PORTFOLIO MENADŽMENT


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše modele za utvrđivanje prinosa i rizika individualnih hartija od vrijednosti i finansijskog portfolija. 2. Opiše i riješi problem optimizacije finansijskog portfolija. 3. Ocijeni osnovne modele za upravljanje rizikom finansijskog portfolija. 4. Ispita i izvede zaključke o efikasnost tržišta kapitala. 5. Kritički razmišlja o konceptu ravnoteže na tržištu kapitala i upoređuje različite forme modela ravnoteže. 6. Argumentuje izbor određene portfolio strategije, kao i osmisli odgovarajuću strukturu portfolija shodno psiho-profilu investitora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVOVIĆ2x1
1P
SAŠA POPOVIĆ2x1
1P

ePredavanja - 03.05.2020 23:13

ePredavanja - 27.04.2020 10:24

ePredavanje - 20.04.2020 16:36

ePredavanje - 13.04.2020 12:13

ePredavanje - 06.04.2020 11:47

ePredavanja - 30.03.2020 15:10