politika i socijalni rad, Politikologija - međunarodni odnosi.

Marković ističe da je plan rada i aktivosti usklađen sa Strategijom razvoja ove univerzitetske jedinice za 2020. godinu.

 

MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO:OSNIVANJE CENTRA ZA MEDIJSKO ISTRAŽIVANJE I TRENING

On je najavio da će  početkom februara biti osnovan Centar za medijska istraživanja i trening kroz koji će se akademsko osoblje angažovano na studijskom programu Medijske studije i novinarstvo, baviti monitoringom medija, odnosno kvantitativnoImagem i kvalitativnom analizom sadržaja radi evidentiranja etičkih problema i trendova na medijskom tržištu.

„U toku su pregovori sa organizacijom OSCE u cilju osiguravanja podrške u jačanju kapaciteta Centra“, kazao je Marković navodeći da će se uz pomoć ove međunarodne organizacije Fakultet nastojati da osigura edukaciju akademskog osoblja, kako kroz boravak tri međunarodna eksperta, u  cilju održivosti i stvaranja savremenog centra za trening novinara, tako i kroz nabavku opreme.

Marković najavljuje i da će ovaj studijski program uskoro realizovati praksu za studente, u crnogorskim medijskim kućama, od 17. februara do 24. maja 2020. godine.  

„Fakultet političkih nauka je postigao dogovor da studenti u okviru predmeta Praksa u štampanim medijima (I godina), Praksa u onlajn medijima (II godina) i Praksa u elektronskim medijima (III godina) pohađaju praksu u sljedećim medijskim kućama: Dan, Dnevne novine, portal RTCG, Antena M, Kolektiv, Volim Podgoricu, Standard i TVCG. Studenti će u ovim medijskim kućama sticati praktično znanje od 17. februara do 24. maja 2020. godine“, kazao je dekan Marković.

On je dodao da će zahvaljujući odličnoj saradnji sa listom Dan, krajem januara i u februaru izaći tri broja dodatka Studentski korak.

„Prvi dodatak će izaći već 29. januara. U dodatku će biti objavljeni prvi tekstovi studenata prve godine studijskog programa Medijske studije i novinarstvo u okviru predmeta Uvod u novinarstvo“, saopštio je Marković.

Još jedna studentska redakcija, u kojoj će studenti učiti o etičkom izvještavanju o vulnerabilnim grupama poput manjina, maloljetnih lica, osoba sa invaliditetom, LGBT populacije, formiraće se kroz projekat PRIMME – (Professional, Responsible and Inclusive Montenegrin Media – Profesionani, odgovorni i inkluzivni crnogorski mediji), najavio je Marković.  

“Fakultet političkih nauka će kroz projekat PRIMME, koji finansira Evropska komisija, dobiti opremu za mobilno novinarstvo. U ovom projektu učestvujemo zajedno sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore, ,,Galileo production”, Romskom organizacijom mladih „Koračajte sa nama - Phiren Amenca“, Centrom za ženska prava, LGBT Forumom Progres i NVO 4 life, kazao je Marković.  

On je dodao i da je Fakultet političkih nauka je trenutno u fazi aplikacije zajedno sa fakultetima političkih nauka u Sarajevu i Beogradu za projekat koji bi finansirao UNESCO, a koji će biti posvećen procesu medijskog opismenjavanja građana.

U ovoj studijskoj godini Fakultet planira da uspostavi tješnju saradnju sa organizacijom OSCE i SEEMO. 

"Tim povodom očekujemo početkom godine gostovanje generalnog sekretara SEEMO g-dina Olivera Vujovića koji bi održao predavanje za studente, a istovremeno će biti održan niz sastanaka radi postizanja dogovora oko organizacije konferencije „Podgorica media days“ ili „Montenegro media days“", kazao je Marković.

SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD: UNAPREĐENJE SARADNJE SA INSTITUCIJAMA 

Na Studijskom programu za socijalnu politiku i socijalni rad na početku 2020.godine će se po prvi put realizovati nastava na dva modula (modul socijalne politike i modul socijalnog rada).

"Imajući u vidu da je riječ o novini u dosadašnjem procesu razvoja ovog studijskog programa, aktivnosti su usmjerene na organizaciju novih nastavnih kurserva, a to su: Socijalna politika EU, Migraciona politika, Socijalni rad i nasilje u porodici. Koncipiranjem ovih modula, studentima su pružila mogućnost da se jasnije usmjeravaju u okviru svoje struke na oblasti socijalne politike ili socijalnog rada", kazao je dekan Marković.

On je dodao da je aktuelno i unapređenje saradnje sa institucijama i organizacijama u kojima je moguće realizovati praktičnu nastavu, u okviru modula Socijalna politika u praksi.

"U toku su i konsultacije u vezi sa idejom osnivanja Odjeljenja za socijalno preduzetništvo, koje bi u opisu svoje djelatnosti imalo afirmaciju koncepta socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori", najavio je Marković.

Prema njegovim riječima, planirano je i uključivanje Studijskog programa za socijalnu politiku i socijalni rad u projekat MIGREC“ (Migration, Integration and Governance Research Centre), a u saradnji sa Studijskim programom za socijalnu politiku i socijalni rad, Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

"Takođe, planirano je i učešće na „Olimpijadi socijalnih nauka“ u maju 2020. godine. Na ovom događaju okupljaju se predstavnici fakulteta iz regiona koji razvijaju socijalno-humanističke nauke, kao i stručni radnici i saradnici iz oblasti socijalne i dječje zaštite", kazao je Marković.

On je pomenuo da su tokom 2020. godine planirane i aktivnosti u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, kao i sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja na polju aktuelnih socijalnih reformi u Crnoj Gori.

 

POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI: PONOVNO POKRETANJE ČASOPISA CIVIS

Naučno osoblje na studijskom programu Politikologija-međunarodni odnosi u 2019. godini realizovalo je istraživanje u okviru European Social Survey, u kojem se po prvi put našla i Crna Gora.

"Terenski rad za deveti ciklus ovog istraživanja za Crnu Goru sproveo je Centar za društvena istraživanja koji funkcioniše na našem Fakultetu. Istraživanje predstavlja značajnu bazu relevantnih podataka koji mogu biti korišteni za izradu naučnih radova iz različitih oblasti", kazao je Marković.

On je najavio da će se u 2020. godini, na ovom studijskom programu, raditi na jačanju uslova za ponovno pokretanje naučnog časopisa „Civis“.

Kada je riječ o praktičnoj nastavi, u 2019. potpisani su memorandumi o saradnji sa  Glavnim gradom i Kancelarijom za evropske integracije, a studenti su praksu odrađivali i u Skupštini Crne Gore i nevladinim organizacijama.

Takođe, započete su aktivnosti iz domena strateškog planiranja javnih politika i povezivanja sa Sektorom za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike Generalnog sekretarijata Crne Gore.

"Pored redovnih obuka i seminara za naše studente, dio naučnog osoblja sa ovog studijskog programa u 2020. godini biće angažovan na uspostavljanju modela za umrežavanje espertize iz akademske zajednice sa potrebama javnog sektora u procesu planiranja javnih politika", kazao je dekan Marković.

Značajne aktivnosti pokrenute su na osmišljavanju nastave na novim predmetima kojima se na našem Fakultetu pokrivaju naučne oblasti koje su u fokusu na evropskim univerzitetima kao što su: bezbjednost i geopolitika, korporativno i poslovno komuniciranje i migracione politike.

 

Medijske objave:

https://www.aktuelno.me/crna-gora/markovic-studente-ceka-praksa-u-institucijama/

https://volimpodgoricu.me/2020/02/01/novi-projekti-fpn-a-u-2020-godini-studente-ceka-praksa-u-institucijama/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/267579/osniva-se-centar-za-medijska-istrazivanja-i-trening.html

https://fosmedia.me/mobile/index.php/infos/drustvo/novi-projekti-fpn-u-2020-godini-studente-ceka-praksa-u-institucijama

http://www.antenam.net/drustvo/147565-osniva-se-centar-za-medijska-istrazivanja-i-trening

https://kodex.me/clanak/201721/centar-za-medijska-istrazivanja-i-trening-bice-osnovan-pocetkom-februara

http://www.rtnk.me/me/društvo/centar-za-medijska-istraŽivanja-i-trening-u-okviru-ucg---a/

https://www.mina.news/crnagora/osniva-se-centar-za-medijska-istrazivanja-i-trening/

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 750