Podaci FPN - u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja - ASK od 30. 01. do 05. 02. 2023. godine
ASK 30. 01 - 05. 02. 2023. godine.

 

 

Postupajući u skladu sa zakonskim obavezama (Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja), dostavljamo podatke koji se odnose na period:

 

 

1. Od 30. 01. do 05. 02. 2023. godine:

 

• Tabelarni pregled o vrstama izdataka

• Analitička kartica

• Izvod na kojem je bilo promjena u navedenom periodu.

 

2. Putni nalog za službeno vozilo koji se izdaje na mjesečnom nivou i važi za februar mjesec.

 

3. U skladu sa Zakonom o stručnom osposobljavanju za lica sa stečenim visokim obrazovanjem (Sl. CG br. 38/2012 i 39/2013) i Javnim pozivom Uprave za ljudske resurse, program stručnog osposobljavanja na Fakultetu političkih nauka 15. 01. 2023. godine, otpočela su dva lica: Jovana Radulović (br. Ugovora 01-29 od 13. 01. 2023. godine) i Ivan Majić (br. Ugovora 01-28 od 13. 01. 2023. godine);

 

3. Sa saradnicom u nastavi Spec. Sci Aleksandrom Kovačević, potpisan je Ugovor o radu na određeno vrijeme, dvanaest mjeseci sa punim radnim vremenom (br. Ugovora 01-141 od 31. 01. 2023. godine), uz prethodno sprovedenu zakonsku proceduru, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore (br. 02-340/1, od 28. 09. 2017. godine), po Javnom oglasu za angažovanje saradnika u nastavi na Fakultetu političkih nauka, za oblast angažovanja Medijske studije i novinarstvo, objavljenom 11. 01. 2023. godine, na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i u dnevnom listu Pobjeda.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.