Fakultet političkih nauka

Tok prijemnog ispita za studijski program Komparativna politika
Tok ispitaTok ispita iz

Uvoda u političke nauke i Osnova istraživanja u političkim naukama

za upis na master program Komparativna politika

 

Student izvlači dva pitanja koja su obrađivana na predmetu Uvod u političke nauke i prvo pitanje se odnosi na razumijevanje i poznavanje materije (ukupno 25 bodova).

 

 • Država, elementi države
 • Podjela na grane vlasti
 • Legalitet i legitimitet
 • Tipovi političkih sistema
 • Tipovi političkih režima (tradicionalne i moderne klasifikacije i tipologije)
 • Demokratija
 • Interesne grupe
 • Izbori i izborni sistemi
 • Partije i partijski sistemi
 • Osnovni ideološki pravci
 • Oblici teritorijalne organizacije država
 • Razvoj politikologije kao naučne discipline
 • Birokratija
 • Ustav i prava građana

 

Drugo pitanje se odnosi na

 1. Operacionalizaciju dva koncepta koja će biti formulisana iz prvog pitanja,
 2. Postavljanje raznih vrsta istraživačkih pitanja i hipoteza uz pomoć ta dva koncepta,
 3. Identifikaciju mogućih metoda i skala za mjerenje tih koncepata (ukupno 25 bodova).

 

Ispit je u usmenoj formi pred tročlanom komisijom koju čine nastavnici i saradnici sa studijskog programa.

 

Osnovna literatura:

 

Endru Hejvud, Politika, CLIO, Beograd, 2004. 

Howard, Christopher, Thinking like a political scientist, Chicago University Press, 2017.

 

Vrijeme za konsultacije:

Ponedeljak, 28. septembar u 9h, kabinet 13.

Broj posjeta : 727