Pregled projekta


Finansijski program : Nacionalni projekat
Naziv [ENG] : Analysis of Soft Rock Time Dependent Deformations
Naziv : Analiza vremenski zavisnih deformacija meke stijene
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv : AVZDS
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Novi materijali, proizvodi i usluge;
Jedinica : Građevinski fakultet
Budzet za jedinicu : 22659
Ukupan budzet : 22659
Rukovodilac :
Opis : "Analiza vremenski zavisnih deformacija meke stijene predstavlja eksperimentalno i teorijsko istraživanje složenih reoloških procesa unutar stijenskog matriksa. Osnovni cilj reološkog istraživanja je da se rezultati analize puzanja, plastičnosti i loma integrišu u matematički zakon koji sa dovoljnom tačnošću opisuje deformacijsko ponašanje meke stijene u funkciji od temperature, vremena i naponskog stanja. Formiranje odgovarajućih matematičkih modela je skopčano sa problemom definisanja i određivanja odgovarajućih reoloških parametara stijenskog matriksa. Cilj eksperimentalnog istraživanja je definisanje ponašanja meke stijene nakon rasterećenja kroz kvantifikovanje materijalnih parametara modifikovanog Wallner-ovog modela (Tomanović.Z., 2004) koji opisuju puzanje nakon rasterećenja. Imajući u vidu da je ranijim istraživanjima uočen efekat prekonsolidacije materijala, potrebno je utvrditi zavisnost između vrijednosti materijalnih parametara i prethodne istorije opterećenja tj. nivoa i tipa naponskog stanja i trajanja opterećenja. "


"The analysis of time-dependent soft rock deformations represents an experimental and theoretical investigation of complex rheological processes within a rock matrix. The main goal of rheological research is to integrate the results of creep, plasticity and fracture analysis into a mathematical law that describes with sufficient accuracy the deformation behavior of soft rock as a function of temperature, time and stress state. The formation of appropriate mathematical models is associated with the problem of defining and determining the appropriate rheological parameters of the rock matrix. The aim of the experimental research is to define the behavior of soft rock after unloading by quantifying the material parameters of the modified Wallner model (Tomanović.Z., 2004) that describe creep after unloading. Bearing in mind that previous research has observed the effect of preconsolidation of materials, it is necessary to determine the relationship between the values of material parameters and the previous load history, ie. stress level and type and load duration."