Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 4+2+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Znanje i razumijevanje: Po završetku ovog predmeta student će moći: - prezentovati aspekte energetske efikasnosti pri građenju objekata, kao i aspekte energetskih performansi zgrada, - analizirati adekvatnost postupaka proračuna i proračunskih pokazatelja energetskih performansi zgrada, u okviru životnog ciklusa, - dati objektivnu ocjenu ulaznih parametara za analizu energetskih performansi zgrada, - analizirati efekte difuzije vodene pare i akumuliranja vlage u slojevima omotača zgrade, - ocijeniti toplotne gubitke i dobitke zgrade i formulisati toplotni bilans, - utvrditi i ocijeniti parametre toplotne stabilnosti zgrada, - procijeniti energetsku efikasnost zgrade i preporučiti mjere za poboljšanje, - vrednovati tehničku dokumentaciju za poboljšanje energetskih performansi zgrada. Prenosive / ključne vještine i drugi atributi: - Vještine komunikacije: usmena odbrana seminarskog rada, način izražavanja na pismenom ispitu. - Upotreba informacione tehnologije: upotreba softverskih alata za analizu i proračune energetske efikasnosti. - Vještine računanja: obavljanje računarskih operacija u analizama i proračunima energetske efikasnosti. - Rješavanje problema: analize energetske efikasnosti i formiranje predloga za unapređenje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA SINĐIĆ-GREBOVIĆ4x1
1P
2x1
1P
1x1
1P