RIZIK I OSIGURANJE


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Objasni rizik, formuliše oblike i faze upravljanja rizikom. 2. Objasni osiguranje, klasifikuje funkcije, elemente i zadatke tehničke organizacije osiguranja. 3. Klasifikuje oblike organizovanja osiguravajućih kompanija, lica i dokumenta u osiguranju. 4. Formuliše i klasifikuje vrste osiguranja imovine i lica. 5. Analizira saosiguranje i reosiguranje. 6. Objasni načela osiguranja imovine, izračuna naknadu iz osiguranja i tarife neživotnog osiguranja. 7. Objasni penzijsko i zdravstveno osiguranje. 8. Uporedi garantnu i tehničke rezerve i klasifikuje vrste plasmana sredstava. 9. Uporedi i Izračuna neto i bruto premiju za različite vrste životnog osiguranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIJANA NOVOVIĆ BURIĆ2x1
7B+1S+7P
VLADIMIR KAŠĆELAN2x1
7B+1S+7P