MATEMATIKA ZA BIZNIS


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će se osposobiti da: 1. Definiše ekonomske funkcije, izračuna ravnotežnu cijenu i odredi interval rentabilnosti. 2. Definiše prostu i složenu proporciju, podjelu date veličine, ponderisanu aritmetičku sredinu i primijeni procentni račun kod rješavanja zadataka privredne matematike. 3. Opiše anticipativan i dekurzivan metod obračuna kamate, nominalnu, relativnu i konformnu kamatnu stopu i primijeni te pojmove pri utvrđivanju cijena instrumenata na tržištu novca. 4. Odredi anuitet i napravi plan otplate potrošačkih i investicionih kredita. 5. Primijeni princip ekvivalencije i metode diskontovanja i prolongacije kod ispitivanja rentabilnosti investicija, pri vrjednovanju dugoročnih obveznica i akcija. 6. Izračuna diskontni faktor u osiguravajuće-tehničkom smislu, definiše biometrijske funkcije i primjenjuje finansijsku matematiku i vjerovatnoću pri rješavanju jednostavnijih zadataka aktuarske matematike. 7. Opiše vrste osiguranja života i izračuna neto i bruto premiju za svaku od njih.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR KAŠĆELAN
TANJA MIROTIĆ

Posljednji ispit- rezultati Podgorica

Rezultati popravnog završnog- Podgorica (stari)

Rezultati završnog ispita (Podgorica, stari)

Poeni prije završnog ispita 10.01.2020 (Podgorica- stari)

Rezultati popravnog kolokvijuma (Podgorica- stari).

Matematika za biznis: rezultati kolokvijuma- stari program