Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. koristi graf kao strukturu podataka, 2. realan problem interpretira kao problem određivanja hromatskog broja ili hromatske klase grafa, 3. primjenjuje poznata tvrđenja za ispitivanje planarnosti grafova, 4. primjenjuje tvrđenja teorije grafova u dokazima korektnosti algoritama, 5. uočava probleme koji se modeliraju sparivanjem u bipartitnim grafovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR ĆOROVIĆ1x1
1B+1S+11P
ŽANA KOVIJANIĆ-VUKIĆEVIĆ3x1
1B+1S+11P

Konačni rezultati

Preliminarni rezultati popravnog završnog ispita (A i B smjer)

Preliminarni rezultati završnog ispita - A i B smjer

Preliminarni rezultati popravnog kolokvijuma

Konačni rezultati kolokvijuma (A,B i C smjer)

Preliminarni rezultati kolokvijuma (korigovano)