Osnovne informacije - Centar za doktorske studije
Centar za doktorske studije radi na unapređenju kvaliteta doktorskih studija, većoj međunarodnoj prepoznatljivosti Univerziteta Crne Gore u okviru evropskog istraživačkog prostora i u oblasti visokog obrazovanja, kao i na pospješivanju multidisciplinarnog pristupa doktorskim studijama u smislu funkcionalizacije i povezivanja sa privredom i društvom.

Centar za doktorske studije:

  • predlaže Senatu strategiju razvoja doktorskih studija;
  • definiše oblasti doktorskih studija;
  • definiše tekst konkursa za upis u prvu godinu doktorskih studija;
  • prati i analizira prolaznost studenata i predlaže upisnu kvotu i visinu školarine;
  • stara se o ispunjenosti uslova rada doktorskih studija, po normativima i standardima za akreditaciju
  • doktorskih studija;
  • podstiče, organizuje i ostvaruje istraživačke poduhvate multidisciplinarnog karaktera;
  • učestvuje u realizaciji zajedničkih projekata sa domaćim i stranim partnerima Univerziteta i daje
  • inicijative za uspostavljanje bilateralnih i multilateralnih oblika saradnje;
  • organizuje naučne skupove, seminare i savjetovanja; promoviše doktorske studije;
  • donosi godišnji program rada Centra;
  • donosi pravilnik o radu Centra
  • propisuje formu obrazaca za sve faze postupka prijave i odbrane doktorske disertacije, odnosno
  • doktorskog umjetničkog projekta;
  • obavlja i druge poslove u skladu sa ovim pravilima.

U Centru za doktorske studije formira se Odbor za doktorske studije, kao stručno tijelo, koje upravlja doktorskim studijama, odnosno Doktorskom školom Univerziteta Crne Gore i odgovoran je za postupak samovrednovanja, kontinuirano praćenje, osiguranje i unapređenje kvaliteta. Odbor ima predsjednika i deset članova, koje imenuje Senat, na prijedlog rektora, iz reda zaposlenih sa akademskim i naučnim zvanjem na Univerzitetu, iz različitih naučnih i umjetničkih oblasti.

Pozivamo vas da upišete doktorske studije, jer vaš talenat i rad, kao i inspirativni i referentni mentori garantuju uspjeh.

Kontakt:
Adresa: Cetinjska 2, 81000 Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 414 205
Mail: doktorskestudije@ucg.ac.me
Kontakt osoba: prof. dr Boris Vukićević, mr Dejan LučićNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.