Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 284. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 29. juna 2021. godine
Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 284. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka

održanoj 29. juna 2021. godine

I sjednica Vijeća

Izvještaj o imenovanju mentora i Komisije za ocjenu master rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Ana Marija Ćorić

Završna mjerila u pregovaračkim poglavljima vladavine prava - studija slučaja Crna Gora

1. Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

2. Prof. dr Gordana Đurović, mentorka

3. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, članica Komisije

Andrea Pantović

Etnički sukobi: Institucionalna teorija na primjerima sukoba u Srbiji i Hrvatskoj

1. Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

2. Prof. dr Srđan Darmanović, mentor

3. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, članica Komisije

Irma Hot

Neokolonijalizam u XXI vijeku: borba za interese ili demokratiju                    

1. Prof. dr Saša Knežević, predsjednik Komisije

2. Prof. dr Boris Vukićević, mentor

3. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, članica Komisije

Sandra Marković

Značaj međunarodne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na primjeru Crne Gore

1. Prof. dr Srđan Darmanović, predsjednik Komisije

2. Prof. dr Gordana Đurović, mentorka

3. Doc. dr Zlatko Vujović, član Komisije

Zeliha Hadžić

Stavovi građana Crne Gore o samohranom roditeljstvu

1. Prof. dr Čedo Veljić, predsjednik Komisije

2. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

3. Doc. dr Uglješa Janković, član Komisije

Željana Kandić

Uticaj stepena medijskih sloboda na proces evropskih integracija u Crnoj Gori

1. Prof. dr Gordana Đurović, predsjednica Komisije

2. Prof. dr Nataša Ružić, mentorka

3. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, članica Komisije

Teodora Krivokapić

Uloga društvenih mreža u predizbornoj kampanji manjinskih partija (studija slučaja: Parlamentarni izbori u Crnoj Gori 2020. godine)

1. Prof. dr Boris Vukićević, predsjednik Komisije

2. Prof. dr Nataša Ružić, mentorka

3. Doc. dr Zlatko Vujović, član Komisije

Nataša Milaš

Uloga medijske i informacijske pismenosti u poštovanju multikulturalnih vrijednosti i manjinskih prava

1. Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, predsjednica Komisije

2. Prof. dr Nataša Ružić, mentorka

3. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, članica Komisije

 

II - Ostala pitanja

 

Nakon svake sjednice Vijeća Fakulteta, studenti/kinje će na ovaj način biti obavještavani o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima, kao i o drugim relevantnim pitanjima.

Broj posjeta : 199