Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA KULTURE

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA KULTURE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
699Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa značajnim teoretičarima, pristupima i konceptima u oblasti Sociologije kulture, razumijevanje kulture u njenom najšrem značenju, analiza kulturnih fenomena i kulturnih praksi, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou
Ishodi učenja Nakon odslušanog predmeta studenti će biti osposobljeni da:  Izlažu i upoređuju različite teorijske pristupe u sociologiji kulture  Objasne kulturne fenomene i kritički se odnose prema njima  Objasne uzroke nastanka kulturnih fenomena  Objasne uzroke nastanka kulturnih promjena i njihovu refleksiju na društvo i pojedinca
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Miomirka Rakonjac (Prof. dr Lidija Vujačić)
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, diskusija, razgovor, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Predmet i cilj sociologije kulture
I nedjelja, vježbe - Diskusija o različitim poimanjima kulture iz sociološke perspektive; Razmatranje pitanja: Da li je kultura izolovano područje socijalnog života, locirano u formama tzv. “duhovne kulture”, ili se pod kulturom misli na ukupan fond tvorevina koje je čovek životom u društvu ostvario.- Haralambos &Holborn (2002), Sociologija teme i perspektive (884-933)
II nedjelja, pred.-Činioci kulture (iskustvo i običaji; moral; vjerovanja; vrijednosti; obrasci kulture)
II nedjelja, vježbe Izlaganje seminarskih radova
III nedjelja, pred.- Društvo i kultura
III nedjelja, vježbe - Analiza djela Markuze, H. (1977): Kultura i društvo
IV nedjelja, pred.- Relacija kulture i civilizacije; Dinamički karakter kulture; Pogreške u definisanju kulture;
IV nedjelja, vježbe - Analiza djela: Elijas, N. (2001), Procesi civilizacija (55-89); (101-158). Božović, R . (1991), Kultura potrba (dio koji se odnosi na realciju kulture i civilizacije)
V nedjelja, pred.- Kulturne promjene: Akulturacija i enkulturacija kao procesi kulturne dinamike. Tipologija kulturnih kontakata..
V nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
VI nedjelja, pred.- Tradicija, progres, kultura
VI nedjelja, vježbe - Izlaganje seminarskih radova
VII nedjelja, pred.- Kulturni obrasci. Subkultura i kontrakultura
VII nedjelja, vježbe - Diskusija o razlozima nastanka subkulturnih i kontrakulturnih pojava u društvu Analiza djela: Roszak, T. (1978), Kontrakultura, Velikonja, M. (2020), Politički grafiti
VIII nedjelja, pred.- Vrijednosno utemeljenje kulturnog identiteta
VIII nedjelja, vježbe - Esej na temu: Vrijednosti kao konstitutivni elemenat kulturnog identiteta
IX nedjelja, pred.- Globalizacija kulture; Teorije: Kulturni diferencijalizam; kulturna konvergencija i kulturna hibridizacija
IX nedjelja, vježbe - Analiza djela: Ardžuna A. (2010), „Kultura i globalizacija“, Hantington S. (2004) Sukob civilizacija, Ritzer, Dž. (1998), Mcdonalizacija društva
X nedjelja, pred.- Mapa kulture
X nedjelja, vježbe - Odnos između vrijednosti i vrijednosnih orijentacija; društvena uslovljenost vrijednosti, tradicionalne i moderne vrijednosti, relacija između vrijednosti i potreba
XI nedjelja, pred.- Masovna kultura; Industrija svijesti; Homogenizacija (ujednačavanje) masovne kulture
XI nedjelja, vježbe - Diskusija o masovnoj kulturi i njenim refleksijama na sistem vrijednosti
XII nedjelja, pred.- Potrošačka kultura
XII nedjelja, vježbe - Potrošnja kao koncept fluidnog modernog društva
XIII nedjelja, pred.- Kultura i ljudske potrebe
XIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
XIV nedjelja, pred.- Sociološki pristup mitu i mitologiji;
XIV nedjelja, vježbe - Diskusija o društvenoj osnovi nаstаnkа mitа i rаzlozi prevlаdаvаnjа mitskog mišljenjа; romаntizаm i povrаtаk mitskog mišljenjа.
XV nedjelja, pred.- Retrospektiva obrađenih tema
XV nedjelja, vježbe - Analiza rezultata kolokvijuma i priprema za ispit
Opterećenje studenta 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sati predavanja 2 sati vježbi 2 sati i 40 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 22 sati. Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 22 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo nastavi, aktivna participacija u svim vidovima nastavnog procesa i razvijanje kritičke svijesti
Konsultacijeu dogovoru sa studentima
LiteraturaIlić, M. (1991), Sociologija kulture i umetnosti, Naučna knjiga, Beograd. Koković, D. (2005): Pukotine kulture, Prometej, Novi Sad. Koković, D. (2017): Sociologija kulture sa elementima kulturne antropologije, Novi Sad: Mediterran publishing. Božović, R. (1991): Kultura potreba, Beograd: Nučna kinjiga Kloskovska, A. (1985): Masovna kultura, Matica srpska, Novi Sad. Golub Kaspar M. (2008) Bezgranična zabava. Uspon masovne kulture 1850-1970, Beograd: Službeni glasnik. Lipovetsky, Ž. (2008): Paradoksalna sreća- Ogledi o hiperpotrosačkom društvu, Zagreb: Antibarbarus. Elijas, N. (2001): Proces civilizacije, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića (55-89); (101-158). Markuze, H. (1977): Kultura i društvo, Beograd: BIGZ Roszak, T. (1978), Kontrakultura, Zagreb: Naprijed Golubović, Z. (1998): Čovek i njegov svet, Beograd: Plato. Božilović, N. (2006): Identitet i značenje stila u potkulturi, Filozofija i društvo, 2:233-250. Apaduraj, A (2011): Kultura i globalizacija, Beograd: Biblioteka XX vek Huntington, S. (2004), Sukob civilizacija, Cid Podgorica Fromm, E. (2004): Imati ili biti, Zagreb: Izvori (Biblioteka SAPIENS). Frojd, S. (1988): Nelagodnosti u kulturi, Beograd: Rad. Moren, E. (1979): Duh vremena I, Beograd: Beogradski grafičko izdavački zavod. Erdei, I. (2008): Antropologija potrošnje, Beograd: Biblioteka XX vek. Bauman, Z. (2009): Fluidni život, Novi Sad: Mediteran publishing. Hebdidž, D. (1980): Potkultura: značenje stila, Beograd: Rad Velikonja, M. (2020): Politički grafiti, Beograd: Biblioteka XX vek
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI kolokvijum -20 bodova II kolokvijum- 20 bodova Pisanje i izlaganje seminarskog rada – 5 Prisistvo na predavanjima i vježbama -5
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

Naziv predmeta:SOCIJALNA PSIHOLOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
700Obavezan242+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju osnovne pojmove i orijentacije u socijalnoj psihologiji; Osposobljavanje studenata za primjenu psiholoških znanja u socijalnim istraživanjima
Ishodi učenjaNakon što polože ovaj predmet, studenti mogu da: - definišu osnovne pojmove iz oblasti socijalizacije, socijalne kognicije i percepcije, stavova i persuazije, međuljudskih odnosa te unutargrupnih i međugrupnih procesa, - opišu i objasne procese u osnovi spoznaje socijalne okoline i socijalne percepcije te izvore pogrešaka u opažanju i procjenjivanju drugih, - analiziraju dominantne teorije u području socijalizacije, bliskih odnosa, agresivnog i prosocijalnog ponašanja te objasne mogućnosti primjene, - objasne uzroke i učinke međugrupnih procesa te predlože načine smanjivanja predrasuda i rješavanja sukoba, - identifikuju različite unutargrupne procese i vrste vodstva te njihov uticaj prilikom procjenjivanja i donošenja odluka u grupi.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadr Bojana Miletić Milena Abramović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i diskusije. Priprema jednog nacrta istraživačkog projekta iz neke oblasti pokrivene predmetom. Učenje za kolokvijume i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Izvori socijalne psihologije; predmet socijalne psihologije
I nedjelja, vježbe - Osnovni koncepti socijalne psihologije
II nedjelja, pred.-Teorijske perspektive u savremenoj socijalnoj psihologiji
II nedjelja, vježbe Relacije socijalne psihologije sa drugim disciplinama
III nedjelja, pred.- Metode socijalnopsiholoških istraživanja
III nedjelja, vježbe - Kognitivna disonanca
IV nedjelja, pred.- Rana socijalizacija
IV nedjelja, vježbe - Odabir aktivnosti i prezentacija pravila pisanja preglednog rada
V nedjelja, pred.- Procesi učenja na kojima se socijalizacija zasniva
V nedjelja, vježbe - Aktivnosti studenata I
VI nedjelja, pred.- Socijalizacija u toku životnog ciklusa; socijalna priroda samstva (self-a)
VI nedjelja, vježbe - Aktivnosti studenata II
VII nedjelja, pred.- Socijalni odnosi i grupe
VII nedjelja, vježbe - Aktivnosti studenata III
VIII nedjelja, pred.- First test
VIII nedjelja, vježbe - Aktivnosti studenata IV
IX nedjelja, pred.- Agresija i sukobljavanja
IX nedjelja, vježbe - Aktivnosti studenata V
X nedjelja, pred.- Konformizam i oblici konformizma
X nedjelja, vježbe - Aktivnosti studenata VI
XI nedjelja, pred.- Kooperacija i altruizam
XI nedjelja, vježbe - Odbrane preglednih radova I
XII nedjelja, pred.- Socijalni stavovi (pojam i vrste stavova, stavovi i ponašanje)
XII nedjelja, vježbe - Odbrane preglednih radova II
XIII nedjelja, pred.- Second test
XIII nedjelja, vježbe - Odbrane preglednih radova III
XIV nedjelja, pred.- Mjerenje stavova – direktne i poludirektne tehnike
XIV nedjelja, vježbe - Odbrane preglednih radova IV
XV nedjelja, pred.- Mjerenje stavova – indirektne tehnike
XV nedjelja, vježbe - Odbrane preglednih radova V
Opterećenje studenta4 x 40/30= 5 sati i 20 min. struktura: 2 sata predavanja 1sata vježbi 2 sata I 20min samostalnog rada uključujući I konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju predavanja i vežbe i da polažu dva kolokvijuma. Studenti takodje imaju obavezu da pripreme po jedan nacrt istraživanja i učestvuju u debati nakon prezentacije nacrta.
KonsultacijeJednom sedmično
LiteraturaRot, N. Osnovi socijalne psihologije: socijalizacija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999; Rot, N. Psihologija grupe. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOcjenjuju se: - Dva kolokvijuma sa po 15 poena - ukupno 30 poena, - Pohadjanje predavanja i učešće na vežbama - 5 poena, - Podnošenje nacrta istraživanja - 15 poena, - Završni ispit, do 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA RADA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA RADA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
704Obavezan352+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenata za razumjeva osnovnih kategorija i pojmova Sociologije rada
Ishodi učenja- Objasni različite teorijske pravce u Sociologiji rada. - Metodološki se osposobi za sociološko istraživanje različitih fenomena iz oblasti rada. - Analizira podjelu rada u svijetlu socioloških istraživanja. - Objasni kulturnu uslovljenost rada u različitim društvima i društvenim sistemima. - Analizira uticaj različitih tipova svojine na fenomen rada
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Goran Ćeranić, Mr Predrag Živković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Nastanak i razvitak sociologije rada
I nedjelja, vježbe - Vrednovanje rada u visokorazvijenim kulturama; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
II nedjelja, pred.-Predmet, metod i teorijski pristupi u sociologiji rada
II nedjelja, vježbe Antička robovlasnička privreda: Imperium Romanum; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
III nedjelja, pred.- Rad
III nedjelja, vježbe - Feudalizam: Selo i grad u srednjoj Evropi; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: Egbreht, A., (ur):Povijast rada;
IV nedjelja, pred.- Podjela rada u svijetlu socioloških istraživanja
IV nedjelja, vježbe - Industrijska revolucija: Nastanak fabrika u Velikoj Britaniji; (seminarski radovi); Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
V nedjelja, pred.- Kulturna uslovljenost rada
V nedjelja, vježbe - Rad na selu u razdoblju industrijalizacije; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
VI nedjelja, pred.- Pojam tehnike
VI nedjelja, vježbe - Nastanak industrijskog društva; Primjer: Savezna Republike Njemačke; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
VII nedjelja, pred.- Čovjek kao predmet sociologije rada i socijalni akteri rada.
VII nedjelja, vježbe - Nastanak industrijskog društva;SSSR kao primjer socijalističke planske proizvodnje;(seminarski radovi) Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Rad i tržište; (seminarski radovi); Literatura: D. Harvey, The Enigma of Capital;
IX nedjelja, pred.- Profesija, profesionalizacija i tehnobirokratija
IX nedjelja, vježbe - Rad i geografija potrošnje; (razgovori, seminarski radovi);Literatura: D. Harvey, The Enigma of Capital;
X nedjelja, pred.- Rad i društveni sukobi
X nedjelja, vježbe - Kriza kapitalizma; (analiza, seminarski radovi); Literatura: D. Harvey,The Enigma of Capital;
XI nedjelja, pred.- Rad, svojina i vlasništvo
XI nedjelja, vježbe - Kapitalizam i društveni odnosi, (razgovori, seminarski radovi); Literatura: Literatura: B. Jessop, The future of the Capital State;
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Postfordistički model ekonomije;(razgovori, seminarski radovi); Literatura: B. Jessop, The future of the Capital State;
XIII nedjelja, pred.- Seljakov rad
XIII nedjelja, vježbe - Kultura novog kapitalizma; (analiza, seminarski radovi); Literatura: R. Senet, Kultura novog kapitalizma;
XIV nedjelja, pred.- Rad i ekologija
XIV nedjelja, vježbe - Potrošačka politika; (seminarski radovi); Literatura: R. Senet, Kultura novog kapitalizma;
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNastava i završni ispiti: 5,33 x 16 = 85,28 sati Neophodne pripreme prije početka semestra ( administracija, upis, ovjera) isnose: 2x 5,33 sati 10,66 sati Ukupno opterećenje za predmet :4 kredita x 30 = 120 sati Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku :24 Struktura opterećenja :85,28 sati (nastava) + 10,66 sati(priprema) + 24 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveObaveze studenata u toku nastave : predavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje testova i kolokvijuma
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaS. Vukićević, : Sociologija rada i preduzeća; S. Bolčić,: Svijet rada u transfomaciji; N. Drjahov, N.: Sociologija rada; A. Egbreht (ur):Povijast rada; D. Harvey, The Enigma of Capital;B. Jessop, The future of Capital State; R. Senet, Kultura novog kapitalizma;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA RADA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA RADA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
704Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenata za razumjeva osnovnih kategorija i pojmova Sociologije rada
Ishodi učenja- Objasni različite teorijske pravce u Sociologiji rada. - Metodološki se osposobi za sociološko istraživanje različitih fenomena iz oblasti rada. - Analizira podjelu rada u svijetlu socioloških istraživanja. - Objasni kulturnu uslovljenost rada u različitim društvima i društvenim sistemima. - Analizira uticaj različitih tipova svojine na fenomen rada
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Goran Ćeranić, Mr Predrag Živković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Nastanak i razvitak sociologije rada
I nedjelja, vježbe - Vrednovanje rada u visokorazvijenim kulturama; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
II nedjelja, pred.-Predmet, metod i teorijski pristupi u sociologiji rada
II nedjelja, vježbe Antička robovlasnička privreda: Imperium Romanum; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
III nedjelja, pred.- Rad
III nedjelja, vježbe - Feudalizam: Selo i grad u srednjoj Evropi; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: Egbreht, A., (ur):Povijast rada;
IV nedjelja, pred.- Podjela rada u svijetlu socioloških istraživanja
IV nedjelja, vježbe - Industrijska revolucija: Nastanak fabrika u Velikoj Britaniji; (seminarski radovi); Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
V nedjelja, pred.- Kulturna uslovljenost rada
V nedjelja, vježbe - Rad na selu u razdoblju industrijalizacije; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
VI nedjelja, pred.- Pojam tehnike
VI nedjelja, vježbe - Nastanak industrijskog društva; Primjer: Savezna Republike Njemačke; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
VII nedjelja, pred.- Čovjek kao predmet sociologije rada i socijalni akteri rada.
VII nedjelja, vježbe - Nastanak industrijskog društva;SSSR kao primjer socijalističke planske proizvodnje;(seminarski radovi) Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Rad i tržište; (seminarski radovi); Literatura: D. Harvey, The Enigma of Capital;
IX nedjelja, pred.- Profesija, profesionalizacija i tehnobirokratija
IX nedjelja, vježbe - Rad i geografija potrošnje; (razgovori, seminarski radovi);Literatura: D. Harvey, The Enigma of Capital;
X nedjelja, pred.- Rad i društveni sukobi
X nedjelja, vježbe - Kriza kapitalizma; (analiza, seminarski radovi); Literatura: D. Harvey,The Enigma of Capital;
XI nedjelja, pred.- Rad, svojina i vlasništvo
XI nedjelja, vježbe - Kapitalizam i društveni odnosi, (razgovori, seminarski radovi); Literatura: Literatura: B. Jessop, The future of the Capital State;
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Postfordistički model ekonomije;(razgovori, seminarski radovi); Literatura: B. Jessop, The future of the Capital State;
XIII nedjelja, pred.- Seljakov rad
XIII nedjelja, vježbe - Kultura novog kapitalizma; (analiza, seminarski radovi); Literatura: R. Senet, Kultura novog kapitalizma;
XIV nedjelja, pred.- Rad i ekologija
XIV nedjelja, vježbe - Potrošačka politika; (seminarski radovi); Literatura: R. Senet, Kultura novog kapitalizma;
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNastava i završni ispiti: 5,33 x 16 = 85,28 sati Neophodne pripreme prije početka semestra ( administracija, upis, ovjera) isnose: 2x 5,33 sati 10,66 sati Ukupno opterećenje za predmet :4 kredita x 30 = 120 sati Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku :24 Struktura opterećenja :85,28 sati (nastava) + 10,66 sati(priprema) + 24 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveObaveze studenata u toku nastave : predavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje testova i kolokvijuma
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaS. Vukićević, : Sociologija rada i preduzeća; S. Bolčić,: Svijet rada u transfomaciji; N. Drjahov, N.: Sociologija rada; A. Egbreht (ur):Povijast rada; D. Harvey, The Enigma of Capital;B. Jessop, The future of Capital State; R. Senet, Kultura novog kapitalizma;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / METODOLOGIJA SOCIOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

Naziv predmeta:METODOLOGIJA SOCIOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
705Obavezan373+3+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa osnovnim ciljevima metodologije socioloških istraživanja, razvojem sociološkog metoda, osnovama i epistemološkim principima teorijske nauke
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da objasni šta je metodologija socioloških istraživanja i kakva je njena uloga u sociološkoj nauci, da prepozna doprinos najvažnijih sociologa koji su postavili temelje i razvijali metodologiju socioloških istraživanja od konstituisanja sociologije kao naučne discipline do danas, objasni ulogu uzročnog objašnjenja društvenih pojava pomoću zakona i teorija u sociološkoj nauci, objasni značaj razumijevanja i objašnjenja društvenih pojava, kreira plan za istraživanje društvenih pojava i operacionalizuje društvene pokazatelje, objasni neophodnost povezanosti teorije i istraživanja u razvoju nauke kao oblika ljudskog stvaralaštva
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Nataša Krivokapić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, radionice, testovi, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Određivanje predmeta metodologije i njenog odnosa prema srodnim disciplinama
I nedjelja, vježbe - Pojam metoda. radionica.
II nedjelja, pred.-Pojam metoda
II nedjelja, vježbe Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: O.Kont, Dž. S. Mil, izlaganje seminarskog rada
III nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Ogista Konta i Džona Strujarta Mila
III nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu : E. Dirkem, izlaganje seminarskog rada
IV nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Emila Dirkema
IV nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: M.Veber, izlaganje seminarskog rada
V nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Maksa Vebera
V nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: K. Marks, izlaganje seminarskog rada
VI nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Karla Marksa i Pola Lazarsfelda
VI nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: Pol Lazarsfeld,, izlaganje seminarskog rada
VII nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Roberta Mertona i Karla Popera
VII nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: R.Merton, K.Poper izlaganje seminarskog rada
VIII nedjelja, pred.- Test I
VIII nedjelja, vježbe - Epistemološke osnove teorijske nauke : opštost, sistematičnost i preciznost, izlaganje seminarskog rada
IX nedjelja, pred.- Epistemološke osnove teorijske nauke : opštost, sistematičnost i preciznost
IX nedjelja, vježbe - Epistemološke osnove teorijske nauke: objektivnost naučnog saznanja , izlaganje seminarskog rada
X nedjelja, pred.- Epistemološke osnove teorijske nauke: objektivnost naučnog saznanja
X nedjelja, vježbe - Struktura i epistemološka funkcija naučnog zakona, izlaganje seminarskog rada
XI nedjelja, pred.- Struktura i epistemološka funkcija naučnog zakona
XI nedjelja, vježbe - Naučna teorija, izlaganje seminarskog rada
XII nedjelja, pred.- Naučna teorija
XII nedjelja, vježbe - Struktura i karakter naučnog objašnjenja, izlaganje seminarskog rada
XIII nedjelja, pred.- Struktura i karakter naučnog objašnjenja
XIII nedjelja, vježbe - Metod kao način istraživanja u ostvarivanju epistemoloških principa nauke, izlaganje seminarskog rada
XIV nedjelja, pred.- Metod kao način istraživanja u ostvarivanju epistemoloških principa nauke
XIV nedjelja, vježbe - Faze izrade plana istraživanja, radioničarski tip rada
XV nedjelja, pred.- Test II
XV nedjelja, vježbe - Problemi operacionalizacije – izbor društvenih indikatora, radioničarski tip rada.
Opterećenje studentanedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Struktura: 3 sati predavanja 3 sati vježbi 3 sati i 20 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije ; u semestru Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 minuta) x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
3 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
9 sati i 20 minuta x 2 =18 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
7 x 30=210 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
42 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava), 18 sati i 40 minuta (priprema), 42 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa prisustvuje predavanjima i vježbama, aktivno učestvuje u diskusijama, izlaže seminarski rad, radi domaći zadatak i polaže kolokvijume i završni ispit
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaMilić, V. (1978) Sociološki metod. Nolit, Beograd; Bogdanović, M(1981) Kvantitativni pristup u sociologiji. Službeni list SFRJ. Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeSeminarski rad 5 bodova, kolokvijumi(pismeno) ukupno 30 bodova, završni ispit maksimum 50 bodova
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti će dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIJALNA PATOLOGIJA

Naziv predmeta:SOCIJALNA PATOLOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
706Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima socijalne patologije
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje savremene teorijske pristupe u socijalnoj patologiji ; 2 Definiše i tumači osnovne pojmove iz oblasti socijalne patologije ; 3. Klasifikuje socijalno-patološke pojave ; 4.Razlikuje dimenzije socio-patoloških pojava : definiciju, simptomatologiju, epidemiologiju, etiologiju, patogenezu, konsekvencije,dijagnozu, terapiju, prevenciju, prognozu; 5. Sprovodi empirijska istraživanja socio-patoloških pojava; 6. Primjenjuje različite kriterijume socijalne poremećenosti; 7. Primjenjuje dijagnostičke,terapijske, preventivne i prognostičke metode u izučavanju soci -patoloških pojava.
Ime i prezime nastavnika i saradnika doc.dr Tatjana Vujović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi, testovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Zasnivanje i razvoj socijalne patologije
I nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
II nedjelja, pred.-Savremeni teorijski pristupi u socijalnoj patologiji: socijalno-medicinski i socijalno-psihijatrijski pristup
II nedjelja, vježbe Prezentacija saminarskih radova
III nedjelja, pred.- Teorije socijalnih devijacija i teorije socijalnih deorganizacija
III nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
IV nedjelja, pred.- Teorije socijalnih problema
IV nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
V nedjelja, pred.- Pojam i klasifikacije socijalno-patoloških pojava sa stanovišta integracione teorije
V nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
VI nedjelja, pred.- Dimenzije socijalno-patoloških pojava (konsekvence, dijagnoza, terapija, prevencija i prognoza
VI nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
VII nedjelja, pred.- Mentalne bolesti, sociopatije i socijalne dezorganizacije
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Metodološki postupci: klinički, ekološki i socio-kulturni
VIII nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
IX nedjelja, pred.- Dijagnostičke metode
IX nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
X nedjelja, pred.- Terapijske metode
X nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XI nedjelja, pred.- Preventivne metode
XI nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XII nedjelja, pred.- Prognostičke metode
XII nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XIII nedjelja, pred.- Specifičnosti u prikupljanju empirijskih podataka o nosiocima socijalno-patoloških pojava
XIII nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XIV nedjelja, pred.- Biiolosko-medicinske metode
XIV nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XV nedjelja, pred.- Psychological and psychiatric therapeutic methods
XV nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum
Opterećenje studentaNastava i završni ispiti: 5,33 x 16 = 85,28 sati Neophodne pripreme prije početka semestra ( administracija, upis, ovjera) isnose: 2x 5,33 sati 10,66 sati Ukupno opterećenje za predmet :4 kredita x 30 = 120 sati Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku :24 Struktura opterećenja :85,28 sati (nastava) + 10,66 sati(priprema) + 24 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju nastavu, da rade domaće zadatke i rade oba kolokvijuma.
KonsultacijeKonsultacije ce se održavati u terminima nakon predavanja i vježbi.
LiteraturaV. Jakovljević (1971),Uvod u socijalnu patologiju, Naucna knjiga, Beograd. J. Špadijer Džinić,(1988), Socijalna patologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjekolokvijum 36 poena; Prisustvo nastavi i aktivnost na času nosi 7 poena; seminarski rad 7 poena Završni ispit nosi 50 poena; skala ocjenjivanja F (0-50), E (51-60), D (61-70), C (71-80), B (81-90), A (91-100).
Posebne naznake za predmet
NapomenaNapomena: Plan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA POLITIKE

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA POLITIKE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
709Obavezan542+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNe postoji uslovljenost drugim predmetnim disciplinama.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa pitanjima socio-političke strukture, pojmovima države, političkih ideologija, političkih partija i političkih pokreta, problemima i načinima proučavanja fenomena totalitarizma, postdemokratije i osnovama geopolitike.
Ishodi učenjaNakon što položi ispit iz Sociologije politike, student će biti u mogućnosti da: 1. Odredi bitne komponente sociologije politike, kao i njen predmet i cilj istraživanja; 2. Utvrdi i analizira osnovna teorijska polazišta u shvatanju pojma države, elita, političkih partija i političkih pokreta; 4. Teorijski utvrdi i kritički analizira sadržaje političke kulture i političkih ideologija. 5. Objasni istoriju nastanka političkih ideologija; 6. Predstavi teorijsku utemeljenost političkih sistema; 7. Primjeni sociološko propitivanje ideoloških sadržaja totalitarizma i postdemokratije; 8. Predstavi sadržaje tanatosociologije i tanatopolitike.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Predrag Živković
Metod nastave i savladanja gradivaRazgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja i vježbi. Priprema eseja i seminarskih radova na zadatu temu. Pismene provjere znanja i završni ispit. Konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Predmet sociologije politike. Politika, zajednica, društvo.
I nedjelja, vježbe - Antičko i moderno shvatanje politike. Metodi sociologije politike. Konstituisanje političke antropologije. Politička epistemologija.
II nedjelja, pred.-Tipologija političkih sistema.
II nedjelja, vježbe Teorijska analiza Platonovog, Aristotelovog, Polibijevog filozofskog legata kao i analiza novovjekovnih konstituisanja političkih sistema.
III nedjelja, pred.- Pojam države i njen nastanak. Pojam državnog razloga.
III nedjelja, vježbe - Država, ideologija i moć.
IV nedjelja, pred.- Klasifikacija elita.
IV nedjelja, vježbe - Filozofija državništva.
V nedjelja, pred.- Političke partije i politički pokreti / Grupe za pritisak.
V nedjelja, vježbe - Moć i njene društveno-političke modifikacije.
VI nedjelja, pred.- Politička kultura i političke ideologije.
VI nedjelja, vježbe - Savremene političke ideologije.
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Sociološka analiza konzervativizma i liberalizma kroz istoriju.
VIII nedjelja, pred.- Istorija liberalne misli. U susret novom totalitarizmu.
VIII nedjelja, vježbe - Totalitarizam.
IX nedjelja, pred.- Nastanak i odnos ljevice, desnice i centra u evropskim demokratijama.
IX nedjelja, vježbe - "Od političkog romantizma do strukturalne krize političkog jezika" (A. Dugin).
X nedjelja, pred.- Postmoderno doba i »kraj ideologija«. Postideološka politika.
X nedjelja, vježbe - Kraj ideologija.
XI nedjelja, pred.- Postdemokratija.
XI nedjelja, vježbe - Granice postpolitike.
XII nedjelja, pred.- Tanatosociologija i tanatopolitika
XII nedjelja, vježbe - "Zagonetke smrti".
XIII nedjelja, pred.- Četvrta politička teorija.
XIII nedjelja, vježbe - Osnovi geopolitike.
XIV nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe - Uvod u multipolarnost.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 minuta individualnog rada studenta (za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sata (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju nastavu, učestvuju u debatama i rade kolokvijume/testove. Studenti pripremaju po jedan esej/seminarski rad i učestvuju u debati nakon njegove prezentacije.
KonsultacijeU dogovoru sa studentima. Konsultacije se organizuju sedmično nakon održanih ciklusa predavanja i vježbi.
LiteraturaLiteratura: Tadić, Lj. (1988). Nauka o politici. Beograd: IZO „Rad“. Tadić, Lj. (2003). Zagonetka smrti / Smrt kao tema religije i filozofije. Beograd: Filip Višnjić. Tadić, B. (1996). Sociologija politike. Podgorica: Unireks. Dugin, (2009). Postfilosofiя / Tri paradigmы v istorii mыsli. Moskva: Evraziй Dviženie. Dugin, A. (2009). Četvertaя političeskaя teoriя, Sankt-Peterburg: Amfora. Dugin, A. (2013). Četvrta politička teorija. Beograd: MIP Publishing. Cvetićanin, N. (2008). Epoha s one strane levice i desnice / O levici, desnici i centru u političkom polju Evrope / O građanskom i antigrađanskom shvatanju politike / O postideološkoj politici u 21. veku. Beograd: Službeni glasnik / IDN. Cvetićanin, N. (2016). Politička mehanika i veština državništva. Beograd: Arhipelag / IDN. Cvetićanin, N. (2016). Državništvo modernog doba. Beograd: Arhipelag / IDN. Cvetićanin, N. (2004). Evropska desnica između mača i zakona. Beograd: „Filip Višnjić“. Kuljić, T. (2014). Tanatopolitika / Sociološkoistorijska analiza političke upotrebe smrti. Beograd: Čigoja štampa. Kuljić, T. (2018). Prognani pojmovi. Beograd: Clio. Lazić, M. (2011). Čekajući kapitalizam. Beograd: Službeni glasnik. Volin, Š. (2007). Politika i vizija – kontinuitet i inovacija u zapadnoj političkoj misli. Beograd: Službeni glasnik. Vidojević, Z., (2005). Kuda vodi globalizacija. Beograd: IP „Filip Višnjić“ / IDN. Đurković, M. (2006). Politička misao Džona Stjuarta Mila. Beograd: Službeni glasnik. Hejvud, E. (2005). Političke ideologije. Beograd: zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Hejvud, E. (2004). Politika. Beograd: Clio. Kuljić, T. (2002). Prevladavanje prošlosti. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Antonić, S. (2012). Loša beskonačnost: Prilozi sociologiji srpskog društva. Beograd: Službeni glasnik. Vidojević, Z. (2010). Demokratija na zalasku. Beograd: Službeni glasnik / IDN. Krauč, K. (2014). Postdemokratija. Beograd: Karpos. Haralambos, M. (1989). Uvod u sociologiju. Zagreb: Globus. Haralambos, M., Holborn, M. (2002.). Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing. Giddens, A. (1998). Treći put / Obnova socijaldemokracije. Zagreb: Politička kultura. Poper, K. (1993). Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Beograd: BIGZ. (odgovarajuća poglavlja) Held, D. (1997). Demokratija i globalni poredak. Beograd: Filip Višnjić. (odgovarajuća poglavlja) Held, D. (1991). Political Theory Today. Cambridge: Polity Press. (odgovarajuća poglavlja) Zakarija, F. (2004). Budućnost slobode / Neliberalna demokratija kod kuće i u svetu. Beograd: Dan Graf. Gramši, A. (1979). O državi. Beograd: Radnička štampa. Mil, S. Dž. (2018). O slobodi. Beograd: Akia M. Princ. Makijaveli, N. (2021). Vladalac. Podgorica: Nova knjiga / Beograd: Kosmos izdavaštvo. Rols, Dž. (2002). Politički liberalizam. Beograd: "Filip Višnjić".
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetSemetralni ciklus predavanja i vježbi koji je predstavljen u nastavnom programu, percipiran je i determinisan shodno fenomenološkim i tematskim strukturama koje su sadržane u okvirima obavezne i izborne literature.
NapomenaKolokvijumi kao semestralne provjere znanja i završni ispit, percipirani su u skladu sa važećim akademskim kalendarom.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA POLITIKE

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA POLITIKE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
709Obavezan542+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNe postoji uslovljenost drugim predmetnim disciplinama.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa pitanjima socio-političke strukture, pojmovima države, političkih ideologija, političkih partija i političkih pokreta, problemima i načinima proučavanja fenomena totalitarizma, postdemokratije i osnovama geopolitike.
Ishodi učenjaNakon što položi ispit iz Sociologije politike, student će biti u mogućnosti da: 1. Odredi bitne komponente sociologije politike, kao i njen predmet i cilj istraživanja; 2. Utvrdi i analizira osnovna teorijska polazišta u shvatanju pojma države, elita, političkih partija i političkih pokreta; 4. Teorijski utvrdi i kritički analizira sadržaje političke kulture i političkih ideologija. 5. Objasni istoriju nastanka političkih ideologija; 6. Predstavi teorijsku utemeljenost političkih sistema; 7. Primjeni sociološko propitivanje ideoloških sadržaja totalitarizma i postdemokratije; 8. Predstavi sadržaje tanatosociologije i tanatopolitike.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Predrag Živković
Metod nastave i savladanja gradivaRazgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja i vježbi. Priprema eseja i seminarskih radova na zadatu temu. Pismene provjere znanja i završni ispit. Konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Predmet sociologije politike. Politika, zajednica, društvo.
I nedjelja, vježbe - Antičko i moderno shvatanje politike. Metodi sociologije politike. Konstituisanje političke antropologije. Politička epistemologija.
II nedjelja, pred.-Tipologija političkih sistema.
II nedjelja, vježbe Teorijska analiza Platonovog, Aristotelovog, Polibijevog filozofskog legata kao i analiza novovjekovnih konstituisanja političkih sistema.
III nedjelja, pred.- Pojam države i njen nastanak. Pojam državnog razloga.
III nedjelja, vježbe - Država, ideologija i moć.
IV nedjelja, pred.- Klasifikacija elita.
IV nedjelja, vježbe - Filozofija državništva.
V nedjelja, pred.- Političke partije i politički pokreti / Grupe za pritisak.
V nedjelja, vježbe - Moć i njene društveno-političke modifikacije.
VI nedjelja, pred.- Politička kultura i političke ideologije.
VI nedjelja, vježbe - Savremene političke ideologije.
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Sociološka analiza konzervativizma i liberalizma kroz istoriju.
VIII nedjelja, pred.- Istorija liberalne misli. U susret novom totalitarizmu.
VIII nedjelja, vježbe - Totalitarizam.
IX nedjelja, pred.- Nastanak i odnos ljevice, desnice i centra u evropskim demokratijama.
IX nedjelja, vježbe - "Od političkog romantizma do strukturalne krize političkog jezika" (A. Dugin).
X nedjelja, pred.- Postmoderno doba i »kraj ideologija«. Postideološka politika.
X nedjelja, vježbe - Kraj ideologija.
XI nedjelja, pred.- Postdemokratija.
XI nedjelja, vježbe - Granice postpolitike.
XII nedjelja, pred.- Tanatosociologija i tanatopolitika
XII nedjelja, vježbe - "Zagonetke smrti".
XIII nedjelja, pred.- Četvrta politička teorija.
XIII nedjelja, vježbe - Osnovi geopolitike.
XIV nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe - Uvod u multipolarnost.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 minuta individualnog rada studenta (za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sata (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju nastavu, učestvuju u debatama i rade kolokvijume/testove. Studenti pripremaju po jedan esej/seminarski rad i učestvuju u debati nakon njegove prezentacije.
KonsultacijeU dogovoru sa studentima. Konsultacije se organizuju sedmično nakon održanih ciklusa predavanja i vježbi.
LiteraturaLiteratura: Tadić, Lj. (1988). Nauka o politici. Beograd: IZO „Rad“. Tadić, Lj. (2003). Zagonetka smrti / Smrt kao tema religije i filozofije. Beograd: Filip Višnjić. Tadić, B. (1996). Sociologija politike. Podgorica: Unireks. Dugin, (2009). Postfilosofiя / Tri paradigmы v istorii mыsli. Moskva: Evraziй Dviženie. Dugin, A. (2009). Četvertaя političeskaя teoriя, Sankt-Peterburg: Amfora. Dugin, A. (2013). Četvrta politička teorija. Beograd: MIP Publishing. Cvetićanin, N. (2008). Epoha s one strane levice i desnice / O levici, desnici i centru u političkom polju Evrope / O građanskom i antigrađanskom shvatanju politike / O postideološkoj politici u 21. veku. Beograd: Službeni glasnik / IDN. Cvetićanin, N. (2016). Politička mehanika i veština državništva. Beograd: Arhipelag / IDN. Cvetićanin, N. (2016). Državništvo modernog doba. Beograd: Arhipelag / IDN. Cvetićanin, N. (2004). Evropska desnica između mača i zakona. Beograd: „Filip Višnjić“. Kuljić, T. (2014). Tanatopolitika / Sociološkoistorijska analiza političke upotrebe smrti. Beograd: Čigoja štampa. Kuljić, T. (2018). Prognani pojmovi. Beograd: Clio. Lazić, M. (2011). Čekajući kapitalizam. Beograd: Službeni glasnik. Volin, Š. (2007). Politika i vizija – kontinuitet i inovacija u zapadnoj političkoj misli. Beograd: Službeni glasnik. Vidojević, Z., (2005). Kuda vodi globalizacija. Beograd: IP „Filip Višnjić“ / IDN. Đurković, M. (2006). Politička misao Džona Stjuarta Mila. Beograd: Službeni glasnik. Hejvud, E. (2005). Političke ideologije. Beograd: zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Hejvud, E. (2004). Politika. Beograd: Clio. Kuljić, T. (2002). Prevladavanje prošlosti. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Antonić, S. (2012). Loša beskonačnost: Prilozi sociologiji srpskog društva. Beograd: Službeni glasnik. Vidojević, Z. (2010). Demokratija na zalasku. Beograd: Službeni glasnik / IDN. Krauč, K. (2014). Postdemokratija. Beograd: Karpos. Haralambos, M. (1989). Uvod u sociologiju. Zagreb: Globus. Haralambos, M., Holborn, M. (2002.). Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing. Giddens, A. (1998). Treći put / Obnova socijaldemokracije. Zagreb: Politička kultura. Poper, K. (1993). Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Beograd: BIGZ. (odgovarajuća poglavlja) Held, D. (1997). Demokratija i globalni poredak. Beograd: Filip Višnjić. (odgovarajuća poglavlja) Held, D. (1991). Political Theory Today. Cambridge: Polity Press. (odgovarajuća poglavlja) Zakarija, F. (2004). Budućnost slobode / Neliberalna demokratija kod kuće i u svetu. Beograd: Dan Graf. Gramši, A. (1979). O državi. Beograd: Radnička štampa. Mil, S. Dž. (2018). O slobodi. Beograd: Akia M. Princ. Makijaveli, N. (2021). Vladalac. Podgorica: Nova knjiga / Beograd: Kosmos izdavaštvo. Rols, Dž. (2002). Politički liberalizam. Beograd: "Filip Višnjić".
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetSemetralni ciklus predavanja i vježbi koji je predstavljen u nastavnom programu, percipiran je i determinisan shodno fenomenološkim i tematskim strukturama koje su sadržane u okvirima obavezne i izborne literature.
NapomenaKolokvijumi kao semestralne provjere znanja i završni ispit, percipirani su u skladu sa važećim akademskim kalendarom.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA PORODICE

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA PORODICE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
710Obavezan562+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA RELIGIJE

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA RELIGIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
711Obavezan552+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaCilj nastave je da se studenti upoznaju sa osnovama sociologije religije, da student stekne osnovna znanja o sociološkom aspektu fenomena religije i religioznosti, te odnosa religije i društva. Polaznici će se osposobiti za bolje razumijevanje nastanka religija, njihovog smisla u ljudskom životu, te uloge vjerskih zajednica u modernom društvu, kao i tranzicijskim promjenama. Upoznaće se sa klasičnim - evolucionističkim, marksističkim, funkcionalističkim, kao i Veberovom teorijom o religiji.
Ishodi učenja Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: * Analizira osnovne teorijske probleme sociologije religije; * Razlikuje naučna i dogmatska poimanja o religiji; * Razlikuje pitanja statusa religijskih tvrdnji i donošenje suda o njihovoj istinitosti (metodološki agnosticizam); * Prepozna osnovne tipove definisanja religije (supstantivni, funkcionalni i politetički); * Prepozna zadatke sociologije religije i drugih disciplina (filozofije, psihologije, antopologije); * Analizira ulogu i funkciju religije u društvu; * Klasifikuje i uporedi klasične teorije o religijskom fenomenu (evolucionisti, funkcionalisti, racionalisti).
Ime i prezime nastavnika i saradnikaPROF. DR VLADIMIR BAKRAČ
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja uz pomoć power point prezentacija, izlaganje seminarskih tema i rasprava u seminarskim grupama.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje; upoznavanje studenata sa smislom i sadržajem kursa, programom i načinom rada, te s obvezama i uslovima za polaganje ispita i evaluacijom rada; dogovor i podjela seminarskih radova.
I nedjelja, vježbe - Uvodno predavanje; upoznavanje studenata sa smislom i sadržajem kursa, programom i načinom rada, te s obvezama i uslovima za polaganje ispita i evaluacijom rada; dogovor i podjela seminarskih radova.
II nedjelja, pred.-Šta je sociologija religije, Pretpostavke sociologije religije
II nedjelja, vježbe Pretpostavke sociologije religije
III nedjelja, pred.- Šta je sociologija religije, metodološki agnosticizam?
III nedjelja, vježbe - Šta je religija?
IV nedjelja, pred.- Definicija religije?
IV nedjelja, vježbe - Tipologija religije?
V nedjelja, pred.- Religija i razum - Intelektualistička shvatanja religijskog fenomena
V nedjelja, vježbe - Nauke o religiji
VI nedjelja, pred.- Religija i ideologija - Karl Marks
VI nedjelja, vježbe - Kognitivna i komunikativna funkcija religije
VII nedjelja, pred.- Religija i solidarnost - Robertson Smit, Emil Dirkem
VII nedjelja, vježbe - Religion and Solidarity - Robertson Smith, Emile Durkheim
VIII nedjelja, pred.- Rađanje bogova - Gaj Svonson
VIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
IX nedjelja, pred.- Religija i solidarnost (funkcionalisti)- Ratklif Braun
IX nedjelja, vježbe - Funkcija identiteta i identifikacije
X nedjelja, pred.- Religija i solidarnost - Kingsli Dejvis
X nedjelja, vježbe - Integrativna funkcija religije i funkcija orjentacije
XI nedjelja, pred.- Religija i solidarnost - Milton Jinger, Tomas O Di
XI nedjelja, vježbe - Funkcija adaptacije i kompenzacije
XII nedjelja, pred.- Religija i racionalnost - Maks Veber rasprava o protestantskoj etici
XII nedjelja, vježbe - Funkcija legitimizacije i regulativna funkcija religije
XIII nedjelja, pred.- Religija i smisao - Kliford Gerc i Piter Berger
XIII nedjelja, vježbe - Profetska i ideološka funkcija religije
XIV nedjelja, pred.- Mitovi i njihov značaj i funkcija u religiji?
XIV nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
XV nedjelja, pred.- Simboli i rituali i njihov značaj i funkcija u religiji?
XV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30=150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) 30 sati i 0 minuta Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno posjećivanje predavanja i vježbi, aktivno učestvovanje u diskusijama i razgovorima, polaganje kolokvijuma i izrada seminarskih radova.
KonsultacijeU dogovoru sa predmetnim profesorom
LiteraturaMalkom Hamilton, Sociologija religije, Clio, Beograd, 2003; Đuro Šušnjić, Religija I, Čigoja štampa, Beograd, 1998. Milan Vukomanović, Religija, 2004. Zavod za udžbenike, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum I (test)-20 poena; Kolokvijum II (test) - 20 poena; Prisustvo - 5 poena (predavanja); seminarski rad (pojmovi)(vježbe) - 5 poena Završni ispit - 50 poena; Prelazna ocjena najmanje 51 p
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA RELIGIJE

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA RELIGIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
711Obavezan552+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaCilj nastave je da se studenti upoznaju sa osnovama sociologije religije, da student stekne osnovna znanja o sociološkom aspektu fenomena religije i religioznosti, te odnosa religije i društva. Polaznici će se osposobiti za bolje razumijevanje nastanka religija, njihovog smisla u ljudskom životu, te uloge vjerskih zajednica u modernom društvu, kao i tranzicijskim promjenama. Upoznaće se sa klasičnim - evolucionističkim, marksističkim, funkcionalističkim, kao i Veberovom teorijom o religiji.
Ishodi učenja Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: * Analizira osnovne teorijske probleme sociologije religije; * Razlikuje naučna i dogmatska poimanja o religiji; * Razlikuje pitanja statusa religijskih tvrdnji i donošenje suda o njihovoj istinitosti (metodološki agnosticizam); * Prepozna osnovne tipove definisanja religije (supstantivni, funkcionalni i politetički); * Prepozna zadatke sociologije religije i drugih disciplina (filozofije, psihologije, antopologije); * Analizira ulogu i funkciju religije u društvu; * Klasifikuje i uporedi klasične teorije o religijskom fenomenu (evolucionisti, funkcionalisti, racionalisti).
Ime i prezime nastavnika i saradnikaPROF. DR VLADIMIR BAKRAČ
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja uz pomoć power point prezentacija, izlaganje seminarskih tema i rasprava u seminarskim grupama.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje; upoznavanje studenata sa smislom i sadržajem kursa, programom i načinom rada, te s obvezama i uslovima za polaganje ispita i evaluacijom rada; dogovor i podjela seminarskih radova.
I nedjelja, vježbe - Uvodno predavanje; upoznavanje studenata sa smislom i sadržajem kursa, programom i načinom rada, te s obvezama i uslovima za polaganje ispita i evaluacijom rada; dogovor i podjela seminarskih radova.
II nedjelja, pred.-Šta je sociologija religije, Pretpostavke sociologije religije
II nedjelja, vježbe Pretpostavke sociologije religije
III nedjelja, pred.- Šta je sociologija religije, metodološki agnosticizam?
III nedjelja, vježbe - Šta je religija?
IV nedjelja, pred.- Definicija religije?
IV nedjelja, vježbe - Tipologija religije?
V nedjelja, pred.- Religija i razum - Intelektualistička shvatanja religijskog fenomena
V nedjelja, vježbe - Nauke o religiji
VI nedjelja, pred.- Religija i ideologija - Karl Marks
VI nedjelja, vježbe - Kognitivna i komunikativna funkcija religije
VII nedjelja, pred.- Religija i solidarnost - Robertson Smit, Emil Dirkem
VII nedjelja, vježbe - Religion and Solidarity - Robertson Smith, Emile Durkheim
VIII nedjelja, pred.- Rađanje bogova - Gaj Svonson
VIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
IX nedjelja, pred.- Religija i solidarnost (funkcionalisti)- Ratklif Braun
IX nedjelja, vježbe - Funkcija identiteta i identifikacije
X nedjelja, pred.- Religija i solidarnost - Kingsli Dejvis
X nedjelja, vježbe - Integrativna funkcija religije i funkcija orjentacije
XI nedjelja, pred.- Religija i solidarnost - Milton Jinger, Tomas O Di
XI nedjelja, vježbe - Funkcija adaptacije i kompenzacije
XII nedjelja, pred.- Religija i racionalnost - Maks Veber rasprava o protestantskoj etici
XII nedjelja, vježbe - Funkcija legitimizacije i regulativna funkcija religije
XIII nedjelja, pred.- Religija i smisao - Kliford Gerc i Piter Berger
XIII nedjelja, vježbe - Profetska i ideološka funkcija religije
XIV nedjelja, pred.- Mitovi i njihov značaj i funkcija u religiji?
XIV nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
XV nedjelja, pred.- Simboli i rituali i njihov značaj i funkcija u religiji?
XV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30=150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) 30 sati i 0 minuta Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno posjećivanje predavanja i vježbi, aktivno učestvovanje u diskusijama i razgovorima, polaganje kolokvijuma i izrada seminarskih radova.
KonsultacijeU dogovoru sa predmetnim profesorom
LiteraturaMalkom Hamilton, Sociologija religije, Clio, Beograd, 2003; Đuro Šušnjić, Religija I, Čigoja štampa, Beograd, 1998. Milan Vukomanović, Religija, 2004. Zavod za udžbenike, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum I (test)-20 poena; Kolokvijum II (test) - 20 poena; Prisustvo - 5 poena (predavanja); seminarski rad (pojmovi)(vježbe) - 5 poena Završni ispit - 50 poena; Prelazna ocjena najmanje 51 p
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / ETNOLOGIJA

Naziv predmeta:ETNOLOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1223Obavezan142+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slusanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa osnovnim etnickim kategorijama i procesima.
Ishodi učenjaNakon što položi ispit iz Etnologije, student će biti u mogućnosti da: • Razlikuje osnovne etničke kategorije (etnos, etnicitet, gens, pleme, narod, nacija, nacionalna manjina, nacionalnost). • Tumači teorije o etnosu i naciji. • Analizira pojmove etnički stereotipi, etnocentrizam, nacionalizam, šovinizam, rasizam. • Ovlada kriterijumima sistematizacije etničkih i nacionalnih grupa. • Analizira etnogenetske procese u izgradnji etničkog i nacionalnog identiteta. • Analizira identitet u procesualnom kontekstu i razumije kategoriju nadnacionalnog identiteta.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Lidija Vujačić Mr Obrad Samardžić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate, konsultacije, priprema za završni ispit i provjera znanja.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje – upoznavanje studenata sa programom rada i predstojećim obavezama;
I nedjelja, vježbe - Predmet etnologije i njene relacije sa etnografijom, antropologijom i sociologijom
II nedjelja, pred.-Predmet i zadaci etnologije (i antropologije etniciteta);
II nedjelja, vježbe Etnlogija kao nauka: njeni korjeni i razvoj. Literatura - Žan Poarije - Istorija etnologije; Herman Bauzinger – Etnologija
III nedjelja, pred.- Istorijski pregled razvoja etnologije/antropologije;
III nedjelja, vježbe - Metode istraživanja u etnologiji, znaĉajni teoretiĉari, škole i teorijski pravci. Literatura: Žan Poarije - Istorija etnologije; Herman Bauzinger – Etnologija
IV nedjelja, pred.- Osnovne etničke kategorije (pojmovnik): Etnos, gens, pleme, narod, nacija, nacionalna manjina, nacionalnost.
IV nedjelja, vježbe - Etnološke škole - Literatura: Žan Poarije - Istorija etnologije
V nedjelja, pred.- Sistematizacija etničkih grupa; Od plemena do etničke grupe; Etnička klasifikacija: Mi i Oni;
V nedjelja, vježbe - Etnološke teorije - Literatura: Žan Poarije - Istorija etnologije
VI nedjelja, pred.- Teorije o etnosu;
VI nedjelja, vježbe - Sistematizacije etničkih grupa: Etničke zajednice (Rod, bratstvo, pleme, narod i nacija) - Literatura: Saša Nedeljković - Krv čast i suze; Benedikt Anderson - Nacija zamišljena zajednica
VII nedjelja, pred.- Etnicitet, rasa, klasa i nacija;
VII nedjelja, vježbe - Nacionalne i etničke manjine - Literatura: Saša Nedeljković - Krv čast i suze; Benedikt Anderson - Nacija zamišljena zajednica
VIII nedjelja, pred.- "Melting pot"; Etnički stereotipi; Etnocentrizam, nacionalizam, šovinizam, rasizam;
VIII nedjelja, vježbe - Test
IX nedjelja, pred.- Etnogeneza;
IX nedjelja, vježbe - Nacije i nacionalizam: Program, mit, stvarnost Literatura: Erik Hobsbaum - Nacije i nacionalizam od 1780.
X nedjelja, pred.- Zamišljena zajednica;
X nedjelja, vježbe - Nacija: zamišljena zajednica - Literatura: Benedikt Anderson - Nacija zamišljena zajednica
XI nedjelja, pred.- Začeci nacionalne svijesti; Stare imperije, nove nacije;
XI nedjelja, vježbe - Svijest o banalnom nacionalizmu i nacionalni identitet u svijetu nacija - Literatura: Majkl Bilig - Banalni Nacionalizam
XII nedjelja, pred.- Etnički identitet i ideologija;
XII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
XIII nedjelja, pred.- Etnicki identitet i etnički kontinuitet;
XIII nedjelja, vježbe - Postmodernost i identitet - Literatura: Majkl Bilig - Banalni Nacionalizam
XIV nedjelja, pred.- Nacionalni i kulturni identitet;
XIV nedjelja, vježbe - Evropski kulturni identitet i nacionalne države - Literatura: Branimir Stojković - Evropski kulturni identitet
XV nedjelja, pred.- Evropa kao nacija i evropski kulturni identitet;
XV nedjelja, vježbe - Obnavljanje pređenog gradiva i priprema zavšni ispit
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohadjaju nastavu, ucestvuju u debatama, brane seminarske radove, polazu kolokvijume i zavrsni ispit.
KonsultacijeNakon predavanja.
LiteraturaAnderson, Benedikt (1998). Nacija zamišljena zajednica. Beograd: Plato. Bilig, Majkl (2009). Banalni nacionalizam. Beograd: Biblioteka XX vek. Eriksen, Tomas Hilan (2004), Etnicitet i nacionalizam. Beograd: XX vek. Hobsbaum, Erik (1996). Nacije i nacionalizam od 1780. Beograd: Filip Višnjić. Stojković, Branimir ( 2008). Evropski kulturni identitet. Beograd: Službeni glasnik. Nedeljković, Saša (2007). Ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma. Beograd: Biblioteka Svet u ogledalu uma. 11-35. Čolović, Ivan (2000. Bordel ratnika. Beograd: Biblioteka XX vek. Đorđević, Jelena (1997). Političke svetkovine i rituali. Beograd: Dosije-Signature. Poarije, Žan (1991). Istorija etnologije. Beograd: Biblioteka XX vek. Bauzinger, Herman (2002). Etnologija. Beograd: Biblioteka XX vek. Nedeljković, Saša (2007). Krv čast i suze. Beograd: Zlatni zmaj
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje• Seminarski rad (pismeno) • Kolokvijumi (pismeno) • Razgovori i diskusija u toku predavanja • Završni ispit (usmeno)
Posebne naznake za predmet-
NapomenaStudenti će na početku semestra dobiti plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIJALNA DEMOGRAFIJA

Naziv predmeta:SOCIJALNA DEMOGRAFIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1785Obavezan153+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaOsnovni cilj ovog predmeta je usvajanje novih znanja iz ove oblasti i osposobljavanje studenata za pravilan odabir metoda socijalne demografije i njihovo korišćenje radi uspješnije analize demografskih procesa.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - objasni pojmove migracije, natalitet, mortalitet, fertilitet, nupcijalitet. - analizira demorafska kretanja i trendove i izračuna stope nataliteta i mortaliteta u određenom društvu ili sredini; - razlikuje unutrašnje, spoljnje, dnevne, sezonske i migracije u urbanim i ruralnim područjima: - prepoznaje probleme koje migraciona kretanja i trendovi proizvode u određenom društvu ili sredini, (akcenat na crnogorskom društvu).
Ime i prezime nastavnika i saradnikaTatjana Vujović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja , vježbe ,konsultacije.Na vježbama se vrši obrada seminarskih radova, analizirraju se tabele demografske statistike primjenom odgovarajućih metoda, debate na odredjene socijalno - demogrrafske teme.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje studenata s programom i planom rada, literaturom.
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje studenata sa temama seminarskih radova.
II nedjelja, pred.-Definisanje predmeta i cilja populacione politike.
II nedjelja, vježbe Debata na temu ,,Abortus,,.
III nedjelja, pred.- Uvod u socijalnu demografiju i i pojam socijalne demografije.
III nedjelja, vježbe - Debata na temu ,,Čedomorstvo,,.
IV nedjelja, pred.- Predmet socijalne demografije i odnos socijalne demografije sa drugim društvenim naukama.
IV nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
V nedjelja, pred.- Prirodno kretanje stanovništva (natalitet i fertilitet).
V nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
VI nedjelja, pred.- Mortalitet (faktori rizika koji uticu na mortalitet).
VI nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
VII nedjelja, pred.- Prirodni priraštaj
VII nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
VIII nedjelja, pred.- Mehaničko kretanje stanovništva (Migracije)
VIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
IX nedjelja, pred.- Teorija demografske tranzicije
IX nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
X nedjelja, pred.- Struktura stanovniptva
X nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XI nedjelja, pred.- Urbanizacija
XI nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XII nedjelja, pred.- Nupcijalitet
XII nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XIII nedjelja, pred.- Divorcijalitet
XIII nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XIV nedjelja, pred.- Projekcije razvoja stanovništva
XIV nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XV nedjelja, pred.- Popravni kolokvijum.
XV nedjelja, vježbe - Priprema studenata za ispit.
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sati predavanja 2 sati vježbi 2 sati i 40 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju predavanja i vježbe,rade seminarski radove i oba kolokvijuma.
KonsultacijeKonsultacije nakon predavanja
LiteraturaSocijalna demografija (2015). M. EmirhafizoviĆ, H.Zolić, Fakultet političkih nauka, Sarajevo. Petrović Ruža(1989) ;Demografija: Filosofski fakultet, Beograd; Blagojević Marina(1997)Roditeljstvo i fertilitet u :Srbija devedesetih, Beograd; Avramov Dragana (1993)Pojedinac, porodica i stanovništvo u raskoraku,Beograd: Naučna knjiga; Grupa autora,(2012), Demografski i populacioni problemi u Crnoj Gori, Podgorica: Canu; Grupa autora, (2012), Stanovništvo i razvoj, Beograd: Institut društvenih nauka / Centar za ekonomska istraživanja;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOblici provjere znanja i ocjenjivanje: - 1 kolokvijum 36 poena - seminarski rad 7poena - prisustvo 7poena - završni ispit 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA GRADA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA GRADA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1786Obavezan552+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje.
Ciljevi izučavanja predmetaOsovni cilj kursa je da studente osposobi u sociološkom razumijevanju i kritičkom proučavanju specifičnosti društvenog života u gradovima.
Ishodi učenjaNakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • da prepoznaju i razlikuju osnovne pojmove sociologije grada; • da razlikuju osnovne istorijske etape i teorijske pristupe u razvoju gradova; • da prepoznaju uticaj grada na društvo i društva na gradove.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Ljiljana Vujadinović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, seminarski radovi, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema i upis studenata Uvodno predavanje i upoznavanje studenata sa sadržajem predmeta.
I nedjelja, vježbe - Osnovni predstavnici čikaške škole (W. I. Tomas, R. E. Park, E. W. Burges, L. Wirt).
II nedjelja, pred.-Definisanje osnovnih pojmova: grad, urbanizacija, metropolozacija, urbanizam.
II nedjelja, vježbe Monografske studije u okviru čikaške škole.
III nedjelja, pred.- Sociološke ideje i teorije koje su uticale na proučavanje grada u okvirima Čikaške škole.
III nedjelja, vježbe - O nekim metodološkim aspektima čikaške škole.
IV nedjelja, pred.- Društveno-istorijski kontekst nastanka, osnovne postavke, istraživačke teme i metodološke osobenosti.
IV nedjelja, vježbe - Urbanizam kao način života.
V nedjelja, pred.- Pregled osnovnih karakteristika istorijsko-institucionalnog pristupa.
V nedjelja, vježbe - Dirkemovo shvatanje društvene morfologije.
VI nedjelja, pred.- Veberovo i Brodelovo proučavanje grada.
VI nedjelja, vježbe - Veberovo tumačenje značaja zapadnog grada.
VII nedjelja, pred.- Klasici sociološke teorije i grad – Dirkem i Marks - KOLOKVIJUM
VII nedjelja, vježbe - F. Engels - Položaj radničke klase u Engleskoj.
VIII nedjelja, pred.- Neomarksistički pristup u urbanoj sociologiji.
VIII nedjelja, vježbe - Koncept svjetskog grada - Manuel Kastels, Fridman, Saskija Sasen.
IX nedjelja, pred.- Neoveberijanski pristup u urbanoj sociologiji.
IX nedjelja, vježbe - Mišel Basan - Deset teza za sociološku teoriju urbane dinamike.
X nedjelja, pred.- Informatičko društvo kao analitički okvir proučavanja grada.
X nedjelja, vježbe - Održivi razvoj i gradovi u zemljama u razvoju.
XI nedjelja, pred.- Globalizacija kao analitički okvir proučavanja grada.
XI nedjelja, vježbe - Rezidencijalna segregacija u državnom socijalizmu.
XII nedjelja, pred.- Regulaciona teorija – urbana politika kao fokus istraživanja.
XII nedjelja, vježbe - Devedesete godine XX vijeka - doba metropola.
XIII nedjelja, pred.- Značaj partnerstva javnog i privatnog sektora.
XIII nedjelja, vježbe - Pojam društvenog kapitala u razumijevanju gradova.
XIV nedjelja, pred.- Rast megapolisa. KOLOKVIJUM
XIV nedjelja, vježbe - Perspektive razvoja gradova
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNedeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (vježbe i predavanja), rade seminarske radove, domaće zadatke, polažu kontrolne testove i kolokvijum koji je obavezan.
KonsultacijeNakon nastave.
Literatura1. Vujović Sreten i Mina Petriović, Urbana sociologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005; 2. Vujović Sreten, Grad u senci rata, Prometej, Novi Sad 1997; 3. Pušić Ljubinko, Grad, društvo, prostor, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997; 4. Petrović Mina, Sociologija stanovanja, ISI FF, Beograd, 2004. 5. Mamford Luis, Grad u istoriji, Marso, Beograd 2001. 6. Čaldarović Ognjen, Urbana sociologija / Socijalna teorija i urbano pitanje, Globus, Zagreb, 1985. 7. Lefevr Anri, Urbana revolucija, Nolit, Beograd, 1974. 8. Virt Luis, Urbanizam kao način života, Kultura, Beograd, 1980. 9. Dirkem Emil, O podeli društvenog rada, Prosveta, Beograd, 1972. 10. Engels FRidrih, Položaj radničke klase u Engleskoj, Prosveta/ BIGZ, Beograd, 1978. 11. Lefevr Anri, Urbana revolucija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Beograd, 1977. 12. Čaldarović Ognjen, Društvena dioba prostora, Sociološko društvo Hrvatske, Zagreb, 1989. 13. Doksijadis Konstantinos, čovek i grad, Nolit, Beograd, 1972.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeTest-kolokvijumi (pismeno). • Završni ispit (usmeno). • Domaći zadaci i seminarski rad. • Razgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja. Dva test-kolokvijuma sa 20 poena (ukupno 40); isticanje u toku predavanja i prisustvo predavanjima (5 poena); izrada seminarskih radova (5 poena); završni ispit - 50 poena.
Posebne naznake za predmetPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra. Teme za izradu seminarskih radova studenti ce dobiti u toku izvođenja vježbi kao i potrebnu literaturu.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA GRADA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA GRADA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1786Obavezan552+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje.
Ciljevi izučavanja predmetaOsovni cilj kursa je da studente osposobi u sociološkom razumijevanju i kritičkom proučavanju specifičnosti društvenog života u gradovima.
Ishodi učenjaNakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • da prepoznaju i razlikuju osnovne pojmove sociologije grada; • da razlikuju osnovne istorijske etape i teorijske pristupe u razvoju gradova; • da prepoznaju uticaj grada na društvo i društva na gradove.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Ljiljana Vujadinović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, seminarski radovi, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema i upis studenata Uvodno predavanje i upoznavanje studenata sa sadržajem predmeta.
I nedjelja, vježbe - Osnovni predstavnici čikaške škole (W. I. Tomas, R. E. Park, E. W. Burges, L. Wirt).
II nedjelja, pred.-Definisanje osnovnih pojmova: grad, urbanizacija, metropolozacija, urbanizam.
II nedjelja, vježbe Monografske studije u okviru čikaške škole.
III nedjelja, pred.- Sociološke ideje i teorije koje su uticale na proučavanje grada u okvirima Čikaške škole.
III nedjelja, vježbe - O nekim metodološkim aspektima čikaške škole.
IV nedjelja, pred.- Društveno-istorijski kontekst nastanka, osnovne postavke, istraživačke teme i metodološke osobenosti.
IV nedjelja, vježbe - Urbanizam kao način života.
V nedjelja, pred.- Pregled osnovnih karakteristika istorijsko-institucionalnog pristupa.
V nedjelja, vježbe - Dirkemovo shvatanje društvene morfologije.
VI nedjelja, pred.- Veberovo i Brodelovo proučavanje grada.
VI nedjelja, vježbe - Veberovo tumačenje značaja zapadnog grada.
VII nedjelja, pred.- Klasici sociološke teorije i grad – Dirkem i Marks - KOLOKVIJUM
VII nedjelja, vježbe - F. Engels - Položaj radničke klase u Engleskoj.
VIII nedjelja, pred.- Neomarksistički pristup u urbanoj sociologiji.
VIII nedjelja, vježbe - Koncept svjetskog grada - Manuel Kastels, Fridman, Saskija Sasen.
IX nedjelja, pred.- Neoveberijanski pristup u urbanoj sociologiji.
IX nedjelja, vježbe - Mišel Basan - Deset teza za sociološku teoriju urbane dinamike.
X nedjelja, pred.- Informatičko društvo kao analitički okvir proučavanja grada.
X nedjelja, vježbe - Održivi razvoj i gradovi u zemljama u razvoju.
XI nedjelja, pred.- Globalizacija kao analitički okvir proučavanja grada.
XI nedjelja, vježbe - Rezidencijalna segregacija u državnom socijalizmu.
XII nedjelja, pred.- Regulaciona teorija – urbana politika kao fokus istraživanja.
XII nedjelja, vježbe - Devedesete godine XX vijeka - doba metropola.
XIII nedjelja, pred.- Značaj partnerstva javnog i privatnog sektora.
XIII nedjelja, vježbe - Pojam društvenog kapitala u razumijevanju gradova.
XIV nedjelja, pred.- Rast megapolisa. KOLOKVIJUM
XIV nedjelja, vježbe - Perspektive razvoja gradova
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNedeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (vježbe i predavanja), rade seminarske radove, domaće zadatke, polažu kontrolne testove i kolokvijum koji je obavezan.
KonsultacijeNakon nastave.
Literatura1. Vujović Sreten i Mina Petriović, Urbana sociologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005; 2. Vujović Sreten, Grad u senci rata, Prometej, Novi Sad 1997; 3. Pušić Ljubinko, Grad, društvo, prostor, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997; 4. Petrović Mina, Sociologija stanovanja, ISI FF, Beograd, 2004. 5. Mamford Luis, Grad u istoriji, Marso, Beograd 2001. 6. Čaldarović Ognjen, Urbana sociologija / Socijalna teorija i urbano pitanje, Globus, Zagreb, 1985. 7. Lefevr Anri, Urbana revolucija, Nolit, Beograd, 1974. 8. Virt Luis, Urbanizam kao način života, Kultura, Beograd, 1980. 9. Dirkem Emil, O podeli društvenog rada, Prosveta, Beograd, 1972. 10. Engels FRidrih, Položaj radničke klase u Engleskoj, Prosveta/ BIGZ, Beograd, 1978. 11. Lefevr Anri, Urbana revolucija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Beograd, 1977. 12. Čaldarović Ognjen, Društvena dioba prostora, Sociološko društvo Hrvatske, Zagreb, 1989. 13. Doksijadis Konstantinos, čovek i grad, Nolit, Beograd, 1972.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeTest-kolokvijumi (pismeno). • Završni ispit (usmeno). • Domaći zadaci i seminarski rad. • Razgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja. Dva test-kolokvijuma sa 20 poena (ukupno 40); isticanje u toku predavanja i prisustvo predavanjima (5 poena); izrada seminarskih radova (5 poena); završni ispit - 50 poena.
Posebne naznake za predmetPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra. Teme za izradu seminarskih radova studenti ce dobiti u toku izvođenja vježbi kao i potrebnu literaturu.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / ENGLESKI JEZIK I

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1814Obavezan132+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnih vještina razumijevanja govora i pisanog teksta, ovladavanje osnovnim pismenim i usmenim izražavanjem na engleskom jeziku, usavršavanje i unapređivanje postojećeg znanja iz gramatike engleskog jezika.
Ishodi učenjaIshodi učenja za predmet Engleski jezik I (semestar I, broj ECTS 2, fond časova 2P) Po položenom ispitu, student će biti u mogućnosti da: 1. ovlada osnovnim jezičkim vještinama govora i pisanja, 2. primjenjuje usvojeni vokabular pismeno i usmeno, 3.analizira i primjenjuje određene gramatičke strukture, 4.unaprijedi tehniku prevođenja na maternji i na engleski jezik, 5.samostalno iznosi i obrazlaže stavove na engleskom jeziku
Ime i prezime nastavnika i saradnikamr Nikolic Spomenka
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, korišćenje audiovizuelnog materijala, izrada domaćih zadataka, prezentacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u kurs engleskog jezika I
I nedjelja, vježbe - UVOD
II nedjelja, pred.-Getting to Know You (obrada teksta, integrisane vještine)
II nedjelja, vježbe pomocni glagoli
III nedjelja, pred.- Gramatika (sadašnja vremena, vježbe pitanja i odgovora)
III nedjelja, vježbe - vokabular
IV nedjelja, pred.- The Way we Live (obrada teksta, integrisane vještine)
IV nedjelja, vježbe - prepozicije
V nedjelja, pred.- It all went Wrong (obrada teksta, integrisane vještine)
V nedjelja, vježbe - prosto sadasnje vrijeme
VI nedjelja, pred.- Gramatika (prošla vremena, pitanja i odgovori)
VI nedjelja, vježbe - prosto sadasnje vrijeme u progresu
VII nedjelja, pred.- Priprema za kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - sinonimi i antonimi
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - prosto proslo vrijeme
IX nedjelja, pred.- Lets go Shopping (obrada teksta, integrisane vještine)
IX nedjelja, vježbe - pravilni i nepravilni glagoli
X nedjelja, pred.- Gramatika (prilozi, članovi)
X nedjelja, vježbe - aktiv i pasiv
XI nedjelja, pred.- What do you Want to do? (obrada teksta, integrisane vještine)
XI nedjelja, vježbe - prilozi
XII nedjelja, pred.- Gramatika (oblici Going to / Will)
XII nedjelja, vježbe - modali
XIII nedjelja, pred.- Tell me! Whats it Like? (obrada teksta, integrisane vještine
XIII nedjelja, vježbe - priprema za kolokvijum
XIV nedjelja, pred.- Gramatika (komparacija pridjeva)
XIV nedjelja, vježbe - kolokvijum
XV nedjelja, pred.- Individualne prezentacije (pisanje paragrafa i/ili usmeno izlaganje) na teme usko vezane za geografiju Crne Gore.
XV nedjelja, vježbe - rezultati
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: 2 sata i 40 minuta x 16= 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija,upis, ovjera) 2 x 2 sata i 40 minuta = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući polaganje popravnog ispita od 1 do 14 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (nastava) + 5 sati i 20 minuta (priprema) + 14 sati dopunskog rada
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni prisustvovati predavanjima, aktivno učestvovati u nastavi, raditi domaće zadatke kao i završni ispit.
KonsultacijePonedeljak 13h - 4h
LiteraturaLiz & John Soars (2003), New Headway - Pre-Intermediate: Students Book, OUP. Liz & John Soars (2003), New Headway - Pre-Intermediate: Workbook, OUP. L. G. Alexander (1994), Longman English Grammar: Longman, London & New York.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje kolokvijum nosi 41 poen, prisustvo-5 poena, izrada domaćih zadataka-5 poena, završni ispit ukupno 51 poen.
Posebne naznake za predmetStečena znanja i vještine provjeravaju se tokom semestra te je studentima data mogućnost da sakupljaju poene učešćem u vježbama i odrađivanjem domaćih zadataka. Skala za ocjenjivanje ide od 0-100% savladanog materijala. Prelazna granica stiče se sa 51% od
Napomena* Profesor zadržava prava eventualnih izmjena unutar programa.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / ENGLESKI JEZIK II

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1815Obavezan232+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje i usavršavanje vještina razumijevanja govora i pisanog teksta, ovladavanje pismenim i usmenim izražavanjem na engleskom jeziku, usavršavanje i unapređivanje postojećeg znanja iz gramatike engleskog jezika.
Ishodi učenjaIshodi učenja za predmet Engleski jezik II (semestar II, broj ECTS 2, fond časova 2P)Po položenom ispitu student će biti u mogućnosti da: 1.demonstrira tačnu upotrebu osnovnih gramatičkih pravila u govoru i pisanju; 2. prepoznaje, ispravlja gramatičke greške u govoru i pisanju; 3. koristi stečena znanja u pismenoj i usmenoj prezentaciji i prenošenju informacija vezanih za geografske karakteristike svoje zemlje; 4. samostalno piše kraće forme na engleskom jeziku (paragraf, ese, formalno/neformalno pismo) 5. usavrši stečenu tehniku prevođenja sa engleskog i na engleski jezik.
Ime i prezime nastavnika i saradnikamr Nikolic Spomenka
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, korišćenje audiovizuelnih materijala, samostalna izrada domaćih zadataka.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u kurs engleskog jezika II.
I nedjelja, vježbe - uvod
II nedjelja, pred.-Gramatika (revizija stečenog znanja, vremena: Present Perfect; Simple Past)
II nedjelja, vježbe gramatika: rezvizija
III nedjelja, pred.- Dileme/lični problemi/ savjeti i pomoć (obrada teksta, integrisane vještine)
III nedjelja, vježbe - integrisane vjestine
IV nedjelja, pred.- Gramatika (modalni glagoli)
IV nedjelja, vježbe - modali
V nedjelja, pred.- Megalopolis (obrada teksta, integrisane vještine) Kako nauka utiče na geografske promjene
V nedjelja, vježbe - vokabular/izgovor
VI nedjelja, pred.- Gramatika (kondicional prvi)
VI nedjelja, vježbe - integrisane vjestine
VII nedjelja, pred.- Revizija gradiva i priprema za kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - vremena u engleskom jeziku
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - integrisane vjestine
IX nedjelja, pred.- Revizija kolokvijuma
IX nedjelja, vježbe - integrisane vjestine
X nedjelja, pred.- Scared to Death (analiza teksta, integrisane vještine)
X nedjelja, vježbe - integrisane vjestine
XI nedjelja, pred.- Gramatika (infinitives, verb patterns) pisanje - formalna i neformalna pisma
XI nedjelja, vježbe - integrisane vjestine
XII nedjelja, pred.- Things that Changed the World (analiza teksta, integrisane vještine) kako geografski položaj utiče na vezu Crne Gore sa regionom
XII nedjelja, vježbe - integrisane vjestine
XIII nedjelja, pred.- Pasivni oblici, grupe riječi (glagoli i imenice koji idu zajedno)
XIII nedjelja, vježbe - pasiv
XIV nedjelja, pred.- Dreams and Reality (obrada teksta, integrisane vještine) Kako zamišljamo geografski oblik svijeta u budućnosti
XIV nedjelja, vježbe - kolokvijum
XV nedjelja, pred.- Gramatika (drugi kondicional; frazalni glagoli) Revizija.
XV nedjelja, vježbe - rezultati
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: 2 sata i 40 minuta x 16= 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija,upis, ovjera) 2 x 2 sata i 40 minuta = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 2 x 30 = 60 sati
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni pohađati nastavu, aktivno učestvovati na predavanjima, raditi domaće zadatke, polagati završni ispit.
KonsultacijePonedjeljak, 13h - 14h
LiteraturaLiz & John Soars (2003), New Headway - Pre-Intermediate: Students Book, OUP. Liz & John Soars (2003), New Headway - Pre-Intermediate: Workbook, OUP. L. G. Alexander (1994), Longman English Grammar: Longman, London & New York.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjekolokvijum nosi 41 poen, prisustvo-5 poena, izrada domaćih zadataka-5 poena, završni ispit ukupno 51 poen.
Posebne naznake za predmetStečena znanja i vještine provjeravaju se tokom semestra te je studentima data mogućnost da sakupljaju poene učešćem u vježbama i odrađivanjem domaćih zadataka. Skala za ocjenjivanje ide od 0-100% savladanog materijala. Prelazna granica stiče se sa 51% od
Napomena* Profesor zadržava prava eventualnih izmjena unutar programa.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / ISTORIJA POLITIČKIH I SOCIJALNIH TEORIJA

Naziv predmeta:ISTORIJA POLITIČKIH I SOCIJALNIH TEORIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1892Obavezan163+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima.
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj da studenta upozna sa početnim razmišljanjima,idejama i teorijama o društvu i čovjeku.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: • Uz gradivo sa ovog predmeta studenti stiču neophodna znanja o važnosti klasične sociološke baštine kao nerazdvojnog konstitutivnog elementa sociologije kao posebne naučne discipline. • Shvati i odredi početak razvoja naučne, političke i socijalne misli o društvu. • Prepozna ključna djela, ideje i naučne doprinose najvažnijih mislilaca, kao i njihov uticaj na savremeno sociološko mišljenje. • Prepozna matricu intelektualnog razvojnog činioca u ljudskom društvu. • Prepozna čitav spektar različitih filozofskih, političkih i socijalnih ideja i teorijskih sistema od antičke Grčke do 18 vijeka • Prepozna značaj društveno kulturnog konteksta za nastanak političkih i socijalnih ideja o čovjeku i društvu. • Prepozna savremenost, aktuelnost i upotrebljivost političkih i socijalnih ideja u aktuelnom trenutku. • Kreira lični odnos razumjevanja društvenih odnosa i procesa prema društvenoj zajednici u kojoj živi.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Drago Perović, mr Obrad Samardžić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i vježbe, izrada seminarskih radova na zadatu temu, kao i izrada domaćih radova tokom izvodenja vježbi.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod, pojmovi i kategorije početnih ideja i razmišljanja o društvu i čovjeku.
I nedjelja, vježbe - Polis kao zajednica antičke Grčke.
II nedjelja, pred.-Početna razmisljanja o društvu (grčka tragedija)
II nedjelja, vježbe Tragičko, etičko i političko.
III nedjelja, pred.- Sofisti, Platonova socijalna filozofija.
III nedjelja, vježbe - Razgovor o Platonovom odedjenju pravde.
IV nedjelja, pred.- Aristotelova etička i politička teorija.
IV nedjelja, vježbe - Diskusija o Aristotelovom određenju čovjeka (zoon politikon).
V nedjelja, pred.- Stoičko i epikurejsko učenje o drustvu.
V nedjelja, vježbe - Polis i kosmopolis.
VI nedjelja, pred.- Rimsko pravo i socijalno političko ucenje.
VI nedjelja, vježbe - Pravda i pravo u Rimu.
VII nedjelja, pred.- Filozofija istorije: A. Avgustin i T. Akvinski (politička i socijalna filozofija).
VII nedjelja, vježbe - Razgovor o odnosu države, Crkve i Božije države. Prvi test jedan čas
VIII nedjelja, pred.- Novo shvatanje čovjeka i politike, renesansa (N.Makijaveli).
VIII nedjelja, vježbe - Diskusija o raskidu odnosa etike i politike.
IX nedjelja, pred.- Reformacija (M.Luter), kalvinizam.
IX nedjelja, vježbe - Uticaj reformacije na oblikovanje modernog kapitalističkog društva
X nedjelja, pred.- Početna utopijska razmišljanja o društvu (T. Mor, T. Kampanela).
X nedjelja, vježbe - Dijalog o utopijskom elementu ljudskog mišljenja.
XI nedjelja, pred.- Teorije društvenog ugovora (Lok, Hobs, Ruso).
XI nedjelja, vježbe - Analiza utemeljenja društvenog ugovora.
XII nedjelja, pred.- Opis prirodnog stanja (Lok, Hobs, Ruso).
XII nedjelja, vježbe - Razgovor o čovjekovom "prirodnom" stanju: pitanje slobode.
XIII nedjelja, pred.- Lokova teorija o svojini.
XIII nedjelja, vježbe - Diskusija o odnosu svojine i slobode pojedinca. Drugi test (jedan čas).
XIV nedjelja, pred.- Teorija narodnog suvereniteta (T. Pejn).
XIV nedjelja, vježbe - Teorija tipova vladavine i podjele vlasti (Š. Monteskje). Kolokvijum.
XV nedjelja, pred.- Čovjek kao političko biće: antičko, srednjevjekovno i novovjekovno shvatanje.
XV nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum.
Opterećenje studentaPer week: 6 credits x 40/30 = 8 hours Load structure: 3 hours of lectures 2 hours of exercises 3 hours of independent work including consultations. In the semester: Classes and final exam: 8 hours x 16 = 128 hours Necessary preparation before the beginning of the semester (administration, enrollment, certification): 2 x 8 hours = 16 hours Total workload for the course: 6 x 30 = 180 hours Supplementary work for exam preparation in the make-up exam period, including taking the make-up exam from 0 - 36 hours. Load structure: 128 hours (teaching) + 16 hours (preparation) + 36 hours (additional work)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (vježbe i predavanja), rade seminarske radove, domace zadatke, polazu kontrolne testove i kolokvijum koji je obavezan.
KonsultacijeNakon nastave.
LiteraturaR. Lukić: Istorija pravnih i političkih teorija; M. Tripkovć: Sociološke teorije; M. Lalman: Istorija socioloških teorija; M. Peri: Intelektualna Istorija Evrope; Platon: Država; Aristotel: Politika; N. Makijaveli: Vladalac; T. Mor: Utopija; T. Kampanela: Grad Sunca; Ž.Ž. Ruso: Društveni ugovor, O porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima; Dž. Lok: Dvije rasprave o vladi; T. Pejn: Prava čovjeka.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeTest - 15 poena, kolokvijum 20 poena, seminarski rad 10 poena, prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetTeme za izradu seminarskih radova studenti ce dobiti u toku izvođenja vježbi kao i potrebnu literaturu.
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA RADA I

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA RADA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2804Obavezan342+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenata za razumjeva osnovnih kategorija i pojmova Sociologije rada
Ishodi učenja- Objasni različite teorijske pravce u Sociologiji rada. - Metodološki se osposobi za sociološko istraživanje različitih fenomena iz oblasti rada. - Analizira podjelu rada u svijetlu socioloških istraživanja. - Objasni kulturnu uslovljenost rada u različitim društvima i društvenim sistemima. - Analizira uticaj različitih tipova svojine na fenomen rada
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Goran Ćeranić, Mr Predrag Živković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Nastanak i razvitak sociologije rada
I nedjelja, vježbe - Vrednovanje rada u visokorazvijenim kulturama; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
II nedjelja, pred.-Predmet, metod i teorijski pristupi u sociologiji rada
II nedjelja, vježbe Antička robovlasnička privreda: Imperium Romanum; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
III nedjelja, pred.- Rad
III nedjelja, vježbe - Feudalizam: Selo i grad u srednjoj Evropi; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: Egbreht, A., (ur):Povijast rada;
IV nedjelja, pred.- Podjela rada u svijetlu socioloških istraživanja
IV nedjelja, vježbe - Industrijska revolucija: Nastanak fabrika u Velikoj Britaniji; (seminarski radovi); Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
V nedjelja, pred.- Kulturna uslovljenost rada
V nedjelja, vježbe - Rad na selu u razdoblju industrijalizacije; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
VI nedjelja, pred.- Pojam tehnike
VI nedjelja, vježbe - Nastanak industrijskog društva; Primjer: Savezna Republike Njemačke; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
VII nedjelja, pred.- Čovjek kao predmet sociologije rada i socijalni akteri rada.
VII nedjelja, vježbe - Nastanak industrijskog društva;SSSR kao primjer socijalističke planske proizvodnje;(seminarski radovi) Literatura: A. Egbreht (ur):Povijast rada;
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Rad i tržište; (seminarski radovi); Literatura: D. Harvey, The Enigma of Capital;
IX nedjelja, pred.- Profesija, profesionalizacija i tehnobirokratija
IX nedjelja, vježbe - Rad i geografija potrošnje; (razgovori, seminarski radovi);Literatura: D. Harvey, The Enigma of Capital;
X nedjelja, pred.- Rad i društveni sukobi
X nedjelja, vježbe - Kriza kapitalizma; (analiza, seminarski radovi); Literatura: D. Harvey,The Enigma of Capital;
XI nedjelja, pred.- Rad, svojina i vlasništvo
XI nedjelja, vježbe - Kapitalizam i društveni odnosi, (razgovori, seminarski radovi); Literatura: Literatura: B. Jessop, The future of the Capital State;
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Postfordistički model ekonomije;(razgovori, seminarski radovi); Literatura: B. Jessop, The future of the Capital State;
XIII nedjelja, pred.- Seljakov rad
XIII nedjelja, vježbe - Kultura novog kapitalizma; (analiza, seminarski radovi); Literatura: R. Senet, Kultura novog kapitalizma;
XIV nedjelja, pred.- Rad i ekologija
XIV nedjelja, vježbe - Potrošačka politika; (seminarski radovi); Literatura: R. Senet, Kultura novog kapitalizma;
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNastava i završni ispiti: 5,33 x 16 = 85,28 sati Neophodne pripreme prije početka semestra ( administracija, upis, ovjera) isnose: 2x 5,33 sati 10,66 sati Ukupno opterećenje za predmet :4 kredita x 30 = 120 sati Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku :24 Struktura opterećenja :85,28 sati (nastava) + 10,66 sati(priprema) + 24 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveObaveze studenata u toku nastave : predavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje testova i kolokvijuma
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaS. Vukićević, : Sociologija rada i preduzeća; S. Bolčić,: Svijet rada u transfomaciji; N. Drjahov, N.: Sociologija rada; A. Egbreht (ur):Povijast rada; D. Harvey, The Enigma of Capital;B. Jessop, The future of Capital State; R. Senet, Kultura novog kapitalizma;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA RADA II

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA RADA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2812Obavezan442+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenata za razumjeva i analizira savremene pristupe u organizovanju i usmjeravanju rada
Ishodi učenja- Analizira savremene pristupe u organizovanju i usmjeravanju rada - Objasni značaj sociološkog znanja za izučavanje marketinga - Primijeni sociološko znanje u mobiliziciji ljudskih resursa u radnim organizacijama - Analizira konflikte koji se javljaju u radnim organizacijama i ukaže na načine njihovog prevazilaženja - Objasni značaj sociološkog pristupa u proučavanju preduzetništva
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Goran Ćeranić, Mr Predrag Živković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sociološko određenje radne organizacije
I nedjelja, vježbe - Tehnologija,društvo i društvene promjene; (analiza, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
II nedjelja, pred.-Struktura radne organizacije
II nedjelja, vježbe Informacionalizam, industrijalizacija, kapitalizam, etatizam: (diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
III nedjelja, pred.- Relevantna okolina organizacije
III nedjelja, vježbe - Paradigme informatičkih tehnologija; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
IV nedjelja, pred.- Odnosi moći u organizaciji
IV nedjelja, vježbe - Informacijska ekononomija i proces globalizacije; (analiza, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
V nedjelja, pred.- Tipovi transformacije radnih organizacija
V nedjelja, vježbe - Uticaj politike na informacijski kapitalizam; (seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
VI nedjelja, pred.- Savremeni pristupi u organizaciji rada
VI nedjelja, vježbe - Globalna ekonomija: postanak, struktura i dinamika; (seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
VII nedjelja, pred.- Rukovođenje radnom organizacijom
VII nedjelja, vježbe - Segmentacija globalne ekonomije; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Međunarodna podjela rada; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
IX nedjelja, pred.- Preduzetništvo u sferi rada
IX nedjelja, vježbe - Promjenljivi obrasci međunarodne podjele rada u informacijskoj i globalnoj ekonomiji: moć trojstva, uspon Pacifika i kraj trecega svijeta;(diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
X nedjelja, pred.- Mobilizacija ljudskih resursa i ponašanje zaposlenih
X nedjelja, vježbe - Organizacijska putanja restrukturacije kapitalizma i prelaza iz industrijalizma u informacionalizam; (seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
XI nedjelja, pred.- Rad i mikrokonflikti, raddnički pokreti i sindikalizam
XI nedjelja, vježbe - Evolucija zaposlenosti i strukture zanimanja u razvijenim kapitalistickim zemljama: G-7, 1920.-2005.; (analiza, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Novi putevi drustvene promjene; (seminarski radovi); Literatura: M. Castells,Kraj tisućljeća;
XIII nedjelja, pred.- Humanizacija rada
XIII nedjelja, vježbe - Kriza sistema - objašnjenja na primjeru liberalno kapitalističkog ciklusa kriza; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: J. Habermas, Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu;
XIV nedjelja, pred.- Budućnost rada
XIV nedjelja, vježbe - Posljedice kasnokapitalističkog rasta; (seminarski radovi); Literatura: J. Habermas, Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu;
XV nedjelja, pred.- Zavrsni ispit
XV nedjelja, vježbe - završni ispit
Opterećenje studentaNastava i završni ispiti: 5,33 x 16 = 85,28 sati Neophodne pripreme prije početka semestra ( administracija, upis, ovjera) isnose: 2x 5,33 sati 10,66 sati Ukupno opterećenje za predmet :4 kredita x 30 = 120 sati Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku :24 Struktura opterećenja :85,28 sati (nastava) + 10,66 sati(priprema) + 24 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavepredavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje testova i kolokvijuma
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaS. Bolčić: Svijet rada u transfomaciji; S. Vukićević : Sociologija rada i preduzeća; M. Kastels: Uspon umreženog društva, R. Senet: Kultura kapitalističkog društva; M. Castells, Uspon umreženog društva; M. Castells, Kraj tisućljeća;J. Habermas, Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIJALNA PATOLOGIJA II

Naziv predmeta:SOCIJALNA PATOLOGIJA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2813Obavezan442+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima socijalne patologije
Ishodi učenja Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje mentalne bolesti, somatske bolesti, psihosomatski poremećaje, sociopatije; 2. Sagledava etiologiju i posljedice alkoholizma ,prostitucije, narkomanije, samoubistva; 3. Analizira faktore rizika za nastanak maloljetnicke delinkvencije i kriminaliteta, pokušaja ubistva i ubistvo; 4. Identifikuje faktore rizika za nastanak patološkog kockanja; 5. Istražuje bijedu i siromaštvo; 6. Definiše zavisnost od interneta i ostalih elektronskih uređaja; definiše mobing. 7. Sagledava posljedice zlostavljanja i zanemarivanja djece u porodici; incest. 8. Istražuje socio-patološke pojave.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Borislav Đukanović, dr Tatjana Vujović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi, testovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Somatske socijalne bolesti
I nedjelja, vježbe - Somatske socijalne bolesti
II nedjelja, pred.-Mentalni poremećaji
II nedjelja, vježbe Mentalni poremećaji
III nedjelja, pred.- Psihosomatski poremećaji
III nedjelja, vježbe - Psihosomatski poremećaji
IV nedjelja, pred.- Sociopatije
IV nedjelja, vježbe - Sociopatije
V nedjelja, pred.- Alkoholizam
V nedjelja, vježbe - Alkoholizam
VI nedjelja, pred.- Narkomanija
VI nedjelja, vježbe - Narkomanija
VII nedjelja, pred.- Pokušaj samoubistva i samoubistvo
VII nedjelja, vježbe - kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Pokušaj ubistva i ubistvo
VIII nedjelja, vježbe - Kriminalitet
IX nedjelja, pred.- Maloljetnička delikvencija
IX nedjelja, vježbe - Maloljetnička delikvencija
X nedjelja, pred.- Bijeda i siromaštvo
X nedjelja, vježbe - Bijeda i siromaštvo
XI nedjelja, pred.- Prostitucija
XI nedjelja, vježbe - Prostitucija
XII nedjelja, pred.- Bračno-porodične i profesionalne dezorganizacije
XII nedjelja, vježbe - Bračno-porodične i profesionalne dezorganizacije
XIII nedjelja, pred.- Patolosko kockanje
XIII nedjelja, vježbe - Faktori rizika za nastanak patološkog kockanja
XIV nedjelja, pred.- Zlostavljanje i zanemarivanje djece
XIV nedjelja, vježbe - Kolokvijum 2
XV nedjelja, pred.- Zavrsni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNastava i završni ispiti: 5,33 x 16 = 85,28 sati Neophodne pripreme prije početka semestra ( administracija, upis, ovjera) isnose: 2x 5,33 sati 10,66 sati Ukupno opterećenje za predmet :4 kredita x 30 = 120 sati Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku :24 Struktura opterećenja :85,28 sati (nastava) + 10,66 sati(priprema) + 24 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavepredavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje kolokvijuma
KonsultacijeKonsultacije ce se održavati u terminima nakon predavanja i vježbi.
LiteraturaJ. Špadijer Džinić,(1988), Socijalna patologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,Beograd. M.Boskovic(2007) Socijalna patologija, Univerzitet u Novom Sadu,Novi Sad.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 36 poena, seminarski rad 7 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod.
Posebne naznake za predmet
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI I

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3813Obavezan542+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja o relaciji umjetnost-društvo i njihovom međusobnom djelovanju
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: spozna relacije između umjetnosti i društva i spozna značaj umjetnosti za društvo; interpretira odnos između sociologije umjetnosti i estetike i drugih nauka o umjetnosti; objasni razliku između kiča, šunda i orginalnih umjetničkih tvorevina; objasni igru kao fenomen ljudskog postojanja; utvrdi društvenu uslovljenost govora i jezika, kao i da objasni razlike između argoa, žargona, slenga i sabi govora.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadr Ljilja Vujadinović, mr Obrad Samardžić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sociologija umjetnosti - uvodna razmatranja
I nedjelja, vježbe - Pojam umjetnosti i njen društveni značaj
II nedjelja, pred.-Područja istraživanja i dometi sociologije umjetnosti
II nedjelja, vježbe Umjetnost i društvo - socio-kulturna uslovljenost umjetnosti kroz istorijski razvoj društva.
III nedjelja, pred.- Odnos sociologije umjetnosti i estetike i drugih nauka o umjetnosti
III nedjelja, vježbe - Mjesto predmetna određenost sociologije umjetnosti korpusu humanističkih disciplina koje proučavaju umjetnost kao tvorevinu ljudskog duha
IV nedjelja, pred.- Umjetnost igre i njena ozbiljnost
IV nedjelja, vježbe - Teorije igre - Rože Kajoa i Johan Huizinga
V nedjelja, pred.- Igra umjetnosti
V nedjelja, vježbe - Igra kao jedan od osnovnih fenomena ljudskog postojanja - Eugen Fink
VI nedjelja, pred.- Fenomeni kiča u društvu, posebno u umjetnosti
VI nedjelja, vježbe - Razlika između kiča kao kvazi-umjetničkog produkta i orginalnog umjetničkog stvaralaštva
VII nedjelja, pred.- Oblici kič-reifikacije
VII nedjelja, vježbe - Relacije između kič – subjekta (čovjek koji je sklon kiču) i kič – objekta (predmet koji izaziva kičerski doživljaj)
VIII nedjelja, pred.- Obnavljanje pređenog gradiva i priprema za test-esej
VIII nedjelja, vježbe - Test-Esej
IX nedjelja, pred.- Društveni karakter govora i jezika i jezik umjetnosti
IX nedjelja, vježbe - Društvena uslovljenost govora i jezika
X nedjelja, pred.- Posebni govori (žargon, argo, sleng, sabi)
X nedjelja, vježbe - Subkulturne i govor (žargon, argo, sleng, sabi)
XI nedjelja, pred.- Angažovanost i kritika u umjetnosti
XI nedjelja, vježbe - Umjetnost i angažovanost - umjetnost kao (ne)kritički pogled na svijet
XII nedjelja, pred.- Sartrovo tumačenje angažovanosti
XII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
XIII nedjelja, pred.- Stvaralačka inteligencija i njena uloga u društvu
XIII nedjelja, vježbe - Društveni aspekti boemstva i njegove karakteristike
XIV nedjelja, pred.- Humor i njegove socio-kulturne karakteristike
XIV nedjelja, vježbe - Društvene funkcije humora, satire i ironije
XV nedjelja, pred.- Društvene komponente filma
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNEDELJNO: 4 kredita x 40/30 = 5sati 20 min. Struktura: predavanja: 2 sata vježbe : 1 sat, individualni rad i konsultacije : 2 sata i 20 minut. U SEMESTRU: Nastava: 5 sati 20 min x 16 = 85 sati 20 min. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) isnose: 2 x 5 sati 20 min =10 sati 40 minuta. Ukupno opterećenje za predmet : 4 kredita x 30 = 120 sati. Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku – 24 sata. Struktura opterećenja: 85 sati 20 min (nastava) + 10 sati 40 min (priprema) + 24 sata (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu, pripremaju se za časove, aktivno učestvuju u seminarskom radu, te da napišu jedan esej
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaMiloš Ilić, Sociologija kulture i umetnosti; Milan Ranković, Opšta sociologija umetnosti; Ratko R. Božović, Život kulture; Ratko R. Božović, Izazovi kulture; Dragan Žunić, Sociologija umetnosti; Arnold Hauzer, Socijalna istorija umetnosti i književnosti;Rože Kajoa-Igre i Ljudi; Johan Huizinga - Homo Ludens; Eugen Fink - Osnovni fenomeni ljudskog postojanja; Viktorija Aleksander, Sociologija umetnosti; Abraham Mol - Kič – umetnost sreće; Sreten Petrović - Kič kao sudbina.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 25 poena; Test-esej 15 poena; Seminarski rad – 5 poena; Prisustvo i isticanje u toku nastavnog procesa – 5 poena; Usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod.
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA PORODICE I

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA PORODICE I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3814Obavezan542+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaupoznavanje studenata sa osnovnim problemima savremene porodice, kao i pristupima njihovom proucavanju.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje nastanak i razvoj sociologije porodice; 2. Poznaje teorijske orjentacije u sociologiji porodice; 3. Objasni savremene teorijsko metodološke probleme u sociologiji porodice; 4. Definiše osnovne pojmove u sociologiji porodice : domaćinstvo, srodstvo, brak; 5. Analizira činioce formiranja porodične organizacije, društveno kulturne sisteme i tipove porodica, strukturu porodice, položaj članova porodice i porodične uloge, porodične odnose; 6.Sagledava vrednosni sistem kao elemenat porodičnog života ; 7. Objasni kulturne, društvene i socijalno psihološki faktore dezintegracije braka i porodice.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Rade Šarović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, eseji, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sociologija porodice - nastanak i razvoj
I nedjelja, vježbe - konstitutivni elementi za definiciju porodice
II nedjelja, pred.-Teorijske orjentacije u sociologiji porodice
II nedjelja, vježbe Odnos sociologije porodice i drugih nauka
III nedjelja, pred.- Savremeni teorijsko metodološki problemi u sociologiji porodice
III nedjelja, vježbe - teorijski i metodološki izazovi i inovacije – socijalna istorija porodice
IV nedjelja, pred.- Osnovni pojmovi u sociologiji porodice : domaćinstvo, srodstvo, brak
IV nedjelja, vježbe - Odnos domaćinstva i porodice
V nedjelja, pred.- Porodica kao biosocijalna jedinica
V nedjelja, vježbe - Domaćinstvo u kontekstu savremene društvene strukture
VI nedjelja, pred.- Činioci formiranja porodične organizacije
VI nedjelja, vježbe - Karakter srodstva u modernoj porodici
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Rad i odnosi moći u porodici
VIII nedjelja, pred.- Društveno- kulturni sistemi i tipovi porodica
VIII nedjelja, vježbe - Transformacija autoriteta u savremenoj porodici
IX nedjelja, pred.- Struktura porodice
IX nedjelja, vježbe - Autoritet i porodične vrednosti
X nedjelja, pred.- Položaj članova porodice i porodične uloge
X nedjelja, vježbe - Roditeljstvo
XI nedjelja, pred.- Porodični autoritet
XI nedjelja, vježbe - Roditeljstvo i detinjstvo
XII nedjelja, pred.- Vrednosni sistem kao elemenat porodičnog života
XII nedjelja, vježbe - Porodica kao proces
XIII nedjelja, pred.- Integracija i dezintegracija porodice
XIII nedjelja, vježbe - Porodične krize i poremećaji
XIV nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe - Životni ciklus porodice u premodernom društvu
XV nedjelja, pred.- Kulturni, društveni i socijalno psihološki faktori dezintegracije braka i porodice
XV nedjelja, vježbe - Izazovi društvenih promena i porodica
Opterećenje studenta4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da prisustvuju nastavi, rade testove, kolokvijume i završni ispit.
Konsultacijeposle predavanja
LiteraturaGolubović Zagorka: Porodica kao ljudska zajednica, ,,Naprijed“, Zagreb, 1981. Milić Anđelka: Sociologija porodice. Kritika i izazovi. ,,Čigoja“, Beograd, 2001. Anđelka Milić : Sociologija porodice. Zbirka tekstova iz obavezne literature Autorizovana skripta, Filosofski fakultet, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- 2 kolokvijuma po 20 poena ukupno (40) - seminarski rad 10 poena - završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi minimum 51 poen
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka za predmet
NapomenaPlan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti će dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA PORODICE I

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA PORODICE I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3814Obavezan562+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaupoznavanje studenata sa osnovnim problemima savremene porodice, kao i pristupima njihovom proucavanju.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje nastanak i razvoj sociologije porodice; 2. Poznaje teorijske orjentacije u sociologiji porodice; 3. Objasni savremene teorijsko metodološke probleme u sociologiji porodice; 4. Definiše osnovne pojmove u sociologiji porodice : domaćinstvo, srodstvo, brak; 5. Analizira činioce formiranja porodične organizacije, društveno kulturne sisteme i tipove porodica, strukturu porodice, položaj članova porodice i porodične uloge, porodične odnose; 6.Sagledava vrednosni sistem kao elemenat porodičnog života ; 7. Objasni kulturne, društvene i socijalno psihološki faktore dezintegracije braka i porodice.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Rade Šarović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, eseji, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sociologija porodice - nastanak i razvoj
I nedjelja, vježbe - konstitutivni elementi za definiciju porodice
II nedjelja, pred.-Teorijske orjentacije u sociologiji porodice
II nedjelja, vježbe Odnos sociologije porodice i drugih nauka
III nedjelja, pred.- Savremeni teorijsko metodološki problemi u sociologiji porodice
III nedjelja, vježbe - teorijski i metodološki izazovi i inovacije – socijalna istorija porodice
IV nedjelja, pred.- Osnovni pojmovi u sociologiji porodice : domaćinstvo, srodstvo, brak
IV nedjelja, vježbe - Odnos domaćinstva i porodice
V nedjelja, pred.- Porodica kao biosocijalna jedinica
V nedjelja, vježbe - Domaćinstvo u kontekstu savremene društvene strukture
VI nedjelja, pred.- Činioci formiranja porodične organizacije
VI nedjelja, vježbe - Karakter srodstva u modernoj porodici
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Rad i odnosi moći u porodici
VIII nedjelja, pred.- Društveno- kulturni sistemi i tipovi porodica
VIII nedjelja, vježbe - Transformacija autoriteta u savremenoj porodici
IX nedjelja, pred.- Struktura porodice
IX nedjelja, vježbe - Autoritet i porodične vrednosti
X nedjelja, pred.- Položaj članova porodice i porodične uloge
X nedjelja, vježbe - Roditeljstvo
XI nedjelja, pred.- Porodični autoritet
XI nedjelja, vježbe - Roditeljstvo i detinjstvo
XII nedjelja, pred.- Vrednosni sistem kao elemenat porodičnog života
XII nedjelja, vježbe - Porodica kao proces
XIII nedjelja, pred.- Integracija i dezintegracija porodice
XIII nedjelja, vježbe - Porodične krize i poremećaji
XIV nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe - Životni ciklus porodice u premodernom društvu
XV nedjelja, pred.- Kulturni, društveni i socijalno psihološki faktori dezintegracije braka i porodice
XV nedjelja, vježbe - Izazovi društvenih promena i porodica
Opterećenje studenta4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
5 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da prisustvuju nastavi, rade testove, kolokvijume i završni ispit.
Konsultacijeposle predavanja
LiteraturaGolubović Zagorka: Porodica kao ljudska zajednica, ,,Naprijed“, Zagreb, 1981. Milić Anđelka: Sociologija porodice. Kritika i izazovi. ,,Čigoja“, Beograd, 2001. Anđelka Milić : Sociologija porodice. Zbirka tekstova iz obavezne literature Autorizovana skripta, Filosofski fakultet, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- 2 kolokvijuma po 20 poena ukupno (40) - seminarski rad 10 poena - završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi minimum 51 poen
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka za predmet
NapomenaPlan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti će dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA RELIGIJE I

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA RELIGIJE I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3815Obavezan542+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja o odnosu društva i religije i međusobnom uticaju religije i drugih društvenih pojava.
Ishodi učenja Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: * Analizira osnovne teorijske probleme sociologije religije; * Razlikuje naučna i dogmatska poimanja o religiji; * Razlikuje pitanja statusa religijskih tvrdnji i donošenje suda o njihovoj istinitosti (metodološki agnosticizam); * Prepozna osnovne tipove definisanja religije (supstantivni, funkcionalni i politetički); * Prepozna zadatke sociologije religije i drugih disciplina (filozofije, psihologije, antopologije); * Analizira ulogu i funkciju religije u društvu; * Klasifikuje i uporedi klasične teorije o religijskom fenomenu (evolucionisti, funkcionalisti, racionalisti).
Ime i prezime nastavnika i saradnikaNastavnik: dr Vladimir Bakrač; Saradnik: Slobodan Zečević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, razgovor, diskusija, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa programom rada
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa programom rada vježbi
II nedjelja, pred.-Upoznavanje sa programom rada i literaturom
II nedjelja, vježbe Pretpostavke sociologije religije
III nedjelja, pred.- Šta je sociologija religije?
III nedjelja, vježbe - Definisanje pojma religije
IV nedjelja, pred.- Šta je religija?
IV nedjelja, vježbe - Tipologija religije
V nedjelja, pred.- Religija i razum - Intelektualistička shvatanja religijskog fenomena
V nedjelja, vježbe - Nauke o religiji
VI nedjelja, pred.- Intelektualistička shvatanja religije
VI nedjelja, vježbe - Kognitivna i komunikativna funkcija religije
VII nedjelja, pred.- Religija i ideologija - Karl Marks
VII nedjelja, vježbe - Priprema za kolokvijum I
VIII nedjelja, pred.- Religija i solidarnost - Robertson Smit, Emil Dirkem
VIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
IX nedjelja, pred.- Rađanje bogova - Gaj Svonson
IX nedjelja, vježbe - Funkcija identiteta i identifikacije
X nedjelja, pred.- Religija i solidarnost (funkcionalisti)- Ratklif Braun
X nedjelja, vježbe - Integrativna funkcija religije i funkcija orjentacije
XI nedjelja, pred.- Religija i solidarnost - Kingsli Dejvis
XI nedjelja, vježbe - Funkcija adaptacije i kompenzacije
XII nedjelja, pred.- Religija i solidarnost - Milton Jinger, Tomas O Di
XII nedjelja, vježbe - Funkcija legitimizacije i regulativna funkcija religije
XIII nedjelja, pred.- Religija i racionalnost - Maks Veber rasprava o protestantskoj etici
XIII nedjelja, vježbe - Profetska i ideološka funkcija religije
XIV nedjelja, pred.- Religija i smisao - Kliford Gerc
XIV nedjelja, vježbe - Priprema za kolokvijum II
XV nedjelja, pred.- Religija i smisao - Piter Berger
XV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
Opterećenje studenta4 kredita x 40/30= 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja; 2 sata vježbi; 1 sat i 20 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije. U toku semestra: Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati). Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. (Nastava)+10 sata i 40 min. (Priprema)+24 sati (Dopunski rad). Ukupna opterećenost u toku semestra: 4x30 = 120 sati.
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno posjećivanje predavanja i vježbi, aktivno učestvovanje u diskusijama i razgovorima, polaganje kolokvijuma i izrada seminarskih radova.
KonsultacijeKonsultacije nakon predavanja.
LiteraturaMalkom Hamilton, Sociologija religije, Clio, Beograd, 2003; Đuro Šušnjić, Religija I, Čigoja štampa, Beograd, 1998.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum I (test)-15 poena; Kolokvijum II (test) - 15 poena; Prisustvo - 5 poena (predavanja) + 5 poena (vježbe); aktivnost na času (vježbe) - 5 poena; seminarski rad (pojmovi)(vježbe) - 5 poena Završni ispit - 50 poena; Prelazna ocjena najmanje 51 p
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA POLITIKE I

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA POLITIKE I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3817Obavezan542+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj upoznavanje studenata sa pitanjima socio-političke strukture
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Odredi bitne komponente sociologije politike, kao i njen predmet i cilj istraživanja; • Prepozna i identifikuje odnos sociologije politike sa posebnim sociološkim disciplinama i ostalim društvenim naukama; • Objasni društvene pojave i njihovo dejstvo na različite oblike javne aktivnosti i političkog ispoljavanja u okviru datog društvenog sistema; • Utvrdi i analizira osnovna teorijska polazišta u shvatanju pojma države, političkih partija i političkih pokreta; • Prepozna i objasni ideološko-politička dejstva grupa za pritisak; • Teorijski utvrdi i kritički analizira ideološke uticaje na kategoriju javnog mnjenja;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Nataša Krivokapić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi, testovi i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pojam politike; Antički oblici političke zajednice i moderna shvatanja politike
I nedjelja, vježbe - Osnovni principi i ishodi kritičkog promišljanja načela demokratije; (analiza); Literatura: Hantington, S. Treći talas;
II nedjelja, pred.-Predmet, problemi i metode sociologije politike
II nedjelja, vježbe Demokratizacija kao konstituent društvenog razvoja; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: Hantington, S. Treći talas;
III nedjelja, pred.- Odnos sociologije politike i njoj srodnih nauka
III nedjelja, vježbe - Objašnjenje talasa demokratizacije; (diskusije,seminarski radovi); Literatura: Hantington, S. Treći talas;
IV nedjelja, pred.- Društvena moć i politička vlast; Moć i njene društveno političke modifikacije;
IV nedjelja, vježbe - Procesi demokratizacije; (analiza, seminarski radovi); Literatura: Hantington, S. Treći talas;Bobio,
V nedjelja, pred.- Socio-politička struktura
V nedjelja, vježbe - Sindrom trećeg talasa demokratizacije; (analiza,razgovori, seminarski radovi); Literatura: Hantington, S. Treći talas;Bobio, N. Budućnost demokratije/Odbrana pravila igre; Pavlović, V. Civilno društvo i demokratija;
VI nedjelja, pred.- 1.Materijalni oblici ispoljavanja politike, 2.društveni činioci ispoljavanja politike, 3.socio-psihološki činioci političkog djelovanja i ponašanja
VI nedjelja, vježbe - Institucionalizovanje demokratskog političkog ponašanja; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: Hantington, S. Treći talas;
VII nedjelja, pred.- Materijalni oblici ispoljavanja politike:a) čisti politički oblici, b) tvorevine, interakcije politike i drugih osnovnih segmenata društva
VII nedjelja, vježbe - Treći reverzivni talas; (analiza, seminarski radovi); Literatura: Hantington, S., Treći talas;Bobio,
VIII nedjelja, pred.- Teorija političkih institucija i organizacija; Evolucija države kao organizacije političke vlasti
VIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
IX nedjelja, pred.- Mjesto političkog sistema u društvenom sistemu
IX nedjelja, vježbe - Vestminsterski model demokratije; (seminarski radovi);Literatura: Lajphart,A. Modeli demokratije;
X nedjelja, pred.- Politička kultura; Osnovne polarizacije u savremenim političkim kulturama
X nedjelja, vježbe - Konsensualni model demokratije; (razgovori,seminarski radovi);Literatura: Lajphart,A. Modeli demokratije; Dal, R. Demokratija i njeni kritičari;
XI nedjelja, pred.- Problemi liberalne i demokratske misli u njihovoj izvornoj (evolutivnoj) antinomičnosti
XI nedjelja, vježbe - Definicije demokratije; (seminarski radovi);Literatura: Lajphart,A. Modeli demokratije;
XII nedjelja, pred.- Aspekti totalitarne svijesti modernih liberalno-demokratskih društava
XII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
XIII nedjelja, pred.- Anatomija i sociološka analiza koncepta "otvoreno društvo"; Totalitarna svijest i/ili kraj istorije;
XIII nedjelja, vježbe - Stranački sistemi; (analiza, seminarski radovi);Literatura: Lajphart,A. Modeli demokratije;
XIV nedjelja, pred.- Teorijski pristupi fenomenu globalizacije
XIV nedjelja, vježbe - Izborni sistemi; (analiza,diskusije, seminarski radovi);Literatura: Lajphart,A. Modeli demokratije; Da
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - završni ispit
Opterećenje studentanedjeljno 4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta Struktura: predavanja: 2 sata vježbe :1 sat individualni rad : 2 sata i 20 minuta u semestru Nastava i završni ispiti: (5 sati,20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra ( administracija, upis, ovjera) isnose: 2x 5 sati, 20minuta= 10sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 4 kredita x 30 = 120 sati Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku : 30 sati Struktura opterećenja :85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta(priprema) + 24 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePredavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje kolokvijuma
KonsultacijeKonsultacije nakon predavanja
LiteraturaTadić, B. (1996), Sociologija politike, Podgorica: Unireks. Tadić, Lj. (1988), Nauka o politici, Beograd: Rad; Simić, Ž. (2006), Preobražaji totalitarne svesti, Beograd: Kulturno-proesvetna zajednica Beograd; Hantington, P. S. (2004), Treći talas, Podgorica:CID;Kilibarda, R. (2013), Uvod u sociologiju politike, Podgorica:Grafo Crna Gora; Held, D., McGrew, A. ed, (2007), Globalization / Anti-globalization, Beyond the Great Divide, Cambridge: Polity Press;Lajphart, A. (2003), Modeli demokratije, Beograd:Službeni list / Podgorica: CID;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeTest 15 poena (dva u semestru), domaći rad 5 poena. Usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 poen
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti će dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA GRADA II

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA GRADA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3818Obavezan642+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaOsovni cilj kursa je da studente osposobi u sociološkom razumijevanju i kritičkom proučavanju specifičnosti društvenog života u gradovima.
Ishodi učenjaNakon završenog kursa, student će biti u mogućnosti za: 1. sociološko razumijevanje grada 2. razumijevanje osnovnih urbanih procesa 3. načine za funkcionisanje grada
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Ljiljana Vujadinović Doc.dr Rade Šarović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, izrada eseja, razgovor-dijalog, diskusija, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Kombinovanje mikro i makro sociološke perspektive, kvalitativnog i kvantitativnog pristupa
I nedjelja, vježbe - Smisao sociološkog proučavanja gradova
II nedjelja, pred.-Interdisciplinarnosti urbane sociologije sa susjednim disciplinama (urbana ekonomija, ljudska geografija...)
II nedjelja, vježbe Metode i tehnike za proučavanje gradova
III nedjelja, pred.- Gradovi u različitim socijalno-istorijskim kontekstima
III nedjelja, vježbe - Društvena priroda prostora
IV nedjelja, pred.- Koncept običnih gradova naspram konceptu kloniranih gradova
IV nedjelja, vježbe - klasični koncept urbanog življenja
V nedjelja, pred.- Socio-prostorne nejednakosti
V nedjelja, vježbe - Kultura kao osnova svakog grada
VI nedjelja, pred.- Specifičnost urbanog siromaštva i socijalne strategije (urbane) politike.
VI nedjelja, vježbe - Urbani procesi
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Urbanizacija
VIII nedjelja, pred.- Položaj i uticajnost ključnih aktera u oblikovanju grada
VIII nedjelja, vježbe - Tipologija gradova
IX nedjelja, pred.- Lokalna vlast i urbana politika – institucionalni okvir, strateški resursi i mehanizmi regulacije
IX nedjelja, vježbe - popravni kolokvijum
X nedjelja, pred.- Lokalna zajednica i susjedstvo u procesu deregulacija i privatizacije urbane politike
X nedjelja, vježbe - Urbani život - grad kao društveno-organizacioni oblik
XI nedjelja, pred.- Urbani socijalni pokreti – obilježja i transformacija
XI nedjelja, vježbe - Razni pogledi na gradski život
XII nedjelja, pred.- Koncept održivog razvoja i gradovi
XII nedjelja, vježbe - Grad kao ogledalo društvenih različitosti
XIII nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe - problemi života u gradu
XIV nedjelja, pred.- Stanovanje
XIV nedjelja, vježbe - popravni kolokvijum
XV nedjelja, pred.- Agenda 21 kao operacionalni dokument održivog razvoja na lokalnom nivou
XV nedjelja, vježbe - Funkcionisanje gradova
Opterećenje studenta4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U SEMESTRU: Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. (Nastava)+10 sata i 40 min. (Priprema)+24 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePredavanja, vježbe, seminari, izrada eseja, razgovor-dijalog, diskusija, konsultacije
Konsultacijeponedjeljkom 11h
LiteraturaSreten Vujović i Mina Petriović, Urbana sociologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005; Sreten Vujović, Grad u senci rata, 1997; Ljubinko Pušić, Grad, društvo, prostor, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997; Mina Petrović, Sociologija stanovanja, ISI FF, Beograd, 2004. Luis Manford Grad u istoriji 2008.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI Kolokvijum (pisani rad na času) - 20 poena; II Kolokvijum (test znanja na času) - 20 poena; Seminarski rad – 5 poena Prisustvo i isticanje u toku nastavnog procesa - 5 poena; Završni ispit - 50 poena; Prelazna ocjena najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI II

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3822Obavezan642+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja o relaciji umjetnost-društvo i njihovom međusobnom djelovanju
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: spozna relacije između književnosti i društva i spozna značaj književnosti za društvo; interpretira odnos između sociologije književnosti sa jedne strane i estetike, psihologije i drugih nauka koje proučavaju književnost; upozna sociološke teorijske koncepte u proučavanju književnosti; spozna višesloje relacije između publike i književnih djela; upozna se sa raznolikim avangardnim umjetničkim pravica i pokretima u XX vijeku
Ime i prezime nastavnika i saradnikadr Ljilja Vujadinović, mr Obrad Samardžić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sociologija umjetnosti i književnosti - uvodna razmatranja
I nedjelja, vježbe - Književnost i društvo - socio-kulturna uslovljenost kniževnosti kroz istorijski razvoj društva.
II nedjelja, pred.-Razlika između empirijske i književne sociologije umjetnosti
II nedjelja, vježbe Marksistička sociologija umjetnosti i književnosti
III nedjelja, pred.- Umjetnost i politika
III nedjelja, vježbe - Empirijska sociologija umjetnosti i književnosti
IV nedjelja, pred.- Lukačevi pogledi na umjetnost, posebno na književnost
IV nedjelja, vježbe - Istorijski roman i istorijska drama - gledište Đerđa Lukača
V nedjelja, pred.- Sociologija moderne drame
V nedjelja, vježbe - Istorija razvoja moderne drame - gledište Đerđa Lukača
VI nedjelja, pred.- Sociologija romana Lisjena Goldmana
VI nedjelja, vježbe - Goldmanov metod genetičkog strukturalizma
VII nedjelja, pred.- Struktura analize romana Andre Malroa; Novi roman i stvarnost
VII nedjelja, vježbe - Homologija između društvenih i romanesknih struktura i kritički osvrt na Goldmanovu sociologiju romana
VIII nedjelja, pred.- Obnavljanje pređenog gradiva i priprema za test-esej
VIII nedjelja, vježbe - Test-Esej
IX nedjelja, pred.- Sociologija književnosti Roberta Eskarpija
IX nedjelja, vježbe - Pisac i društvo - gledište Roberta Eskarpija
X nedjelja, pred.- Literatura, publika i publikovanje književnih djela
X nedjelja, vježbe - Problem finansiranja književnih djela i "stvaralačka izdaja"
XI nedjelja, pred.- Avangardni umjetnički pokreti
XI nedjelja, vježbe - Obilježja avangardne umjetnosti
XII nedjelja, pred.- Lukačeva kritika avangarde
XII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
XIII nedjelja, pred.- Sartrova klasifikacija i analiza književne publike
XIII nedjelja, vježbe - Klasična, građanska i moderna publika - gledište Žan-Pol Sartra
XIV nedjelja, pred.- Moderna i postmoderna umjetnost
XIV nedjelja, vježbe - Oblici komunikacije i umjetnost
XV nedjelja, pred.- Obnavljanje pređenog gradiva i priprema za zavšni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNEDELJNO: 4 kredita x 40/30 = 5sati 20 min. Struktura: predavanja: 2 sata; vježbe : 2 sata; individualni rad i konsultacije : 1 sata i 20 minuta. U SEMESTRU: Nastava: 5 sati 20 min x 16 = 85 sati 20 min. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) isnose: 2 x 5 sati 20 min = 10 sati 40 minuta. Ukupno opterećenje za predmet : 4 kredita x 30 = 120 sati. Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku – 24 sata. Struktura opterećenja: 85 sati 20 min (nastava) + 10 sati 40 min (priprema) + 24 sata (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu, pripremaju se za časove, aktivno učestvuju u seminarskom radu, te da napišu jedan esej
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaMiloš Ilić, Sociologija kulture i umetnosti; Sreten Petrović - Sociologija književnosti; Milan Ranković, Opšta sociologija umetnosti; Sreten Petrović - sociologija književnosti; Dragan Žunić, Sociologija umetnosti; Arnold Hauzer, Socijalna istorija umetnosti i književnosti; Viktorija Aleksander, Sociologija umetnosti; Đerđ Lukač - Istorija razvoja moderne drame; Lisjen Goldman - Za sociologiju romana; Robert Eskarpi - Sociologija književnosti; Žak Ransijer - Politika književnosti.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 25 poena; Test-esej 15 poena; Seminarski rad – 5 poena; Prisustvo i isticanje u toku nastavnog procesa – 5 poena; Usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod.
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA RELIGIJE II

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA RELIGIJE II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3824Obavezan642+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja o odnosu društva i religije i međusobnom uticaju religije i drugih društvenih pojava
Ishodi učenja Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: * Uporedi i objasni savremene teorije o religijskom fenomenu (teorije o sekularizaciji i desekularizaciji); * Na osnovu teorijskog i praktičnog rada (posjeta vjerskim institucijama) analizira žive religijske tradicije u njihovom savremenom kontekstu; * Analizira odnos religijskih zajednica prema naciji, državi, politici; * Razvija osjetljivost prema razlikama, odnosno prema velikom broju religijskih tradicija među kojima živimo, kako u lokalnom tako i u globalnom okruženju; * Prepoznaje razliku između različitih religijskih organizacija i grupa (crkva, sekta, denominacija, kult); * Analizira ulogu religije u savremenim svjetskim sukobima, ali i doprinos vjerskih zajednica dijalogu i pomirenju.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaNastavnik: dr Vladimir Bakrač; saradnik: Slobodan Zečević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, razgovor, diskusija, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Plan rada u semestru - upoznavanje studenata
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje studenata s planom rada za vježbe
II nedjelja, pred.-Sekularizacija (uvod, značenje pojma, bezbožnička prošlost)
II nedjelja, vježbe Religija i društvena struktura
III nedjelja, pred.- Lična duhovnost, Mjerenje sekularizacije
III nedjelja, vježbe - Religija i porodica, brak i žene
IV nedjelja, pred.- Teorije sekularizacije - Piter L. Berger; Pluralizam i pobožnost
IV nedjelja, vježbe - Religija i politika; Religija i nacija
V nedjelja, pred.- Brajan Vilson; Oblici sekularizacije
V nedjelja, vježbe - Religija i obrazovanje
VI nedjelja, pred.- Sekularizacija i novi religijski pokreti
VI nedjelja, vježbe - Religija i privreda
VII nedjelja, pred.- Ričard Fen; Religija u zemljama u razvoju
VII nedjelja, vježbe - Priprema za kolokvijum I
VIII nedjelja, pred.- Religija i racionalan izbor; Stark Bejnbridž; Novija dešavanja
VIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
IX nedjelja, pred.- Sekte kultovi i vjerski pokreti
IX nedjelja, vježbe - Religija i racionalistička filozofija; Religija i nauka
X nedjelja, pred.- Ernst Trelč; Vrste vjerskih organizacija
X nedjelja, vježbe - Religija i umjetnost
XI nedjelja, pred.- Vjerski pluralizam i šizmatički pokreti; Vilsonova tipologija sekti; Dinamika u nastanku i razvoju sekti
XI nedjelja, vježbe - Religija i moral; Religija i ekologija
XII nedjelja, pred.- Racionalan izbor, sekte i kultovi; Novi religijski pokreti
XII nedjelja, vježbe - Religija i nasilje
XIII nedjelja, pred.- Preobraćenje, polemika oko ispiranja mozga; Proces preobraćenja
XIII nedjelja, vježbe - Raskol unutar hrišćanstva; Ekumenski pokret
XIV nedjelja, pred.- Religija i sukobi - globalizacija, identitet, nasilje
XIV nedjelja, vježbe - Priprema za kolokvijum II
XV nedjelja, pred.- Vjerski fundamentalizam - doslednost, razgraničenje pojmova; Vehabizam
XV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
Opterećenje studenta4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije. U toku semestra: Nastava i završni ispit: (5 sati 20 minuta) x 16 = 85 sati 20 minuta. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati). Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. (Nastava)+10 sata i 40 min. (Priprema)+24 sati (Dopunski rad) Ukupna opterećenost za predmet u toku semestra: 4x30 = 120 sati.
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno posjećivanje predavanja i vježbi, aktivno učestvovanje u diskusijama i razgovorima, polaganje kolokvijuma i izrada seminarskih radova.
KonsultacijeKonsultacije nakon predavanja.
LiteraturaĐuro Šušnjić, Religija II, Čigoja Štampa, Beograd, 1998; Malkom Hamilton, Sociologija religije (Teorijski i uporedni pristup), Clio, Beograd, 2003; Milan Vukomanović, Homo Viator - religija i novo doba, Čigoja štampa, Beograd, 2008.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum I (test) - 15; Kolokvijum II (test) - 15 poena; Prisustvo - 5 poena (predavanja) + 5 poena (vježbe); aktivnost na času - 5 poena; seminarski rad (pojmovi) - 5 poena. Završni ispit - 50 poena. Prelazna ocjena najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA POLITIKE II

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA POLITIKE II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3825Obavezan642+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj upoznavanje studenata sa odnosom politika-društvo
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Obrazloži biopsihološke faktore i njihov uticaj na sferu politike; • Sagleda sa stanovišta relevantne analize, značaj političke kulture za jedan politički sistem; • Predstavi teorijsku utemeljenost političkih sistema; • Objasni istoriju nastanka političkih ideologija; • Primjeni sociološko propitivanje ideoloških sadržaja totalitarizma i demokratije; • Analizira i tumači ishode geopolitičkih entiteta;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Slobodan Vukićević, Mr Nataša Krivokapić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi, kolokvijumi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Socio-politički profil "čistih oblika" ispoljavanja politike
I nedjelja, vježbe - Podjela vlasti / federalizam i unitarizam ; centralizam i decentralizam; (analiza); Literatura: Lajphart, A. Modeli demokratije;
II nedjelja, pred.-Društvena uslovljenost "čistih oblika" ispoljavanja politike (države, političke partije, političih pokreta, grupa za pritisak i interesnih grupa)
II nedjelja, vježbe Dvodimenzionalna koncepcijska mapa demokratije;(seminarski radovi); Literatura: Lajphart, A. Modeli demokratije;
III nedjelja, pred.- Društveno funkcionalizovanje "čistih oblika" ispoljavanja politike (države, političke partije, političih pokreta, grupa za pritisak i interesnih grupa
III nedjelja, vježbe - Konsensualna demokratija i uspješno makroekonomsko upravljanje; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: Lajphart, A. Modeli demokratije;
IV nedjelja, pred.- Ko stoji iza "čistih oblika" ispoljavanja politike (države, političke partije, političih pokreta, grupa za pritisak i interesnih grupa
IV nedjelja, vježbe - Konsensualna demokratija i demokrtaski kvalitet;(seminarski radovi); Literatura: Lajphart, A. Modeli demokratije;
V nedjelja, pred.- Ideologija i totalitarna svijest / Megaideologije i propagandni sadržaji
V nedjelja, vježbe - Ograničenja i mogućnosti demokratije; (razgovori, seminarski radovi);Literatura: Dal, R. Demokratija i njeni kritičari;
VI nedjelja, pred.- Treći put i obnova socijaldemokratije
VI nedjelja, vježbe - Demokratija, poliarhija i participacija; (seminarski radovi); Dal, R. Demokratija i njeni kritičari;
VII nedjelja, pred.- Komponente programa socijaldemokratije
VII nedjelja, vježbe - Demokratija u svijetu sjutrašnjice; (seminarski radovi); Dal, R. Demokratija i njeni kritičari;
VIII nedjelja, pred.- Rođenje imperije i moć biopolitike
VIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
IX nedjelja, pred.- Sociologija prostranstva, međunarodnih odnosa i geopolitika
IX nedjelja, vježbe - Multipolarni, multicivilizacijski svijet; (analiza, seminarski radovi); Literatura: Hantington, S.Sukob civilizacije;
X nedjelja, pred.- Geopolitika postmoderne / predmet, cilj, metode i aksiomi
X nedjelja, vježbe - Moć, kultura i tradicija / Kulturno preoblikovanje globalne politike; (analiza, seminarski radovi); Literatura: Hantington, S.Sukob civilizacije;
XI nedjelja, pred.- Četvrta politička teorija
XI nedjelja, vježbe - Globalna politika civilizacija; (analiza, seminarski radovi); Literatura: Hantington, S.Sukob civilizacije
XII nedjelja, pred.- Demokratija i totalitarni režimi
XII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
XIII nedjelja, pred.- Političke partije i politički pokreti
XIII nedjelja, vježbe - Hegemonija novog tipa; (razgovori, seminarski radovi); Bžežinski, Z. Velika šahovska tabla;
XIV nedjelja, pred.- Grupe za pritisak i motivi političkog djelovanja
XIV nedjelja, vježbe - Geopolitika i geopolitički stožeri; (razgovori, diskusije, seminarski radovi); Bžinski, Z. Velika šahovska tabla;
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentanedjeljno 4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta Struktura: predavanja: 2 sata vježbe :1 sat individualni rad : 2 sata i 20 minuta u semestru Nastava i završni ispiti: (5 sati,20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra ( administracija, upis, ovjera) isnose: 2x 5 sati, 20minuta= 10sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet : 4 kredita x 30 = 120 sati Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku : 30 sati Struktura opterećenja :85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta(priprema) + 24 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavepredavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje kolokvijuma
KonsultacijeKonsultacije nakon predavanja
LiteraturaSimić, Ž. (2006), Preobražaji totalitarne svesti, Beograd: Kulturno-prosvetna zajednica Beograda; Giddens,A. (1999), Treći put, Zagreb: Politička kultura; Koljević, B. (2010), Biopolitika i politički subjektivitet, Beograd: Službeni glasnik;Bžežinski, Z. (1999), Velika šahovska tabla, Podgorica: CID. Hantington, S. (2000), Sukob civilizacija, Podgorica: CID / Banja Luka: Romanov;Dal, R. (1999), Demokratija i njeni kritičari, Podgorica: CID; Tadić, B. (1996), Sociologija politike, Podgorica: Unireks; Lajphart, A. (2003), Modeli demokratije, Beograd:Službeni list / Podgorica: CID;Дугин, А. (2009), Четвертая политическая теория, Санкт-Петербург: Амфора;Dugin, A. G. (2004), Osnovi geopolitike / Geopolitička budućnost Rusije, Zrenjanin: Ekopres;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti će dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA

Naziv predmeta:KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6820Obavezan452+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa osnovnim ciljevima istraživanja u društvenim naukama, savladavanje nekih od najvažnijih metoda kvalitativne analize podataka
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da objasni osnovne odlike i oblasti primjene kvalitatitvnih istraživanja, odabere odgovarajući istraživački metod i tehniku u istraživanju društvenih fenomena, sprovede istraživanje koristeći metodu naučno posmatranje, sprovede istraživanje koristeći metodu dubinskog intervjua i fokus grupnog istraživanja, sprovede istraživanje koristeći metodu analize sadržaja, sprovede istraživanje koristeći metod slučaja, sprovede istraživanje koristeći biografski metod.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Nataša Krivokapić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, radionice, testovi, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa planom i programom predmeta
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa planom i programom predmeta
II nedjelja, pred.-Odnos istraživanje i teorija
II nedjelja, vježbe Odnos istraživanje i teorija, izlaganje seminarskog rada
III nedjelja, pred.- Elementi teorije naučnog obavještenja, opšte osobine, naučna upotrebljivost podataka
III nedjelja, vježbe - Elementi teorije naučnog obavještenja, izlaganje seminarskog rada
IV nedjelja, pred.- Elementi teorije naučnog obavještenja, prikupljanje podataka, otkrivanje grešaka i postupak sa izvornom građom
IV nedjelja, vježbe - Elementi teorije naučnog obavještenja, izlaganje seminarskog rada
V nedjelja, pred.- Metod posmatranja, ograničenja i prednosti
V nedjelja, vježbe - Metod posmatranja, ograničenja i prednosti, izlaganje seminarskog rada
VI nedjelja, pred.- Metod posmatranja, sprovođenje
VI nedjelja, vježbe - Metod posmatranja, sprovođenje, radioničarski tip rada
VII nedjelja, pred.- Fokus grupno posmatranje, organizacija i analiza podataka
VII nedjelja, vježbe - Fokus grupno posmatranje, organizacija i analiza podataka, radioničarski tip rada
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VIII nedjelja, vježbe - Biografski metod, istorijat, izlaganje seminarskog rada
IX nedjelja, pred.- Biografski metod, istorijat
IX nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum I
X nedjelja, pred.- Biografski metod, izvori podataka
X nedjelja, vježbe - Biografski metod, izvori podataka, radioničarski tip rada
XI nedjelja, pred.- Metod slučaja, metod pojedinačnog i višesktrukog slučaja
XI nedjelja, vježbe - Metod slučaja, metod pojedinačnog i višesktrukog slučaja, izlaganje seminarskog rada
XII nedjelja, pred.- Metod slučaja, sekvencijalna analiza
XII nedjelja, vježbe - Metod slučaja, sekvencijalna analiza, radioničarski tip rada
XIII nedjelja, pred.- Analiza sadržaja, organizacija
XIII nedjelja, vježbe - Analiza sadržaja, organizacija, izlaganje seminarskog rada
XIV nedjelja, pred.- Analiza sadržaja, analiza podataka
XIV nedjelja, vježbe - Analiza sadržaja, analiza podataka, radioničarski tip rada
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XV nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum II
Opterećenje studentaNEDELJNO: 4 kredita x40/30=5,32 sata Struktura: predavanja: 2 sata; vježbe : 2 sata; individualni rad i konsultacije : 2 sata i 40 minuta. U SEMESTRU: Nastava i zavrsni ispit 4x16=64 sata Neophodne pripreme prije pocetka semestra 2x4=8 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, ukljucujuci i polaganje popravnog ispita od 0 do 18 sati. Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa prisustvuje predavanjima i vježbama, aktivno učestvuje u diskusijama, izlaže seminarski rad, radi domaći zadatak i polaže kolokvijume i završni ispit
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaMilić, V. Sociološki metod. Nolit, Beograd: 1978. Marija Bogdanović – Metodološke studije, Institut za političke studije, Beograd: 1993 (str. 121 – 179) S. Fajgelj, B. Kuzmanović i B. Đukanović – Priručnik za socijalna istraživanja, Socen, CID, Podgorica: 2004. (str. 196 – 202)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeSeminarski rad 5 bodova, kolokvijumi(pismeno) ukupno 31 bodova, prisustvo nastavi 14, završni ispit maksimum 50 bodova : E: 51 – 59 D: 60 – 69 C: 70 – 79 B: 80 – 89 A: 90 – 100
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaO planu rada predavanja i vježbi po radnim sedmicama, obavezama i literaturi, studenti će biti obaviješteni na prvom času predavanja
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA

Naziv predmeta:KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6820Obavezan452+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa osnovnim ciljevima istraživanja u društvenim naukama, savladavanje nekih od najvažnijih metoda kvalitativne analize podataka
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da objasni osnovne odlike i oblasti primjene kvalitatitvnih istraživanja, odabere odgovarajući istraživački metod i tehniku u istraživanju društvenih fenomena, sprovede istraživanje koristeći metodu naučno posmatranje, sprovede istraživanje koristeći metodu dubinskog intervjua i fokus grupnog istraživanja, sprovede istraživanje koristeći metodu analize sadržaja, sprovede istraživanje koristeći metod slučaja, sprovede istraživanje koristeći biografski metod.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Nataša Krivokapić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, radionice, testovi, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa planom i programom predmeta
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa planom i programom predmeta
II nedjelja, pred.-Odnos istraživanje i teorija
II nedjelja, vježbe Odnos istraživanje i teorija, izlaganje seminarskog rada
III nedjelja, pred.- Elementi teorije naučnog obavještenja, opšte osobine, naučna upotrebljivost podataka
III nedjelja, vježbe - Elementi teorije naučnog obavještenja, izlaganje seminarskog rada
IV nedjelja, pred.- Elementi teorije naučnog obavještenja, prikupljanje podataka, otkrivanje grešaka i postupak sa izvornom građom
IV nedjelja, vježbe - Elementi teorije naučnog obavještenja, izlaganje seminarskog rada
V nedjelja, pred.- Metod posmatranja, ograničenja i prednosti
V nedjelja, vježbe - Metod posmatranja, ograničenja i prednosti, izlaganje seminarskog rada
VI nedjelja, pred.- Metod posmatranja, sprovođenje
VI nedjelja, vježbe - Metod posmatranja, sprovođenje, radioničarski tip rada
VII nedjelja, pred.- Fokus grupno posmatranje, organizacija i analiza podataka
VII nedjelja, vježbe - Fokus grupno posmatranje, organizacija i analiza podataka, radioničarski tip rada
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VIII nedjelja, vježbe - Biografski metod, istorijat, izlaganje seminarskog rada
IX nedjelja, pred.- Biografski metod, istorijat
IX nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum I
X nedjelja, pred.- Biografski metod, izvori podataka
X nedjelja, vježbe - Biografski metod, izvori podataka, radioničarski tip rada
XI nedjelja, pred.- Metod slučaja, metod pojedinačnog i višesktrukog slučaja
XI nedjelja, vježbe - Metod slučaja, metod pojedinačnog i višesktrukog slučaja, izlaganje seminarskog rada
XII nedjelja, pred.- Metod slučaja, sekvencijalna analiza
XII nedjelja, vježbe - Metod slučaja, sekvencijalna analiza, radioničarski tip rada
XIII nedjelja, pred.- Analiza sadržaja, organizacija
XIII nedjelja, vježbe - Analiza sadržaja, organizacija, izlaganje seminarskog rada
XIV nedjelja, pred.- Analiza sadržaja, analiza podataka
XIV nedjelja, vježbe - Analiza sadržaja, analiza podataka, radioničarski tip rada
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XV nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum II
Opterećenje studentaNEDELJNO: 4 kredita x40/30=5,32 sata Struktura: predavanja: 2 sata; vježbe : 2 sata; individualni rad i konsultacije : 2 sata i 40 minuta. U SEMESTRU: Nastava i zavrsni ispit 4x16=64 sata Neophodne pripreme prije pocetka semestra 2x4=8 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, ukljucujuci i polaganje popravnog ispita od 0 do 18 sati. Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa prisustvuje predavanjima i vježbama, aktivno učestvuje u diskusijama, izlaže seminarski rad, radi domaći zadatak i polaže kolokvijume i završni ispit
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaMilić, V. Sociološki metod. Nolit, Beograd: 1978. Marija Bogdanović – Metodološke studije, Institut za političke studije, Beograd: 1993 (str. 121 – 179) S. Fajgelj, B. Kuzmanović i B. Đukanović – Priručnik za socijalna istraživanja, Socen, CID, Podgorica: 2004. (str. 196 – 202)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeSeminarski rad 5 bodova, kolokvijumi(pismeno) ukupno 31 bodova, prisustvo nastavi 14, završni ispit maksimum 50 bodova : E: 51 – 59 D: 60 – 69 C: 70 – 79 B: 80 – 89 A: 90 – 100
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaO planu rada predavanja i vježbi po radnim sedmicama, obavezama i literaturi, studenti će biti obaviješteni na prvom času predavanja
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / KVANTITATIVNE MET. ISTRAŽIVANJA

Naziv predmeta:KVANTITATIVNE MET. ISTRAŽIVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6821Obavezan372+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata s kvantitativnom istraživačkom strategijom u metodologiji naučnih istraživanja I osposobljavanje studenata za samostalno sprovođenje ili učestvovanje u istraživanjima.
Ishodi učenjaStudent će biti u mogućnosti da napravi nacrt istraživanja, da razumije način sprovođenja anketnog istraživanja, napravi upitnik i sprovede intervju, da shvati osnovni smisao klasifikacija i mjerenja, razumije cilj proučavanja uzročno-funkcionalnih odnosa, načine izvođenja eksperimenta, formira skale stavova, objasni vrste uzorkovanja, samostalno unosi, obrađuje i analizira podatke.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Nataša Krivokapić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, radionice, testovi, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa planom i programom predmeta
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa planom i programom predmeta
II nedjelja, pred.-Nacrt kvantitativnog istraživanja
II nedjelja, vježbe Nacrt kvantitativnog istraživanja, radionica
III nedjelja, pred.- Anketno istraživanje
III nedjelja, vježbe - Anketno istraživanje, prezentacija seminarskog rada, radionica
IV nedjelja, pred.- Metoda intervjua
IV nedjelja, vježbe - Metoda intervjua, prezentacija seminarskog rada
V nedjelja, pred.- Klasifikacija i mjerenje
V nedjelja, vježbe - Klasifikacija i mjerenje, prezentacija seminarskog rada
VI nedjelja, pred.- Osnovi proučavanja uzročno- funkcionalnih odnosa
VI nedjelja, vježbe - Osnovi proučavanja uzročno- funkcionalnih odnosa, prezentacija seminarskog rada
VII nedjelja, pred.- Test I
VII nedjelja, vježbe - Popravni test I
VIII nedjelja, pred.- Eksperiment
VIII nedjelja, vježbe - Eksperiment, prezentacija seminarskog rada, radionica
IX nedjelja, pred.- Uzročna analiza neeksperimentalnih podataka
IX nedjelja, vježbe - Uzročna analiza neeksperimentalnih podataka, prezentacija seminarskog rada
X nedjelja, pred.- Skale stavova
X nedjelja, vježbe - Skale stavova, radionica
XI nedjelja, pred.- Oblikovanje uzorka
XI nedjelja, vježbe - Oblikovanje uzorka, radionica
XII nedjelja, pred.- Upotreba statističkih programa za unos podataka
XII nedjelja, vježbe - Upotreba statističkih programa za unos podataka, radionica
XIII nedjelja, pred.- Upotreba statističkih programa za obradu podataka
XIII nedjelja, vježbe - Upotreba statističkih programa za obradu podataka, radionica
XIV nedjelja, pred.- Analiza kvantitativnih podataka
XIV nedjelja, vježbe - Analiza kvantitativnih podataka, radionica
XV nedjelja, pred.- Test II
XV nedjelja, vježbe - Popravni test II
Opterećenje studentaNedeljno: 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 30 minuta Struktura opterećenja: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 30 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 9 sati i 30 minuta x 16 = 150 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (9 sati i 30 minuta) = 19 sati Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 22 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 150 sati (nastava) + 19 sati (priprema) + 41 sat (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
6 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
9 sati i 20 minuta x 2 =18 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
7 x 30=210 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
42 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava), 18 sati i 40 minuta (priprema), 42 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa prisustvuje predavanjima i vježbama, aktivno učestvuje u diskusijama, izlaže seminarski rad, radi domaći zadatak i polaže kolokvijume i završni ispit
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaMilić, V. 1978. Sociološki metod. Beograd: Nolit Bailey, K.D. 1985. Methods of Socail Research. New York: The Free Press S. Fajgelj, B. Kuzmanović i B. Đukanović . 2004. Priručnik za socijalna istraživanja. Podgorica: Socen, CID
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeSeminarski rad 5 bodova, kolokvijumi(pismeno) ukupno 30 bodova, završni ispit maksimum 50 bodova: E: 51 – 59 D: 60 – 69 C: 70 – 79 B: 80 – 89 A: 90 – 100
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaO planu rada predavanja i vježbi po radnim sedmicama, obavezama i literaturi, studenti će biti obaviješteni na prvom času predavanja
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / KVANTITATIVNE MET. ISTRAŽIVANJA

Naziv predmeta:KVANTITATIVNE MET. ISTRAŽIVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6821Obavezan373+3+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata s kvantitativnom istraživačkom strategijom u metodologiji naučnih istraživanja I osposobljavanje studenata za samostalno sprovođenje ili učestvovanje u istraživanjima.
Ishodi učenjaStudent će biti u mogućnosti da napravi nacrt istraživanja, da razumije način sprovođenja anketnog istraživanja, napravi upitnik i sprovede intervju, da shvati osnovni smisao klasifikacija i mjerenja, razumije cilj proučavanja uzročno-funkcionalnih odnosa, načine izvođenja eksperimenta, formira skale stavova, objasni vrste uzorkovanja, samostalno unosi, obrađuje i analizira podatke.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Nataša Krivokapić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, radionice, testovi, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa planom i programom predmeta
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa planom i programom predmeta
II nedjelja, pred.-Nacrt kvantitativnog istraživanja
II nedjelja, vježbe Nacrt kvantitativnog istraživanja, radionica
III nedjelja, pred.- Anketno istraživanje
III nedjelja, vježbe - Anketno istraživanje, prezentacija seminarskog rada, radionica
IV nedjelja, pred.- Metoda intervjua
IV nedjelja, vježbe - Metoda intervjua, prezentacija seminarskog rada
V nedjelja, pred.- Klasifikacija i mjerenje
V nedjelja, vježbe - Klasifikacija i mjerenje, prezentacija seminarskog rada
VI nedjelja, pred.- Osnovi proučavanja uzročno- funkcionalnih odnosa
VI nedjelja, vježbe - Osnovi proučavanja uzročno- funkcionalnih odnosa, prezentacija seminarskog rada
VII nedjelja, pred.- Test I
VII nedjelja, vježbe - Popravni test I
VIII nedjelja, pred.- Eksperiment
VIII nedjelja, vježbe - Eksperiment, prezentacija seminarskog rada, radionica
IX nedjelja, pred.- Uzročna analiza neeksperimentalnih podataka
IX nedjelja, vježbe - Uzročna analiza neeksperimentalnih podataka, prezentacija seminarskog rada
X nedjelja, pred.- Skale stavova
X nedjelja, vježbe - Skale stavova, radionica
XI nedjelja, pred.- Oblikovanje uzorka
XI nedjelja, vježbe - Oblikovanje uzorka, radionica
XII nedjelja, pred.- Upotreba statističkih programa za unos podataka
XII nedjelja, vježbe - Upotreba statističkih programa za unos podataka, radionica
XIII nedjelja, pred.- Upotreba statističkih programa za obradu podataka
XIII nedjelja, vježbe - Upotreba statističkih programa za obradu podataka, radionica
XIV nedjelja, pred.- Analiza kvantitativnih podataka
XIV nedjelja, vježbe - Analiza kvantitativnih podataka, radionica
XV nedjelja, pred.- Test II
XV nedjelja, vježbe - Popravni test II
Opterećenje studentaNedeljno: 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 30 minuta Struktura opterećenja: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 30 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 9 sati i 30 minuta x 16 = 150 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (9 sati i 30 minuta) = 19 sati Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 22 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 150 sati (nastava) + 19 sati (priprema) + 41 sat (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
3 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
9 sati i 20 minuta x 2 =18 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
7 x 30=210 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
42 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava), 18 sati i 40 minuta (priprema), 42 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa prisustvuje predavanjima i vježbama, aktivno učestvuje u diskusijama, izlaže seminarski rad, radi domaći zadatak i polaže kolokvijume i završni ispit
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaMilić, V. 1978. Sociološki metod. Beograd: Nolit Bailey, K.D. 1985. Methods of Socail Research. New York: The Free Press S. Fajgelj, B. Kuzmanović i B. Đukanović . 2004. Priručnik za socijalna istraživanja. Podgorica: Socen, CID
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeSeminarski rad 5 bodova, kolokvijumi(pismeno) ukupno 30 bodova, završni ispit maksimum 50 bodova: E: 51 – 59 D: 60 – 69 C: 70 – 79 B: 80 – 89 A: 90 – 100
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaO planu rada predavanja i vježbi po radnim sedmicama, obavezama i literaturi, studenti će biti obaviješteni na prvom času predavanja
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / OPŠTA PEDAGOGIJA TEORIJA VASPITANJA

Naziv predmeta:OPŠTA PEDAGOGIJA TEORIJA VASPITANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9014Obavezan662+0+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa nastankom, značajem i razvojem pedagogije kao opšte nauke o vaspitanju; upoznavanje osnovnih pedagoških pojmova i kategorija, te njihovim značajem za efikasnu organizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim i vanškolskim institucijama.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opiše nastanak i razvoj pedagogije; - Objasni osnovne pedagoške pojmove i kategorije; - Analizira osnovne faktore razvoja ličnosti; - Definiše komponente vaspitanja; - Opiše opšte vaspitne principe i metode; - Objasni stepene vaspitnog sistema.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Milica Jelić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i diskusije. Učenje za pismenu provjeru znanja i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Međusobno upoznavanje i predstavljanje nastavnog programa
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Pedagogija i njen predmet proučavanja
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Istorijski razvoj vaspitanja kao društvene djelatnosti; Osnovni pedagoški pojmovi i kategorije
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Mogucnosti i granice vaspitanja (Osnovni faktori vaspitanja i razvoja ličnosti; Teorije razvoja ličnosti)
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Cilj vaspitanja; Determinante i konkretizacija cilja i zadataka vaspitanja.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Komponente (strane) vaspitanja i njihova međuzavisnost
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- I test
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Odnos pedagogije i drugih nauka
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Sistem pedagoških disciplina
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Principi vaspitnog rada
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Opšte vaspitne metode i njima pripadajuća sredstva I
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Opšte vaspitne metode i njima pripadajuća sredstva II
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Sistem vaspitanja, obrazovanja i školski sistem (Stepeni vaspitnog sistema)
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Sistem vaspitanja i obrazovanja u našoj zemlji
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- II test
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu i aktivno učestvuju u njoj.
Konsultacije
Literatura– Đorđevic, J. i Trnavac, N., (1992) Pedagogija, Naučna knjiga, Beograd – Redaktor: Potkonjak, N. , i grupa autora, (1996) Opšta pedagogija, Uciteljski fakultet, Beograd – Krulj, R. , Kačapor, S. , Kulić, R. , (2002) Pedagogija, Svet knjige, Beograd - Mušanović, M. & Lukaš M.: (2011) Osnove pedagogije, Hrvatsko futurološko društvo, Rijeka
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa po 20 poena (ukupno 40 poena), - Redovno prisustvo nastavi 5 poena, – Aktivno učešće u toku nastave 5 poena, – Završni ispit sa 50 poena. – Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / STATISTIKA U SOCIOLOGIJI

Naziv predmeta:STATISTIKA U SOCIOLOGIJI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10134Obavezan152+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaOsnovni cilj je upoznavanje studenata sa metodama statisticke analize i obrade podataka, osposobljenost za rješavanje zadataka i koriscenje dobijenog znanja u istraživanjima. Studenti će savladati upotrenu Excel-a za račun i vizuelizaciju podataka, kao i dobijenih rezultata.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da razumije pojamove uzorka, statističke analize podataka i statističkog zaključivanja. Usvojiće pojmove vezane za deskriptivnu Statistiku, osnovne elemente prebrojavanja i Vjerovatnoće, razumjeće pojam slučajne promjenljive, upoznati se sa najčešće korišćenim raspodjelama slučajne promjenljive i susrešće se sa tačkastom ocjenom parametara.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Biljana Stamatović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadatak (studija slučaja), konsultacije, korišćenje Excela i Data Analysis plugin-a.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u Statistiku
I nedjelja, vježbe - Uvod u statistiku. Obnavljanje elemenata računanja (procenti, razlomci, čitanje sa grafika,...)
II nedjelja, pred.-Podaci i njihovo grupisanje (frekvencija, relativna frekvencija, kumulativna frekvencija)
II nedjelja, vježbe Podaci i njihovo grupisanje (frekvencija, relativna frekvencija, kumulativna frekvencija). Excel.
III nedjelja, pred.- Deskriptivna statistika. Mjere centralne tedencije
III nedjelja, vježbe - Mjere centralne tedencije (ručno i kroz Excel)
IV nedjelja, pred.- Deskriptivna statistika. Mjere varijacije i oblika. Statistike.
IV nedjelja, vježbe - Mjere varijacije i oblika. Excel.
V nedjelja, pred.- Skupovi. Prebrojavanja.
V nedjelja, vježbe - Skupovi. Prebrojavanja.
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - Kolokvijum
VII nedjelja, pred.- Vjerovatnoća. Zakon velikih brojeva.
VII nedjelja, vježbe - Vjerovatnoća. Zakon velikih brojeva.
VIII nedjelja, pred.- Slučajna promjenljiva i funkcija raspodjele. Diskretna slučajna promjenljiva.
VIII nedjelja, vježbe - Slučajna promjenljiva i funkcija raspodjele. Diskretna slučajna promjenljiva. Očekivanje, disperzija, standardna devijacija.
IX nedjelja, pred.- Binomna raspodjela.
IX nedjelja, vježbe - Binomna raspodjela. Excel.
X nedjelja, pred.- Hipergeometrijska raspodjela. Geometrijska raspodjela.
X nedjelja, vježbe - Hipergeometrijska raspodjela. Geometrijska raspodjela. Excel.
XI nedjelja, pred.- Puasonova raspodjela.
XI nedjelja, vježbe - Puasonova raspodjela. Excel.
XII nedjelja, pred.- Funkcija gustine neprekidne slučajne promjenljive. Očekivanje, disperzija, standardna devijacija. Uniformna raspodjela.
XII nedjelja, vježbe - Funkcija gustine neprekidne slučajne promjenljive. Očekivanje, disperzija, standardna devijacija. Uniformna raspodjela.
XIII nedjelja, pred.- Normalna raspodjela. Standardizovana normalna raspodjela. Korišćenje statističkih tablica.
XIII nedjelja, vježbe - Normalna raspodjela. Standardizovana normalna raspodjela. Korišćenje statističkih tablica.
XIV nedjelja, pred.- Eksponencijalna raspodjela. Tačkasta ocjena parametara.
XIV nedjelja, vježbe - Eksponencijalna raspodjela. Tačkasta ocjena parametara.
XV nedjelja, pred.- Popravni kolokvijum.
XV nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum.
Opterećenje studenta5
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo nastavi.
KonsultacijeNa zahtjev studenata.
LiteraturaBoris Petz, Osnovne statističke metode za nematematičare Jay Alan Weinstein, Applying Social Statistics, 2010 Mohammed A. Shayib, Applied Statistics, 2013
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDomaći zadatak - najviše 20 bodova Kolokvijum - najviše 30 bodova Završni ispit - najviše 45 bodova Prisustvo - najviše 5 bodova Zavrsni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmetNema.
NapomenaNema.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / UVOD U SOCIOKULTURNU ANTROPOLOGIJU

Naziv predmeta:UVOD U SOCIOKULTURNU ANTROPOLOGIJU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10136Obavezan252+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa osnovnim antropološkim pojmovima (kutura, društvo, ljudska priroda), odnosom prirode i kulture, teorijskim pravcima u klasičnoj i savremenoj antropologiji, kao i primjenom sociokulturne antropologije kroz profesije i društvene kontekste koje podrazumijevaju slojevitiji interkulturalnu pristup fenomenima i kompleksno znanje i razumijevanje različitosti.
Ishodi učenjaNakon što položi ispit iz Uvoda u sociokulturnu antropologiju, student će biti u mogućnosti da: • Obrazloži antropološko proučavanja kulture i čovjeka kroz različite teorijske pristupe. • Analizira pojam ljudske prirode i odnos individue i društva. • Objasni osnovne odlike i funkcije kulture. • Analizira jezik kao kao sredstvo simboličke komunikacije i vrijednosni sisteme. • Operacionalizuje pojmove etnocentrizam i kulturni relativizam. • Ukaže na izazove kulturnih procesa i primjeni znanja kroz nove antropološke diskurse. • Obrazloži antropološko proučavanja kulture i čovjeka kroz različite teorijske pristupe. • Analizira pojam ljudske prirode i odnos individue i društva. • Objasni osnovne odlike i funkcije kulture. • Analizira jezik kao kao sredstvo simboličke komunikacije i vrijednosni sisteme. • Operacionalizuje pojmove etnocentrizam i kulturni relativizam. • Ukaže na izazove kulturnih procesa i primjeni znanja kroz nove antropološke diskurse.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Lidija Vujačić, mr Obrad Samardžić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema seminarskog rada na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Određenje predmeta antropologije i njenog mjesta u okviru društvenih i humanističkih nauka;
I nedjelja, vježbe - Uvod: Predmet antropologije, njen razvoj, klasiĉne i savremene podjele; Metode istraživanja u socijalnoj antropologiji, znaĉajni teoretiĉari, škole i teorijski pravci.
II nedjelja, pred.-Pojam ljudska priroda;
II nedjelja, vježbe Čovjek kao predmet socijalne antropologije - njegova kulturna obilježja i stvaralaštvo u različitim periodima u razvoju ljudskog društva.
III nedjelja, pred.- Čovjek i njegova okolina; Priroda i ljudsko društvo; Čovjek i zajednica.
III nedjelja, vježbe - Čovjek u starim zajedinicama - lovačko-sakupljačka društva i neolitsko selo. Literatura za vježbe: Maršal Salins - Prvobitno društvo blagostanja, Pjer Klastr - Vlast u primitivnom društvu, Tim Ingold - O društvenim odnosima kod lovaca-sakupljača
IV nedjelja, pred.- Etnocentrizam i kulturni relativizam; Susret sa ,,drugačijim“; Dihotomija tradicionalno-moderno društvo - principi veza, srodstva, etnicitet i rase, kulturološke razlike – Mi i Drugi;
IV nedjelja, vježbe - Čovjek grčke i rimske kulture - Literatura za vježbe: Žan Pjer- Vernan - Likovi stare Grčke, Žan Pjer- Vernan - Vaseljena, bogovi, ljudi, Jakob Burkhart - Povijest grčke kulture, Andrea Đardina - Likovi starog Rima
V nedjelja, pred.- Pojam kultura - atributivni i distributivni smisao; Odlike i funkcije kulture;
V nedjelja, vježbe - Čovjek srednjovjekovne kulture - Literatura za vježbe: Aron Gurevič - Kategorije srednjovjekovne kulture; Žak Le Gof - Čovek srednjeg veka; Žak Le Gof - Srednjovekovna civilizacija Zapadne Evrope
VI nedjelja, pred.- Jezik kao oblik simboličke komunikacije;
VI nedjelja, vježbe - Čovjek epohe renesanse i prosvetiteljsteljskog humanizma - Literatura za vježbe: Eugenio Garin - Čovek renesanse; Fransoa Fire - Likovi romantizma; Mišel Vovel - Čovek doba prosvećenosti
VII nedjelja, pred.- Vrijednosni sistemi i vrijednosne orijentacije;
VII nedjelja, vježbe - Čovjek u epohi kapitalizma i industrijske revolucije - Literatura za vježbe: Alvin Tofler - Treći talas I i II; Verner Zombart - Luksuz i kapitalizam
VIII nedjelja, pred.- Specifičnost antropološkog teorijskog i metodološkog pristupa u pručavanju problema kulture i čovjeka;
VIII nedjelja, vježbe - Test
IX nedjelja, pred.- Institucionalni razvoj antropologije; Teorijski pristupi u antropologiji;
IX nedjelja, vježbe - Evolucionizam: Značaj i ograničenja evolucionističke teorije u antropologiji Luis Morgan, Edvard Tajlor, Džems Frejzer. Literatura za vježbe: Rober Delijež - Istorija antropologije; Alvin Hač – Antropološke teorije I-II
X nedjelja, pred.- Antika i problemi drugoga i drugačijega; Srednji vijek;
X nedjelja, vježbe - Francuska sociološko-antropološka i etnografska škola Emil Dirkem, Marsel Mos, Arnold Van Genep. Literatura za vježbe: Rober Delijež - Istorija antropologije; Alvin Hač – Antropološke teorije I-II; Arnold Van Genep - Obredi Prelaza; Marsel Mos - Sociolog
XI nedjelja, pred.- Teorijski pravci antropologije XIX i XX vijeka;
XI nedjelja, vježbe - Difuzionizam i teorija kulturnih areala. Literatura za vježbe: Alan Barnard - Povijest i teorija antropologije.
XII nedjelja, pred.- Savremena antropologija – osnovni pravci i teorijski modeli;
XII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
XIII nedjelja, pred.- Izazovi savremenog svijeta;
XIII nedjelja, vježbe - Američka relativistička škola Kulturni relativizam i partikularizam Kultura i ličnost, kulturna istorija, etnolingvistika Franc Boas, Alfred Luis Kreber, Edvard Sapir, Bendžamin Vorf, Rut Benedikt, Margaret Mid. Literatura za vježbe: Rober Delijež - Isto
XIV nedjelja, pred.- Nove paradigme u antropologiji;
XIV nedjelja, vježbe - Bronislav Malinovski i britanski funkcionalizam, Kontekst, funkcija i sistem posmatranje sa učestvovanjem, Strukturalni funkcionalizam - A. R. Redklif-Braun E. E. Evans-Pričard; Strukturalizam Kloda Levi-Strosa. Literatura za vježbe: Rober Delijež - Istor
XV nedjelja, pred.- Primjenjena antropologija.
XV nedjelja, vježbe - Simbolički interpretativni pristupi Kliford Gerc Viktor Tarner Maršal Salins; Antropologija savremenih svijetova - Literatura za vježbe: Rober Delijež - Istorija antropologije; Kliford Gerc - Tumačenje kultura I i II; Mark Ože - Prilog antropologiji savr
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju nastavu, ucestvuju u debatama i rade kolokvijume/testove. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja.
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaDelijež, Robert (2012) Istorija antropologije. Beograd: Biblioteka XX vek. Golubović, Zagorka (1997) Antropologija u personalističkom ključu. Beograd-Valjevo: Gutenbergova galaksija (str. 1-117) Bošković, Aleksandar (2010) Kratak uvod u antropologiju. Beograd: Službeni glasnik. Seminarska literatura: Fabijeti, Ugo, Maligeti, Roberto, Matera, Vincenco (2002) Uvod u antropologiju. Beograd: Clio. Ože, Mark (2005) Prilog antropologiji savremenih svetova. Beograd: biblioteka XX vek. Ože, Mark, (2005) Nemesta - Uvod u antropologiju nadmodernosti. Beograd: Biblioteka XX vek. Ože, Mark (2003) Varljivi kraj stoleća. Beograd: Biblioteka XX vek Hač, Elvin (1979) Antropološke teorije I i II. Beograd: Biblioteka XX vek. Daglas, Meri (1993) Čisto i opasno. Beograd: Plato. Đordano, Kristijan (2001) Ogledi o interkulturnoj komunikaciji. Beograd: Biblioteka XX vek. Mark Abeles (2014), Antropologija globalizacije, Beograd: Biblioteka XX vek.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje• Seminarski rad (pismeno) • Kolokvijumi (pismeno) • Razgovori i diskusija u toku predavanja • Završni ispit (usmeno)
Posebne naznake za predmet-
NapomenaStudenti će na početku semestra dobiti plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / UVOD U SOCIOLOGIJU I

Naziv predmeta:UVOD U SOCIOLOGIJU I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10137Obavezan173+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNije predviđena uslovljenost drugim disciplinama.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa osnovnim sociološkim pojmovima, teorijskim tradicijama, metodološkim pristupima, kjučnim sociološkim dihotomijama i trendovima savremenog društva.
Ishodi učenjaNakon što položi ispit iz Uvoda u sociologiju I student će biti u mogućnosti da: Navede i protumači različite definicije predmeta sociologije; Primjenjuje teorijske koncepcije u tumačenju društvenih procesa; Obrazloži i ilustruje karakteristike naučnog saznanja; Analizira i razlikuje sociološke dihotomije struktura/akcija (agencija), činjenice/vrijednosti,kontinuitet/promjene; Ukaže na izazove savremenih tehnologija i društveno-istorijskih promjena;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Predrag Živković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe i diskusija. Priprema eseja i seminarskih radova na zadatu temu. Konsultacije. Pismene provjere znanja i završni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sociologija između nauke i imaginacije.
I nedjelja, vježbe - Predmet sociologije.
II nedjelja, pred.-Osnivači sociologije: Sen-Simon i Ogist Kont.
II nedjelja, vježbe Istorijski razvoj sociologije.
III nedjelja, pred.- Teorijske tradicije u sociologiji.
III nedjelja, vježbe - Istorijski razvoj sociologije nakon Ogista Konta
IV nedjelja, pred.- Ključne sociološke dihotomije.
IV nedjelja, vježbe - Sociološke priče i ključni pojmovi. Sociološka imaginacija.
V nedjelja, pred.- Metodologija i sociološki metod.
V nedjelja, vježbe - Sociološki metodi / Ključni istraživački termini, pojmovi i teorije.
VI nedjelja, pred.- Društvene institucije,organizacije i birokratija.
VI nedjelja, vježbe - Društveno i kulturno stvaranje značenja.
VII nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum.
VII nedjelja, vježbe - Specifičnosti društvene pojave.
VIII nedjelja, pred.- Društvena stratifikacija.
VIII nedjelja, vježbe - Društvena klasa i nejednakost.
IX nedjelja, pred.- Društvena pokretljivost.
IX nedjelja, vježbe - Dimenzije stratifikacije i kategorije razlika.
X nedjelja, pred.- Kultura i društvo.
X nedjelja, vježbe - Istorijski razvoj sopstva i kategorije društvenog identiteta.
XI nedjelja, pred.- Trendovi savremenog društva.
XI nedjelja, vježbe - Postmoderni svijet.
XII nedjelja, pred.- Savremene tehnologije i društveno-istorijske promjene.
XII nedjelja, vježbe - Mediji i postmoderna komunikacija.
XIII nedjelja, pred.- Obrazovanje i nove tehnologije.
XIII nedjelja, vježbe - Moć, politika i država.
XIV nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum.
XIV nedjelja, vježbe - Devijantnost, kriminal i društvena kontrola.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit.
Opterećenje studentaNedeljno: 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Struktura opterećenja: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
9 sati i 20 minuta x 2 =18 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
7 x 30=210 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
42 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava), 18 sati i 40 minuta (priprema), 42 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju nastavu, učestvuju u debatama i rade kolokvijume/testove. Studenti pripremaju po jedan esej/seminarski rad tokom semestra i aktivno participiraju u diskusijama.
KonsultacijeU dogovoru sa studentima. Konsultacije se organizuju sedmično nakon održanih ciklusa predavanja i vježbi.
Literatura- Marinković, D. (2008). Uvod u sociologiju. Novi Sad: Mediterrang Publishing. (Obavezna literatura) -Aleksander Dž., Tompson, K, Edls Desfor L. i M. Kapu-Desilas (2020). Savremeni uvod u sociologiju: kultura i društvo u tranziciji. Beograd: Univerzitet, Ekonomski fakultet, Beograd: Službeni glasnik. (Obavezna literatura) - Vukićević, S. (2005). Sociologija / filozofske pretpostavke i temeljni pojmovi. Beograd: Plato / Nikšić: Filozofski fakultet. - Gidens, E. (2007). Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu. - Haralambos, M. (1989.). Uvod u sociologiju. Zagreb: Globus. - Haralambos, M., Holborn, M. (2002.). Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing. Tadić, B. (1998). Osnovi sociologije. Podgorica: UCG. - Lukić, R. (1994). Osnovi sociologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetSemetralni ciklus predavanja i vježbi koji je predstavljen u nastavnom programu, percipiran je i determinisan shodno fenomenološkim i tematskim strukturama koje su sadržane u okvirima obavezne i izborne literature.
NapomenaKolokvijumi i završni ispit, percipirani su u skladu sa važećim akademskim kalendarom.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / UVOD U SOCIOLOGIJU II

Naziv predmeta:UVOD U SOCIOLOGIJU II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10138Obavezan273+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNe postoji uslovljenost drugim predmetnim disciplinama.
Ciljevi izučavanja predmetaCilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumijevanje, opservaciju i analizu temeljnih socioloških pojmova.
Ishodi učenjaNakon što student položi ispit iz Uvoda u sociologiju II, biće u mogućnosti da: 1. Izvijesti o osnovnim pojmovima sociologije Maksa Vebera; 2. Definiše pojam društva i društvene pojave i objasni pojam strukture društva; 3. Obrazloži pojam društvene moći; 4. Objasni pojam društvene promjene i predstavi teorije društvenog razvoja; 5. Analizira savremene sociološke teorije;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Predrag Živković
Metod nastave i savladanja gradivaRazgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja i vježbi. Priprema eseja i seminarskih radova na zadatu temu. Pismene provjere znanja i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni pojmovi Veberove sociologije
I nedjelja, vježbe - Sociologija Maksa Vebera.
II nedjelja, pred.-Čovjek kao društveno biće.
II nedjelja, vježbe Antičko i moderno shvatanje čovjeka i društva.
III nedjelja, pred.- Društvena struktura / tipovi društvene strukture.
III nedjelja, vježbe - Pojam društva, društvenih odnosa, društvene strukture, društvene pojave, društvenih procesa i društvene promjene.
IV nedjelja, pred.- Društvene grupe.
IV nedjelja, vježbe - Društvena osnova i društvena nadgradnja – oblici društvene svijesti.
V nedjelja, pred.- Pojam nacije.
V nedjelja, vježbe - Kultura sjećanja i fenomen nostalgije u društvenim naukama.
VI nedjelja, pred.- Istorijski razvoj porodice.
VI nedjelja, vježbe - Rasa i etnička pripadnost.
VII nedjelja, pred.- Društvena moć.
VII nedjelja, vježbe - Brak i porodica.
VIII nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum.
VIII nedjelja, vježbe - Rad i ekonomija.
IX nedjelja, pred.- Društvene norme.
IX nedjelja, vježbe - Premoderno, moderno i postmoderno društvo.
X nedjelja, pred.- Pojam religije.
X nedjelja, vježbe - Religija i kulturne promjene.
XI nedjelja, pred.- Teorije društvenog razvoja / društvene promjene i transformacija.
XI nedjelja, vježbe - Politika, javnost i država.
XII nedjelja, pred.- Savremene sociološke teorije.
XII nedjelja, vježbe - Nastanak političkog poretka.
XIII nedjelja, pred.- Obilježja modernog urbanizma.
XIII nedjelja, vježbe - Društvene promjene i društveni pokreti.
XIV nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum.
XIV nedjelja, vježbe - Fenomen vremena u sociologiji.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit.
Opterećenje studenta Nedeljno: 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Struktura opterećenja: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
9 sati i 20 minuta x 2 =18 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
7 x 30=210 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
42 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava), 18 sati i 40 minuta (priprema), 42 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju nastavu, učestvuju u debatama i rade kolokvijume/testove. Studenti pripremaju po jedan esej/seminarski rad i učestvuju u debati nakon njegove prezentacije.
KonsultacijeU dogovoru sa studentima. Konsultacije se organizuju sedmično nakon održanih ciklusa predavanja i vježbi.
Literatura1. Vukićević, S. (2005). Sociologija / filozofske pretpostavke i temeljni pojmovi. Beograd: Plato / Nikšić: Filozofski fakultet. 2. Aleksander Dž., Tompson, K, Edls Desfor L. I M. Kapu-Desilas (2020). Savremeni uvod u sociologiju: kultura i društvo u tranziciji. Beograd: Univerzitet, Ekonomski fakultet, Beograd: Službeni glasnik. 3. Đurić, M. (1987). Sociologija Maksa Vebera. Zagreb: Naprijed. 4. Kuljić, T. (2006). Kultura sećanja. Beograd: Čigoja štampa. 5. Bojn, S. (2005). Budućnost nostalgije. Beograd: Geopoetika. 6. Tarner, H.Dž. (2009). Sociologija. Novi Sad: Mediterran Publishing / Centar za demokratiju. (odgovarajuća poglavlja) 7. Haralambos, M.(2002). Sociologija - teme i perspektive. Zagreb: Golden Marketing. (odgovarjuća poglavlja) 8. Gidens, E. (2007). Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu. (odgovarajuća poglavlja) 9. Ricer, Dž. (2009). Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni. Beograd: Službeni glasnik. (odgovarajuća poglavlja) 10. Šijaković, I. (2008). Sociologija – Uvod u razumevanje globalnog društva. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci – Ekonomski fakultet. 11. Lukić, R. (1994). Osnovi sociologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 12. Marković, Ž. D. i I.Ž. Bulatović (2014). Sociologija – osnovni pojmovi i savremeno društvo. Beograd: Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija. 13. Filipović, M. (2010). Uvod u opštu sociologiju. Podgorica: Univerzitet Crne Gore. 14. Ricer, Dž. (2009). Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni. Beograd: Službeni glasnik. 15. Pharo, P. (2006). Sociologija morala / Smisao i vrijednosti između prirode i kulture. Zagreb: Masmedia. 16. Flere, S. i M. Marjanović (1990). Uvod u sociologiju. Beograd: Naučna knjiga 17. Pulišelić, S. (1977). Osnove sociologije. Zagreb: Narodne novine 18. Mandić, O. (1975). Opća sociologija. Zagreb: IK »Informator«. 19. Fiamengo, A. (1962). Osnovi opće sociologije. Sarajevo: IP »Veselin Masleša«. 20. Tadić, B. (1998). Osnovi sociologije. Podgorica: UCG.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetSemetralni ciklus predavanja i vježbi koji je predstavljen u nastavnom programu, percipiran je i determinisan shodno fenomenološkim i tematskim strukturama koje su sadržane u okvirima obavezne i izborne literature.
NapomenaKolokvijumi završni ispit, percipirani su u skladu sa važećim akademskim kalendarom.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / UVOD U METODOLOGIJU SOCIOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

Naziv predmeta:UVOD U METODOLOGIJU SOCIOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10139Obavezan253+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa osnovnim ciljevima metodologije socioloških istraživanja, razvojem sociološkog metoda, osnovama i epistemološkim principima teorijske nauke.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da objasni šta je metodologija socioloških istraživanja i kakva je njena uloga u sociološkoj nauci, da prepozna doprinos najvažnijih sociologa koji su postavili temelje i razvijali metodologiju socioloških istraživanja od konstituisanja sociologije kao naučne discipline do danas, objasni ulogu uzročnog objašnjenja društvenih pojava pomoću zakona i teorija u sociološkoj nauci, objasni značaj razumijevanja i objašnjenja društvenih pojava, kreira plan za istraživanje društvenih pojava i operacionalizuje društvene pokazatelje, objasni neophodnost povezanosti teorije i istraživanja u razvoju nauke kao oblika ljudskog stvaralaštva.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Nataša Krivokapić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, radionice, testovi, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Određivanje predmeta metodologije i njenog odnosa prema srodnim disciplinama
I nedjelja, vježbe - Pojam metoda
II nedjelja, pred.-Pojam metoda
II nedjelja, vježbe Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: O.Kont, Dž. S. Mil, izlaganje seminarskog rada
III nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Ogista Konta i Džon Strujarta Mila
III nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu : E. Dirkem, izlaganje seminarskog rada
IV nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Emila Dirkema
IV nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: M.Veber, izlaganje seminarskog rada
V nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Maksa Vebera
V nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: K. Marks, izlaganje seminarskog rada
VI nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Karla Marksa i Pola Lazarsfelda
VI nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: Pol Lazarsfeld,, izlaganje seminarskog rada
VII nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Roberta Mertona i Karla Popera
VII nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: R.Merton, K.Poper izlaganje seminarskog rada
VIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, vježbe - Epistemološke osnove teorijske nauke : opštost, sistematičnost i preciznost, izlaganje seminarskog rada
IX nedjelja, pred.- Epistemološke osnove teorijske nauke : opštost, sistematičnost i preciznost
IX nedjelja, vježbe - Epistemološke osnove teorijske nauke: objektivnost naučnog saznanja , izlaganje seminarskog rada
X nedjelja, pred.- Epistemološke osnove teorijske nauke: objektivnost naučnog saznanja
X nedjelja, vježbe - Struktura i epistemološka funkcija naučnog zakona, izlaganje seminarskog rada
XI nedjelja, pred.- Struktura i epistemološka funkcija naučnog zakona
XI nedjelja, vježbe - Naučna teorija, izlaganje seminarskog rada
XII nedjelja, pred.- Naučna teorija
XII nedjelja, vježbe - Struktura i karakter naučnog objašnjenja, izlaganje seminarskog rada
XIII nedjelja, pred.- Struktura i karakter naučnog objašnjenja
XIII nedjelja, vježbe - Metod kao način istraživanja u ostvarivanju epistemoloških principa nauke, izlaganje seminarskog rada
XIV nedjelja, pred.- Metod kao način istraživanja u ostvarivanju epistemoloških principa nauke
XIV nedjelja, vježbe - Faze izrade plana istraživanja, radioničarski tip rada.
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XV nedjelja, vježbe - Problemi operacionalizacije – izbor društvenih indikatora, radioničarski tip rada.
Opterećenje studentaNedeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa prisustvuje predavanjima i vježbama, aktivno učestvuje u diskusijama, izlaže seminarski rad, radi domaći zadatak i polaže kolokvijume i završni ispit.
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaMilić, V. (1978) Sociološki metod. Nolit, Beograd; Bogdanović, M(1981) Kvantitativni pristup u sociologiji. Službeni list SFRJ. Beograd Bailey, K. D. (1994)Methods of Social Research, The Free Press. New York
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeSeminarski rad 5 bodova, kolokvijumi(pismeno) ukupno 30 bodova, praktični rad 5 bodova, završni ispit maksimum 50 bodova
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaO planu rada predavanja i vježbi po radnim sedmicama, obavezama i literaturi, studenti će biti obaviješteni na prvom času predavanja
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / UVOD U METODOLOGIJU SOCIOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

Naziv predmeta:UVOD U METODOLOGIJU SOCIOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10139Obavezan253+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa osnovnim ciljevima metodologije socioloških istraživanja, razvojem sociološkog metoda, osnovama i epistemološkim principima teorijske nauke.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da objasni šta je metodologija socioloških istraživanja i kakva je njena uloga u sociološkoj nauci, da prepozna doprinos najvažnijih sociologa koji su postavili temelje i razvijali metodologiju socioloških istraživanja od konstituisanja sociologije kao naučne discipline do danas, objasni ulogu uzročnog objašnjenja društvenih pojava pomoću zakona i teorija u sociološkoj nauci, objasni značaj razumijevanja i objašnjenja društvenih pojava, kreira plan za istraživanje društvenih pojava i operacionalizuje društvene pokazatelje, objasni neophodnost povezanosti teorije i istraživanja u razvoju nauke kao oblika ljudskog stvaralaštva.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Nataša Krivokapić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, radionice, testovi, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Određivanje predmeta metodologije i njenog odnosa prema srodnim disciplinama
I nedjelja, vježbe - Pojam metoda
II nedjelja, pred.-Pojam metoda
II nedjelja, vježbe Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: O.Kont, Dž. S. Mil, izlaganje seminarskog rada
III nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Ogista Konta i Džon Strujarta Mila
III nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu : E. Dirkem, izlaganje seminarskog rada
IV nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Emila Dirkema
IV nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: M.Veber, izlaganje seminarskog rada
V nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Maksa Vebera
V nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: K. Marks, izlaganje seminarskog rada
VI nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Karla Marksa i Pola Lazarsfelda
VI nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: Pol Lazarsfeld,, izlaganje seminarskog rada
VII nedjelja, pred.- Metodološka shvatanja Roberta Mertona i Karla Popera
VII nedjelja, vježbe - Istorijski pregled shvatanja o sociološkom metodu: R.Merton, K.Poper izlaganje seminarskog rada
VIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, vježbe - Epistemološke osnove teorijske nauke : opštost, sistematičnost i preciznost, izlaganje seminarskog rada
IX nedjelja, pred.- Epistemološke osnove teorijske nauke : opštost, sistematičnost i preciznost
IX nedjelja, vježbe - Epistemološke osnove teorijske nauke: objektivnost naučnog saznanja , izlaganje seminarskog rada
X nedjelja, pred.- Epistemološke osnove teorijske nauke: objektivnost naučnog saznanja
X nedjelja, vježbe - Struktura i epistemološka funkcija naučnog zakona, izlaganje seminarskog rada
XI nedjelja, pred.- Struktura i epistemološka funkcija naučnog zakona
XI nedjelja, vježbe - Naučna teorija, izlaganje seminarskog rada
XII nedjelja, pred.- Naučna teorija
XII nedjelja, vježbe - Struktura i karakter naučnog objašnjenja, izlaganje seminarskog rada
XIII nedjelja, pred.- Struktura i karakter naučnog objašnjenja
XIII nedjelja, vježbe - Metod kao način istraživanja u ostvarivanju epistemoloških principa nauke, izlaganje seminarskog rada
XIV nedjelja, pred.- Metod kao način istraživanja u ostvarivanju epistemoloških principa nauke
XIV nedjelja, vježbe - Faze izrade plana istraživanja, radioničarski tip rada.
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XV nedjelja, vježbe - Problemi operacionalizacije – izbor društvenih indikatora, radioničarski tip rada.
Opterećenje studentaNedeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa prisustvuje predavanjima i vježbama, aktivno učestvuje u diskusijama, izlaže seminarski rad, radi domaći zadatak i polaže kolokvijume i završni ispit.
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaMilić, V. (1978) Sociološki metod. Nolit, Beograd; Bogdanović, M(1981) Kvantitativni pristup u sociologiji. Službeni list SFRJ. Beograd Bailey, K. D. (1994)Methods of Social Research, The Free Press. New York
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeSeminarski rad 5 bodova, kolokvijumi(pismeno) ukupno 30 bodova, praktični rad 5 bodova, završni ispit maksimum 50 bodova
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaO planu rada predavanja i vježbi po radnim sedmicama, obavezama i literaturi, studenti će biti obaviješteni na prvom času predavanja
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / ENGLESKI JEZIK STRUKE III

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK STRUKE III
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10399Obavezan332+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaN/A
Ciljevi izučavanja predmetaKroz hronološki pregled razvoja kulturne i civilizacijeske misli, ovaj kurs razmatra osnovne koncepte iste kroz tekstove prilagođene ovladavanju engleskog jezika struke. Pored čitanja tekstova iz humanističkih nauka, slušanja adekvatnih audio i video zapisa, razgovaranja na važne teme, studenti postepeno savladavaju vokabular i uvježbavaju stečene gramatičke vještine. Studenti se uvode u pisanje tri tipa eseja: opisn, komparativni i eksplorativni.
Ishodi učenjaNakon što polože ovaj ispit, studenti će biti u mogućnosti da: 1. koriste napredne gramatičke vještine u govoru i pisanju, 2. koriste se bogatim vokabularom iz oblasti humanističkih nauka, 3. pišu na zadate teme iz oblasti humanističkih nauka, 4. prevode tekstove iz oblasti humanističkih nauka, 5. razgovaraju o važnim istorijskim temama iz oblasti humanističkih nauka.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaMr Spomenka Nikolić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, izrada domaćih radova, test, kolokvijum, ispit
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa predmetom, načinom rada i obavezama. “Why the Humanities matter”. Developing vocabulary. Understanding, empathy, and sympathy.
I nedjelja, vježbe - Grammar excercises
II nedjelja, pred.-Brave New World. Modals.
II nedjelja, vježbe Grammar excercises
III nedjelja, pred.- “The Arrowmaker”. “Language Matters: Considering Microaggressions in Science”. Derivative nouns.
III nedjelja, vježbe - Grammar excercises
IV nedjelja, pred.- Developing vocabulary. Migration, immigration, and emigration. Conditional sentences.
IV nedjelja, vježbe - Grammar excercises
V nedjelja, pred.- “The Treachery of Images”. Semiotics. Developing vocabulary, figurative language. Passive voice.
V nedjelja, vježbe - Grammar excercises
VI nedjelja, pred.- The Humanistic Tradition. The Republic by Plato. Poetics by Aristotle. Antigone by Sophocles.
VI nedjelja, vježbe - Grammar excercises
VII nedjelja, pred.- Mid-term exam
VII nedjelja, vježbe - /
VIII nedjelja, pred.- Reported speech. Paraphrasing, summarizing, and analysis.
VIII nedjelja, vježbe - Grammar excercises
IX nedjelja, pred.- Developing vocabulary. Base and strong adjectives. Comparative essay.
IX nedjelja, vježbe - Grammar excercises
X nedjelja, pred.- “The Travels of Marco Polo”. Describing books and places. Suitable adjectives in Academic writing.
X nedjelja, vježbe - Grammar excercises
XI nedjelja, pred.- “The Dualism of Gothic Art”. Inversions.
XI nedjelja, vježbe - Grammar excercises
XII nedjelja, pred.- “The Elizabethan Court”.
XII nedjelja, vježbe - Grammar excercises
XIII nedjelja, pred.- Friedrich Schiller, On Naive and Sentimental Poetry. Oscar Wilde, Preface to The Picture of Dorian Gray. The Wheat Field with a Reaper.
XIII nedjelja, vježbe - Grammar excercises
XIV nedjelja, pred.- Exploratory essay. Quoting in an academic paper. Quote, reference, plagiarism.
XIV nedjelja, vježbe - Grammar excercises
XV nedjelja, pred.- Obnavljanje gradiva.
XV nedjelja, vježbe - Grammar excercises
Opterećenje studentaNedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2,7 sati Struktura: 1,5 sati predavanja 0,7 sati vježbi 0,5 sati samostalnog rada U semestru Nastava i završni ispit: (2,7 sati) x 15 = 40,5 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (2,7 sati) = 5,4 sata Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 48 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet – 12 sati) Struktura opterećenja: 40,5 sati (nastava) +5,4 sata (priprema) +12 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveOd studenata se očekuje da uredno pohađaju nastavu, samostalno rade domaće zadatke i predstavljaju iste na času.
KonsultacijeUtorak, 13.00, 331
LiteraturaMarija Krivokapić, Reflame Your English for the Humanities, Univerzitet Crne Gore, 2023
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo: do 5 poena Domaći zadaci: do 10 poena Test: do 10 poena Kolokvijum: do 25 poena Završni ispit: do 50 poena
Posebne naznake za predmetNastava se obavlja na engleskom i crnogorskom jeziku
NapomenaN/A
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / TEORIJA DRUŠTVENE STRUKTURE I SISTEMA

Naziv predmeta:TEORIJA DRUŠTVENE STRUKTURE I SISTEMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10401Obavezan473+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovnim teorijama društvene strukture i sistema.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Prepozna osnovna obilježnja različitih društveno-ekonomskih formacija (robovlasničko društvo, feudalizam, kapitalizam, socijalizam); • Analizira društveno grupisanje u različitim društveno-ekonomskim sistemima; • Objasni pojаm društvene strаtifikаcije, pokretljivosti i spozna porijeklo i mehanizme društvenih nejednаkosti; • Objasni pojаm društvene uloge i društvenog položaja; • Proučava klasno konfliktni elitistički i funkcionalni model društva; • Analizira razvoj kapitalizma i socijalizma kao posebnih društvenih sistema, kao i da objasni socijalnu stratifikaciju kapitalističkog i socijalističkog društvenog poretka; • Analizira savremeni svjetski system i promjene u socijalnoj stratifikaciji postsocijalističkih sistema.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Goran Ćeranić, mr Obrad Samardžić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije. Vježbe se izvode u vidu diskusija na času na osnovu pročitanih tekstova, izlaganja studenata, prezentacija i seminara.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Temeljni pojmovi u objašnjenju društvene strukture i društvenog sistema.
I nedjelja, vježbe - Uvodna razmatranja osnovnih pojmova (društvena struktura, sistem, stratifikacija, diferencijacija, itd).
II nedjelja, pred.-Klasična teorijska shvatanja društvene strukture i sistema (Marks, Dirkem, Veber).
II nedjelja, vježbe Pojam društvenog sistema i njegovog okruženja (stanovište N. Lumana)
III nedjelja, pred.- Teorijska shvatanja i tipologije globalnih društvenih sistema (T. Parsons, N. Luman, Ž. Gurvič).
III nedjelja, vježbe - Društvena nejednakost - temeljni principi raslojavanja društva.
IV nedjelja, pred.- Pojаm društvene strаtifikаcije i pokretljivosti, društvena uloga i društveni položaj, strаtifikаcijа i nejednаkost.
IV nedjelja, vježbe - Pojam društvene uloge, društvenog ugleda i društvenog položaja.
V nedjelja, pred.- Klasna struktura, stratifikacija, osnovna stanovišta o klasama (marksističko, stanovište M. Vebera, funkcionalističko, elititističko stanovište).
V nedjelja, vježbe - Klase, kaste i staleži
VI nedjelja, pred.- Problemi klаsne аnаlize i klasna struktura (gornjа, srednjа klаsа i rаdničkа klаsа u savremenom društvu); birokratizacija društva i druga područja analaze klasne strukture savremenog društva.
VI nedjelja, vježbe - Stratifikacijski, klasno-konfliktni i elitistički model društvene strukture
VII nedjelja, pred.- Vrijednosne orijentacije i klasno-slojna pripadnost.
VII nedjelja, vježbe - Klasna stratifikacija i siromaštvo
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Struktura i socijalna stratifikacija plemenskih zajednica
IX nedjelja, pred.- Klasične i sаvremene teorije elitа (Pаreto, Moskа, Mihels, Mаnhаjm, Botomor, Mils).
IX nedjelja, vježbe - Indijski kastinski sistem - njegova struktura i socijalna stratifikacija
X nedjelja, pred.- Društvena formacija, način proizvodnje i društveni sistemi kroz razvoj ljudskog društva - njihova struktura i stratifikacija.
X nedjelja, vježbe - Struktura i socijalna stratifikacija robovlasničkog društva na primjeru antičke Grčke
XI nedjelja, pred.- Feudalno društvo - njegova struktura i socijalna stratifikacija.
XI nedjelja, vježbe - Struktura i socijalna stratifikacija feudalnogog društva na primjeru drevnog Rima
XII nedjelja, pred.- kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Teorijska stanovišta o strukturi i raslojavanju kapitalističkog društva
XIII nedjelja, pred.- Kapitalističko društvo - njegova struktura i socijalna stratifikacija.
XIII nedjelja, vježbe - Struktura i socijalno raslojavanje socijalističkog društva na primjeru Jugoslavije
XIV nedjelja, pred.- Socijalističko društvo - njegova struktura i socijalna stratifikacija.
XIV nedjelja, vježbe - Postsocijalističko društvo - njegova struktura i socijalna stratifikacija na primjeru Srbije i Crne Gore
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završne napomene i priprema za usmeni dio ispita
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
9 sati i 20 minuta x 2 =18 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
7 x 30=210 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
42 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava), 18 sati i 40 minuta (priprema), 42 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (vježbe i predavanja), rade seminarske radove, domaće zadatke, polažu kolokvijume koji su obavezani.
KonsultacijeNakon nastave.
LiteraturaTalcott Parsons: Društva: evolucijski i poredbeni pristup. Niklas Luman: Društveni sistemi. Žorž Gurvič: Savremeni poziv sociologije. M. Ranković: Gurvičevo shvatanje strukture i tipologije globalnih društava. M.Hаrаlаmbos, Martin Holborn, Sociologijа – teme i perspektive. E. Gidens: Sociologijа. R. Mills: Elita vlasti. M. Lazić: U susret zatvorenom duštvu. M. Lazić: Sistem i slom. M. Lazić: Čekajući kapitalizam – nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji. Obrad Samardžić: Dodatni tematski tekstovi i materijal sa vježbi.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeTest-kolokvijumi (pismeno). • Završni ispit (usmeno). • Domaći zadaci i seminarski rad. • Razgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja i vježbi
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
Napomena Plan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra. Teme za izradu seminarskih radova studenti ce dobiti u toku izvođenja vježbi kao i potrebnu literaturu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / TEORIJA DRUŠTVENE STRUKTURE I SISTEMA

Naziv predmeta:TEORIJA DRUŠTVENE STRUKTURE I SISTEMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10401Obavezan473+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovnim teorijama društvene strukture i sistema.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Prepozna osnovna obilježnja različitih društveno-ekonomskih formacija (robovlasničko društvo, feudalizam, kapitalizam, socijalizam); • Analizira društveno grupisanje u različitim društveno-ekonomskim sistemima; • Objasni pojаm društvene strаtifikаcije, pokretljivosti i spozna porijeklo i mehanizme društvenih nejednаkosti; • Objasni pojаm društvene uloge i društvenog položaja; • Proučava klasno konfliktni elitistički i funkcionalni model društva; • Analizira razvoj kapitalizma i socijalizma kao posebnih društvenih sistema, kao i da objasni socijalnu stratifikaciju kapitalističkog i socijalističkog društvenog poretka; • Analizira savremeni svjetski system i promjene u socijalnoj stratifikaciji postsocijalističkih sistema.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Goran Ćeranić, mr Obrad Samardžić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije. Vježbe se izvode u vidu diskusija na času na osnovu pročitanih tekstova, izlaganja studenata, prezentacija i seminara.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Temeljni pojmovi u objašnjenju društvene strukture i društvenog sistema.
I nedjelja, vježbe - Uvodna razmatranja osnovnih pojmova (društvena struktura, sistem, stratifikacija, diferencijacija, itd).
II nedjelja, pred.-Klasična teorijska shvatanja društvene strukture i sistema (Marks, Dirkem, Veber).
II nedjelja, vježbe Pojam društvenog sistema i njegovog okruženja (stanovište N. Lumana)
III nedjelja, pred.- Teorijska shvatanja i tipologije globalnih društvenih sistema (T. Parsons, N. Luman, Ž. Gurvič).
III nedjelja, vježbe - Društvena nejednakost - temeljni principi raslojavanja društva.
IV nedjelja, pred.- Pojаm društvene strаtifikаcije i pokretljivosti, društvena uloga i društveni položaj, strаtifikаcijа i nejednаkost.
IV nedjelja, vježbe - Pojam društvene uloge, društvenog ugleda i društvenog položaja.
V nedjelja, pred.- Klasna struktura, stratifikacija, osnovna stanovišta o klasama (marksističko, stanovište M. Vebera, funkcionalističko, elititističko stanovište).
V nedjelja, vježbe - Klase, kaste i staleži
VI nedjelja, pred.- Problemi klаsne аnаlize i klasna struktura (gornjа, srednjа klаsа i rаdničkа klаsа u savremenom društvu); birokratizacija društva i druga područja analaze klasne strukture savremenog društva.
VI nedjelja, vježbe - Stratifikacijski, klasno-konfliktni i elitistički model društvene strukture
VII nedjelja, pred.- Vrijednosne orijentacije i klasno-slojna pripadnost.
VII nedjelja, vježbe - Klasna stratifikacija i siromaštvo
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Struktura i socijalna stratifikacija plemenskih zajednica
IX nedjelja, pred.- Klasične i sаvremene teorije elitа (Pаreto, Moskа, Mihels, Mаnhаjm, Botomor, Mils).
IX nedjelja, vježbe - Indijski kastinski sistem - njegova struktura i socijalna stratifikacija
X nedjelja, pred.- Društvena formacija, način proizvodnje i društveni sistemi kroz razvoj ljudskog društva - njihova struktura i stratifikacija.
X nedjelja, vježbe - Struktura i socijalna stratifikacija robovlasničkog društva na primjeru antičke Grčke
XI nedjelja, pred.- Feudalno društvo - njegova struktura i socijalna stratifikacija.
XI nedjelja, vježbe - Struktura i socijalna stratifikacija feudalnogog društva na primjeru drevnog Rima
XII nedjelja, pred.- kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Teorijska stanovišta o strukturi i raslojavanju kapitalističkog društva
XIII nedjelja, pred.- Kapitalističko društvo - njegova struktura i socijalna stratifikacija.
XIII nedjelja, vježbe - Struktura i socijalno raslojavanje socijalističkog društva na primjeru Jugoslavije
XIV nedjelja, pred.- Socijalističko društvo - njegova struktura i socijalna stratifikacija.
XIV nedjelja, vježbe - Postsocijalističko društvo - njegova struktura i socijalna stratifikacija na primjeru Srbije i Crne Gore
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završne napomene i priprema za usmeni dio ispita
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
9 sati i 20 minuta x 2 =18 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
7 x 30=210 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
42 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava), 18 sati i 40 minuta (priprema), 42 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (vježbe i predavanja), rade seminarske radove, domaće zadatke, polažu kolokvijume koji su obavezani.
KonsultacijeNakon nastave.
LiteraturaTalcott Parsons: Društva: evolucijski i poredbeni pristup. Niklas Luman: Društveni sistemi. Žorž Gurvič: Savremeni poziv sociologije. M. Ranković: Gurvičevo shvatanje strukture i tipologije globalnih društava. M.Hаrаlаmbos, Martin Holborn, Sociologijа – teme i perspektive. E. Gidens: Sociologijа. R. Mills: Elita vlasti. M. Lazić: U susret zatvorenom duštvu. M. Lazić: Sistem i slom. M. Lazić: Čekajući kapitalizam – nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji. Obrad Samardžić: Dodatni tematski tekstovi i materijal sa vježbi.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeTest-kolokvijumi (pismeno). • Završni ispit (usmeno). • Domaći zadaci i seminarski rad. • Razgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja i vježbi
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
Napomena Plan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra. Teme za izradu seminarskih radova studenti ce dobiti u toku izvođenja vježbi kao i potrebnu literaturu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA RURALNOG RAZVOJA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA RURALNOG RAZVOJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10402Obavezan452+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa predmetom i metodom sociologije ruralnog razvoja: osnovnim teorijskim pristupima; osnovnim pojmovima; metodima; savremenim stanjem i problemima sela i seljaštva
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - objasni pojmove selo, agrar, ruralno, urbano... - analizira različite Teorijske-metodološke pravce u ruralnoj sociologiji; - razlikuje monografski,tipološki, analitički i fenomenološki pristup u sociološkim istraživanjima sela; - prepoznaje probleme i značaj ruralnog nasledja za lokalnu zajednicu i za globalno društvo u kome se nalazi;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Rade Šarović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Nastanak i razvoj ruralne sociologije u svijetu
I nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
II nedjelja, pred.-Definisanje osnovnih pojmova
II nedjelja, vježbe VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
III nedjelja, pred.- Predmet sociologije sela i odnos sa drugim naukama
III nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
IV nedjelja, pred.- Osnovni teorijski pristupi
IV nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
V nedjelja, pred.- Metodi sociologije sela - monografska istraživanja
V nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
VI nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
VII nedjelja, pred.- Metodi sociologije sela – tipološki, analitički i fenomenološki pristup
VII nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
VIII nedjelja, pred.- Pojam i elementi agrarne i ruralne društvene strukture
VIII nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
IX nedjelja, pred.- Globalni razvojni proscesi kao činioci promjena agrarne i ruralne društvene strukture
IX nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
X nedjelja, pred.- Poljoprivreda kao osnova seljačke privrede
X nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
XI nedjelja, pred.- Seljačka ekonomija i promjene agrarne strukture: tradicionalna i moderna ekonomija
XI nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
XII nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
XIII nedjelja, pred.- Porodična gazdinstava u Crnoj Gori
XIII nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
XIV nedjelja, pred.- Položaj mladih, starih i žena u selu
XIV nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
XV nedjelja, pred.- Budućnost sela i poljoprivrede
XV nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
Opterećenje studentau semestru Nastava i završni ispit: (6 sati, 40 minuta) x 16=106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 6, 40 minuta = 10 sati i 20 minuta16 sati Ukupno opterećenje za predmet 5 kredita x 30 = 150 sati Dopunski rad: broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku: 30 Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu, pripremaju se za časove, aktivno učestvuju u seminarskom radu, te da napišu bar jedan esej
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaMilovan Mitrović- Sociologija sela; Zbornik CANU, Selo u Crnoj Gori
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje2 kolokvijuma po 20 poena ukupno (40) - seminarski rad 10 poena - završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi minimum 51 poen
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA RURALNOG RAZVOJA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA RURALNOG RAZVOJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10402Obavezan452+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa predmetom i metodom sociologije ruralnog razvoja: osnovnim teorijskim pristupima; osnovnim pojmovima; metodima; savremenim stanjem i problemima sela i seljaštva
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - objasni pojmove selo, agrar, ruralno, urbano... - analizira različite Teorijske-metodološke pravce u ruralnoj sociologiji; - razlikuje monografski,tipološki, analitički i fenomenološki pristup u sociološkim istraživanjima sela; - prepoznaje probleme i značaj ruralnog nasledja za lokalnu zajednicu i za globalno društvo u kome se nalazi;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Rade Šarović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Nastanak i razvoj ruralne sociologije u svijetu
I nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
II nedjelja, pred.-Definisanje osnovnih pojmova
II nedjelja, vježbe VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
III nedjelja, pred.- Predmet sociologije sela i odnos sa drugim naukama
III nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
IV nedjelja, pred.- Osnovni teorijski pristupi
IV nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
V nedjelja, pred.- Metodi sociologije sela - monografska istraživanja
V nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
VI nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
VII nedjelja, pred.- Metodi sociologije sela – tipološki, analitički i fenomenološki pristup
VII nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
VIII nedjelja, pred.- Pojam i elementi agrarne i ruralne društvene strukture
VIII nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
IX nedjelja, pred.- Globalni razvojni proscesi kao činioci promjena agrarne i ruralne društvene strukture
IX nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
X nedjelja, pred.- Poljoprivreda kao osnova seljačke privrede
X nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
XI nedjelja, pred.- Seljačka ekonomija i promjene agrarne strukture: tradicionalna i moderna ekonomija
XI nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
XII nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
XIII nedjelja, pred.- Porodična gazdinstava u Crnoj Gori
XIII nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
XIV nedjelja, pred.- Položaj mladih, starih i žena u selu
XIV nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
XV nedjelja, pred.- Budućnost sela i poljoprivrede
XV nedjelja, vježbe - VJEŽBE IZRADA SEMINARSKIH NA TEMU RURALNIH SREDINA U CRNOJ GORI
Opterećenje studentau semestru Nastava i završni ispit: (6 sati, 40 minuta) x 16=106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 6, 40 minuta = 10 sati i 20 minuta16 sati Ukupno opterećenje za predmet 5 kredita x 30 = 150 sati Dopunski rad: broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku: 30 Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu, pripremaju se za časove, aktivno učestvuju u seminarskom radu, te da napišu bar jedan esej
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaMilovan Mitrović- Sociologija sela; Zbornik CANU, Selo u Crnoj Gori
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje2 kolokvijuma po 20 poena ukupno (40) - seminarski rad 10 poena - završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi minimum 51 poen
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA DRUŠTVENIH DEVIJACIJA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA DRUŠTVENIH DEVIJACIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10403Obavezan452+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaCilj je upoznati studente sa teorijama devijantnog p onašanja , kao i metodama i pojavnim o blicima društveno neprihvatljivog ponašanja, te nacinima neformalne kontrole istih.
Ishodi učenja Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje savremene teorijske pristupe u sociologiji društvernih devijacija ; 2 Definiše i tumači osnovne pojmove iz oblasti sociologije društvenih devijacija; 3. Sagledava fenomenologiju društvenih devijacija; 5. Sprovodi empirijska istraživanja socio-patoloških pojava; 6. Primjenjuje različite kriterijume socijalne poremećenosti; 7. Primjenjuje dijagnostičke,terapijske, preventivne i prognostičke metode u izučavanju soci -patoloških pojava.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc dr. Tatjana Vujović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovii,i konsultacije)
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u sociologiju društvenih devijacija
I nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
II nedjelja, pred.- Predmet kriminologije i njen odnos sa socijalnom patologijom
II nedjelja, vježbe Prezentacija seminarskih radova
III nedjelja, pred.- Metode kriminologije
III nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
IV nedjelja, pred.- Prve naučne teorije o uzrocima kriminaliteta
IV nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
V nedjelja, pred.- Fenomenološka dimenzija kriminalne pojave
V nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
VI nedjelja, pred.- Tipovi kriminaliteta
VI nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
VIII nedjelja, pred.- Maloljetnička delinkvencija
VIII nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
IX nedjelja, pred.- Delinkvencija osoba sa duševnim smetnjama
IX nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
X nedjelja, pred.- Delinkvencija žena
X nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XI nedjelja, pred.- Pojam,pojavni oblici i rasprostranjenost recidiva
XI nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XII nedjelja, pred.- Potkultura i delinkvencija
XII nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XIII nedjelja, pred.- Viktimološki pristup objašnjenja kriminaliteta
XIII nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XIV nedjelja, pred.- Socijalna reakcija na kriminalitet: neformalni vidovi kontrole
XIV nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XV nedjelja, pred.- Kаznene ustаnove i kontrolа kriminаlietа
XV nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
Opterećenje studentaNedeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad) Nedeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da prisustvuju nastavi, rade testove, kolokvijume i završni ispit.
KonsultacijeConsultations after the lecture.
Literaturagnjatović Đ.(2011): Kriminologija, Dosije, Beograd ; Konstantinovic-Vilić, S., Nikolic –Ristanović,V. Kostić, M. (2011) : Kriminologija, Boškovič (M) Kriminologija s penologijom, Univerzitet u Novom Sadu Beograd. KrJugović, A. (2013). Teorija društvene devijantnosti Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon. (odabrani djelovi knjige) Milosavljević, M. (2003). Devijacije I društvo, Beograd:Draganić. (odabrani delovi knjige)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi i aktivnost na času – 5 poena, prisustvo vježbama- 5 poena, kolokvijum – 25 poena, esej - 15 poena , završni ispit – 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / ENGLESKI JEZIK STRUKE IV

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK STRUKE IV
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10404Obavezan432+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima, ali je poželjno da studenti imaju znanje jezika na nivou B 2 kako bi pratili ovu nastavu.
Ciljevi izučavanja predmetaOvladavanje gramatičkim strukturama i aktivno služenje jezikom u svakodnevnim i profesionalnim situacijama na nivou B 2.
Ishodi učenjaNakon što polože ovaj ispit, studenti će biti u mogućnosti da: 1. koriste napredne gramatičke vještine u govoru i pisanju, 2. koriste se bogatim vokabularom iz oblasti humanističkih nauka, 3. pišu na zadate teme iz oblasti humanističkih nauka, 4. prevode tekstove iz oblasti humanističkih nauka, 5. razgovaraju o važnim istorijskim temama iz oblasti humanističkih nauka.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaMr Spomenka Nikolić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, izrada domaćih zadataka, predstavljanje domaćih zadataka na času, testovi, ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Postcolonialism. Columbus’ arrival at the coast of America. Manipulating popular culture.
I nedjelja, vježbe - Grammar, vocabulary, and translation excercises
II nedjelja, pred.-“Scramble for Africa”. Hollywood and neo-colonialism.
II nedjelja, vježbe Grammar, vocabulary, and translation excercises
III nedjelja, pred.- Australia – Terra Nullius. “Thug Life”. Forms of genocide.
III nedjelja, vježbe - Grammar, vocabulary, and translation excercises
IV nedjelja, pred.- The God of Small Things
IV nedjelja, vježbe - Grammar, vocabulary, and translation excercises
V nedjelja, pred.- Can the Subaltern Speak? Abrogation and appropriation of English
V nedjelja, vježbe - Grammar, vocabulary, and translation excercises
VI nedjelja, pred.- Persuasive essay. Quote, reference, plagiarism. Quoting styles.
VI nedjelja, vježbe - Grammar, vocabulary, and translation excercises
VII nedjelja, pred.- Midterm Exam
VII nedjelja, vježbe - Grammar, vocabulary, and translation excercises
VIII nedjelja, pred.- Simulacra and simulacrum.
VIII nedjelja, vježbe - Grammar, vocabulary, and translation excercises
IX nedjelja, pred.- The Matrix – cinematographic choices
IX nedjelja, vježbe - Grammar, vocabulary, and translation excercises
X nedjelja, pred.- Exploratory essay. Paraphrasing academic text.
X nedjelja, vježbe - Grammar, vocabulary, and translation excercises
XI nedjelja, pred.- “The Problem of Easy Access”.
XI nedjelja, vježbe - Grammar, vocabulary, and translation excercises
XII nedjelja, pred.- No Exit.
XII nedjelja, vježbe - Grammar, vocabulary, and translation excercises
XIII nedjelja, pred.- The Death of the Author.
XIII nedjelja, vježbe - Grammar, vocabulary, and translation excercises
XIV nedjelja, pred.- Interpretative essay. Phrases, phrasal verbs. Idioms and idiomatic phrases.
XIV nedjelja, vježbe - Grammar, vocabulary, and translation excercises
XV nedjelja, pred.- Resume
XV nedjelja, vježbe - Resume
Opterećenje studentaNedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2,7 sati Struktura: 1,5 sati predavanja 0,7 sati vježbi 0,5 sati samostalnog rada U semestru Nastava i završni ispit: (2,7 sati) x 15 = 40,5 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (2,7 sati) = 5,4 sata Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 48 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet – 12 sati) Struktura opterećenja: 40,5 sati (nastava) +5,4 sata (priprema) +12 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveOd studenata se očekuje da uredno prisustvuju nastavi, samostalno rade domaće zadatke i predstavljaju ih na času
KonsultacijeUtorak, 13.00, 331
LiteraturaMarija Krivokapić, Reflame Your English for the Humanities, University of Montenegro, 2023
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo: 5 poena Test: 10 poena Domaći rad: 10 poena Kolokvijum: 25 poena Završni ispit: 50 poena
Posebne naznake za predmetNastava se obavlja na engleskom i crnogorskom jeziku
Napomena/
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10405Obavezan452+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljavanja
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenata za razumjeva i analizira savremene pristupe u organizovanju i usmjeravanju rada
Ishodi učenjaAnalizira savremenih pristupa u organizovanju i usmjeravanju rada - Objasniti značaj sociološkog znanja za izučavanje marketinga - Primijena sociološkog znanje u mobiliziciji ljudskih resursa u radnim organizacijama - Analiza konflikta koji se javljaju u radnim organizacijama i ukazivanje na načine njihovog prevazilaženja - Objasniti značaj sociološkog pristupa u proučavanju preduzetništva
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Goran Ćeranić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sociološko određenje radne organizacije
I nedjelja, vježbe - Tehnologija,društvo i društvene promjene; (analiza, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
II nedjelja, pred.-Struktura radne organizacije
II nedjelja, vježbe Informacionalizam, industrijalizacija, kapitalizam, etatizam: (diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
III nedjelja, pred.- Relevantna okolina organizacijeRelevantna okolina organizacije
III nedjelja, vježbe - Paradigme informatičkih tehnologija; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
IV nedjelja, pred.- Odnosi moći u organizaciji
IV nedjelja, vježbe - Informacijska ekononomija i proces globalizacije; (analiza, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
V nedjelja, pred.- Tipovi transformacije radnih organizacija
V nedjelja, vježbe - Uticaj politike na informacijski kapitalizam; (seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
VI nedjelja, pred.- Savremeni pristupi u organizaciji radaSavremeni pristupi u organizaciji rada
VI nedjelja, vježbe - Globalna ekonomija: postanak, struktura i dinamika; (seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
VII nedjelja, pred.- Rukovođenje radnom organizacijom
VII nedjelja, vježbe - Segmentacija globalne ekonomije; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Međunarodna podjela rada; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
IX nedjelja, pred.- Preduzetništvo u sferi rada
IX nedjelja, vježbe - Promjenljivi obrasci međunarodne podjele rada u informacijskoj i globalnoj ekonomiji: moć trojstva, uspon Pacifika i kraj trecega svijeta;(diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
X nedjelja, pred.- Mobilizacija ljudskih resursa i ponašanje zaposlenih
X nedjelja, vježbe - Organizacijska putanja restrukturacije kapitalizma i prelaza iz industrijalizma u informacionalizam; (seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
XI nedjelja, pred.- Rad i mikrokonflikti, raddnički pokreti i sindikalizam
XI nedjelja, vježbe - Evolucija zaposlenosti i strukture zanimanja u razvijenim kapitalistickim zemljama: G-7, 1920.-2005.; (analiza, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Novi putevi drustvene promjene; (seminarski radovi); Literatura: M. Castells,Kraj tisućljeća;
XIII nedjelja, pred.- Humanizacija rada
XIII nedjelja, vježbe - Kriza sistema - objašnjenja na primjeru liberalno kapitalističkog ciklusa kriza; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: J. Habermas, Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu;
XIV nedjelja, pred.- Budućnost rada
XIV nedjelja, vježbe - Posljedice kasnokapitalističkog rasta; (seminarski radovi); Literatura: J. Habermas, Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu;
XV nedjelja, pred.- Zavrsni ispit
XV nedjelja, vježbe - Zavrsni ispit
Opterećenje studentaNastava i završni ispiti: 5,33 x 16 = 85,28 sati Neophodne pripreme prije početka semestra ( administracija, upis, ovjera) isnose: 2x 5,33 sati 10,66 sati Ukupno opterećenje za predmet :4 kredita x 30 = 120 sati Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku :24 Struktura opterećenja :85,28 sati (nastava) + 10,66 sati(priprema) + 24 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavepredavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje testova i kolokvijuma
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaS. Bolčić: Svijet rada u transfomaciji; S. Vukićević : Sociologija rada i preduzeća; M. Kastels: Uspon umreženog društva, R. Senet: Kultura kapitalističkog društva; M. Castells, Uspon umreženog društva; M. Castells, Kraj tisućljeća;J. Habermas, Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10405Obavezan452+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljavanja
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenata za razumjeva i analizira savremene pristupe u organizovanju i usmjeravanju rada
Ishodi učenjaAnalizira savremenih pristupa u organizovanju i usmjeravanju rada - Objasniti značaj sociološkog znanja za izučavanje marketinga - Primijena sociološkog znanje u mobiliziciji ljudskih resursa u radnim organizacijama - Analiza konflikta koji se javljaju u radnim organizacijama i ukazivanje na načine njihovog prevazilaženja - Objasniti značaj sociološkog pristupa u proučavanju preduzetništva
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Goran Ćeranić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sociološko određenje radne organizacije
I nedjelja, vježbe - Tehnologija,društvo i društvene promjene; (analiza, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
II nedjelja, pred.-Struktura radne organizacije
II nedjelja, vježbe Informacionalizam, industrijalizacija, kapitalizam, etatizam: (diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
III nedjelja, pred.- Relevantna okolina organizacijeRelevantna okolina organizacije
III nedjelja, vježbe - Paradigme informatičkih tehnologija; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
IV nedjelja, pred.- Odnosi moći u organizaciji
IV nedjelja, vježbe - Informacijska ekononomija i proces globalizacije; (analiza, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
V nedjelja, pred.- Tipovi transformacije radnih organizacija
V nedjelja, vježbe - Uticaj politike na informacijski kapitalizam; (seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
VI nedjelja, pred.- Savremeni pristupi u organizaciji radaSavremeni pristupi u organizaciji rada
VI nedjelja, vježbe - Globalna ekonomija: postanak, struktura i dinamika; (seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
VII nedjelja, pred.- Rukovođenje radnom organizacijom
VII nedjelja, vježbe - Segmentacija globalne ekonomije; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Međunarodna podjela rada; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
IX nedjelja, pred.- Preduzetništvo u sferi rada
IX nedjelja, vježbe - Promjenljivi obrasci međunarodne podjele rada u informacijskoj i globalnoj ekonomiji: moć trojstva, uspon Pacifika i kraj trecega svijeta;(diskusije, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
X nedjelja, pred.- Mobilizacija ljudskih resursa i ponašanje zaposlenih
X nedjelja, vježbe - Organizacijska putanja restrukturacije kapitalizma i prelaza iz industrijalizma u informacionalizam; (seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
XI nedjelja, pred.- Rad i mikrokonflikti, raddnički pokreti i sindikalizam
XI nedjelja, vježbe - Evolucija zaposlenosti i strukture zanimanja u razvijenim kapitalistickim zemljama: G-7, 1920.-2005.; (analiza, seminarski radovi); Literatura: M. Castells, Uspon umreženog društva;
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Novi putevi drustvene promjene; (seminarski radovi); Literatura: M. Castells,Kraj tisućljeća;
XIII nedjelja, pred.- Humanizacija rada
XIII nedjelja, vježbe - Kriza sistema - objašnjenja na primjeru liberalno kapitalističkog ciklusa kriza; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: J. Habermas, Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu;
XIV nedjelja, pred.- Budućnost rada
XIV nedjelja, vježbe - Posljedice kasnokapitalističkog rasta; (seminarski radovi); Literatura: J. Habermas, Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu;
XV nedjelja, pred.- Zavrsni ispit
XV nedjelja, vježbe - Zavrsni ispit
Opterećenje studentaNastava i završni ispiti: 5,33 x 16 = 85,28 sati Neophodne pripreme prije početka semestra ( administracija, upis, ovjera) isnose: 2x 5,33 sati 10,66 sati Ukupno opterećenje za predmet :4 kredita x 30 = 120 sati Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku :24 Struktura opterećenja :85,28 sati (nastava) + 10,66 sati(priprema) + 24 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavepredavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje testova i kolokvijuma
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaS. Bolčić: Svijet rada u transfomaciji; S. Vukićević : Sociologija rada i preduzeća; M. Kastels: Uspon umreženog društva, R. Senet: Kultura kapitalističkog društva; M. Castells, Uspon umreženog društva; M. Castells, Kraj tisućljeća;J. Habermas, Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11382Obavezan542+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNe postoji uslovljenost drugim predmetnim disciplinama.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja o relaciji umjetnost-društvo i njihovom međusobnom djelovanju.
Ishodi učenjaIshodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Spozna relacije između umjetnosti i društva i spozna značaj umjetnosti za društvo; 2.Interpretira odnos između sociologije umjetnosti i estetike, kao i drugih disciplina koje proučavaju umjetnost; 3. Objasni razliku između kiča, šunda i orginalnih umjetničkih tvorevina; 4. Objasni igru kao fenomen ljudskog postojanja; 5. Utvrdi društvenu uslovljenost govora i jezika, kao i da objasni razlike između argoa, žargona, slenga i sabi govora.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Ljiljana Vujadinović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, seminarski radovi, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema i upis studenata Sociologija umjetnosti - uvodna razmatranja (pojam umjetnosti i njen društveni značaj).
I nedjelja, vježbe - Umjetnost, istorija, razvoj.
II nedjelja, pred.-Područja istraživanja i dometi sociologije umjetnosti.
II nedjelja, vježbe Rože Kajoa, Igre i ljudi.
III nedjelja, pred.- Odnos sociologije umjetnosti i estetike i drugih nauka o umjetnosti.
III nedjelja, vježbe - Eugen Fink / Igra kao fenomen ljudskog postojanja.
IV nedjelja, pred.- Umjetnost igre i njena ozbiljnost.
IV nedjelja, vježbe - Prikazivački karakter igre.
V nedjelja, pred.- Teorije igre - Rože Kajoa i Johan Huizinga.
V nedjelja, vježbe - Vera Horvat Pintarić, Od kiča do vječnosti.
VI nedjelja, pred.- Fenomeni kiča u društvu, posebno u umjetnosti.
VI nedjelja, vježbe - Zoran Gluščević, Život u ružičasto.
VII nedjelja, pred.- Oblici kič-reifikacije (Relacije između kič – subjekta (čovjek koji je sklon kiču) i kič – objekta (predmet koji izaziva kičerski doživljaj) - TEST
VII nedjelja, vježbe - Jezik kao vezivno tkivo kulture.
VIII nedjelja, pred.- Društveni karakter govora i jezika i jezik umjetnosti.
VIII nedjelja, vježbe - Žargon kao specifična vrsta govora.
IX nedjelja, pred.- Društvene funkcije humora, satire i ironije.
IX nedjelja, vježbe - Funkcija umjetnosti i njena angažovanost.
X nedjelja, pred.- Posebni govori (žargon, argo, sleng, sabi).
X nedjelja, vježbe - Sartrovo tumačenjerevoltiranosti i revolucionarnosti.
XI nedjelja, pred.- Angažovanost i kritika u umjetnosti.
XI nedjelja, vježbe - Poetska komunikativnost.
XII nedjelja, pred.- Sartrovo tumačenje angažovanosti i Sartrova klasifikacija i analiza književne publike.
XII nedjelja, vježbe - Gramšijevo tumačenje inteligencije i njene uloge u društvu.
XIII nedjelja, pred.- Lukačevi pogledi na umjetnost, posebno na književnost
XIII nedjelja, vježbe - Sociologija umjetnosti i estetika tumačenja vrijednosti umjetničkog djela.
XIV nedjelja, pred.- Sociologija književnosti Roberta Eskarpija.
XIV nedjelja, vježbe - Avangardni umjetnički pokreti i Lukačeva kritika avangarde - KOLOKVIJUM
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 minuta individualnog rada studenta (za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije U semestru Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sata (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (vježbe i predavanja), rade seminarske radove, domaće zadatke, polažu kontrolne testove i kolokvijum koji je obavezan.
KonsultacijeNakon nastave.
Literatura1. Ilić, M. (1987): Sociologija kulture i umetnosti. Beograd: Naučna knjiga. 2. Petrović, S. (1990): Sociologija književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 3. Ranković, M. (1983): Opšta sociologija umetnosti. Beograd: Kultura. 4. Žunić, D. (1995): Sociologija umetnosti. Beograd: Filozofski fakultet. 5. Hauzer, A. (2015): Socijalna istorija umetnosti i književnosti. Sremski Karlovci·Novi Sad: IK Zorana Stojanovića. 6. Aleksander, V. (2007) Sociologija umetnosti. Beograad: Clio. 7. Lukač, Đ. (1978): Istorija razvoja moderne drame. Beograd: Nolit. 8. Eskarpi, R. (1970): Sociologija književnosti. Zagreb: Matica Hrvatska 9. Hauzer, A. (1986): Sociologija umjetnosti I i II. Beograd: Školska knjiga. 10. Kajoa, R. (1965): Igre i ljudi. Beograd: Nolit. 11. Fink, F. (2013): Osnovni fenomeni ljudskog postojanja. Cetinje: Oktoih / Štampar Makarije. 12. Gic, G. (1979): Fenomenologija kiča. Beograd: Biblioteka XX vek. 13. Gluščević, Z. (1990): Život u ružičastom – antologija svakidašnjeg kiča. Beograd: Prosveta. 14. Horvat Pintarić Horvat, V. (2013): Od kiča do vječnosti. Zagreb: Nakladnik. 15. Adorno, T. (1978): Žargon autentičnosti. Beograd: Nolit. 16. Sartr, P. Ž. (1999): Tumačenje pisaca. Beograd: Kultura 17. Gramši, A. (2000): Organska inteligencija. Beograd: Kultura.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOblici provjere znanja i ocjenjivanje: • Test-kolokvijumi (pismeno). • Završni ispit (usmeno). • Domaći zadaci i seminarski rad. • Razgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja. Ocjene: Dva testa sa 20 poena (ukupno 40); isticanje u toku predavanja i prisustvo predavanjima (5 poena); izrada seminarskih radova (5 poena); završni ispit - 50 poena.
Posebne naznake za predmetPredavanja i vježbe sadrže inkorporirane strukture klasičnih i savremenih temata iz domena Sociologije umjetnosti.
Napomena-
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA GRADA

Naziv predmeta:SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA GRADA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11383Obavezan662+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje.
Ciljevi izučavanja predmetaOsovni cilj kursa je da studente osposobi u sociološkom razumijevanju i kritičkom proučavanju specifičnosti društvenog života u gradovima.
Ishodi učenjaNakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • posjeduje sociološko razumijevanje grada; • posjeduje razumijevanje osnovnih urbanih procesa; • spozna specifične načine u funkcionisanju života u gradu
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Ljiljana Vujadinović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, izrada eseja, razgovor-dijalog, diskusija, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema i upis studenata. Uvodno predavanje i upoznavanje studenata sa sadržajem predmeta.
I nedjelja, vježbe - Savremena globalizacija: ka depolitizaciji urbanog pitanja.
II nedjelja, pred.-Kombinovanje mikro i makro sociološke perspektive, kvalitativnog i kvantitativnog pristupa.
II nedjelja, vježbe Preduzetnička transformacija gradova: brendiranje grada, urbana revitalizacija i industrija kulture.
III nedjelja, pred.- Interdisciplinarnosti urbane sociologije sa susjednim disciplinama (urbana ekonomija, ljudska geografija...).
III nedjelja, vježbe - Šoping molovi kao novi urbani prostori potrošnje.
IV nedjelja, pred.- Metode i tehnike za proučavanje gradova.
IV nedjelja, vježbe - Džentrifikacija i estetizacija etničkih enklava.
V nedjelja, pred.- Gradovi u različitim socijalno-istorijskim kontekstima.
V nedjelja, vježbe - Od urbanog siromaštva ka socijalnoj isključenosti (amerilki i evropski gradovi).
VI nedjelja, pred.- Koncept običnih gradova naspram konceptu kloniranih gradova
VI nedjelja, vježbe - Urbani akteri i njihova uloga u gradu.
VII nedjelja, pred.- Socio-prostorne nejednakosti.
VII nedjelja, vježbe - Urbani socijalni pokreti.
VIII nedjelja, pred.- Specifičnost urbanog siromaštva i socijalne strategije (urbane) politike - KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - Pravo na grad i urbano građanstvo.
IX nedjelja, pred.- Položaj i uticajnost ključnih aktera u oblikovanju grada.
IX nedjelja, vježbe - Postsocijalistički koncept transformacije gradova.
X nedjelja, pred.- Lokalna vlast i urbana politika – institucionalni okvir, strateški resursi i mehanizmi regulacije.
X nedjelja, vježbe - Profilisanje urbane politike: konvergentno ili divergentno kretanje.
XI nedjelja, pred.- Lokalna zajednica i susjedstvo u procesu deregulacija i privatizacije urbane politike.
XI nedjelja, vježbe - Urbano susjedstvo kao analitički okvir istraživanja socijalne održivosti grada.
XII nedjelja, pred.- Urbani socijalni pokreti – obilježja i transformacija.
XII nedjelja, vježbe - Efekat neoliberalne urbane politike na socijalnu održivost grada.
XIII nedjelja, pred.- Stanovanje i problemi života u gradu.
XIII nedjelja, vježbe - Dominantni pristupi u objašnjavanju procesa džentrifikacije.
XIV nedjelja, pred.- Koncept održivog razvoja i gradovi.
XIV nedjelja, vježbe - A genda 21 kao operacionalni dokument održivog razvoja na lokalnom nivou - KOLOKVIJUM
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studenta6 kredita x 40/30 = 4 sata i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata i 40 minuta praktičnog i samostalnog rada uključujući i konsultacije. U semestru: Nastava i završni ispit: (4 sati i 40 minuta) x 16 = 70 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (4 sati i 40 minuta) = 9 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 70 sati i 40 minuta (nastava) + 9 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (vježbe i predavanja), rade seminarske radove, domaće zadatke, polažu kontrolne testove i kolokvijum koji je obavezan.
KonsultacijeNakon nastave.
Literatura1. Vujović Sreten i Mina Petriović, Urbana sociologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005; 2. Vujović Sreten, Grad u senci rata, 1997; 3. Pušić Ljubinko, Grad, društvo, prostor, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997; 4. Petrović Mina, Sociologija stanovanja, ISI FF, Beograd, 2004. 5. Mamford Luis, Grad u istoriji, Marso, Beograd 2001. 6. Petrović Mina, Transformacija gradova: ka depolitizaciji urbanog pitanja, ISI Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2009. 7. Petrović Mina i Milena Toković, Gradovi u ogledalu: između identiteta i brend imidža, Službeni glasnik, ISI Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2018. 8. Backović Vera, Džentrifikacija kao sociopatogeni fenomen savremenog grada, Čigoja štampa, ISI Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2018 9. Mirkov Anđela, Socijalna održivost grada: izazovi neoliberalne urbane politike, Čigoja štampa, ISI Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2017. 10. Petrović Mina, Društvo i gradovi: između lokalnog i globalnog, Čigoja štampa, ISI Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2014. 11. Petovar Ksenija, Naši gradovi između države i građanina, Geografski fakultte Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003. 12. Spasić Ivana i Vera Backović, Gradovi u potrazi za identitetom, ISI Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2017. 13. Čaldarević Ognjen i Jana Šarinić, Savremena sociologija grada / Od nove urbane sociologije prema sociologiji urbanog, Naklada Jasenski i Turk, Zagreb, 2015. 14. Ričards Greg i Robert Palmer, Uzbudljivi gradovi, Beograd, Clio, 2013.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOblici provjere znanja i ocjenjivanje: • Test-kolokvijumi (pismeno). • Završni ispit (usmeno). • Domaći zadaci i seminarski rad. • Razgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja. Ocjene: Dva test-kolokvijuma sa 20 poena (ukupno 40); isticanje u toku predavanja i prisustvo predavanjima (5 poena); izrada seminarskih radova (5 poena); završni ispit - 50 poena.
Posebne naznake za predmet-
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra. Teme za izradu seminarskih radova studenti ce dobiti u toku izvođenja vježbi kao i potrebnu literaturu
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA GRADA

Naziv predmeta:SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA GRADA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11383Obavezan662+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje.
Ciljevi izučavanja predmetaOsovni cilj kursa je da studente osposobi u sociološkom razumijevanju i kritičkom proučavanju specifičnosti društvenog života u gradovima.
Ishodi učenjaNakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • posjeduje sociološko razumijevanje grada; • posjeduje razumijevanje osnovnih urbanih procesa; • spozna specifične načine u funkcionisanju života u gradu
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Ljiljana Vujadinović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, izrada eseja, razgovor-dijalog, diskusija, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema i upis studenata. Uvodno predavanje i upoznavanje studenata sa sadržajem predmeta.
I nedjelja, vježbe - Savremena globalizacija: ka depolitizaciji urbanog pitanja.
II nedjelja, pred.-Kombinovanje mikro i makro sociološke perspektive, kvalitativnog i kvantitativnog pristupa.
II nedjelja, vježbe Preduzetnička transformacija gradova: brendiranje grada, urbana revitalizacija i industrija kulture.
III nedjelja, pred.- Interdisciplinarnosti urbane sociologije sa susjednim disciplinama (urbana ekonomija, ljudska geografija...).
III nedjelja, vježbe - Šoping molovi kao novi urbani prostori potrošnje.
IV nedjelja, pred.- Metode i tehnike za proučavanje gradova.
IV nedjelja, vježbe - Džentrifikacija i estetizacija etničkih enklava.
V nedjelja, pred.- Gradovi u različitim socijalno-istorijskim kontekstima.
V nedjelja, vježbe - Od urbanog siromaštva ka socijalnoj isključenosti (amerilki i evropski gradovi).
VI nedjelja, pred.- Koncept običnih gradova naspram konceptu kloniranih gradova
VI nedjelja, vježbe - Urbani akteri i njihova uloga u gradu.
VII nedjelja, pred.- Socio-prostorne nejednakosti.
VII nedjelja, vježbe - Urbani socijalni pokreti.
VIII nedjelja, pred.- Specifičnost urbanog siromaštva i socijalne strategije (urbane) politike - KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - Pravo na grad i urbano građanstvo.
IX nedjelja, pred.- Položaj i uticajnost ključnih aktera u oblikovanju grada.
IX nedjelja, vježbe - Postsocijalistički koncept transformacije gradova.
X nedjelja, pred.- Lokalna vlast i urbana politika – institucionalni okvir, strateški resursi i mehanizmi regulacije.
X nedjelja, vježbe - Profilisanje urbane politike: konvergentno ili divergentno kretanje.
XI nedjelja, pred.- Lokalna zajednica i susjedstvo u procesu deregulacija i privatizacije urbane politike.
XI nedjelja, vježbe - Urbano susjedstvo kao analitički okvir istraživanja socijalne održivosti grada.
XII nedjelja, pred.- Urbani socijalni pokreti – obilježja i transformacija.
XII nedjelja, vježbe - Efekat neoliberalne urbane politike na socijalnu održivost grada.
XIII nedjelja, pred.- Stanovanje i problemi života u gradu.
XIII nedjelja, vježbe - Dominantni pristupi u objašnjavanju procesa džentrifikacije.
XIV nedjelja, pred.- Koncept održivog razvoja i gradovi.
XIV nedjelja, vježbe - A genda 21 kao operacionalni dokument održivog razvoja na lokalnom nivou - KOLOKVIJUM
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studenta6 kredita x 40/30 = 4 sata i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata i 40 minuta praktičnog i samostalnog rada uključujući i konsultacije. U semestru: Nastava i završni ispit: (4 sati i 40 minuta) x 16 = 70 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (4 sati i 40 minuta) = 9 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 70 sati i 40 minuta (nastava) + 9 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (vježbe i predavanja), rade seminarske radove, domaće zadatke, polažu kontrolne testove i kolokvijum koji je obavezan.
KonsultacijeNakon nastave.
Literatura1. Vujović Sreten i Mina Petriović, Urbana sociologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005; 2. Vujović Sreten, Grad u senci rata, 1997; 3. Pušić Ljubinko, Grad, društvo, prostor, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997; 4. Petrović Mina, Sociologija stanovanja, ISI FF, Beograd, 2004. 5. Mamford Luis, Grad u istoriji, Marso, Beograd 2001. 6. Petrović Mina, Transformacija gradova: ka depolitizaciji urbanog pitanja, ISI Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2009. 7. Petrović Mina i Milena Toković, Gradovi u ogledalu: između identiteta i brend imidža, Službeni glasnik, ISI Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2018. 8. Backović Vera, Džentrifikacija kao sociopatogeni fenomen savremenog grada, Čigoja štampa, ISI Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2018 9. Mirkov Anđela, Socijalna održivost grada: izazovi neoliberalne urbane politike, Čigoja štampa, ISI Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2017. 10. Petrović Mina, Društvo i gradovi: između lokalnog i globalnog, Čigoja štampa, ISI Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2014. 11. Petovar Ksenija, Naši gradovi između države i građanina, Geografski fakultte Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003. 12. Spasić Ivana i Vera Backović, Gradovi u potrazi za identitetom, ISI Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2017. 13. Čaldarević Ognjen i Jana Šarinić, Savremena sociologija grada / Od nove urbane sociologije prema sociologiji urbanog, Naklada Jasenski i Turk, Zagreb, 2015. 14. Ričards Greg i Robert Palmer, Uzbudljivi gradovi, Beograd, Clio, 2013.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOblici provjere znanja i ocjenjivanje: • Test-kolokvijumi (pismeno). • Završni ispit (usmeno). • Domaći zadaci i seminarski rad. • Razgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja. Ocjene: Dva test-kolokvijuma sa 20 poena (ukupno 40); isticanje u toku predavanja i prisustvo predavanjima (5 poena); izrada seminarskih radova (5 poena); završni ispit - 50 poena.
Posebne naznake za predmet-
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra. Teme za izradu seminarskih radova studenti ce dobiti u toku izvođenja vježbi kao i potrebnu literaturu
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOŠKA ISTRAŽ. RELIGIJE U SAVREMENOM DRUŠTVU

Naziv predmeta:SOCIOLOŠKA ISTRAŽ. RELIGIJE U SAVREMENOM DRUŠTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11384Obavezan662+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je upoznavanje učenika sa savremenim osnovama sociologije religije, kako bi učenik stekao osnovna znanja. znanja o sociološkim aspektima religioznosti, i odnosu između religije i društva. Polaznici će da budu obučeni za bolje razumevanje sekularizacije i desekularizacije, njihovog značenja u ljudskom životu i njihove uloge verske zajednice u savremenom društvu – kultovi, sekte, konfesije i crkva. Saznaće o uticaju fundamentalizma i globalizacije na religiju, kao i o odnosu sukoba u savremenom svetu i njihovoj povezanosti sa religijom.
Ishodi učenjaOčekivani ishodi učenja za predmet: Nakon uspješno završenog kursa student će moći: 1. prepoznati najvažnije pojmove i teme iz područja savremenih teorija sociologije religije; 2. interpretirati najvažnije pojmove i teme iz područja sekularizacije i desekularizacije; 3. raščlaniti glavne teorijske pristupe u sociologiji religije i uočiti njihove međusobne odnose; 4. opisati ključne društvene i religijske procese i promjene kao i uočiti njihove uzroke i posledice; 5. uočiti i objasniti razlike između kulta, sekti denominacije i crkve; 6. argumentovano obrazložiti povezanost sukoba i religije u savremenom društvu; 7. Objasniti religijski fundamentalizam i uticaj globalizacije i savremenih društvenih kretanja na religiju.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Vladimir Bakrač
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja uz pomoć power point prezentacija, izlaganje seminarskih tema i rasprava u seminarskim grupama.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje; upoznavanje studenata sa smislom i sadržajem kursa, programom i načinom rada, te s obvezama i uslovima za polaganje ispita i evaluacijom rada; dogovor i podjela seminarskih radova.
I nedjelja, vježbe - Uvodno predavanje; upoznavanje studenata sa smislom i sadržajem kursa, programom i načinom rada, te s obvezama i uslovima za polaganje ispita i evaluacijom rada; dogovor i podjela seminarskih radova.
II nedjelja, pred.-Sekularizacija (uvod, značenje pojma, bezbožnička prošlost).
II nedjelja, vježbe Religija i društvena struktura
III nedjelja, pred.- Lična duhovnost, Mjerenje sekularizacije
III nedjelja, vježbe - Religija i porodica; religija i brak; religija i žena
IV nedjelja, pred.- Teorije sekularizacije; Piter L. Berger; Pluralizam i pobožnost
IV nedjelja, vježbe - Religija i politika; Religija i nacija
V nedjelja, pred.- Brajan Vilson; Oblici sekularizacije; Sekularizacija i novi religijski pokreti
V nedjelja, vježbe - Religija i obrazovanje
VI nedjelja, pred.- Ričard Fen; Religija u zemljama u razvoju
VI nedjelja, vježbe - Religija i privreda
VII nedjelja, pred.- Religija i racionalni izbor; Stark i Bejnbridž; Novija dešavanja; Desekularizacija
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
VIII nedjelja, pred.- Sekte, kultovi i vjerski pokreti; Ernst Trelč; Vrste vjerskih organizacija.
VIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
IX nedjelja, pred.- Vjerski pluralizam i šizmatički pokreti; Vilsonova tipologija; Dinamika nastanka i razvoja sekti
IX nedjelja, vježbe - Religija i racionalistička filozofija; Religija i nauka
X nedjelja, pred.- Stanje relativne uskraćenosti; Hipoteze o integrativnom dejstvu sekti.
X nedjelja, vježbe - Religija i umjetnost
XI nedjelja, pred.- Preobraćenje, polemika oko ispiranja mozga;
XI nedjelja, vježbe - Religije i moral; Religija i ekologija
XII nedjelja, pred.- Proces preobraćenja
XII nedjelja, vježbe - Raskol unutar hrišćanstva
XIII nedjelja, pred.- Religija i sukobi – globalizacija, identitet, nasilje, Religija i globalizacija
XIII nedjelja, vježbe - Religija i nasilje
XIV nedjelja, pred.- Vjeski fundamentalizam – doslednost, razgraničenje pojmova, vehabizam
XIV nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
XV nedjelja, pred.- Međureligijski dijalog-iskustva i perspektive
XV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: 8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30=180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) 36 sati i 0 minuta Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno posjećivanje predavanja i vježbi, aktivno učestvovanje u diskusijama i razgovorima, polaganje kolokvijuma i izrada seminarskih radova.
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaMalkom Hamilton, Sociologija religije (Teorijski i uporedni pristup), Clio, Beograd, 2003; Đuro Šušnjić, Religija II, Čigoja štampa, Beograd, 1998; Milan Vukomanović, Homo viator: religija i novo doba, Čigoja štampa, Beograd, 2008. Milan Vukomanović , Religija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. Vladimir Bakrač, Religija i mladi – religioznost mladih u Crnoj Gori, Narodna knjiga & MIBBA book, Podgorica-Beograd, 2013; Ivan Cvitković, Sociologija religije, DES, Sarajevo, 2004.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum I (test) – 20 poena; Kolokvijum II (test) - 20 poena; Prisustvo - 5 poena (predavanja) + seminarski rad (pojmovi) - 5 poena Završni ispit - 50 poena; Prelazna ocjena najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI KULTURE

Naziv predmeta:SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI KULTURE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11386Obavezan662+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznаvаnje studenata sa teorijskim specifičnostima sociologije kulture, savremenim kulturnim fenomenima i načinom na koji se kulturni fenomeni istražuju
Ishodi učenjaNakon odslušanog predmeta studenti će biti osposobljeni da:  Analiziraju i objašnjavaju odnos društva prema kulturi i njenim specifičnim oblicima;  Analiziraju i kritički prosuđuju fenomene savremene kulture  Istražuju kulturne fenomene i na osnovu empirijskih podataka diskutuju o njima  Istražuju uticaj medija na kreiranje kulturnih praksi
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Miomirka Rakonjac
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, razgovor-dijalog, diskusija, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Dramaturške i kulturne teorije
I nedjelja, vježbe - Seminarski rad na temu "Kultura i emocije"
II nedjelja, pred.-Kultura i komunikacija
II nedjelja, vježbe Komunikacioni aspekti različitih kultura
III nedjelja, pred.- Kulturna politika
III nedjelja, vježbe - Analiza nacionalnog programa razvoja kulture
IV nedjelja, pred.- Kultura igre i igra u kulturi
IV nedjelja, vježbe - Igra u stvaralaštvu i stvaralaštvo kao igra
V nedjelja, pred.- Klasni ukusi i životni stilovi
V nedjelja, vježbe - Burdije, P. „Klasni ukusi i životni stilovi“ u Đorđević, Jelena (2012): Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik. (strana 155-178) Torsten Veblen "Teorija dokoličarske klase"
VI nedjelja, pred.- Slobodno vrijeme kao socio-kulturna kategorija
VI nedjelja, vježbe - Istraživanje: Slobodno vrijeme mladih- način organizacije i "potrošnje slobodnog vremena"
VII nedjelja, pred.- Sociološko shvatanje avangarde
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
VIII nedjelja, pred.- Popularna kultura
VIII nedjelja, vježbe - Štampani mediji i popularna kultura; Muzika i popularna kultura; Film i popularna kultura.
IX nedjelja, pred.- Kultura straha
IX nedjelja, vježbe - Laš, Fr, H. Svensen "Filozofija straha"
X nedjelja, pred.- Predmet sociologije masovnih komunikacija
X nedjelja, vježbe - Mediji između slobode i manipulacije
XI nedjelja, pred.- Kultura i rod
XI nedjelja, vježbe - Istraživanje roda i rodnih odnosa u crnogorskoj kulturi
XII nedjelja, pred.- Kič-slom vrijednosti
XII nedjelja, vježbe - II Kolokvijum
XIII nedjelja, pred.- Obrazovanje kao suštinski elemenat kulture
XIII nedjelja, vježbe - Esej: Značaj i uloga obrazovanja u crnogorskom durštvu Analiza rezultata kolokvijuma
XIV nedjelja, pred.- Nagoni i kultura (Vladeta Jerotić)
XIV nedjelja, vježbe - Nesvjesno i savremena kultura (Dejvid Panter)
XV nedjelja, pred.- Retrospektiva obrađenih tema i priprema za ispit
XV nedjelja, vježbe - Prezentacija rezultata istraživanja: Slobodno vrijeme mladih- način organizacije i "potrošnje slobodnog vremena"
Opterećenje studenta Nedeljno: 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 0 sati vježbi 3 sata i 20 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (6 sati i 40 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sata (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveObaveze studenata: Prisustvo nastavi, aktivna participacija u svim vidovima nastavnog procesa i razvijanje kritičke svijesti
KonsultacijeU dogovoru sa studentima
LiteraturaBožović, R.R. (2009): Život kulture. Beograd: Filip Višnjić. Božović, R.R. (1991): Kultura potreba. Beograd: Naučna knjiga. Benda, J. (1997): Izdaja intelektualaca. Politička kultura:Zagreb. Dorfles, G. (1997): Kič: antologija lošeg ukusa. Zagreb: Golden marketing. Eagleton, T. (2002): Ideja kulture. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Fisk, Dž. (2001): Popularna kultura. Beograd: Clio. Gluščević, Z. (1990): Život u ružičastom. Beograd: Izdavačko preduzeće prosvjeta. Huizinga, J. (1970): Homo ludens : o podrijetlu kulture u igri. Zagreb: Matica hrvatska. Jameson, F. (1995):Postmodernizam u kasnom kapitalizmu. Beograd: KIZ “ART PRESS”. Koković, D.(2007): Društvo i medijski izazovi. Novi Sad: Filozofski fakultet. Koković, D. (1997): Pukotine kulture. Beograd: Prosveta Krivokapić, N., Teorijski pristupi slobodnom vremenu, Filozofki fakultet – Institut za psihologiju i sociologiju, Nikšić, 2008. Maširević, Lj. (2011): Postmoderna teorija i film na primeru kinematografije kventina tarantina, Beograd. (file:///C:/Users/miomi/Desktop/knjige/Postmoderna%20teorija%20i%20film%20(1).pdf) Marišević, M. (2020): Popularna kultura, Beograd: Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika, Odsek Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd Prnjat, B. (1979): Kulturna politika. Beograd: Radnička štampa. Pođoli, R. (1975), Teorija avangardne umjetnosti, Beograd: Nolit Ranković, M. (1996). Opšta sociologija umetnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (Poglavlje: str. 179-205). Tadić, B. (1985): Misterija igre- od magijskih rituala do političkih mitova. Subotica: Birografika.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI kolokvijum -20 bodova II kolokvijum- 20 bodova Pisanje i izlaganje seminarskog rada – 5 Prisistvo predavanjima i vježbama, učešće u diskusijama-5 Završni ispit 50 bodova
Posebne naznake za predmet-
Napomena-
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / UVOD U SOCIOLOGIJU OBRAZOVANJA

Naziv predmeta:UVOD U SOCIOLOGIJU OBRAZOVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11393Obavezan662+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljavanja
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa ključnim pojmovima i problemima sociologije obrazovanja. Sticanje znanja o obrazovanju za dijalog i toleranciju.
Ishodi učenjaPo završetku ovog predmeta, student će moći da: 1. Objasni ključne pomove i probleme u sociologiji obrazovanja. 2. Analizira uzajamne uticaje između društva i obrazovanja, kao i odnose unutar sfere obrazovanja. 3.Upoređuje specifičnosti relevantnih teorijskih pristupa i orijentacija u sociologiji obrazovanja. 4. Kritički preispituje pozitivne i negativne mogućnosti obrazovanja u razvoju društva i pojedinca. 5. Pripremi prezentacije u kojima se raspravlja o aktuelnim promjenama u savremenom društvu i obrazovanju (nejednakosti i sistem vrijednosti u društvu i obrazovanju, institucionalni okviri obrazovanja). 6. Primjenjuje stečena znanja o obrazovanjuza dijalog i toleranciju u profesionalnom kontekstu i široj socijalnoj sredini. 7. Razvija profesionalne i socijalne kompetencije potrebne za kontinurano obrazovanje i doživotno učenje.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Slavka Gvozdenović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, razgovor-dijalog, diskusija, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa predmetom i njegovim specifičnostima.
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje stuenata sa aktivnostima tokom semestra.
II nedjelja, pred.-Predmet i konstituisanje sociologije obrazovanja.
II nedjelja, vježbe Konstituisanje sociologije obrazovanja - istorijska dimenzija (I. Kant, E. Dirkem, T. Parsons).
III nedjelja, pred.- Sociologija obrazovanja - između teorijskih ostvarenja i praktičnih mogućnosti.
III nedjelja, vježbe - Mjesto i uloga obrazovanja u okviru društvenog sistema. Društveni značaj sociologije obrazovanja.
IV nedjelja, pred.- Sociologija obrazovanja i druge društvene nauke.
IV nedjelja, vježbe - Odnos sociologije obrazovanja i opšte sociologije, kao i ostalih humanističkih nauka.
V nedjelja, pred.- Filozofsko-sociološki osnovi obrazovanja.
V nedjelja, vježbe - Bazične ideje o obrazovanju - filozofska dimenzija I. Kant.
VI nedjelja, pred.- Definicija obrazovanja - obrazovanje i drugi srodni pojmovi.
VI nedjelja, vježbe - Ideja obrazovanja, vaspitanja i socijalizacije - sličnosti i razlike.
VII nedjelja, pred.- Priprema za I kolokvijum.
VII nedjelja, vježbe - I kolokvijum.
VIII nedjelja, pred.- Analiza rezultata kolokvijuma. Različiti pristupi obrazovanju.
VIII nedjelja, vježbe - Različiti pogledi na ciljeve obrazovanja - Funkcionalizam i kritička teorija društva.
IX nedjelja, pred.- Teorijske orijentacije u sociologiji obrazovanja.
IX nedjelja, vježbe - Komparacija različitih teorijskih orijentacija u sociologiji obrazovanja: strukturalizam, funkcionalizam, kritička teorija društva (E. Dirkem, T. Parsons, I. Ilič).
X nedjelja, pred.- Potrebe, vrijednosti, obrazovanje.
X nedjelja, vježbe - Društvene potrebe i društvene vrijednosti kao osnova obrazovnog procesa.
XI nedjelja, pred.- Društvene strukture i obrazovanje.
XI nedjelja, vježbe - Odnos između društvene strukture i obrazovanja - podsticaji i prepreke.
XII nedjelja, pred.- Društvena pokretljivost i obrazovanje.
XII nedjelja, vježbe - Uticaj društvene pokretljivosti na obrazovni proces i vice versa.
XIII nedjelja, pred.- Institucionalni okviri obrazovanja.
XIII nedjelja, vježbe - Mogućnosti promjene institucionalnog okvira obrazovanja - fiksiranost i promjenljivost (T. Parsons, Ž. Delor).
XIV nedjelja, pred.- Priprema za II kolokvijum.
XIV nedjelja, vježbe - II kolokvijum.
XV nedjelja, pred.- Analiza rezultata kolokvijuma. Obrazovanje - prosvjetiteljski čin ili učenje za život.
XV nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijim.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveAktivna participacija u svim vidovima nastavnog procesa i razvijanje kritičke svijesti - da se zna i to što se zna i javno kaže.
KonsultacijePosle predavanja
LiteraturaLiteratura: Gvozdenović, S. (2012): Ogledi iz sociologije obrazovanja, Nikšić, Filozofski fakultet; Gvozdenović, S (2005): Filosofija, obrazovanje, nastava, Podgorica, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Flere, S. (1976): Obrazovanje u društvu, Niš, Gradina; Cifrić, I. (1900): Ogledi iz sociologije obrazovanja, Zagreb, Školske novine; Koković, D.(1992): Sociologija obrazovanja, Novi Sad, Matica Srpska
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOblici provjere znanja i ocjenjivanje: I Kolokvijum - 20 poena; II Kolokvijum - 20 poena; Prisustvo i isticanje u toku nastavnog procesa - 10 poena; Završni ispit - 50 poena; Prelazna ocjena najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetIniciranje studenata za kritičko mišljenje i njihovo jasno iskazivanje.
NapomenaSpecifikacije programa studenti ce dobijati u toku nastave i na konsultacijama.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA SAVREMENE PORODICE

Naziv predmeta:SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA SAVREMENE PORODICE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11394Obavezan662+3+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / RELIGIJA U SAVREMENOM DRUŠTVU

Naziv predmeta:RELIGIJA U SAVREMENOM DRUŠTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11395Obavezan662+3+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja o odnosu društva i religije i međusobnom uticaju religije i drugih društvenih pojava.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Uporedi i objasni savremene teorije o religijskom fenomenu (teorije o sekularizaciji i desekularizaciji); 2. Na osnovu teorijskog i praktičnog rada (posjeta vjerskim institucijama) analizira žive religijske tradicije u njihovom savremenom kontekstu; 3. Analizira odnos religijskih zajednica prema naciji, državi, politici; 4. Razvija osjetljivost prema razlikama, odnosno prema velikom broju religijskih tradicija među kojima živimo, kako u lokalnom tako i u globalnom okruženju; 5. Prepoznaje razliku između različitih religijskih organizacija i grupa (crkva, sekta, denominacija, kult); 6. Analizira ulogu religije u savremenim svjetskim sukobima, ali i doprinos vjerskih zajednica dijalogu i pomirenju.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Vladimir Bakrač
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, razgovor, diskusija, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Plan rada u semestru – upoznavanje studenata s planom i programom rada
I nedjelja, vježbe - Sociološka istraživanja sekularizacije (uvod, značenje pojma, bezbožnička prošlost).
II nedjelja, pred.-Religija i društvena struktura
II nedjelja, vježbe Istraživanja religioznosti - Lična duhovnost, Mjerenje sekularizacije
III nedjelja, pred.- Religija i porodica; religija i brak; religija i žena
III nedjelja, vježbe - Teorije sekularizacije; Piter L. Berger; Pluralizam i pobožnost
IV nedjelja, pred.- Religija i politika; Religija i nacija
IV nedjelja, vježbe - Brajan Vilson; Oblici sekularizacije; Sekularizacija i novi religijski pokreti.
V nedjelja, pred.- Religija i obrazovanje
V nedjelja, vježbe - Ričard Fen; Religija u zemljama u razvoju
VI nedjelja, pred.- Religija i privreda
VI nedjelja, vježbe - Religija i racionalni izbor; Stark i Bejnbridž; Novija dešavanja; Desekularizacija
VII nedjelja, pred.- Sekte, kultovi i vjerski pokreti; Ernst Trelč; Vrste vjerskih organizacija.
VII nedjelja, vježbe - Istraživanja o uticaju vjerskog pluralizma na proces sekularizacije Vjerski pluralizam i šizmatički pokreti
VIII nedjelja, pred.- Religija i racionalistička filozofija; Religija i nauka
VIII nedjelja, vježbe - Istraživanje uticaja stanja relativne uskraćenosti na razvoj sekti; Hipoteze o integrativnom dejstvu sekti.
IX nedjelja, pred.- Religija i umjetnost
IX nedjelja, vježbe - Preobraćenje, polemika oko ispiranja mozga; Proces preobraćenja
X nedjelja, pred.- Religije i moral; Religija i ekologija
X nedjelja, vježbe - Raskol unutar hrišćanstva
XI nedjelja, pred.- Religija i sukobi – globalizacija, identitet, nasilje, Religija i globalizacija
XI nedjelja, vježbe - Religija i nasilje
XII nedjelja, pred.- Vjeski fundamentalizam – doslednost, razgraničenje pojmova, vehabizam
XII nedjelja, vježbe - Međureligijski dijalog-iskustva i perspektive
XIII nedjelja, pred.- Nedjelja završnih ispita
XIII nedjelja, vježbe - Fundamentalizam
XIV nedjelja, pred.- Fundamentaliyam
XIV nedjelja, vježbe - Kolokvijum
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - Kolokvijum
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: 8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30=180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) 36 sati i 0 minuta Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno posjećivanje predavanja i vježbi, aktivno učestvovanje u diskusijama i razgovorima, polaganje kolokvijuma i izrada seminarskih radova.
KonsultacijePo dogovoru
LiteraturaMalkom Hamilton, Sociologija religije (Teorijski i uporedni pristup), Clio, Beograd, 2003; Đuro Šušnjić, Religija II, Čigoja štampa, Beograd, 1998; Milan Vukomanović, Homo viator: religija i novo doba, Čigoja štampa, Beograd, 2008. Milan Vukomanović , Religija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. Vladimir Bakrač, Religija i mladi – religioznost mladih u Crnoj Gori, Narodna knjiga & MIBBA book, Podgorica-Beograd, 2013; Ivan Cvitković, Sociologija religije, DES, Sarajevo, 2004.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum I (test) - 15 poena; Kolokvijum II (test) - 15 poena; Prisustvo - 5 poena (predavanja) + 5 poena (vježbe); aktivnost na času - 5 poena; seminarski rad (pojmovi) - 5 poena Završni ispit - 50 poena; Prelazna ocjena najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / TEORIJA DRUŠTVENIH PROMJENA I

Naziv predmeta:TEORIJA DRUŠTVENIH PROMJENA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11396Obavezan563+3+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovnim teorijama društvenog razvoja.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Prepozna, opiše i objasni vezu između društvene strukture i društvene promjene; • Nabroji i obrazloži osnovne pojmove u analizi društvenih promjena (rast, razvoj, proges, stagnacija, regres, evolucija, revolucija, itd); • Spozna socio-kulturno značenje kategorije vremena kao konstituensa društvenih promjena; • Spozna osnovna obilježja civilizacija i njihov odnos prema vremenu, promjenama, progresu, regresu kao kulturno definisanim kategorijama njihovog pogleda na svijet; • Obrazloži teorijske pristupe u proučavanju društvenih promjena i razvoja (evolucionizam, ciklizam, difuzionizam, istorijska škola, marksizam, neoevolucionizam, teorije modernizacije, teorije zavisnosti, itd).
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Rade Šarović, mr Obrad Samardžić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije. Vježbe se izvode u vidu diskusija na času na osnovu pročitanih tekstova, izlaganja studenata, prezentacija i seminara.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema i upis studenata Osnovni pojmovi sociologije društvenih promjena (pojam društvene promjene, rasta, razvoja, progresa i regresa, itd).
I nedjelja, vježbe - Analiza osnovnih pojmova sociologije društvenih promjena (evolucija, disolucija, revolucija, itd).
II nedjelja, pred.-Društveno shvatanje vremena kao konstituensa društvenih promjena.
II nedjelja, vježbe Vrijeme kao društvena kategorija (E. Dirkem, Ž. Gurvič, P. Sorokin, N. Elijas).
III nedjelja, pred.- Različita poimanja vremena i društvenih promjena u različitim periodima u razvoju ljudskog društva.
III nedjelja, vježbe - Statična versus dinamična društva.
IV nedjelja, pred.- Evolucionistička shvatanja društvenih promjena.
IV nedjelja, vježbe - Evolucionistički model društvenih promjena u teoriji O. Konta, L. Morgana, H. Spensera i E. Dirkema).
V nedjelja, pred.- Ideja progresa - teorijske kontraverze.
V nedjelja, vježbe - Ideja progresa kroz istoriju.
VI nedjelja, pred.- Neoevolucionistička shvatanja društvenih promjena.
VI nedjelja, vježbe - Džulijan H. Stjuard (teorija multilinearne evolucije).
VII nedjelja, pred.- Sociološki pristup analizi istorije.
VII nedjelja, vježbe - Shvatanje istorijske škole o društvenim promjenama.
VIII nedjelja, pred.- Veberovo shvatanje društvenih promjena i razvoja društva.
VIII nedjelja, vježbe - TEST- KOLOKVIJUM I
IX nedjelja, pred.- Marksistički pristup društvenim promjenama.
IX nedjelja, vježbe - Klasni sukobi kao pokretački istorijskih promjena društva (K. Marks).
X nedjelja, pred.- Ciklične teorije društvenih promjena (Špengler, Tojnbi).
X nedjelja, vježbe - Ciklično tumačenje istorije (Stara Indija, Antička Grčka, Rim).
XI nedjelja, pred.- Ciklične teorije društvenih promjena (Danilevski, Sorokin).
XI nedjelja, vježbe - Društvena dinamika i socio-kulturni sistemi u teoriji P. A. Sorokina).
XII nedjelja, pred.- Starije teorije modernizacije – ključna teorijska gledišta i pristupi.
XII nedjelja, vježbe - Moderna epoha - "ubrzanje istorije" - vitalno iskustvo zapadnog kapitalističkog svijeta.
XIII nedjelja, pred.- Nove teorije modernizacije – ključna teorijska gledišta i pristupi.
XIII nedjelja, vježbe - TEST- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, pred.- Teorije zavisnosti - teorijska gledišta i pristupi.
XIV nedjelja, vježbe - Zavisnost - iskustvo promjena kroz prizmu zemalja "trećeg svijeta".
XV nedjelja, pred.- Stаnovištа o аkterimа društvenih promjenа.
XV nedjelja, vježbe - Teorija svjetskog sistema Imanuela Volerstina.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave Studenti su obavezni da pohađaju nastavu (vježbe i predavanja), rade seminarske radove, domaće zadatke, polažu kontrolne testove i kolokvijum koji je obavezan.
KonsultacijeNakon nastave.
LiteraturaLiteratura: Sonja Mijušković: Teorije društvenog razvoja (hrestomatija). M. Ranković i M. Popović: Teorije i problemi društvenog razvoja. Smilja Tartalja: Skriveni krug. George Ritzer: Savremena sociološka teorija i njeni klasični korjeni Piotr Sztompka: The sociology of social change. A. Martineli: Modernizam proces modernizacije. Obrad Samardžić: Autorski tekstovi i materijal sa vježbi.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeTest-kolokvijumi (pismeno). • Završni ispit (usmeno). • Domaći zadaci i seminarski rad.
Posebne naznake za predmetOcjene: Dva test-kolokvijuma sa 15 poena (ukupno 30); isticanje u toku vježbi i predavanja i izrada domaćih zadataka (5 poena); izrada seminarskih radova (10 poena), prisustvo vježbama i predavanjima (ukupno 5 poena); završni ispit - 50 poena.
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra. Teme za izradu seminarskih radova studenti ce dobiti u toku izvođenja vježbi kao i potrebnu literaturu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / KLASIČNE SOCIOLOŠKE TEORIJE

Naziv predmeta:KLASIČNE SOCIOLOŠKE TEORIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11599Obavezan263+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima.
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju osnovne kategorije i pojmove iz oblasti socioloških teorija i da ih uvede u razvijanje kritičkog sociološkog mišljenja.
Ishodi učenjaIshodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: • Shvati razvoj savremenih tendencija u okviru nauke o društvu. • Prepozna značaj sociologije kao angažovane nauke u odnosu na društvenuu zajednicu. • Prepozna značaj sociologije u poboljšanju života čovjeka u zajednici. • Prepozna značaj, uticaj i upotrebljivost osnovnih teorijskih paradigmi u savremenoj sociologiji od 19vijeka do danas. • Prepozna i odredi proces razvoja i utemeljenja posebnih socioloških disciplina kroz razvoj savremenih teorijskih paradigmi. • Prepozna značaj društveno kulturnog konteksta za nastanak socioloških razmišljanja o čovjeku i njegovom mjestu u društvu. • Shvati značaj teorijskog utemeljenja problema istraživanja u procesu naučno istraživačkog rada.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr. Perović Drago, mr Samardžić Obrad
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i razgovor. Analiza izvornih socioloških djela, seminarski radovi, debate i završni ispit. Konsultacije. Vježbe se izvode u vidu diskusija na času na osnovu pročitanih tekstova, izlaganja studenata, prezentacija i seminara.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod, sociološke teorije i razmišljanja o društvu i čovjeku u modernom svijetu.
I nedjelja, vježbe - Prosvetiteljski pogled na svijet, shvatanje društva i čovjeka u modernom društvu.
II nedjelja, pred.-Socijalno učenje klasičnog liberalizma (Dž.Mil, A. de Tokvil).
II nedjelja, vježbe Analiza kategorije slobode u teoriji Dž. Mila i demokratije u teoriji A. de Tokvila.
III nedjelja, pred.- Konzervativna misao o društvu (E. Berk, Ž. De Mestr i L. de Bonal) i socijalutopističke teorije (Sen Simon, R. Oven, Š. Furije).
III nedjelja, vježbe - Romantizam
IV nedjelja, pred.- Zasnivanje sociologije kao posebne nauke i pozitivizam O.Konta.
IV nedjelja, vježbe - Kontovo shvatanje zadataka sociologije, strukture društva i istorijskih promjena u društvu.
V nedjelja, pred.- Evolucionistička sociologija H. Spensera.
V nedjelja, vježbe - Biologizam H. Spensera i njegovo tumačenje razvoja društva.
VI nedjelja, pred.- Istorijski materijalizam K. Marksa.
VI nedjelja, vježbe - Shvatanje društva i istorije u teoriji K. Marksa i F. Engelsa.
VII nedjelja, pred.- Maks Veber - sociologija razumijevanja i racionalizacija modernog svijeta.
VII nedjelja, vježbe - Teorija društvenog djelanja M. Vebera.
VIII nedjelja, pred.- Emil Dirkem i francuska sociološka škola
VIII nedjelja, vježbe - Dirkemovo shvatanje predmeta i metoda sociologije.
IX nedjelja, pred.- Gomila i masa (G. Tard. G. Le Bon).
IX nedjelja, vježbe - TEST- KOLOKVIJUM I
X nedjelja, pred.- Postdirkemovska sociologija (M. Mos, M. Albvaš, Ž.Gurvič).
X nedjelja, vježbe - Dubinska sociologija Ž. Gurviča i teorija kolektivnog sjećanja M. Albvaša
XI nedjelja, pred.- Njemačka sociologija početkom 20.vijeka – formalizam G. Zimela i L. fon Vizea.
XI nedjelja, vježbe - Analiza "zajednice" i "društva" u teoriji F. Tenisa.
XII nedjelja, pred.- Teorije o eliti i masi (V. Pareto, G. Moska).
XII nedjelja, vježbe - Teorije o eliti i masi ( H. Ortega i Gaset, R. Mihels).
XIII nedjelja, pred.- Funkcionalizam T. Parsonsa.
XIII nedjelja, vježbe - Funkcionalizam R. Mertona.
XIV nedjelja, pred.- Američka kritička sociologija (R. Mils).
XIV nedjelja, vježbe - Teorija dokoličarske klase T. Veblena.
XV nedjelja, pred.- Rani sociološki radovi frankfurtske škole (M. Horkhajmer i T. Adorno).
XV nedjelja, vježbe - TEST- KOLOKVIJUM II
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (vježbe i predavanja), rade seminarske radove, domaće zadatke, polažu kontrolne testove i kolokvijume koji su obavezni.
KonsultacijeNakon nastave.
LiteraturaLiteratura: Mišel Lalman: Istorija socioloških ideja I i II. Marvin Peri: Intelektualna istorija Evrope. Milan Tripković: Sociološke teorije. Dragoljub Mićunović: Istorija društvenih teorija. V. Korаć: Istorijа društvenih teorijа. Hari Elmer Barnes: Uvod u istoriju sociologije. Aljoša Mimica: Emil Dirkem i radikalska sociologija, M. Veber: Protestantska etika i duh kapitalizma, Parsons, Šils, Negel, Pits: Teorije o društvu - Osnovi savremene sociološke teorije 1-2. George Ritzer: Savremena sociološka teorija i njeni klasični korjeni. Obrad Samardžić: Dodatni tematski tekstovi i materijal sa vježbi.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOblici provjere znanja i ocjenjivanje: • Kolokvijumi (pismeno) 2 • Završni ispit (usmeno) • Domaći zadaci i seminarski rad • Razgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja i vježbi
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra. Teme za izradu seminarskih radova studenti ce dobiti u toku izvođenja vježbi kao i potrebnu literaturu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / UVOD U TEORIJE DRUŠTA(SAVREMENE SOCIOLOŠKE TEOR.)

Naziv predmeta:UVOD U TEORIJE DRUŠTA(SAVREMENE SOCIOLOŠKE TEOR.)
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13286Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje.
Ciljevi izučavanja predmetaOsnovi cilj ovog kursa je upoznаvаnje studenata s teorijskim plurаlizmom u sаvremenoj sociologiji. Pored toga, studenti kroz ovaj kurs treba da steknu sposobnost prepoznаvаnjа različitih tumačenja društvene stvarnosti i različitih vidova oblikovanja sociološkog predmetа u zаvisnosti od teorijske pripаdnosti.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • spozna porijeklo i sаznаjne osobenosti sаvremenih nаučnih pojmovа i teorijskih odgovorа nа osnovnа pitаnjа o čovjeku, društvu, kulturi i istoriji kojа se proučаvаju u okviru pojedinih humаnističkih disciplina. • rаzvije sposobnost teorijskog mišljenjа, što pretpostavlja i rаzlikovаnje konstitutivnih slojevа unutаr sociološke teorije, kao i uočаvаnje veze između teorijskih pretpostаvki i istrаživаčkih rezultаtа. • razumije ulogu društvene teorije kao misaonog korektiva u smanjivanju i ublažavanju antagonizama u savremenim društveno-političkim procesima.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Miomirka Rakonjac / mr Obrad Samardžić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije. Vježbe se izvode u vidu diskusija na času na osnovu pročitanih tekstova, izlaganja studenata, prezentacija i seminara.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema i upis studenata; Osnovni pojmovi i kategorije koje sociologija koristi u teorijskim diskursima.
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje studenata sa savremenim sociološkim pristupima .
II nedjelja, pred.-Neomаrksistička teorija (Аntonio Grаmši; Herbert Markuze, Jirgin Habermas).
II nedjelja, vježbe Herbert Markuze – Jednodimenzonalno društvo.
III nedjelja, pred.- Proces civilizovanja Norbert Elijas.
III nedjelja, vježbe - Promjene obrazaca ponašanja u svakodnevom životu - Norbert Elijas.
IV nedjelja, pred.- Opšta teorija sistema Niklas Luman.
IV nedjelja, vježbe - Niklas Luman – Društveni sistem.
V nedjelja, pred.- Teorija sukoba.
V nedjelja, vježbe - Luis Kozer - Funkcije društvenog sukoba.
VI nedjelja, pred.- Savremene teorije svakodnevnog života (Simbolički interakcionizam).
VI nedjelja, vježbe - Pojam svakodnevnog života (A. Heler i A. Lefevr).
VII nedjelja, pred.- Simbolički interakcionizam sa psihoanalitičkim elementima.
VII nedjelja, vježbe - Društvena interakcija u svakodnevnom životu (P. Berger i T. Lukman).
VIII nedjelja, pred.- Savremene teorije svakodnevnog života (Dramaturgija; Etnometodologija).
VIII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
IX nedjelja, pred.- Savremene teorije svakodnevnog života - Teorija razmjene i bihevioralna sociologija.
IX nedjelja, vježbe - Džordž Herbert Mid: Socijalni biheviorizam.
X nedjelja, pred.- Savremene teorije svakodnevnog života - Teorija racionalnog izbora, teorija rituala.
X nedjelja, vježbe - Teorija razmjene Džordža Homansa.
XI nedjelja, pred.- Teorija prakse Pijera Burdijea.
XI nedjelja, vježbe - Teorija strukturаcije Entonijа Gidensа.
XII nedjelja, pred.- Fenomenološka sociologija.
XII nedjelja, vježbe - Problem društvene stvarnosti (A. Šic).
XIII nedjelja, pred.- Feminističke teorije.
XIII nedjelja, vježbe - Feministički pogled na društvo.
XIV nedjelja, pred.- Postmoderna teorija.
XIV nedjelja, vježbe - Genealogija izraza postmoderna i postmoderno stanje.
XV nedjelja, pred.- Zaključna razmatranja: retrospakcija, sinteza i perspektiva u domenu socioloških teorija. / Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II / Završni ispit
Opterećenje studentaNedeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (predavanja i vježbe), rade seminarske radove, domaće zadatke, polažu kontrolne testove i kolokvijum koji je obavezan.
KonsultacijeNakon nastave.
LiteraturaHаrаlаmbos, H., Martin H. (2002): Sociologijа – teme i perspektive. Golden marketing, Zagreb. Ricer, Dž. (2009): Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni, Beograd: Službeni glasnik. Ritzer, G. (1997): Suvremena sociologijska teorija, NAKLADNI ZAVOD GLOBUS, Zagreb. Mouzelis, N. (2000): Sociologijska teorija: Što je pošlo krivo?, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo. Spasić, I. (1996): Značenje susreta: Gofmanova sociologija interakcije, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju „Filip Višnjić“. Spasić, I. (1998): Interpretativna sociologija- sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Obrad Samardžić - Dodatni tematski tekstovi i materijal sa vježbi. Turner H. Jonathan, Stets, E. Jan. (2011): Sociologija emocija, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOblici provjere znanja i ocjenjivanje: • dva test-kolokvijuma sa 15 poena (ukupno 30); • izrada seminarskih radova 7 poena; • izrada domaćih zadataka 3 poena; • prisustvo vježbama 5 poena; • prisustvo predavanjima 5 poena; • završni ispit - 50 poena.
Posebne naznake za predmetPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra. Teme za izradu seminarskih radova studenti ce dobiti u toku izvođenja vježbi kao i potrebnu literaturu.
NapomenaOrganizovanje kolokvijuma usaglašeno je sa akademskim kalendarom UCG.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA

Naziv predmeta:KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13287Obavezan452+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa kvalitativnim istraživačkim metodama istraživanja i osposobljavanje studenata za samostalno sprovođenje ili učestvovanje u istraživanjima.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da objasni neophodnost povezanosti istraživanja i teorije, objasni osnovne elemente naučnog obavještenje, razumije osobenosti kvalitativnih istraživanja, konstruiše nacrt kvalitativnog istraživanja, da razumije posmatranje kao istraživačku metodu, objasni sprovođenje fokus-grupnog istraživanja, objasni biografski i metod slučaja, razumije način sprovođenja analize sadržaja, kodiranje i analizu kvalitativnih podataka
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Nataša Krivokapipć
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, radionice, testovi, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa planom i programom predmeta
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa planom i programom predmeta
II nedjelja, pred.-Odnos istraživanje i teorija
II nedjelja, vježbe Odnos istraživanje i teorija, izlaganje seminarskog rada
III nedjelja, pred.- Elementi teorije naučnog obavještenja
III nedjelja, vježbe - Elementi teorije naučnog obavještenja, izlaganje seminarskog rada
IV nedjelja, pred.- Osobenosti kvalitativnih istraživanja
IV nedjelja, vježbe - Osobenosti kvalitativnih istraživanja, izlaganje seminarskog rada
V nedjelja, pred.- Nacrt kvalitativnog istraživanja
V nedjelja, vježbe - Nacrt kvalitativnog istraživanja, radionica
VI nedjelja, pred.- Podaci u kvalitativnim istraživanjima
VI nedjelja, vježbe - Podaci u kvalitativnim istraživanjima, radionica
VII nedjelja, pred.- Metod posmatranja
VII nedjelja, vježbe - Posmatranje, izlaganje seminarskog rada
VIII nedjelja, pred.- Test I
VIII nedjelja, vježbe - Popravni test I
IX nedjelja, pred.- Metod fokus-grupnog istraživanja
IX nedjelja, vježbe - Fokus-grupno istraživanje, izlaganje seminarskog rada i radionica
X nedjelja, pred.- Biografski metod
X nedjelja, vježbe - Biografski metod, izlaganje seminarskog rada
XI nedjelja, pred.- Metod slučaja
XI nedjelja, vježbe - Metod slučaja, izlaganje seminarskog rada
XII nedjelja, pred.- Analiza sadržaja
XII nedjelja, vježbe - Analiza sadržaja, izlaganje seminarskog rada i radionica
XIII nedjelja, pred.- Kodiranje kvalitativnih podataka
XIII nedjelja, vježbe - Kodiranje kvalitativnih podataka, radionica
XIV nedjelja, pred.- Analiza kvalitativnih podataka
XIV nedjelja, vježbe - Analiza kvalitativnih podataka, radionica
XV nedjelja, pred.- Test II
XV nedjelja, vježbe - Popravni test II
Opterećenje studenta Nedeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa prisustvuje predavanjima i vježbama, aktivno učestvuje u diskusijama, izlaže seminarski rad, radi domaći zadatak i polaže kolokvijume i završni ispit
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaMilić, V. Sociološki metod. Nolit, Beograd: 1978. Marija Bogdanović – Metodološke studije, Institut za političke studije, Beograd: 1993 (str. 121 – 179) S. Fajgelj, B. Kuzmanović i B. Đukanović – Priručnik za socijalna istraživanja, Socen, CID, Podgorica: 2004. (str. 196 – 202)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeSeminarski rad 5 bodova, kolokvijumi(pismeno) ukupno 31 bod, završni ispit maksimum 50 bodova
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaO planu rada predavanja i vježbi po radnim sedmicama, obavezama i literaturi, studenti će biti obaviješteni na prvom času predavanja
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / SOCIOLOGIJA PORODICE II

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA PORODICE II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
14005Obavezan662+3+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimanema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaIzučavanje društvenih činilaca formiranja licnosti u savremenoj porodici i upoznavanje studenata sa važnijim društvenim problemima porodice i domaćinstva u Crnoj Gori, uključujući i rodne odnose.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje starije i novije feministicke teorije o rodu ; 2. Objasni rodne odnose u savremenoj crnogorskoj porodici, rodnu podjelu rada u porodici. 3. Objasni Razvoj porodice ( životni ciklus); 4. Sagledava dijete i djetinjstvo ,proces adolescencije, roditeljsku i bračnu moć; 5. Analizira proces socijalizacije u porodici; 6. Sagledava porodičnu i društvenu promjenu; 7. Objasni porodicu i slojno klasnu strukturu u Crnoj Gori; 8. Opisuje socijalne probleme u porodicama različitih socijalnih slojeva u Crnoj Gori; 9. Istražuje aktuelne probleme porodice.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Rade Šarović
Metod nastave i savladanja gradivapredavanja, vježbe, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Starije i novije feministicke teorije o rodu
I nedjelja, vježbe - Feminizam i crnogorsko društvo
II nedjelja, pred.-Rodni odnosi u savremenoj crnogorskoj porodici
II nedjelja, vježbe rod i pol
III nedjelja, pred.- Polovi i rodna podjela rada u porodici
III nedjelja, vježbe - Rod i pol II
IV nedjelja, pred.- Razvoj porodice ( životni ciklus)
IV nedjelja, vježbe - Životni ciklusi porodičnog života
V nedjelja, pred.- Dijete i djetinjstvo
V nedjelja, vježbe - Dijete i djetinjstvo u crnogorskom društvu
VI nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - VJEŽBE
VII nedjelja, pred.- Porodični razvitak. Od kolektiviteta ka ličnostima
VII nedjelja, vježbe - Individualizacija ili kolektivizacija
VIII nedjelja, pred.- Proces socijalizacije u porodici
VIII nedjelja, vježbe - Kibuci, jedan primjer
IX nedjelja, pred.- Porodična i društvena promjena
IX nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum
X nedjelja, pred.- Porodice i slojno klasna struktura u Crnoj Gori
X nedjelja, vježbe - Struktura porodice i odnos sa društvenom sredinom
XI nedjelja, pred.- Socijalni problemi u porodicama različitih socijalnih slojeva u Crnoj Gori
XI nedjelja, vježbe - Nejednakosti u crnogorskom društvu i odnos prema porodici
XII nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - VJEŽBE
XIII nedjelja, pred.- porodična poljoprivredna domaćinstva u Crnoj Gori
XIII nedjelja, vježbe - popravni kolokvijum
XIV nedjelja, pred.- nepoljoprivredna domaćinstva
XIV nedjelja, vježbe - završna izlaganja seminarskih i domaćih radova
XV nedjelja, pred.- Mješovita i staračka domaćinstva
XV nedjelja, vježbe - završna izlaganja seminarskih i domaćih radova
Opterećenje studenta6 kredita x 40/30 = 4 sata i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata i 40 minuta praktičnog i samostalnog rada uključujući i konsultacije. U semestru: Nastava i završni ispit: (4 sati i 40 minuta) x 16 = 70 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (4 sati i 40 minuta) = 9 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 70 sati i 40 minuta (nastava) + 9 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu, pripremaju se za časove, aktivno učestvuju u seminarskom radu, te da napišu bar jedan esej
KonsultacijeKonsultacije: nakon predavanja
LiteraturaGolubović Zagorka: Porodica kao ljudska zajednica. ,,Naprijed“, Zagreb, 1981; Milić Anđelka: Sociologija porodice. Kritika i izazovi. ,, Čigoja“, Beograd, 2001.Andjelka Milić Sociologija porodice, Zbirka tekstova iz objavljene literature. Autorizovana skripta, Filosofski fakultet, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje2 kolokvijuma po 20 poena ukupno (40) - seminarski rad 10 poena - završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi minimum 51 poen
Posebne naznake za predmetPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija (2017) / TEORIJA DRUŠTVENIH PROMJENA II

Naziv predmeta:TEORIJA DRUŠTVENIH PROMJENA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
14006Obavezan662+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovnim teorijama društvenog razvoja u savremenim procesima globalizacije.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Utvrdi povezanost sociologije sa filozofijom, istorijom i drugim društvenim naukama koje se bave proučavanjem promjena i razvojem društva. • Upozna ključne uzroke i posledice ubrzanja društvenih promjena u savremenom globalnom društvu. • Spozna i objasni uzroke nastanka i sloma socijalističkog sistema; • Definiše i objasni pojmove postsocijalističke tranzicije i transformacije; • Navede i objasni ključne probleme postsocijalističke transformacije u Srbiji i Crnoj Gori
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Miomirka Rakonjac, mr Obrad Samardžić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije. Vježbe se izvode u vidu diskusija na času na osnovu pročitanih tekstova, izlaganja studenata, prezentacija i seminara.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema i upis studenata Uvodna razmatranja i uvod u ključne probleme i pristupe u razmatranju društvenih promjena u savremenom društvu sa stanovištva socio-istorijskog pristupa.
I nedjelja, vježbe - Uvodni osvrti na ključne teorijske pristupe u analizi društvenih promjena u savremenom društvu
II nedjelja, pred.-Analiza društvenih promjena iz perspektive socio-istorijskog pristupa (Slobodan Antonić i Denis Smit)
II nedjelja, vježbe Odnosi sociologije i istorije u proučavanju društvenih promjena sa posebnim osvrtom na istorijsku sociologiju
III nedjelja, pred.- Predmoderna
III nedjelja, vježbe - Tradicionalna društva iz perspektive socio-antropološkog i istorijskog pristupa
IV nedjelja, pred.- Moderna epoha i industrijsko društvo
IV nedjelja, vježbe - Promjene u modernom industrijskom društvu iz perspektive Alvina Toflera
V nedjelja, pred.- Postindustrijsko društvo
V nedjelja, vježbe - Nastanak postindustrijskog društva – stanovištva Danijel Bela i Alena Turena
VI nedjelja, pred.- Teorijska stanovišta društvenih promjena na relaciji od modernog do postmodenog društva.
VI nedjelja, vježbe - Kasna moderna i rizično društvo
VII nedjelja, pred.- Postmodrna - nova epoha?
VII nedjelja, vježbe - Postmodrna versus postistorija
VIII nedjelja, pred.- Razvoj (post)modernog svjetskog sistema -moderni prometej i moderni epimetej
VIII nedjelja, vježbe - Teorija informatičkog društva Pola Virilia
IX nedjelja, pred.- Globalizacija (svijet u promjeni) - pojam, dimenzije; odnos globalnog i lokalnog; globalizacija i nejednakosti
IX nedjelja, vježbe - - TEST- KOLOKVIJUM I
X nedjelja, pred.- Teorije ubrzanja ritma društvenih promjena u (post)modernom društvu (H. Roza)
X nedjelja, vježbe - Teorije „usporavanja“ ritma života u (post)modernom društvu
XI nedjelja, pred.- Shvatanje o uzrocima nastanka i prirode real - socijalističkog sistema. Kriza i slom real - socijalističkog poretka
XI nedjelja, vježbe - Ideja socijalizma
XII nedjelja, pred.- Pojmovi tranzicije i transformacije
XII nedjelja, vježbe - Uspon i pad socijalizma
XIII nedjelja, pred.- Moderni nedemokratski režimi, arene demokratije u socijalističkim sistemima
XIII nedjelja, vježbe - Postsocijalistička transformacija zemalja - iskustva istočne Evrope
XIV nedjelja, pred.- Društveni kontekst promjene vrijednosnih obrazaca u društvima Zapadnog Blakana (post)socijalističko nasljeđe
XIV nedjelja, vježbe - Postsocijalistička transformacija jugoslovenskog društva i transformacija u Crnoj Gori
XV nedjelja, pred.- Problemi postsocijalističke transformacije u Srbije i Crne Gore i njene perspektive.
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
Opterećenje studenta Nedeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (vježbe i predavanja), rade seminarske radove, domaće zadatke, polažu kontrolne testove i kolokvijum koji je obavezan.
KonsultacijeNakon nastave.
LiteraturaPeračković, K. (2020): Sociologija društvenih promjena, Zagreb: FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. Ricer, Dž. (2009): Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni, Beograd: Službeni glasnik. Linc, H. , Stepan, A. (1998): Demokratska tranzicija i konsolidacija- Južna Evropa, Južna Amerika i postkomunistička Evropa, Beograd: "Filip Višnjić". Smit, D. (2001): Uspon istorijske sociologije, Beograd: Zavod za udžbenike. Tofler, A. (1983), Treći talas-tom prvi, Beograd: OUR Izdavački zavod "Jugoslavija", OUR "Izdavačka djelatnost", Izdavačke radne organizacije "Prosvjeta". Tofler, A. (1975), Šok budućnosti, Rijeka: Otokar Keršovani. Martineli, A. (2010), Modernizam, Podgorica: CID Gidens, E. (2003), Sociologija, Beograd: Ekonomski fakultet. Pešić, N. J. (2017), Promene vrednosnih orijentacija u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske- Politički i ekonomski liberalizam, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja. Mitrović, Lj, Todorović, D. (2003), Sociologija i istorija- hrestomatija iz istorijske sociologije, Niš: FILOZOFSKI FAKULTET U NIŠU, DIGP „PROSVETA“ – NIŠ. Pečuljić, M. (2005), Globalizacija-Dva lika sveta, Beograd: Gutembergova galaksija. Vuletić, V., ur (2003), Globalizacija mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike. Roza, H. (2019), Odnosi prema svetu u doba ubrzanja-Konture nove kritike društva, Novi Sad: Akademska knjiga Verderi, K. (2005), Šta je bio socijalizam i šta dolazi posle njega?, Beograd: Fabrika knjiga. Lazić, M. (ur.), (2000), "Račiji hod", Srbija u transformacijskim procesima, Beograd: Filip Višnjić. Mihailović, S. (ur), (2011), Dometi tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu, Beograd. Službeni glasnik. (str. 41-57, str. 301-317) Obrad Samardžić: Autorski tematski tekstovi i materijal sa vježbi
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje• Izrada seminarskih radova 7 poena; • Izrada domaćih zadataka 3 poena; • Prisustvo vježbama 5 poena; • Prisustvo predavanjima 5 poena; • Završni ispit - 50 poena.
Posebne naznake za predmet Plan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra. Teme za izradu seminarskih radova studenti ce dobiti u toku izvođenja vježbi kao i potrebnu literaturu.
Napomena-
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena