DRVENE KONSTRUKCIJE


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Poznaje osnovne vrste i karakteristike drveta kao građevinskog materijala. 2. Poznaje principe i specifičnosti primjene, projektovanja, izvođenja i zaštite drvenih konstrukcija. 3. Proračuna nosivost i upotrebljivost, te da dimenzioniše drvene elemente u konstrukcijama u slučajevima osnovnih naponskih stanja. Poznaje probleme stabilnosti drvenih konstrukcija. 4. Poznaje spojna sredstva koja se primjenjuju u drvenim konstrukcijama. Proračuna nosivost i konstruiše osnovne tipove spojeva u drvenim konstrukcijama. 5. Poznaje osnovne proizvode na bazi drveta, te primjenu drveta u kombinaciji sa drugim materijalima (armiranje, sprezanje i prednaprezanje).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN MUHADINOVIĆ1x1
24B+41S+7P
1x2
24B+41S+7P
PETAR SUBOTIĆ1x1
24B+41S+7P
1x2
24B+41S+7P
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ2x1
24B+41S+7P