Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 22.04.2020

Jean Monnet programX

JEAN MONNET PROGRAM

 

U okviru programa Erasmus + aktivnosti Jean Monnet posebnog segmenta imaju za cilj:

 ■   promovisanje izvrsnosti u nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropske unije širom svijeta

 ■   podsticanje dijaloga između akademskog svijeta i kreatora politika;

 ■   poboljšanje upravljanja politikama EU.

 

Ključne aktivnosti Jean Monnet Akcije uključuju:

 ■   kursevi/predmeti,

 ■   istraživanje,

 ■   konferencije,

 ■   umrežavanje aktivnosti,

 ■   publikacije iz oblasti EU studija.

 

Jean Monnet program podržava 3 vrste aktivnosti:

 ■   obuke i istraživanje: Jean Monnet moduli, katedra i centri izvrsnosti.

 ■   podrška udruženju: Jean Monnet udruženje.

 ■   debata donosioca politika i akademskog svijeta: Jean Monnet mreže i Jean Monnet projekti.  

 

Korisni linkovi:

 ■   Aktivnosti Jean Monnet programa - Programski vodič i poziv objavljeni su na EACEA web sajtu.

 ■   Vodič za programe Erasmus + sadrži poglavlje Jean Monnet aktivnosti.

 

 

JEAN MONNET MODULI

Jean Monnet modul je kratak nastavni program (ili kurs) iz oblasti studija Evropske unije na visokoškolskoj ustanovi.

Svaki modul minimalno traje 40 nastavnih sati godišnje u akademskoj godini i mora se fokusirati na jednu određenu disciplinu u okviru Evropskih studija ili biti multidisciplinaran, što zahtijeva uključenje više profesora i stručnjaka.

Cilj modula je promocija istraživanja i nastavnog iskustva među mladim istraživačima, naučnicima i praktičarima u oblasti EU pitanja, podsticanje objavljivanja i širenja akademskog istraživanja, kreiranje interesa za pitanja EU, podsticanje uvođenja EU aspekta u obrazovne programe u kojima on nije zastupljen i sprovođenje kurseva prilagođenih određenim EU pitanjima važnim za svršene studente i njihov profesionalni angažman.

Dodatne informacije o Jean Monnet modulima mogu se naći u Vodiču za Erasmus + program i na datom linku.

 

JEAN MONNET KATEDRA

Jean Monnet katedra je nastavno mjesto za univerzitetske profesore sa specijalizacijom za studije Evropske unije. Predsjedavanje datom katedru može biti od strane samo jednog profesora, koji mora da obezbijedi najmanje 90 nastavnih sati tokom tri uzastopne akademske godine. Pored toga, predsjedavajući mora vršiti najmanje jednu dodatnu aktivnost u akademskoj godini.

Glavne aktivnosti (najmanje 90 sati akademske godine):

 ■   ojačati nastavu EU studija u službenom nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove;

 ■   obezbijediti detaljnu nastavu o EU pitanjima, za buduće stručnjake iz oblasti za kojima postoji sve veća potražnja na tržištu rada.

Dodatne aktivnosti

 ■   držati nastavu/predavanja studentima iz drugih sektora/odeljenja (npr. arhitektura, medicina, itd.) kako bi se bolje pripremili za budući profesionalni angažman;

 ■   ohrabruti, savjetovati i vršti mentorstvo mladih nastavnika i istraživača u predmetnim oblastima EU studija;

 ■   sprovoditi, pratiti i nadgledati istraživanje iz oblasti EU predmeta za druge obrazovne nivoe, kao što su obuka nastavnika i obavezno obrazovanje;

 ■   konferencije, seminari/online radionice-vebinari, radionice, itd. usmjerene na kreatore politika na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, kao i na civilno društvo.

 

Dodatne informacije o Jean Monnet katedri mogu se naći u Vodiču za Erasmus + program i na datom linku.

 

JEAN MONNET CENTRI IZVRSNOSTI

Jean Monnet centar izvrsnosti je ključna tačka/mjesto za kompetencije i znanje o pitanjima Evropske unije. Okuplja stručnjake na visokom nivou kako bi se stvorile veze između različitih disciplina i resursa u oblasti Evropskih studija, a uspostavili partnerski odnosi sa akademskim institucijama u drugim zemljama.

Centri igraju ključnu ulogu u povezivanju sa studentima sa fakulteta koji se obično ne bave pitanjima Evropske unije, kao i sa kreatorima politika, državnim službenicima, organizovanom civilnom društvu i široj javnosti uopšte.

Centri izvrsnosti podržavaju sledeće aktivnosti:

 ■   organizovanje i koordinacija resursa vezanih za studije Evropske unije;

 ■   vođenje istraživačkih aktivnosti u određenim pitanjima Evropske unije;

 ■   razvoj sadržaja o EU temama radi ažuriranja i dopune postojećih nastavnih programa;

 ■   rasprava i razmjena iskustava o EU, gde je to moguće u partnerstvu sa lokalnim zainteresovanim stranama i/ili predstavništvima EU u državama članicama i delegacijama EU u trećim zemljama;

 ■   objavljivanje rezultata istraživačkih aktivnosti.

 

Dodatne informacije o Jean Monnet centrima izvrsnosti mogu se naći u Vodiču za Erasmus + program i na datom linku.

 

 

JEAN MONNET PROJEKTI

Jean Monnet Projekti podržavaju sledeće aktivnosti:

 ■   inovacije - istražiti nove načine i različite metodologije kako bi EU subjekti bili atraktivniji i prilagodljivi različitim populacijama:

      -   razviti i testirati nove metodologije, sadržaj i alate o određenim EU temama;

      -   kreirati virtualne učionice o određenim predmetnim područjima i testirati ih u različitim kontekstima;

      -   osmisliti, kreirati i primjeniti alate za samo-obuku, koji promovišu aktivno građanstvo u EU;

      -   razviti i primijenti pedagoške sadržaje i nove/prilagođene didaktičke materijale za nastavu o EU temama u osnovnom i srednjem obrazovanju;

      -   aktivnosti obuke nastavnika o EU temama;

      -   Aktivnosti o EU temama sa učenicima na nivou osnovnih i srednjih škola, i u ustanovama za stručno obrazovanje i osposobljavanje.

 ■   ukrštanje - promoviše diskusiju i razmišljanje o EU pitanjima i poboljšava znanje o Uniji i njenim procesima:

      -   podržati kreiranje EU studija i/ili ojačati postojeće znanje i/ili poboljšati dinamiku „odjeljenja/katedre/istraživačkog tima“ u određenoj zemlji na VSU koja je izrazila interesovanje/potrebu;

      -   zajedničko podučavanje za studente koji su uključeni u više institucija (institucije koje učestvuju mogu organizovati zajedničke aktivnosti i pripremu alata koji podržavaju njihove kurseve).

 ■   diseminacija sadržaja o Evropskoj uniji – tiče se aktivnosti informisanja i širenja/diseminacije:

      -   aktivnosti informisanja i širenja/diseminacije za osoblje javne uprave, stručnjake za određene predmete i civilno društvo;

      -   konferencije, seminari i/ili okrugli stolovi o relevantnim pitanjima Evropske unije.

 

Dodatne informacije o Jean Monnet projektima mogu se naći u Vodiču za Erasmus + program i na datom linku.

 

 

JEAN MONNET MREŽE

Jean Monnet mreže podstiče stvaranje i razvoj konzorcija međunarodnih aktera (visokoškolske ustanove, centri izvrsnosti, odjeljenja, timovi, pojedinačni stručnjaci, itd.) iz oblasti studija Evropske unije, čiji je cilj prikupljanje informacija, razmjena praksi, izgradnja znanja i promocija procesa evropskih integracija širom svijeta. Postojeće mreže koje podstiču učešće mladih istraživača u temama vezanim za EU su takođe podržane ovom akcijom.

Sledeće aktivnosti su podržane:

 ■   prikupljanje i promovisanje informacija i rezultata o metodologijama koje se primjenjuju u istraživanju i podučavanju o EU studijama u visokom obrazovanju;

 ■   unapređenje saradnje između različitih visokoškolskih ustanova i drugih relevantnih aktera širom Evrope i svijeta;

 ■   razmjena znanja i stručnosti za poboljšanje dobre/pozitivne prakse;

 ■   podsticanje saradnje i razmjene sa javnim akterima i službama Evropske komisije o izuzetno značajnim i relevantnim EU temama.

 

Dodatne informacije o Jean Monnet mrežama mogu se naći u Vodiču za Erasmus + program i na datom linku.

 

Broj posjeta : 249