METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • klasifikuje i objašnjava različite istraživačke pristupe i načine zaključivanja u istraživačkom procesu, kao i objašnjava istraživačku etiku i neplagijarizam • objašnjava značaj pregleda literature i povezuje sa procesom pretraživanja naučno-istraživačkih radova na Google Scholar-u i dostupnim bazama • dizajnira istraživačke korake, kreira istraživački dizajn, dizajnira način uzorkovanja i bira tip podataka zavisno od istraživačke problematike • objašnjava razliku između primarnih i sekundarnih podataka i povezuje sa metodama za njihovo prikupljanje • klasifikuje i objašnjava metode za kvalitativnu i kvantitativnu analizu podataka • analizira pouzdanost primijenjenih mjera, validnost istraživanja, mogućnosti generalizacije nalaza i ograničenja u istraživanju • objašnjava direktno i indirektno citiranje i navodjenje literature po APA stilu • povezuje i objašnjava strukturu i sadržaj naučnog rada kao i elemente prijave master rada

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA KAŠĆELAN1x1
13B+1P
VESNA KARADŽIĆ1x1
13B+1P