Fakultet političkih nauka

Javni oglas
UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Podgorica, Ulica 13. jula br. 2

Tel. 020/481-169R a s p i s u j e

 

JAVNI OGLASZa izbor dva saradnika u nastavi na Fakultetu političkih nauka, na Studijskom programu Medijske studije i novinarstvo, za studijsku 2020/21. godinu (po ugovoru o honorarnom angažovanju):

  

Izvršilac 1:  Honorarno angažovanje saradnika u nastavi za zimski semestar studijske 2020/21. godine, (zaključno sa 10. 02. 2021. godine), za predmete: Uvod u novinarstvo – 2 časa; Akademsko pisanje i retorika – 2 časa; Medijska pismenost – 2 časa; Novinarska etika - 2 časa; TV novinarstvo – 2 časa.

 

Izvršilac 2: Honorarno angažovanje saradnika u nastavi za studijsku 2020/21. godinu, (zaključno sa 30. 06. 2021. godine), za predmete: Istraživanje u komunikološkim naukama – 2 časa; Komunikacijski sistemi – 1 čas; Online produkcija – 2 časa; Vizuelna kultura - 1 čas; Istraživačko novinarstvo – 2 časa; Istraživačko novinarstvo – 1 čas (specijalističke studije);Uslovi koje kandidati za saradnike u nastavi treba da ispunjavaju:

 

Uslovi (u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju): 

 

  • student master studija (društveno-humanističkih nauka) koji je završio osnovne ili specijalističke studije (društveno-humanističke nauke) sa najmanjom prosječnom ocjenom B (8,50); 
  • student doktorskih studija (društveno-humanističkih nauka), odnosno doktorant koji je završio master studije (društveno-humanističke nauke) sa najmanjom prosječnom ocjenom B (8,50);
  • lice koje je steklo naučno zvanje doktor nauka (društveno-humanističke nauke).

 

Na završenom  nivou studija, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena.

 

Bliži uslovi za izbor u zvanje saradnik u nastavi (u skladu sa članom 105. stav 1. Statuta Univerziteta Crne Gore): 1) pokazana sklonost za nastavni i naučno-istraživački rad (objavljeni naučni i stručni radovi, izlaganja na naučnim skupovima, pedagoško iskustvo, učešće u projektima i slično), 2) dužina studiranja, 3)  nagrade za postignute uspjehe u studiranju.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

 

  • Dokaze o završenim specijalističkim, magistarskim ili doktorskim studijama i prosječnoj ocjeni;
  • Dokaz o statusu studenta magistarskih ili doktorskih studija;
  • Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte;
  • Dokaze o ispunjenosti bližih uslova za izbor u zvanje saradnik u nastavi.

 

Dokaze o ispunjenosti uslova dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije.

Rok za prijavljivanje kandidata – osam dana od dana oglašavanja prijave o slobodnom radnom mjestu.

Prijave i dokumentacija se dostavljaju na adresu: Univerzitet Crne Gore - Fakultet političkih nauka, Podgorica, Ulica 13. jula br. 2 (tel. 020/481-169).   

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.        

Broj posjeta : 468

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.