FIZIČKO VASPITANJE SA VJEZBAMA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Razumije, objasni i praktično primjenjuje osnovne terminološke pojmove vezane za osnovna sredstva fizičkog vježbanja; ovlada osnovnom tehnikom sadržaja nastavnog plana (atletike, gimnastike, plesova i sportskih igara), demonstrira i praktično realizuje; uoči reakcije i interese učenika za fizičkim vježbanjem i u skladu sa tim prilagodi sadržaje, metode i oblike rada; dijagnostifikuje i kontinuirano prati uticaj fizičkog vježbanja na rast i razvoj učenika i determiniše deformitete posturalnog statusa učenika i primjenjuje korektivne vježbe za pravilno držanje tijela.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN BAĆOVIĆ1x2
15B+10S+7P
MARINA VUKOTIĆ2x1
15B+10S+7P