Istorijski institut, 31.01.2020

Projekti Istorijskog instituta UCG donose aplikaciju i portal o drevnoj Duklji, mapiranje spomenika, kulturne rute...Rad naučnoistraživačkog kadra na projektima  i druge aktivnosti Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore u toku 2020. godine bile su povod razgovora sa direktorom Istorijskog instituta dr Radoslavom Raspopovićem. 

UCG: Sa italijanskim partnerima Istorijski institut UCG radi na izradi portala i aplikacije Doclea?

RASPOPOVIĆ: Riječ je o segmetnu projekta Budućnost prošlosti: Studija i poboljšanje drevne Duklje, Crna Gora (The Future of the Past: Study And Enhancement of Ancient Doclea, Montenegro), koji Istorijski institut UCG realizuje sa CNR iz Rima (Progetto di Grande Relevanza).

U saradImagenji sa IT kompanijom “HERMETIS”, članovi crnogorskog i italijanskog radnog tima su radili na izradi portala i aplikacije Doclea. Rad na tim poslovima uskoro će biti završen.

U nastavku realizacije ovog projekta predviđena  su dva izlaganja naučnih radnika Istorijskog instituta na skupovima koji će biti održani u   2020. godini, u Italiji i Hrvatskoj. Rad na projektu, takođe, podrazumijeva i dva boravka italijanskih kolega u Crnoj Gori radi završetka poslova naučnoistraživačkog karaktera. 

UCG: Rad na istraživačkom projektu „Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope – CLIO MAP“ ulazi u svoj drugi kvartal, sa ispunjenim dosadašnjim zadacima...

RASPOPOVIĆ: Na ovom nacionalnom istraživačkom projektu angažovani su svi naučni radnici Istorijskog instituta i dobar dio stručnog osoblja.

U toku januara je rađeno na izradi platforme za GIS bazu podataka o odabranim spomenicima crnogorske kulturne baštine, kao i istraživačke aktivnosti na prikupljanju odgovarajućih informacija za njeno popunjavanje.

U narednim mjesecima, osim unošenja u bazu podataka o zaštićenim  spomenicima kulture,  realizacija projekta podrazumijevaće i visok stepen mobilnosti:  dolazak kolega iz Italije, Poljske, Turske, Rusije, Srbije,  Slovenije, angažovanih na projektu, kao i odlazak naučnih radnika iz Instituta u navedene zemlje radi predavanja ili učešća na naučnim skupovima, shodno planiranim projektnim zadacima.

UCG: Koja istraživanja su u toku, kada je riječ o nastavku bilateralnog projekta Crne Gora i Kine: „GIS za lokalnu kulturnu baštinu: metodologija na osnovu primjera Kučke planine u Crnoj Gori i lokaliteta  na kulturnoj ruti Peking-Tijanđin-Hebei u Kini.

RASPOPOVIĆ: U okviru ovog projekta, trenutno u Crnoj Gori boravi kineski naučnoistraživački tim predvođen profesorom Jie He Imagesa Univerziteta u Tijanđinu, koji zajedno sa kolegama iz Istorijskog instituta vrši terenski rad na nizu spomenika crnogorske kulturne baštine u basenu Skadarskog jezera.

Ove radne aktivnosti su komplementarne istraživanjima na projektu CLIO MAP, budući da je cilj iskorišćenje tehničkih resursa kineskog tima i transfer znanja i tehnologija u cilju boljeg prikupljanja podatatka o ovim kulturnim spomenicima, koji treba da budu predstavljeni i u bazi podataka koja se priprema kroz CLIO MAP.

UCG: Italijanska arheologija u Crnoj Gori naći će se u Zborniku radova, u izdanju Nacionalnog istraživačkog savjeta u Rimu. O čemu je zapravo riječ?

RASPOPOVIĆ: To  donosi nastavak bilateralnog projekta Italijanska arheologija u Crnoj Gori: istorija i perspektive naučne saradnje (Italian archaeology in Montenegro: History and Perspectives of a Scientific Cooperation), koji Istorijski institut realizuje u saradnji sa italijanskim Nacionalnim savjetom za istraživanje - Istorijski institut Mediterana (CNR-ISMA) iz Rima

U toku januara 2020. članovi radnog tima radili su na pripremi naučnih članaka zbornik radova Archeologia italiana in Montenegro. Storia e prospettive di una cooperazione scientifica, koji će biti štampan krajem 2020. godine u izdanju Nacionalnog istraživačkog savjeta u Rimu, u okviru edicije Bilateralni projekti: Italija i Crna Gora.

U zborniku će biti predstavljeni rezultati rada na projektu, a svi članovi radnog tima, i italijanskog i crnogorskog, će biti autori/autorke radova u publikaciji. Urednice zbornika su dr Carla Sfameni i dr Tatjana Koprivica. Rad na ovom projektu takođe podrazumijeva odlazak radnog tima iz Instituta u Italiju i dolazak italijanskih kolega u Crnu Goru

UCG: Tajni Vatikanski arhiv će takođe biti polje na kojem ćete raditi istraživanja?

RASPOPOVIĆ: Jedno od polja.  Poslije višegodišnjeg zastoja koji je otklonjen, krajem 2019, u ovoj godini nastaviće se rad na projektu Monument Montegrina VatikanaPartnerska institucija na ovom poslu je Istorijski institut Humanističkog centra u Budimpešti. U ovoj godini, sa kolegama iz Mađarske, radićemo na obavljanju istraživačkih poslova u Tajnom vatikanskom arhivu, prikupljanju i pripremanju  za publikovanje prikupljenih dokumenata. Očekujemo završetak rada na Svesci i ove višetomne  edicije.  Dokumenti iz ove sveske  odnosiće se na društvenu istoriju Kotora u XVI vijeku. 

 Nadamo se da ćemo, kao i prethodnom slučaju, tokom narednih mjeseci otkloniti zastoj u relizaciji crnogorsko-albanskog  projekta:  Crna Gora na fotografijama ateljea  Marubi. U tome nam pomaže MinistarstImagevo vanjskih poslova odnosno zaposleni u  Generalnom direktoratu za ekonomsku i kulturnu diplomatiju.

Osim toga, u okviru bilateralnog projekta Role of the Mountains in Determining the Identity of Slovenia and Montenegro koji Istorijski institut realizuje sa Filozofskim fakultetom u Ljubljani, slovenački istraživački tim će boraviti u Crnoj Gori u aprilu 2020, a crnogorski istraživački  će boraviti u Sloveniji, u maju 2020.

UCG: U pripremi su i druge projektne aplikacije?    

RASPOPOVIĆ: Za program HORIZON 2020, završeni su poslovi učestvovanja u pripremi projekta. Na poziv kolega sa Univerziteta u Tuluzu – Francuska, naučni radnici Istorijskog instituta su učestvovali u pripremi i pisanju projektne prijave: Pastoral COMmunity Conserved Areas of the MEDiterranean Mountains and Socio-Ecological HERitage – PRO-MED-HER, koja je sredinom januara predata u okviru programa H2020, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS, Innovative Training Networks (ITN) Call: H2020-MSCA-ITN-2019. Rezultati konkursa se očekuju sredinom 2020. godine.

Završena je Priprema projektne aplikacije za projekat sa radnim naslovom Kolektivna memorija i revizionizam na primjeru spomenika NOB-a na prostoru bivše Jugoslavije, u kojem je Istorijski institut UCG partnerska institucija Filozofskom fakultetu u Ljubljani, u okviru EU granta Europe for Citizens-European remembrance.

Takođe je u toku izrada aplikacione dokumentacije za projekat: Petar II Petrović Njegoš u dokimentima iz fonda P.A. Lavrova,  Arhiva Ruske Akademije Nauka. Projekat bi realizovali u saradnji sa kolegama iz pomenute arhivske ustanove u Petrogradu. Realizacija projekta predstavljala  bi nastavak rada Istorijskog instituta na publikovanju arhivskih izvora ruske provinijencije o Petru II Petroviću Njegošu.

Nadalje, razrada projekta iz okvira Strategije razvoja Istorijskog instituta, radi realizacije programa cjeloživotnog učenja na UCG,  podrazumijeva stimulisanje parnterstava na akreditovanju  programa cjeloživotnog učenje u vidu rada:  Škole latinske (a kasnije i ćirilske , osmanske i antičke ) paleografije.

Škola latinske paleografije bi bila  organizovana  u Kotoru.  Na izradi akreditacionog programa za ovu školu radiće : Istorijski institut Humanističkog centra u Budimpešti, Budimpestanski univerzitet,  Fakultet za pomorstvo UCG, Centra izvrsnosti UCG. Korordinator svih projektnih aktivnosti bio bi Istorijski institut UCG.  

UCG: Kada je riječ o planiranim izdanjima naučnih publikacija, šta da očekujemo ove godine?

RASPOPOVIĆ:Osim nastavka redovnog publikovanja časopisa Istorijski zapisi, koji izlezi od 1948. godine, u 2020 planirano je i objavljivanje  nekoliko knjiga zbornika dokumenata  a nadamo se i dvije publikacije monografskog karaktera. Za sada je neupitno publikovanje Zbornika radova Interconnections in the Mediterranean through time: Montenegro and Italy, 2020.

Riječ je o prvoj štampanoj knjizi u novoustanovljenoj ediciji CNR-a BRIDGES: ITALIA MONTENEGRO SERIES. U zborniku će biti objavljeni radovi prezentovani na konferenciji koja je održana u Podgorici 23. septembra 2016. godine, koja je organizovana u sklopu bilateralnog projekta Mediterannean Cultural Heritage: Montenegro and Italy: Perception and Perspectives.

UCG: Koji naučni skupovi u organizaciji istorijskog instituta UCG su planirani u narednom periodu?

RASPOPOVIĆ: Za drugu polovinu 2020 planirano je održavanje  dva naučna skupa. Prvi pod naslovom Crna Gora 2030, koji predstavlja jedan od skupova iz okvira programskih aktivnosti UCG. Biće posvećen razvoju humanističkih nauka u Crnoj Gori, s posebnim   osvrtom na razvoj istorijske nauke.

Drugi naučni skup Nikola I Petrović Njegoš,  vladar i reformator, posvećen je 160- godišnjici od  stupanja na presto Nikole I  i 110 godišnjici od njegovog  proglašenja za kralja Crne Gore.

Oba naučna skupa biće održana u drugoj polovini ove godine.

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/uskoro-portal-i-aplikacija-o-drevnoj-duklji/

http://www.antenam.net/drustvo/147473-projekti-istorijskog-instituta-donose-aplikaciju-i-portal-o-drevnoj-duklji-mapiranje-spomenika-kulturne-rute

https://m.portalanalitika.me/clanak/357662/projekti-istorijskog-instituta-donose-aplikaciju-i-portal-o-drevnoj-duklji

 

 

Broj posjeta : 1081