Fakultet političkih nauka

Prvi rok
Utorak 12. januar

14h - Usmeni dio ispita, studenti sa ostvarenim uslovom za ocjene B i A

17h - Pismeni dio ispita, studenti sa ostvarenim uslovom za ocjene E, D i C

Broj posjeta : 142