Fakultet političkih nauka, 25.09.2020

STRUKTURA PRIJEMNOG ISPITA NA MASTER STUDIJAMASTRUKTURA PRIJEMNOG ISPITA NA MASTER STUDIJAMA

 

- MEĐUNARODNI ODNOSI  -

 

Kandidati koji podnose prijave za upis na studijski program Međunarodni odnosi prijemni ispit iz oba predmeta  polagaće pismeno u formi testa.

 

Uvod u međunarodne odnose:

Radovan Vukadinović, Međunarodni politički odnosi, Zagreb, 2004

Osnovi diplomatije:

Radovan Vukadinović, Politika i diplomacija, Zagreb, 2004.

 

- KOMPARATIVNA POLITIKA -

 

Kandidati koji podnose prijave za upis na studijski program Komparativna politika prijemni ispit iz oba predmeta polagaće usmeno .

 

Uvod u politicke nauke:

Endru Hejvud, Politika, CLIO, Beograd, 2004.

Osnovi istrazivanja u politickim naukama:

Howard, Christopher, Thinking like a political scientist, Chicago University Press, 2017

*Tok ispita iz Uvoda u političke nauke i Osnova istraživanja u političkim naukama možete preuzeti na linku: 

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/20204/objava/87719-tok-prijemnog-ispita-za-studijski-program-komparativna-politika

 

 

- SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -

 

Kandidati koji podnose prijave za upis na studijski program Socijalna politika i socijalni rad prijemni ispit će se polagati:

 

Socijalna politika - kandidati prijemni ispit polažu usmeno:

Spiker, Pol, 2014, Socijalna politika - teorija i praksa, Fakultet politickih nauka Univerzitet u Beogradu, Beograd.

Vukovic, Drenka, 2011, Socijalna politika EU, Fakultet politickih nauka, UniverziteT u Beogradu, Beograd.

Socijalna zaštita - kandidati prijemni ispit polažu pismeno u formi testa:

Vuković, Drenka, Socijalna sigurnost, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2009.

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, ''Službeni list CG'', br. 27/2013, 1/2015, 42/2015, 47/2015, 56/2016, 66/2016, 1/2017, 31/2017 - odluka US, 42/2017 i 50/2017)

 

- MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO -

 

Kandidati koji podnose prijave za upis na studijski program Novinarstvo, prijemni ispit iz oba predmeta, polagaće pismeno u formi testa.

 

Uvod u novinarstvo:

Stjepan Malović, Osnove novinarstva, Golden marketing- tehnička knjiga, Zagreb, 2005

Zoran Jevtović, Radivoje Petrović, Zoran Aracki, Žanrovi u savremenom novinarstvu, Jasen, Beograd, 2014.

Online novinarstvo i novi mediji:

Ričard Krejg, Onlajn novinarstvo, Clio, Beograd, 2010.

 

Broj posjeta : 1015