Mladen Muhadinović

mr Mladen Muhadinović

stručni saradnik mr | Građevinski fakultet

Mladen Muhadinović je rođen 02. novembra 1987. godine na Cetinju. Osnovnu školu „Njegoš“ i srednju školu JU „Gimnazija“ završio je na Cetinju. Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore se upisao 2006. godine, a diplomirao 2010. godine na Konstruktivnom smjeru sa prosječnom ocjenom u toku studija 9.10 (B). Diplomski rad pod nazivom “Idejni projekat konstrukcije sportske dvorane u Zeti”, odbranio je 09. decembra 2010. godine. Postdiplomske magistarske studije je upisao 2010. godine, na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 0.34 x 1.66 x 1
GFKONSTRUKCIJEMaster1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 0.5 x 1.5 x 2
GFKONSTRUKCIJEMaster1SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 10 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster2ČELIČNE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA0 x 0.5 x 1.5 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI0 x 0.34 x 1.66 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 10 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3PROJ.SEIZMIČKI OTPORNIH ČEL.KONSTRUKCIJA0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE DRVENIH KONSTRUKCIJA0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3PROJ.SEIZMIČKI OTPORNIH ČEL.KONSTRUKCIJA0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3METALNE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 11 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 01 x 11 x 2
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE I0 x 01 x 11 x 2
AFARHITEKTURAOsnovne5KONSTRUKTIVNI SISTEMI 20 x 01 x 11 x 2
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ČELIČNE KONSTRUKCIJE II0 x 01 x 11 x 3

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nikola Baša, Nataša Kopitović Vuković, Mladen Ulićević, Mladen MuhadinovićEffects of Internal Force Redistribution on the Limit States of Continuous Beams with GFRP ReinforcementApplied Sciences

Obavjestenja iz nastave

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

11 Projektovanje i gradjenje celicnih konstrukcija

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

10 Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

09 Projektovanje i gradjenje celicnih konstrukcija