Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni sistem rada, te upravljanje i koordinaciju rada bezbjednosnih službi; objasni mjesto i ulogu bezbjednosnog sektora u modernom sistmu državne vlasti; pravilno tumači propise iz domena rada službi u bezbjednosnom sektoru; primijeni adekvatan propis na konkretnu situaciju u radu službi sa posebnim ovlašćenjima; razlikuje principe i mehanizme kontrole rada organa javne vlasti iz domena sektora bezbjednosti, njihovu logiku i smisao, uz poseban akcent na razumijevanje potrebe jake kontrole bezbjednosnog sektora i poštovanja ljudskih prava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŽEN CEROVIĆ