FISKALNA EKONOMIJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon polaganja ispita, student će naučiti da: - opiše osnovne kategorije javnih finansija i ulogu savremene države u zadovoljenju javnih potreba; - protumači osnovne elemente javnih prihoda, različite poreske sisteme i pojedinačne poreske oblike, kao i politiku javnog duga; - diskutuje o prirodi i karakteru javnih rashoda i objasni njihov uticaj na privredu; - procijeni složenost budžeta kao institucije javnih finansija i sagleda funkcionisanje budžetske politike Crne Gore; - opiše i klasifikuje finansijsko izravnanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DAMIR ŠEHOVIĆ

Konačne ocjene

Termin popravnog završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati II kolokvijuma