Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke
Naziv [ENG] : Application of waste materials in ecobetons
Naziv : Primjena otpadnih materijala u ekobetonima
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Novi materijali, proizvodi i usluge;
Jedinica : Građevinski fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 2800
Rukovodilac :
Opis : Cilј projekta je da se utvrdi mogućnost upotrebe grita za zamenu jednog dela agregata i utvrđivanje oblasti praktične primjene tako dobijenog betona. Aktivnosti u projektu obuhvataju istraživanje i procenu/utvrđivanje količine deponovanog otpada na kopnu na lokaciji brodogradilišta u Bijeloj, laboratorijska ispitivanja toksičnosti otpadnog grita, kao i ispitivanja toksičnosti betonskih uzoraka spravlјenih sa dodatkom grita.


The aim of the project is to determine the possibility of using grit to replace one part of the aggregate and to determine the area of practical application of the concrete thus obtained. Project activities include research and assessment / determination of the amount of landfilled waste at the site of the shipyard in Bijela, laboratory toxicity testing of waste grit, as well as toxicity testing of concrete samples prepared with the addition of grit.