Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: prepozna značenje i objasni smisao najvažnijih instituta Porodičnog prava u pravnom sistemu i izdvoji i objasni osnovna načela uređenja bračnih i porodičnih odnosa; prepozna smisao i duh pozitivnopravnih rješenja porodičnih odnosa i prava djeteta; uporedi nacionalna porodično-pravna rješenja kroz istoriju sa sadašnjim stanjem, kao i da uporedi nacionalna porodično-pravna rješenja sa inostranim i nadnacionalnim rješenjima; objasni najvažnija prava djeteta i specifičnost postupaka njihove zaštite i objasni razloge donošenja porodično-pravnih propisa i identifikuje pravce razvoja porodičnog prava; imenuje vrste postupaka u porodičnom pravu i prepozna njihovna osnovna značenja i specifičnosti; prepozna i objasni uloge koje ima organ starateljstva u parnicama iz porodično-pravnih odnosa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR KORAĆ.5x3
105B+56S+111P
NIKOLINA TOMOVIĆ.5x3
105B+56S+111P
RADOJE KORAĆ4x1
105B+56S+111P

Popravni završni ispit

Završni ispit - Raspored

Popravni kolokvijum

Popravni kolokvijum

Obavještenje - popravni kolokvijum

Online popravni kolokvijum