Istorijski institut, 16.05.2020

O ostvarenim rezultatima na projektu Monumenta Vatikana MontenegrinaIstorijski institut Univerziteta Crne Gore je 20. marta 2014. godine, zaključio Ugovor o finansiranju Projekta “Monumenta montenegrina Vatikana”. Bilo je planirano da se od  sredstava odobrenih od strane Ministarstva kulture publikuju dva toma dokumenata iz Tajnog vatikanskog arhiva.

Dinamika realizacije projekta, nakon početnih dobrih rezultata zaustavljena je zbog odustajanja spoljnjih saradnika od daljeg  rada na njemu. Krajem prošle godine rukovodilac porojekta dr Radoslav Raspopović je dogovorio da se u daljem radu na realizaciji projekta angažuje dr Antal Molnar, direktor Istraživačkog centra za humanističke nauke pri Istorijskom institutu Mađarske Akademije Nauka. Posvećenost dr Molnara ovom projektu, koji sada nosi naziv “Monumenta Vatikana Montenegrina” rezultiralo je obavljenim istraživanjima u Vatikanu.

U februaru 2020. profesor Antal  Molnar proveo je sedam dana u Rimu, u cilju vršenja arhivskih istraživanja u vezi sa projektom Monumenta Vaticana Montenegrina (MVM). Arhivska istraživanja su uspješno  obavljena  u Vatikanskom apostolskom arhivu (Archivio Apostolico Vaticano, do 2019. Archivio Segreto Vaticano, Tajni arhiv Vatikana). U Vatikanskom apostolskom arhivu prvenstveno su istraženi  episkopski izvještaji jugozapadno- balkanskih dijeceza (Bar, Kotor, Budva, Skopje, Ohrid) iz perioda od XI do XVIII vijeka. Iz biskupskih izvještaja koje su manje-više redovno slali u Rim (u slučaju Kotora svake treće godine) može se analizirati  sistem ustanova u dijecezama, kao i najvažniji problemi pri pastoralnoj pomoći i najvažnija pitanja suživota katolika, muslimana i pravoslavaca.

U arhivu Kongregacije sinoda o spomenutim dijecezama prikupljeno je  više od pedeset izvještaja. Uz izvještaje je priložen i veliki broj pisama u kojima je kongregacija odgovorila episkopima. I spomenuta pisma  predstavljaju važne izvore za stavove Svete Stolice prema crkvenoj situaciji u Crnoj Gori u XVI i XVII vijeku.

Za izvještaje  kotorskih biskupa  dr Molnar je naručio foto snimake, a odgovori kongregacije su prepisani. Ove dvije grupe izvora će predstavljati  sadržaj prvog toma MVM-a na izvornom (latinskom i italijanskom) jeziku s regestama na crnogorskom jeziku. U sljedećem, Tomu II, planirano je da se  objave izvještaji drugih jugozapadno-balkanskih episkopija za koje za sada još nijesu naručene  kopije.

Zbog epidemije COVID-19, istraženi materijal još uvijek nije dobijen iz Vatikana, ali očekujemo da će on pristići tokom narednih dana. Nakon toga će se pristupiti transkripciji dokumenata, komentarisanju i pisanju regestara.

Tom I MVM-a: sadržaće prevashodno Izvještaje ad limina kotorskih episkopa Svetoj Stolici (1592.-1708.) a takođe i Odgovore Kongregacije sinod -AA V Congregazione del Concilio, Libri Litterarum Visitationum Sacrorum Liminum.

Broj posjeta : 588