Pregled projekta


Finansijski program : Nacionalni projekat
Naziv [ENG] : Thin-walled steel girders in contemporary civil engineering structures
Naziv : Tankozidni čelični nosači u savremenim građevinskim konstrukcijama
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv : TAČENO
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Građevinski fakultet
Budzet za jedinicu : 39176
Ukupan budzet : 39176
Rukovodilac :
Opis : "Tankozidni čelični profili su vrlo racionalni i zahvalni elementi u savremenim građevinskim konstrukcijama. Zbog svoje male težine, jednostavnih oblika i lakog ugrađivanja sve se više primjenjuju, ne samo kao sekundarna noseća struktura već i kao osnovni konstruktivni elementi. Primjena tankozidnih profila je uslovljena detaljnim poznavanjem materijala i elemenata, što podrazumijeva poznavanje teorijskih i praktičnih saznanja i dostignuća dobijenih savremenim istraživanjima urađenim u svijetu i kod nas iz ove oblasti. Istraživanja u nekim domenima ove oblasti nijesu do kraja urađena i ima još otvorenih pitanja koja čekaju odgovor. Iz ovih razloga organizovan je naučno-istraživački projekat kojim je, kroz dalju teorijsku i eksperimentalnu analizu, dat doprinos daljem razvoju primjene ovih elemenata. Nakon završenog istraživanja može se zaključiti sljedeće. Publikovano je 10 radova sa rezultatima istraživanja u referentnim međunarodnim časopisima. Dva rada su objavljena u časopisima nacionalnog značaja, a publikovano je i jedno poglavlje u monografiji nacionalnog značaja. Postignuti rezultati su prezentovani kroz 38 radova na međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama. Završena je i odbranjena jedna doktorska disertacija. Završena su i odbranjena dva magistarska rada. Rad i materijalni resursi Građevinskog fakulteta, a posebno Laboratorije su unaprijeđeni kroz nabavku i instalaciju nove laboratorijske opreme i savremene računarske opreme. Poboljšan je rejting Građevinskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore u međunarodnim okvirima. "


"Thin-walled steel profiles are very rational and grateful elements in modern civil engineering structures. Due to their light weight, simple shapes and easy installation, they are increasingly used, not only as a secondary supporting structure but also as basic structural elements. The application of thin-walled profiles is conditioned by detailed knowledge of materials and elements, i.e. theoretical and practical knowledge and achievements in this field obtained by contemporary researches performed world wide and in our country. Researches in some domains of this field have not been completed and there are still open questions waiting to be answered. For these reasons, a scientific research project was designed with an aim to contribute to the further development of the application of these elements, through further theoretical and experimental analysis. After completing the research, the following can be concluded. 10 papers with research results were published in reference international journals. Two papers were published in journals of national importance, and one chapter in a monograph of national importance was published. The research results were presented through 38 papers at international scientific and professional conferences. One doctoral dissertation was completed and defended. Two master theses were completed and defended. The work and material resources of the Faculty of Civil Engineering, and especially the Laboratory, were improved through the purchasing and installation of new laboratory equipment and modern computer equipment. The rating of the Faculty of Civil Engineering and the University of Montenegro in the international framework was improved. "