Fakultet političkih nauka, 24.01.2018

JAVNI OGLASUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Podgorica, Ulica 13. jula br. 2

Tel. 020/481-157

 

R a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

 

Za izbor dva saradnika u nastavi na Fakultetu političkih nauka, na određeno vrijeme – šest mjeseci, honorarno angažovanje,  za predmete:

 

  1. TV Novinarstvo, fond časova – 2; Psihologija komuniciranja, fond časova – 1;  Politička kultura, fond časova – 1;  (jedan izvršilac).

 

  1. Evropske integracije, fond časova – 1; Spoljna politika, fond časova – 1;  Politička ekonomija - fond časova – 2;  Javno mnjenje - fond časova – 1;   (jedan izvršilac).

 

 

Uslovi (u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju):

  • student master studija (društveno-humanističkih nauka) koji je završio osnovne ili specijalističke studije (društveno-humanističke nauke) sa najmanjom prosječnom ocjenom B (8,50);
  • student doktorskih studija (društveno-humanističkih nauka), odnosno doktorant koji je završio master studije (društveno-humanističke nauke) sa najmanjom prosječnom ocjenom B (8,50);
  • lice koje je steklo naučno zvanje doktor nauka (iz oblasti društveno-humanističkih nauka).

 

Bliži uslovi za izbor u zvanje saradnik u nastavi (u skladu sa članom 105. stav 1. Statuta Univerziteta Crne Gore): 1) pokazana sklonost za nastavni i naučno-istraživački rad (objavljeni naučni i stručni radovi, izlaganja na naučnim skupovima, pedagoško iskustvo, učešće u projektima i slično), 2) dužina studiranja, 3)  nagrade za postignute uspjehe u studiranju.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

  • Dokaze o završenim specijalističkim, magistarskim ili doktorskim studijama i prosječnoj ocjeni;
  • Dokaz o statusu studenta magistarskih ili doktorskih studija;
  • Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte;
  • Dokaze o ispunjenosti bližih uslova za izbor u zvanje saradnik u nastavi.

 

Dokaze o ispunjenosti uslova dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije.

 

Rok za prijavljivanje kandidata – osam dana od dana oglašavanja prijave o slobodnom radnom mjestu.

 

Prijave i dokumentacija se dostavljaju na adresu: Univerzitet Crne Gore - Fakultet političkih nauka, Podgorica, Ulica 13. jula br. 2 (tel. 020/481-157).                                                  

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.