Informaciona lista - Osnovi prava
Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

OBAVEZNI I 4 2P + 1V

Naziv predmeta: OSNOVE PRAVA, FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UCG, I semestar

Cilj izučavanja predmeta: Ovaj predmet je predvidjen za studente prve godine Politikologije, Međunarodnih odnosa, Novinarstva,

Evropskh studija i Socijalne politike i socijalnog rada, na FPN-u. Cilj izučavanja predmeta Osnova prava je sticanje znanja o osnovnim

pojmovima i institutima teorijskih i pozitivno pravnih nauka koji su po svom značaju i značenju osnovni za razumijevanje prava.

Ishodi učenja:

Definisati osnovne teorijsko-pravne pojmove kao što su: pravna norma, pravni pojam, pravni sistem, pravni poredak.

Upoznati se najvažnijim pravno-tehničkim instrumentima kao što su: pretpostavka, fikcija u pravu, dokaz, tužba, žalba.

Razlikovati i suvereno vladati de lege lata i de lege ferenda metodama (normativni, dogmatski (aksiološki i sociološki) i

komparativni) proučavanja pravnih disciplina.

Analizirati i usvojiti znanja o najznačajnijim komparativnim pravnim sistemima današnjice: kontinenalni, anglosaksonski,

šerijatski, kineski, japanski , hindu.

Ovladati osnovama pozitivno pravnih disciplina: Ustavnog, Poslovnog i Krivičnog prava, i tako se pripremiti za detaljnije

proučavanje ovih i drugih pravnih disciplina tokom nastavka studija.

Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, seminarski radovi, konsultacije.

PLAN RADA PO NEDJELJAMA

Nedjelje za nastavu, kolokvijume i završni ispit:

I nedelja Pojam, predmet i metod predmeta Osnova prava.

II nedelja Pojam prava.

III nedelja Pravna norma.

IV nedelja Pravni akt (Opšti i pojedinačni pravni akt).

V nedelja Pravni odnos.

VI nedelja I Kolokvijum.

VII nedelja Subjekt prava.

VIII nedelja Ustavnost, zakonitost.

IX nedelja Vladavina prava, pravna država.

X nedelja Primjena prava.

XI nedelja Tumačenje prava.

XII nedelja II Kolokvijum

 XIII nedelja Sistemi prava. Osnove EU prava.

XIV nedelja Osnovi Poslovnog prava

XV nedelja Osnovi Krivičnog prava.

 Završni ispit.

 Popravni završnog ispita.

Osnovna literatura:

I - II dio

Budimir P. Košutić, Uvod u jurisprudenciju, CID, Podgorica, 2008. godine.

Vladan Kutlešić , Osnovi prava - Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, JP “Službeni list SCG”, Beograd 2005, ISBN 86-355-

0672-3.

Kosta Čavoški i Radmila Vasić – Uvod u pravo – drugo jedinstveno izdanje, Pravni fakultet u Beogradu, „Službeni glasnik“,

Beograd, 2007. godine.

III dio

Marijana Pajvačić, Ustavno pravo, Novi Sad, 2002. godine.

Dragan Radonjić, Pravo privrednih društava, Podgorica, 2007. godine.

Drago Radulovic, Krivično pravo, Podgorica, 2015. godine.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

- Seminarski rad i odbrana – do 10 poena;

- Dva kolokvijuma – do 20 (ukupno dol 40 poena);

- Završni ispit – do 50 poena.

*Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.

Konsultacije: Ponedeljkom, od 12 -13. 00h.

Podatke pripremila: Prof. dr Aneta Spaić

Saradnik na predmetu: Mr Ivan JeknićNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.