Pregled projekta


Finansijski program : Nacionalni projekat
Naziv [ENG] : Research of al alloys latticed towers for electricity transmission
Naziv : Istraživanje rešetkastih stubova od Al-legura za prenos električne energije
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv : IRSALPEE
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Novi materijali, proizvodi i usluge;
Jedinica : Građevinski fakultet
Budzet za jedinicu : 41377
Ukupan budzet : 41377
Rukovodilac :
Opis : "Rešetkasti Al stubovi za prenos električne energije predstavljaju posebne i zahtjevne konstrukcije i treba ih multidisciplonarno sagledavati. Svi elementi stubova moraju biti optimizovani u odnosu na konfiguraciju terena i klimatske uslove (temperaturu, ružu vjetrova, opterećenje od padavina i izloženost agresivnim reagensima iz atmosfere) za mikro-lokaciju, kao i gradijente ovih parametara na mikro i makro-lokaciji. Obim i značaj ovakvih istraživanja zahtijeva multidisciplinarni pristup sa istraživačkim timom, opremom i laboratorijama potrebnim za kompetentna istraživanja, tj. izbor i testiranje materijala; projektovanje mehničkog i električnog opterećenja, izradu i testiranje konstrukcije. Nakon završenog istraživanja može se zaključiti sljedeće. Završen je i odbranjen jedan magistarski rad na Građevinskom fakultetu. Završen je i odbranjen jedan magistarski rad na Elektrotehničkom fakultetu. Rađena je doktorska disertacija na Građevinskom fakultetu (disertacija je završena i odbranjena 2016. Godine). Publikovan je jedan rad u referentnom međunarodnom časopisu. Postignuti rezultati su prezentovani kroz 18 radova na međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama. Završena je izrada idejnog rješenja za novi tip rešetkastog stuba od Al legure za prenos električne energije. Urađena je potrebna projektna dokumentacija za izradu prototipa predloženog dalekovodnog stuba od Al legure. "


"Latticed Al towers for electricity transmission represent special and demanding structures and should be considered multidisciplinary. All column elements must be optimized regarding to the terrain configuration and climatic conditions (temperature, wind rose, rain load and exposure to aggressive reagents from the atmosphere) for the micro-location, as well as the gradients of these parameters at the micro and macro location. The scope and significance of such research requires a multidisciplinary approach with a research team, equipment and laboratories needed for competent research, i.e. selection and testing materials; design of mechanical and electrical load, production and testing of structure. After completing the research, the following can be concluded. One master's thesis has been completed and defended at the Faculty of Civil Engineering. One master's thesis has been completed and defended at the Faculty of Electrical Engineering. A doctoral dissertation was done at the Faculty of Civil Engineering (the dissertation was completed and defended in 2016). One paper was published in a reference international journal. The achieved results were presented through 18 papers at international scientific and professional conferences. The development of a conceptual design for a new type of lattice tower made of Al alloy for electricity transmission has been completed. The necessary project documentation has been prepared for the production of a prototype of the proposed transmission tower of Al alloy. "