Filozofski fakultet / Sociologija / OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA

Naziv predmeta:OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4605Obavezan142+0+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa nastankom, značajem i razvojem pedagogije kao opšte nauke o vaspitanju; upoznavanje osnovnih pedagoških pojmova i kategorija, te njihovim značajem za efikasnu organizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim i vanškolskim institucijama.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opiše nastanak i razvoj pedagogije; - Objasni osnovne pedagoške pojmove i kategorije; - Analizira osnovne faktore razvoja ličnosti; - Definiše komponente vaspitanja; - Opiše opšte vaspitne principe i metode; - Objasni stepene vaspitnog sistema.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Milica Jelić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i diskusije. Učenje za pismenu provjeru znanja i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Međusobno upoznavanje i predstavljanje nastavnog programa
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Pedagogija i njen predmet proučavanja
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Istorijski razvoj vaspitanja kao društvene djelatnosti; Osnovni pedagoški pojmovi i kategorije
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Mogucnosti i granice vaspitanja (Osnovni faktori vaspitanja i razvoja ličnosti; Teorije razvoja ličnosti)
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Cilj vaspitanja; Determinante i konkretizacija cilja i zadataka vaspitanja.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Komponente (strane) vaspitanja i njihova međuzavisnost
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- I test
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Odnos pedagogije i drugih nauka
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Sistem pedagoških disciplina
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Principi vaspitnog rada
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Opšte vaspitne metode i njima pripadajuća sredstva I
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Opšte vaspitne metode i njima pripadajuća sredstva II
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Sistem vaspitanja, obrazovanja i školski sistem (Stepeni vaspitnog sistema)
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Sistem vaspitanja i obrazovanja u našoj zemlji
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- II test
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 1 sat i 30 minuta predavanja 3 sata i 50 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru Nastava i završni ispit: 16 x 5 sati i 20 minuta = 85 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 5 sati 20 minuta = 10 sati 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita 24 sata 20 minuta Struktura opterećenja: 85 sati (nastava) + 10 sati 40 minuta (priprema) + 24 sata 20 minuta (dopunski rad) = 120 sati
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
3 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu i aktivno učestvuju u njoj.
Konsultacije
Literatura– Đorđevic, J. i Trnavac, N., (1992) Pedagogija, Naučna knjiga, Beograd – Redaktor: Potkonjak, N. , i grupa autora, (1996) Opšta pedagogija, Uciteljski fakultet, Beograd – Krulj, R. , Kačapor, S. , Kulić, R. , (2002) Pedagogija, Svet knjige, Beograd - Mušanović, M. & Lukaš M.: (2011) Osnove pedagogije, Hrvatsko futurološko društvo, Rijeka
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa po 20 poena (ukupno 40 poena), - Redovno prisustvo nastavi 5 poena, – Aktivno učešće u toku nastave 5 poena, – Završni ispit sa 50 poena. – Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija / SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4636Obavezan163+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljavanja
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja o obrazovanju za dijalog i toleranciju
Ishodi učenjaPo završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objasni ključne pojmove i probleme u sociologiji obrazovanja. 2. Analizira uzajamne uticaje između društva i obrazovanja, kao i odnose unutar sfere obrazovanja. 3. Upoređuje specifičnosti relevantnih teorijskih pristupa i orijentacija u sociologiji obrazovanja. 4. Kritički preispituje pozitivne i negativne mogućnosti obrazovanja u razvoju društva i pojedinca. 5. Pripremi prezentacije u kojima se raspravlja o aktuelnim promjenama u savremenom društvu i obrazovanju (nejednakosti i sistem vrijednosti u društvu i obrazovanju, institucionalni okviri obrazovanja). 6. Primjenjuje stečena znanja o obrazovanju za dijalog i toleranciju u profesionalnom kontekstu i široj socijalnoj sredini. 7. Razvija profesionalne i socijalne kompetencije potrebne za kontinuirano obrazovanje i doživotno učenje.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Slavka Gvozdenović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, razgovor-dijalog, diskusija, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa predmetom i njegovim specifičnostima;
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje studenata sa aktivnostima tokom semestra.
II nedjelja, pred.-Predmet i konstitusanje sociologije obrazovanja;
II nedjelja, vježbe Konstituisanje sociologije obrazovanja - istorijska dimenzija (I. Kant, E. Dirkem, T. Parsons).
III nedjelja, pred.- Sociologija obrazovanja - između teorijskih ostvarenja i praktičnih mogućnosti;
III nedjelja, vježbe - Mjesto i uloga obrazovanja u okviru društvenog sistema. Društveni značaj sociologije obrazovanja.
IV nedjelja, pred.- Sociologija obrazovanja i druge društvene nauke;
IV nedjelja, vježbe - Odnos sociologije obrazovanja i opšte sociologije, kao i ostalih humanističkih nauka.
V nedjelja, pred.- Filozofsko-sociološki osnovi obrazovanja;
V nedjelja, vježbe - Bazične ideje o obrazovanju - filozofska dimenzija I. Kant.
VI nedjelja, pred.- Definicija obrazovanja - obrazovanje i drugi srodni pojmovi;
VI nedjelja, vježbe - Ideja obrazovanja, vaspitanja i socijalizacije - sličnosti i razlike.
VII nedjelja, pred.- Priprema za I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Analiza rezultata kolokvijuma. Različiti pristupi obrazovanju.
VIII nedjelja, vježbe - Različiti pogledi na ciljeve obrazovanja - funkcionalizam i kritička teorija društva.
IX nedjelja, pred.- Teorijske orijentacije u sociologiji obrazovanja;
IX nedjelja, vježbe - Komparacija različitih teorijskih orijentacija u sociologiji obrazovanja: strukturalizam, funkcionalizam, kritička teorija društva (E. Dirkem, T. Parsons. I. Ilič).
X nedjelja, pred.- Potrebe, vrijednosti, obrazovanje;
X nedjelja, vježbe - Društvene potrebe i društvene vrijednosti kao osnova obrazovnog procesa.
XI nedjelja, pred.- Društvene strukture i obrazovanje;
XI nedjelja, vježbe - Odnos između društvene strukture i obrazovanja - podsticaji i prepreke.
XII nedjelja, pred.- Društvena pokretljivost i obrazovanje;
XII nedjelja, vježbe - Uticaj društvene pokretljivosti na obrazovni proces i vice versa.
XIII nedjelja, pred.- Institucionalni okviri obrazovanja;
XIII nedjelja, vježbe - Mogućnosti promjene institucionalnog okvira obrazovanja - fiksiranost i promjenjivost (T. Parsons, Ž. Delor).
XIV nedjelja, pred.- Priprema za II kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe - II kolokvijum
XV nedjelja, pred.- Analiza rezultata kolokvijuma. Obrazovanje - prosvetiteljski čin ili učenje za život;
XV nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum
Opterećenje studentaNedjeljno: 6 kredita x 40/30 = 8 sati, Struktura: 3 sata predavanja, 2 sata vježbi, 3 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije. U semestru: Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati, Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2x (8 sati) = 16 sati. Ukupno opterećenje za predmet: 6x30=180 sati. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita: 36 sati. Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveAktivna participacija u svim vidovima nastavnog procesa i razvijanje kritičke svijesti - da se zna i to što se zna i javno kaže.
KonsultacijePosle predavanja
LiteraturaGvozdenović, S. (2012): Ogledi iz sociologije obrazovanja, Nikšić, Filozofski fakultet; Gvozdenović, S. (2005): Filosofija, obrazovanje, nastava, Podgorica, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Flere, S. (1976): Obrazovanje u društvu, Niš, Gradina; Cifrić, I. (1990): Ogledi iz sociologije obrazovanja, Zagreb, Školske novine; Koković, D. (1992): Sociologija obrazovanja, Novi Sad, Matica Srpska
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI kolokvijum - 20 poena II kolokvijum - 20 poena Prisustvo i isticanje u toku nastavnog procesa - 10 poena Završni ispit - 50 poena Prelazna ocjena najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetIniciranje studenata za kritičko mišljenje i njihovo jasno iskazivanje.
NapomenaSpecifikacije programa studenti će dobijati u toku nastave i na konsultacijama.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija / SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJA I

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4637Obavezan163+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju osnovne kategorije i pojmove kulture i komunikacije.
Ishodi učenjaNakon što položi ispit iz Sociologije komunikacija I, student će biti u mogućnosti da: • Razlikuje osnovne komunikološke pojmove (informacija, znak, kod, kontekst, dijalog). • Objasni transmisioni i ritualni pojam komunikacije. • Analizira procese razmjene informacija na različitim nivoima (intrapersonalna, interpersonalna, grupna i masovna komunikacija). • Razlikuje pojmove publike, javnosti, javne sfere kroz teorije javnosti. • Analizira koncept javnog mnjenja, odnos javnog mnjenja i vrijednosti. • Tumači teorije javnog mnjenja i pojam spirale tišine. • Analizira nove vrste javne sfere (cyber space).
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Lidija Vujačić Doc. dr Miomirka Lučić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Predmet sociologije komunikacija;
I nedjelja, vježbe - Diskusija o vrstama komunikacije. Podjela seminarskih radova;
II nedjelja, pred.-Osnovni komunikološki pojmovi;
II nedjelja, vježbe Komunikacijski stimulus i komunikacijska reakcija;
III nedjelja, pred.- Komunikacija (razmjena; reciprocitet; interakcija); Informacija, poruka, interakcija i transakcija;
III nedjelja, vježbe - Entropija i rendundansa;
IV nedjelja, pred.- Komunikacijski sistemi; Transmisioni i ritualni pojam komunikacije;
IV nedjelja, vježbe - Verbalna komunikacija;
V nedjelja, pred.- Pojam informacije;
V nedjelja, vježbe - Barijere u komunikaciji;
VI nedjelja, pred.- Znak i značenje; Kod i kontekst;
VI nedjelja, vježbe - Upotreba denotativnog i konotativnog značenja u kontekstu svakodnevne komunikacije;
VII nedjelja, pred.- Komunikacija u kontekstu ljudskih potreba;
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum - I
VIII nedjelja, pred.- Vrste komunikacije: intrapersonalno, interpersonalno, grupno i masovno komuniciranje;
VIII nedjelja, vježbe - Jezik kao ključ komunikacije;
IX nedjelja, pred.- Neverbalna komunikacija; Govor tijela - antropologija gesta (odnos morfologije fizičkog pokreta i semantički sadržaj koji se na taj način postiče); Kultura odijevanja kao oblik komunikacije; Moda; Imidž; Kreiranje imidža;
IX nedjelja, vježbe - Neverbalna komunikacija i značenje neverbalnih poruka. Moda i kreiranje imidža kao simbol neverbalne komunikacije kroz pogled Svensena Laša "Filozofija mode";
X nedjelja, pred.- Pojam javnosti; Teorije i vrste javnosti;
X nedjelja, vježbe - Emocionalna inteligencija u kontekstu verbalne i neverbalne komunikacije;
XI nedjelja, pred.- Pojam publike; Vrste publike; Pasivna i aktivna publika;
XI nedjelja, vježbe - Kolokvijum - II
XII nedjelja, pred.- Pojam javnog mnenja;
XII nedjelja, vježbe - Kulturna uslovljenost komunikacije;
XIII nedjelja, pred.- Pojam javne sfere;
XIII nedjelja, vježbe - Kulturni identitet i međukulturno komuniciranje.
XIV nedjelja, pred.- Cyber space kao nova javna sfera
XIV nedjelja, vježbe - Društvene implikacije virtuelne komunikacije.
XV nedjelja, pred.- (Ne)slobodna komunikacija
XV nedjelja, vježbe - Komunikacija između realnog i virtuelnog prostora.
Opterećenje studentaNedjeljno: 6 kredita x 40/30 = 8 sati
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju nastavu, ucestvuju u debatama i rade kolokvijume/testove. Studenti pripremaju po jedan esej i ucestvuju u debati nakon prezentacije eseja.
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaTomić, Zorica (2007). Komunikacija i javnost. Beograd:Čigoja stampa. Mandić, Tijana (2003). Komunikologija. Beograd: Clio (str.1 – 125) Literatura za seminarske radove: Mandić, Tijana (2003). Komunikologija. Beograd: Clio (str.126 - 323) Goleman, Daniel (2002) Emocionalna inteligencija. Beograd: Geopoetika. Rot, Nikola (2004). Znakovi i zenja. Beograd:Plato Lič, Edmund (1971). Kultura i komunikacija. Beograd: Prosveta. Svensen, Laš, Fr. H. (2005). Filozofija mode. Beograd: Geopoetika Vujačić, Lidija (2008). Kultura odijevanja kao oblik komunikacije. Podgorica: Pobjeda. Bart, Roland (1971). Književnost, mitologija, semiologija. Beograd:Nolit. Bugarski, Ranko (2004). Jezik u dru{tvu. Beograd: Čigoja. Eko, U. (1975). Simbol. Beograd: Narodna knjiga. Elias, Norbert: (2001), O procesu civilizacije, Novi Sad Tomić, Zorica (2007). Poljubac u doba kuliranja. Beograd: Narodna knjiga – Alfa. Stivens, Dzonus(2001). ur.: Virtuelna kulturaBeograd, XX vek. Stojković, Branimir (2002). Identitet u komunikaciji. Beograd:Čigoja stampa.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje• Seminarski rad (pismeno) • Kolokvijumi (pismeno) • Razgovori i diskusija u toku predavanja • Završni ispit (usmeno)
Posebne naznake za predmet-
NapomenaStudenti će na početku semestra dobiti plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija / TEORIJSKE OSNOVE METODIKE SOCIOLOGIJE

Naziv predmeta:TEORIJSKE OSNOVE METODIKE SOCIOLOGIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4638Obavezan142+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljavanja
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa teorijskim osnovama metodike sociologije, odnosno sa ključnim pojmovima i problemima organizacije nastave sociologije.
Ishodi učenjaPo završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objasni ključne pojmove i probleme organizacije nastave sociologije u srednjoj školi (uvođenje učenika u sociološku terminologiju i sociološki način mišljenja). 2. Analizira povezanost ciljeva vaspitanja i nastave sociologije na primjeru predmetnog programa sociologije za srednje škole, njegove strukturiranosti i usmjerenosti na aktivnosti učenika. 3. Upoređuje karakteristike tradicionalne i aktivne nastave/učenja s obzirom na mogućnosti njihovog prožimanja i/ili kombinovanja u realizaciji programskih zahtjeva sociologije. 4. Pripremi verbalne i pisane prezentacije u kojima se raspravlja o temama problemskog karaktera. 5. Objasni uloge nastavnika i položaj učenika u nastavi sociologije. 6. Procjenjuje uspješnost svog rada i rada drugih studenata kroz aktivnosti učenja tokom nastave, usmene prezentacije i rezultate kolokvijuma/pisanih provjera znanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Slavka Gvozdenović, Dr Miomirka Lučić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, razgovor-dijalog, diskusija, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa predmetom i njegovim specifičnostima.
I nedjelja, vježbe - Razgovor o predmetu i njegovim specifičnostima.
II nedjelja, pred.-Cilj i zadaci metodike nastave sociologije.
II nedjelja, vježbe Identifikovanje cilja i zadataka metodike nastave sociologije.
III nedjelja, pred.- Značaj metodike sociologije (mogućnosti i granice).
III nedjelja, vježbe - Značaj metodike sociologije kroz konkretne primjere (prezentacije).
IV nedjelja, pred.- Sociologija kao nastavni predmet u srednjoj školi. Sociologija i drugi nastavni predmeti.
IV nedjelja, vježbe - Korelacije sociologije i drugih srodnih predmeta. Vrste korelacija (horizontalne i vertikalne).
V nedjelja, pred.- Istorijski i problemski pristup u nastavi sociologije.
V nedjelja, vježbe - Analiza istorijskog i problemskog pristupa u nastavi sociologije. Identifikovanje razlika istorijskog i problemskog pristupa u nastavi sociologije na primjeru Predmetnog programa sociologije za gimnaziju (struktura i sadržaj).
VI nedjelja, pred.- Ciljevi vaspitanja i nastava sociologije. Didaktički principi.
VI nedjelja, vježbe - Analiza ciljeva nastave sociologije na primjeru Predmetnog programa sociologije za srednje škole.
VII nedjelja, pred.- Priprema za I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Analiza rezultata kolokvijuma. Pojam i suština nastave.
VIII nedjelja, vježbe - Motivacija i vrste motivacije.
IX nedjelja, pred.- Vrste nastave (problemska, individualizovana).
IX nedjelja, vježbe - Osposobljavanje studenata za postavljanje pitanja.
X nedjelja, pred.- Timska nastava, programirana nastava.
X nedjelja, vježbe - Metodička praksa u srednjoj školi. Kreiranje radionica (alternativa).
XI nedjelja, pred.- Tradicionalna i aktivna nastava.
XI nedjelja, vježbe - Metodička praksa u srednjoj školi. Diskusija o karakteristikama tradicionalne i aktivne nastave (alternativa).
XII nedjelja, pred.- Mogućnosti aktiviranja učenika u nastavi.
XII nedjelja, vježbe - Metodička praksa u srednjoj školi. Razvijanje vještina aktivnog slušanja, prezentacije i diskusija (alternativa).
XIII nedjelja, pred.- Oblici nastavnog rada (frontalni, grupni, individualni, rad u parovima). Vannastavne i vanrazredne aktivnosti.
XIII nedjelja, vježbe - Evaluacija časova metodičke prakse u srednjoj školi. Analiza djelova teksta iz literature.
XIV nedjelja, pred.- Priprema za II kolokvijum.
XIV nedjelja, vježbe - II kolokvijum
XV nedjelja, pred.- Analiza rezultata kolokvijuma. Nastavnik i učenik u nastavi sociologije.
XV nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum.
Opterećenje studentaNedjeljno: 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta, Struktura: 2 časa predavanja, 2 časa vježbi, 1 sat i 20 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije. U semestru: Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta, Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta. Ukupno opterećenje za predmet: 4x30 = 120 sati. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0-24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati).Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sata (dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveAktivna participacija u svim vidovima nastavnog procesa i razvijanje kritičke svijesti - da se zna i to što se zna i javno kaže.
KonsultacijeNakon predavanja.
LiteraturaS. Gvozdenović: Metodika nastave sociologije, Univerzitet Crne Gore, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2006; S. Gvozdenović: Filosofija, obrazovanje, nastava, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2005; M. Ivković: Metodika nastave sociologije, Prosveta, Niš, 1995; M. Bakovljev: Misaona aktivizacija učenika u nastavi, Prosveta, Beograd, 1982.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI Kolokvijum 20 poena; Prisustvo i isticanje u toku nastavnog procesa 10 poena; II Kolokvijum 20 poena; Završni ispit 50 poena; Prelazna ocjena najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetIniciranje studenata za kritičko mišljenje i njihovo jasno iskazivanje.
NapomenaSpecifikacije programa studenti će dobijati u toku nastave i na konsultacijama
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija / SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJE II

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJE II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4639Obavezan263+3+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija
Uslovljenost drugim predmetimaPoloženi ispiti na prethodnim semestrima/godinama studija.
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj da upozna studente sa društvenom istorijom (masovnih) medija i širim sociokulturnim kontekstima u kojima funkcionišu savremeni masovni mediji analiziranim kroz studije kulture.
Ishodi učenjaNakon što položi ispit iz Sociologije masovnih komunikacija, student će biti u mogućnosti da: • Objasni istorijski kontekst (masovnih) medija i društvene posljedice razvoja. • Analizira kroz studije kulture medijsku kulturu i društvo. • Analizira odnos medija, ideologije i politike. • Istakne efekte medijske kulture kroz specifične žanrovske sadržaje. • Analizira uticaj medija na konstrukciju postmodernističkog identiteta. • Prepozna značaj kulturnog aktivizma u medijskom društvu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Lidija Vujačić Doc. dr Miomirka Rakonjac
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje;
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa predmetom Sociologije komunikacija
II nedjelja, pred.-Društvena istorija medija;
II nedjelja, vježbe Podjela tema za izradu seminarskih radova
III nedjelja, pred.- Tradicionalni masovni mediji; Alternativni mediji i njihova uloga;
III nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
IV nedjelja, pred.- Medijska kultura i društvo; Studije kulture i društvena teorija:
IV nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
V nedjelja, pred.- Teorijski ,,ratovi“ i studije kulture:
V nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
VI nedjelja, pred.- Frankfurtska škola; Britanske studije kulture;
VI nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
VIII nedjelja, pred.- Postmodernističke studije kulture; Bodrijarov postmodernizam; Sajberpank aktivizam;
VIII nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
IX nedjelja, pred.- Medijska kultura, ideologija i politika;
IX nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
X nedjelja, pred.- Mediji i publika; Medijski sadržaji;
X nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
XI nedjelja, pred.- Medijiski žanrovi; Marketing, reklame i konstrukcija postmodernističkog identiteta;
XI nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
XII nedjelja, pred.- Mediji - kreatori javnog mnjenja; Ubjeđivačka i manipulativna moć medija;
XII nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
XIII nedjelja, pred.- Kritička medijska pedagogija;
XIII nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
XIV nedjelja, pred.- Mediji i kulturni aktivizam; Mediji i politika kulture;
XIV nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
Opterećenje studentaNedeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad) Nedeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama, polažu kolokvijume i završni ispit.
KonsultacijeNedjeljno, u dogovoru sa studentima.
LiteraturaObavezna: Brigs, A. & Berk, P. (2006). Društvena istorija medija. Beograd: Clio. Kelner, D. (2004). Medijska kultura. Beograd: Clio. Lipovetski, Ž. & Seroa, Ž. (2013). Globalni ekran: Od filma do smartfona. Beograd: Akademska knjiga. Vajdijanatan, S. (2018). Antidruštvene mreže. Beograd: Clio. Vujačić, L. (2023). Homo ecranis: Prilozi antropologii medija. Podgorica: GolbiPrint. Vujačić, L. (2023). Kult/ura tijela: Antropološka studija o tjelesnom.Nikšić: Filozofski fakultet. Seminarska: Alić, S. (2010). Makluhan: najava filozofije medja. Zagreb: Centar za filozofiju medija i meditološka istraživanja. Berger, A. (1998). Popular Culture Genres: Theories and Texts. Thousand Oaks. California: Sage. Čomski, N. (2006). Propaganda i javno mnjenje. Novi Sad: Rubikon. Fisk, Dž. (2001), Popularna kultura. Beograd: Clio. Kovačević, I., Milosavljević, Lj. (ur.) (2014). Kratki rezovi: antropološko proučavanje savremene reklame. Etnoantropološki problemi, N.s. god. 9, sv. 2, str. 435-462. Lipovčan, S.(2006). Mediji – druga zbilja: rasprave, ogledi i interpretacije. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. Lorimer, R. (1998). Masovne komunikacije. Beograd: Clio. Mek Kvin, D. (2000). Televizija. Beograd: Clio. Milivojević, S. (2015). Mediji, ideologija i kultura. Beograd: Institut za ekonomiku i finansije. Petrović, D. (2013), Društvenost u doba interneta. Novi Sad: Akademska knjiga. Poter, Dž. (2011). Medijska pismenost. Beograd: Clio. Ože, M. (2005). Prilog antropologiji savremenih svetova. Beograd: Biblioteka XX vek. Spahić Šiljak, Z. (2019). Sociologija roda – feministička kritika. Sarajevo: TPO Fondacija. Sulima, R. (2005). Antropologija svakodnevnice. Beograd: Biblioteka XX vek. Vujačić, L. (2017). Antropologija konzumerizma – Život (ni)je u reklami. Medijska kultura - Biblioteka Teorija medija (ur. Božović, R.). Podgorica/Nikšić: Ras press.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI Kolokvijum - 18 poena, II Kolokvijum - 18 poena, Prisustvo na predavanjima i vježbama (uz učešće u debatama na predavanjima) 4+3+2, Seminarski rad - 5 poena, Završni ispit - 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija / METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠK .RADOM

Naziv predmeta:METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠK .RADOM
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4640Obavezan242+4+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljavanja
Ciljevi izučavanja predmetaOsposobljavanje studenata za pripremanje, organizovanje i izvođenje nastave sociologije u srednjoj školi.
Ishodi učenjaPo završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Obrazloži prednosti i ograničenja pojedinih nastavnih metoda i oblika provjere znanja u nastavi sociologije. 2. Analizira predmetne programe iz sociologije u gimnaziji i srednjim stručnim školama, funkcije i način korišćenja udžbenika i drugih izvora znanja. 3. Planira i priprema realizaciju nastave sociologije u srednjoj školi (izrada godišnjeg i mjesečnog plana rada i pisanih priprema za čas). 4. Organizuje nastavu sociologije u gimnaziji i srednjim stručnim školama u skladu sa zahtjevima savremene koncepcije nastave i učenja. 5. Primjenjuje teorijska znanja iz metodike sociologije u procesu realizacije planiranih aktivnosti, vrednovanja učeničkih postignuća i metodičke efikasnosti nastave. 6. Podstiče učenike na aktivno učešće u radu na času (razvijanje sposobnosti samostalnog i kritičkog mišljenja, interdisciplinarno povezivanje znanja i interaktivno učenje). 7. Unapređuje metodička znanja, vještine i kompetencije potrebne za kontinuirani profesionalni razvoj i doživotno učenje.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Slavka Gvozdenović, Dr Miomirka Lučić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, razgovor-dijalog, diskusija, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa predmetom i njegovim specifičnostima.
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje studenata sa aktivnostima tokom semestra.
II nedjelja, pred.-Metode u nastavi sociologije (pojam i klasifikacija, usmeno izlaganje, razgovor)
II nedjelja, vježbe Učenje i vrste učenja. Tehnike u nastavi sociologije (Moždana oluja; Venov dijagram;Kocka;Slagalica)
III nedjelja, pred.- Diskusija, skandalon. Primjena izvornog teksta, metoda pisanih radova.
III nedjelja, vježbe - Kritičko mišljenje u nastavi sociologije.
IV nedjelja, pred.- Nastavna sredstva. Ponavljanje i vježbanje nastavnih sadržaja.
IV nedjelja, vježbe - Metodička praksa u školi. Radionica (alternativa).
V nedjelja, pred.- Provjera znanja i ocjenjivanje (osnovni pojmovi). Ocjena i vrste ocjenjivanja.
V nedjelja, vježbe - Metodička praksa u srednjoj školi. Analiza djelova teksta iz literature (alternativa).
VI nedjelja, pred.- Pravila vrednovanja. Oblici provjeravanja i ocjenjivanja.
VI nedjelja, vježbe - Metodička praksa u srednjoj školi. Evaluacija časova metodičke prakse.
VII nedjelja, pred.- Priprema za I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Analiza rezultata kolokvijuma. Nastavni plan i program sociologije.
VIII nedjelja, vježbe - Korelacija između predmetnog programa iz sociologije i nastave.
IX nedjelja, pred.- Planiranje i pripremanje nastavnog rada (osnovne karakteristike).
IX nedjelja, vježbe - Kreiranje scenarija za čas.
X nedjelja, pred.- Vrste planiranja.
X nedjelja, vježbe - Prezentacija vrsta planiranja.
XI nedjelja, pred.- Predmet planiranja. Osnovni zadaci planiranja i pripremanja.
XI nedjelja, vježbe - Metodička praksa u srednjoj školi. Osposobljavanje studenata za pisanje nastavnih planova.
XII nedjelja, pred.- Planiranje nastavnog rada i pripremanje za nastavu.
XII nedjelja, vježbe - Analiza mogućih situacija u učionici i načini reagovanja nastavnika.
XIII nedjelja, pred.- Realizacija nastavnog programa.
XIII nedjelja, vježbe - Priprema studenata za samostalno predavanje u srednjoj školi.
XIV nedjelja, pred.- Praktično predavanje u srednjoj školi.
XIV nedjelja, vježbe - Evaluacija i samoevaluacija praktičnog predavanja u srednjoj školi.
XV nedjelja, pred.- Pisana priprema za čas (samostalna prezentacija).
XV nedjelja, vježbe - Razlika između pisane pripreme za čas i scenarija za čas.
Opterećenje studentaNedjeljno: 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta, Struktura: 2 časa predavanja, 4 časa vježbi, 50 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije. U semestru: Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta, Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta. Ukupno opterećenje za predmet: 4x30 = 120 sati. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0-24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati). Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sata (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
-1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveAktivna participacija u svim vidovima nastavnog procesa i razvijanje kritičke svijesti - da se zna i to što se zna i javno kaže.
KonsultacijeNakon predavanja.
LiteraturaS. Gvozdenović: Metodika nastave sociologije, Univerzitet Crne Gore, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2006; S. Gvozdenović: Filosofija, obrazovanje, nastava, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2005; M. Ivković: Metodika nastave sociologije, Prosveta, Niš, 1995; M. Bakovljev: Misaona aktivizacija učenika u nastavi, Prosveta, Beograd, 1982.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI Kolokvijum 20 poena; Prisustvo i isticanje u toku nastavnog procesa 10 poena; Praktično predavanje u srednjoj školi 20 poena; Završni ispit 50 poena; Prelazna ocjena najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetIniciranje studenata za kritičko mišljenje i njihovo jasno iskazivanje.
NapomenaSpecifikacije programa studenti će dobijati u toku nastave i na konsultacijama.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija / DRUŠTVENE PROMJENE I RAZVOJ U CRNOJ GORI

Naziv predmeta:DRUŠTVENE PROMJENE I RAZVOJ U CRNOJ GORI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
5324Izborni163+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljavanja.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja o društvenom razvoju i promjenama u Crnoj Gori
Ishodi učenja-Analizira procese tranzicije i transformacije u savremenom crnogorskom društvu. -Objasni promjenu vrijednosnih sistema u Crnoj Gori -Analizira osnovne aktere drušvenih promjena u postsocijalističkoj Crno Gori -Objasni promjene u crnogorskom društvu pod uticajem globalnih društvenih kretanja. -Opiše institucionalne promjene postsocijalističkog crnogorskog društva
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Goran Čeranić, Mr Predrag Živković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sociološki aspekti društvene promjene i razvoja
I nedjelja, vježbe - Prva moderna tranzicija: od feudalizma ka kapitalizmu; (analiza); Literatura: Č. Ocić, Strategološka razmatranja;
II nedjelja, pred.-Idealno tipsko zasnivanje društvene promjene
II nedjelja, vježbe Konkurencija i preduzetništvo; (seminarski radovi);Literatura: Č. Ocić, Strategološka razmatranja;
III nedjelja, pred.- Društvena struktura i društvene promjene
III nedjelja, vježbe - Simbolička modernizacija; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: Č. Ocić, Strategološka razmatranja;
IV nedjelja, pred.- Socio-ekonomske promjene u postsocijalizmu.
IV nedjelja, vježbe - Država konkurencije i/ili država blagostanja; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: Č. Ocić, Strategološka razmatranja;
V nedjelja, pred.- Strukturalne protivurječnosti u postsocijalističkoj transformaciji
V nedjelja, vježbe - Kriza suvereniteta; (razgovori,diskusije, seminarski radovi); Literatura: Č. Ocić, Strategološka razmatranja;
VI nedjelja, pred.- Socijalno oblikovanje crnogorskog društva.
VI nedjelja, vježbe - Globalizacija i rast nejednakosti; (seminarski radovi); Literatura: Č. Ocić, Strategološka razmatranja;
VII nedjelja, pred.- Razvoj civilnog društva
VII nedjelja, vježbe - Nacionalna strategija razvoja u kontekstu globalizacije; (seminarski radovi); Literatura: Č. Ocić, Strategološka razmatranja;
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Globalizacija i modernizacija / Crna Gora u eri globalizacije; (analiza, seminarski radovi); Literatura: Z. Vidojević, Kuda vodi globalizacija;
IX nedjelja, pred.- Istorijsko oblikovanje crnogorskog društva
IX nedjelja, vježbe - Skica uticaja globalizacije na promjene društvene strukture; (seminarski radovi); Literatura: Z. Vidojević, Kuda vodi globalizacija;
X nedjelja, pred.- Kultura i kulturni identitet.
X nedjelja, vježbe - Balkanizacija i svjetskoistorijski kontekst moći; (seminarski radovi); Literatura: Z. Vidojević, Kuda vodi globalizacija;
XI nedjelja, pred.- Obrazovannje i nauka u društvenom razvoju.
XI nedjelja, vježbe - Liberalni totalitarizam; (diskusije,seminarski radovi); Literatura: Z. Vidojević, Kuda vodi globalizacija;
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Svetskoistorijska uslovljenost različitih tranzicija; (razgovori,seminarski radovi); Literatura: Z. Vidojević, Kuda vodi globalizacija;
XIII nedjelja, pred.- Tranzicijske promjene i globalizacija.
XIII nedjelja, vježbe - Neoliberalna država; (seminarski radovi); Literatura: D. Harvi, Kratka istorija neoliberalizma;
XIV nedjelja, pred.- Promjena vrijednosnog sistema.
XIV nedjelja, vježbe - Budućnost slobode; (seminarski radovi); Literatura: D. Harvi, Kratka istorija neoliberalizma;
XV nedjelja, pred.- Zavrsni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: (8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (8 sati ) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad : Broj sati i priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita :36 sati Struktura opterećenja: 128 sati 85 (Nastava) +16 sati (Priprema)+ 36 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavepredavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje kolokvijuma
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaVukićević S., Crna Gora na prelazu milenijuma, Č. Ocić, Strategološka razmatranja, Z. Vidojević, Kuda vodi globalizacija, D. Harvi, Kratka istorija neoliberalizma;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija / SOCIOLOGIJA TURIZMA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA TURIZMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
5325Izborni163+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovlljenosti drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa osnovnim sociološkim problemima turizma
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da objasni turizam kao društveni fenomen i njegovu ulogu u društvu, prepozna turističke potrebe kako društvene tako i lične, objasni turizam kao oblik slobode pojedinca, prepozna subjekte turizma i njihovu ulogu u turizmu, objasni važnost planiranja u turizmu i njegove osnovne ciljeve, prepozna društveno negativne pojave u turizmu, objasni neophodnost razvijanja ekološke svijesti za turizam.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Goran Ćeranić; Mr Nataša Krivokapić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, radionice, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Određenje predmeta sociologije turizma
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje studenata sa planom rada na vježbama i ulogom turizma u slobodnom vremenu pojedinca
II nedjelja, pred.-Turizam kao društveni fenomen
II nedjelja, vježbe Turizam u savremenom društvu.Prezentacija seminarskog rada. Literatura: Pasinović, M.M.: Osnovi turizma
III nedjelja, pred.- Turizam kao cjelovito društveno biće
III nedjelja, vježbe - Čovjek kao subjekt turističkih kretanja.Prezentacija seminarskog rada. Literatura: Pasinović, M.M.: Osnovi turizma
IV nedjelja, pred.- Turističke potrebe – društvene i lične
IV nedjelja, vježbe - Faktori turizma .Prezentacija seminarskog rada. Literatura: Pasinović, M.M.: Osnovi turizma
V nedjelja, pred.- Turizam, sloboda, demokratija
V nedjelja, vježbe - Razvojni put turizma .Prezentacija seminarskog rada. Literatura: Pasinović, M.M.: Osnovi turizma
VI nedjelja, pred.- Društvene grupe i slobodno vrijeme u turizmu
VI nedjelja, vježbe - Oblici i vidovi turističkih kretanja.Prezentacija seminarskog rada. Literatura: Pasinović, M.M.: Osnovi turizma
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe - Funkcije turizma .Prezentacija seminarskog rada. Literatura: Pasinović, M.M.: Osnovi turizma
VIII nedjelja, pred.- Subjekti turizma i slobodno vrijeme
VIII nedjelja, vježbe - Turistička politika.Prezentacija seminarskog rada. Literatura: Pasinović, M.M.: Osnovi turizma
IX nedjelja, pred.- Turizam kao društvena promjena
IX nedjelja, vježbe - Turizam kao faktor razvoja. Prezentacija seminarskog rada. Literatura: Pasinović, M.M.: Osnovi turizma
X nedjelja, pred.- Politika i planiranje u turizmu i slobodno vrijeme
X nedjelja, vježbe - Kulturni turizam.. Prezentacija seminarskog rada. Literatura: Đukić-Dojčinović, Kulturni turizam
XI nedjelja, pred.- Društveno negativne pojave u turizmu
XI nedjelja, vježbe - Strategije kulturnog turizma.. Prezentacija seminarskog rada. Literatura: Đukić-Dojčinović, Kulturni turizam
XII nedjelja, pred.- Ekološka svijest i turizam
XII nedjelja, vježbe - Razvoj turizma u gradu.. Prezentacija seminarskog rada. Literatura: Đukić-Dojčinović, Kulturni turizam
XIII nedjelja, pred.- Futurologija turizma i slobodno vrijeme
XIII nedjelja, vježbe - Razvoj seoskog turizma.. Prezentacija seminarskog rada. Literatura: Đukić-Dojčinović, Kulturni turizam
XIV nedjelja, pred.- Metodologija sociologije turizma i slobodnog vremena
XIV nedjelja, vježbe - Menadžment kulturnog turizma.. Prezentacija seminarskog rada. Literatura: Đukić-Dojčinović, Kulturni turizam
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XV nedjelja, vježbe - Sociološki činioci razvoja turizma u Crnoj Gori.Rad u grupama i diskusija.
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: (8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (8 sati ) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad : Broj sati i priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita :36 sati Struktura opterećenja: 128 sati 85 (Nastava) +16 sati (Priprema)+ 36 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa prisustvuje predavanjima i vježbama, aktivno učestvuje u diskusijama, izlaže seminarski rad, radi domaći zadatak i polaže kolokvijume i završni ispit
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaVukićević, S. (2008) Sociologija turizma, Filozofski fakultet i Institut za sociologiju i psihologiju. Nikšić; Pasinović, M.M. (1998) Osnovi turizma.Univerzitet Crne Gore. Podgorica; Đukić-Dojčinović, V. (2005) Kulturni turizam. CLIO. Beograd;Elaković, S. (2006) Sociologija slobodnog vremena u turizmu. Ekonomski fakultet. Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeSeminarski rad 5 bodova, kolokvijumi(pismeno) ukupno 18 bodova, domaći rad 5 bodova, završni ispit maksimum 50 bodova
Posebne naznake za predmetNema posebnih oznaka
NapomenaNema posebnih naznaka
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija / SOCIOLOGIJA PROFESIJA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA PROFESIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
5328Izborni263+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje
Ciljevi izučavanja predmetaRazumijevanje dejstva profesije na fukkcionisanje modernih društava, kao i uticaja na deštvenoekonomski i kulturni razvoj društva.
Ishodi učenja-Objasni posledice društvene podjele rada na nastanak profesija -Objasni dejstvo profesija na funkcionisanje i razvoj modernih društava -Analizira uticaj profesija na društvenoekonomski i kulturni razvoj društva -Opiše značaj profesije za samostvarivanje ličnosti -Objasni procese profesionalizacije i birokratizacije rada
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Goran Ćeranić, Dr Rade Šarović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sociološki pojam profesije
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Društvenoistorijski uslovi nastanka profesija
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Društveni razvoj i promjene u profesionalnoj strukturi rada
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Tehničko-tehnološki razvoj i promjene u profesionalnojj strukturi rada
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Rod i rodni odnosi i profesionalna podjela rada
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Faze industrijske proizvodnje
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Faze naučno-tehničke revolucije
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Mikroelektronika i profesionalna struktura rada
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Tradicionalne i moderene profesije
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Profesije i društvena moć
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Savremene profesije
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Inteligencija, intelektualci i profesionalci
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Zavrsni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: (8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (8 sati ) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad : Broj sati i priprema ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita :36 sati Struktura opterećenja: 128 sati 85 (Nastava) +16 sati (Priprema)+ 36 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavepredavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje kolokvijuma
Konsultacijenakon predavanja
LiteraturaVukićević S., Sociologija rada i preduzeća; Šporer Ž., Sociologija profesija
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija / ROD I RODNI ODNOSI

Naziv predmeta:ROD I RODNI ODNOSI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6808Izborni263+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da, objasni značenje rodnih studija i osnovne teorije roda, razumije odnos roda i čovjekovog identiteta, objasni važnost povezivanja koncepta roda sa demokratijom i obrazovanjem, objasni povezanost između roda, politike i pokreta za emancipaciju žena, objasni društvenu ulogu muškarca i pojam maskuliniteta, razumije pojavu feminizma i ulogu žene u podjeli rada, prepozna sve negativne posledice nasilja nad ženama
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija / SOCOLOGIJA CRNOGORSKOG DRUŠTVA I

Naziv predmeta:SOCOLOGIJA CRNOGORSKOG DRUŠTVA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8592Obavezan143+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenata u prepoznavanju i razumijevanju procesa oblikovanja i razlika društvenih iskustava, socijalne strukture i unutrašnje dinamike crnogorskog društva.
Ishodi učenja- Objasni socio-istorijsko oblikovanje crnogorskog društva. - Metodološki se osposobi za sociološko istraživanje različitih segmenata društvene strukture Crne Gore. - Analizira socio-kulturne aspekte crnogorskog društva. - Opiše interkulturalnost i multikulturalnu strukturu Crne Gore. - Objasni perspektivu Crne Gore kao zajednice građana
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Goran Ćeranić, Mr Predrag Živković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Socijalno-istorijsko oblikovanje crnogorskog društva-društveni aspekt
I nedjelja, vježbe - Vrijeme moderne nacije - vrijeme Crne Gore; (analiza); Literatura: S. Vukićević, Crna Gora na prelazu milenijuma;
II nedjelja, pred.-Socijalno-istorijsko oblikovanje crnogorskog društva-politički aspekt
II nedjelja, vježbe Etničko i građansko u savremenoj državi; (diskusije, seminarski radovi);Literatura: S. Vukićević, Crna Gora na prelazu milenijuma;
III nedjelja, pred.- Socijalno-istorijsko oblikovanje crnogorskog društva-kulturni aspekt
III nedjelja, vježbe - Etničko i vjersko kao građansko / Crna Gora od klasične do moderne nacije; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: S. Vukićević, Crna Gora na prelazu milenijuma;
IV nedjelja, pred.- Društvena struktura i društvene promjene-siromaštvo i socijalna isključenost
IV nedjelja, vježbe - Poredak i sloboda sa stanovišta normativne činjenice; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: S. Vukićević, Crna Gora na prelazu milenijuma;
V nedjelja, pred.- Društvena struktura i društvene promjene-nezaposlenost i socijalna politika
V nedjelja, vježbe - Crnogorski logos i istorija; (seminarski radovi); Literatura: S. Vukićević, Crna Gora na prelazu milenijuma;
VI nedjelja, pred.- Društvena struktura i društvene promjene-preduzetništvo i menadžeri
VI nedjelja, vježbe - Postsocijalistička transformacija Crne Gore - tranzicija, svojina, vlasništvo; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: S. Vukićević, Crna Gora na prelazu milenijuma;
VII nedjelja, pred.- Društvena struktura i društvene promjene-privatizacija i promjene u privredi.
VII nedjelja, vježbe - Definisanje pojma "svjetsko rizično društvo"; (analiza); Literatura: U. Bek, Svetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću;
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Insceniranje svjetskog rizika; (analiza, seminarski radovi);Literatura: U. Bek, Svjetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću;
IX nedjelja, pred.- Tranzicija i globalizacija
IX nedjelja, vježbe - Svjetska javnost i globalna sub-politika; (analiza, seminarski radovi);Literatura: U. Bek, Svetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću;
X nedjelja, pred.- »Melting pot« i »etnički mozaik«
X nedjelja, vježbe - Dvije perspektive refleksivne modernizacije; (diskusija, seminarski radovi); Literatura: U. Bek, Svjetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću;
XI nedjelja, pred.- Multikulturalna struktura Crne Gore
XI nedjelja, vježbe - Kritička teorija svjetskog rizičnog društva; (razgovori, seminarski radovi);Literatura: U. Bek, Svetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću;
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Dijalektika moderne; (seminarski radovi); Literatura: U. Bek, Svetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću;
XIII nedjelja, pred.- Interkulturalnost u crnogorskom društvu
XIII nedjelja, vježbe - Rekonstrukcija paradigmi u XXI vijeku; (razgovori, seminarski radovi); Literatura; A. Dugin,Geopolitika postmoderne;
XIV nedjelja, pred.- Perspektive Crne Gore kao zajednice građana
XIV nedjelja, vježbe - Evolucija socijalno-političkih identiteta u eri postmoderne; (razgovori, seminarski radovi); Literatura; A. Dugin,Geopolitika postmoderne;
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNastava i završni ispiti: 5,33 x 16 = 85,28 sati Neophodne pripreme prije početka semestra ( administracija, upis, ovjera) isnose: 2x 5,33 sati 10,66 sati Ukupno opterećenje za predmet :4 kredita x 30 = 120 sati Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku :24 Struktura opterećenja :85,28 sati (nastava) + 10,66 sati(priprema) + 24 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
0 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavepredavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje kolokvijuma
KonsultacijeNakon predavanaja
LiteraturaV. Kilmika:Multikulturalizam-multikulturalno građanstvo; B. Tadić: Etničke zajednice i međuetnički sukobi; B. Đukanović, B. Kuzmanović, M. Lazić, M. Bešić: Nacija i država, M. Lazić: Otpori i promjene, S. Vukićević, Crna Gora na prelazu milenijuma, U. Bek, Svetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću, A. Dugin, Geopolitika postmoderne;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje Kolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija / SOCOLOGIJA CRNOGORSKOG DRUŠTVA II

Naziv predmeta:SOCOLOGIJA CRNOGORSKOG DRUŠTVA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8593Obavezan243+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenata u prepoznavanju društveno relevantnih fenomena crnogorskog društva i načina njihovog tumačenja.
Ishodi učenja- Analizira strukturu društvenih sisitema, posebno crnogorskog - Metodološki se osposobi za sociloško istraživanje socijalne stratifikacije crnogorskog društva - Analizira socio-demografske karakteristike savremenog crnogorskog društva - Objasni postsocijalističku transformaciju crnogorskog društva. - Opiše oblikovanje socio-političkoj sistema u Crnoj Gori
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Goran Ćeranić, Dr Rade Šarović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sociološki aspekti društvene promjene i razvoja
I nedjelja, vježbe - Kult rada u socijalizmu; (analiza); Literatura: R. R. Božović, Raspad vrijednosti;
II nedjelja, pred.-Socijalistička Crna Gora
II nedjelja, vježbe Raspad sistema vrijednosti i osnovne pretpostavke modernog sistema vrijednosti; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: R. R. Božović, Raspad vrijednosti;
III nedjelja, pred.- Raspad Jugoslavije i nacionalno pitanje
III nedjelja, vježbe - Preduzetništvo i kultura vrednovanja, (razgovori, seminarski radovi); Literatura: R. R. Božović, Raspad vrijednosti;
IV nedjelja, pred.- Postsocijalistička transformacija Crne Gore
IV nedjelja, vježbe - Jugoslovensko društvo u socijalističkom i postscijalističkom periodu; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: G. Ćeranić, Sociološka anliza svojinske transformacije u postsocijalističkoj Crnoj Gori;
V nedjelja, pred.- Socio-demografske karakteristike savremenog crnogorskog društva
V nedjelja, vježbe - Analiza svojinske strukture u Crnoj Gori; (seminarski radovi); Literatura: G. Ćeranić, Sociološka anliza svojinske transformacije u postsocijalističkoj Crnoj Gori;
VI nedjelja, pred.- Društveni procesi formiranja crnogorskog društva
VI nedjelja, vježbe - Nastanak novih klasnih odnosa u Crnoj Gori; (seminarski radovi); Literatura: M. Lazić,Čekajući kapitalizam / Nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji;
VII nedjelja, pred.- Kulturno-ideološki aspekti crnogorskog društva
VII nedjelja, vježbe - Klasa u analitičkom okviru društveno-istorijskog sistema; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: M. Lazić, Čekajući kapitalizam / Nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji;
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Klase i drugi akteri društvenih promjena; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: M. Lazić, čekajući kapitalizam / nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji;
IX nedjelja, pred.- Nove strukture moći u procesu transformacije
IX nedjelja, vježbe - Društveni odnosi u vrijeme zakašnjelog kapitalizma; (anliza, seminarski radovi); Literatura: M. Lazić, Čekajući kapitalizam / nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji;
X nedjelja, pred.- Akteri društvenih promjena
X nedjelja, vježbe - Promjene vrijednosnih orijentacija ekonomskih i političkih elita u Crnoj Gori; (seminarski radovi);Literatura: M. Lazić, Čekajući kapitalizam / nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji;
XI nedjelja, pred.- Instiucionalizacija svojine i vlasništva u procesu tranzicije
XI nedjelja, vježbe - Budućnost kapitalističke države; (analiza, seminarski radovi); Literatura: S. Horvat, S. Žižek, Šta Evropa želi;
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Tržišni fundamentalizam; (analiza, seminarski radovi); Literatura: S. Horvat, S. Žižek, Šta Evropa želi;
XIII nedjelja, pred.- Oblikovanje socio-političkog sistema u Crnoj Gori
XIII nedjelja, vježbe - Kriza moderne demokratije; (seminarski radovi); Literatura: S. Horvat, S. Žižek, Šta Evropa želi;
XIV nedjelja, pred.- Socijalna stratifikacija crnogorskog društva
XIV nedjelja, vježbe - Socijalna država i postsocijaldemokratski kompromis;(seminarski radovi); Literatura: R. Kalanj, Modernost i napredak.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNastava i završni ispiti: 5,33 x 16 = 85,28 sati Neophodne pripreme prije početka semestra ( administracija, upis, ovjera) isnose: 2x 5,33 sati 10,66 sati Ukupno opterećenje za predmet :4 kredita x 30 = 120 sati Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku :24 Struktura opterećenja :85,28 sati (nastava) + 10,66 sati(priprema) + 24 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
0 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavepredavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje kolokvijuma
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaS. Vukićević: Crna Gora na prelazu milenijuma; S. Vukićević: Simuliranje promjene; M. Lazić(ur): Razaranje društva; G.Ćeranić:Svojinska transformacija u postsocijalističkoj Crnoj Gori, R. R. Božović, Raspad Vrijednosti, Literature: M. Lazić, čekajući kapitalizam / Nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji, S. Horvat, S. Žižek, Šta Evropa želi, R. Kalanj, Modernost i napredak.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Sociologija / ANTROPOLOGIJA SAVREMENOSTI I POPULARNE KULTURE

Naziv predmeta:ANTROPOLOGIJA SAVREMENOSTI I POPULARNE KULTURE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8594Obavezan242+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSociologija
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slusanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovnim pojavama iz opsega popularne kulture, kao i ovladavanje teorijsko-metodološkim aparatom naučnog razumijevanja savremenih društvenih fenomena. Kroz analizu formula popularne kulture, dominantnih narativnih struktura i obrazaca koji su uslovljeni dinamikom savremenog drustva studenti koji pohađaju kurs iz Antropologije savremenosti i popularne kulture moći će da prepoznaju i tumače teme, odnosno simbole i mitove koji su uklopljeni u popularnu kulturu, a time razloge njihove popularnosti, zajedno sa aktuelnom estetikom, konzumerizmom i ostalim svojstvima masovne i popularne kulture, te da ih poveže sa potrebama, vrijednostima i oblicima ponašanja koji postoje u datoj (masovnoj) kulturi.
Ishodi učenjaNakon što položi ispit iz Antropologije savremenosti i popularne kulture, student će biti u mogućnosti da: • Tumači teorijsko-metodološke okvire izučavanja savremenosti • Analizira nove paradigme u antropologiji kroz sferu popularne kulture. • Analizira semiotičke otpore u sferi popularnog (potkulturne i kontrakulturne grupe). • Objasni koncept vremena i prostora u informacionom društvu. • Prepoznaje antropološki pristup globalizaciji, odnos lokalnog i globalnog. • Analizira popularnu kulturu kao folklor postindustrijskog društva. • Analizira koncept potrošnje i zadovoljstva u popularnoj kulturi.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Lidija Vujačić Dr Predrag Živković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate, konsultacije, priprema za zavrsni ispit i provjera znanja.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa predmetom Antropologije savremenosti i popularne kulture; Teorijsko-metodološki okviri izučavanja savremenosti i popularne kulture;
I nedjelja, vježbe - Istorijski prostor antropologije i antropološko vrijeme i istorija; (analiza); Literatura: Ože, M. Prilog antropologiji savremenih svetova;
II nedjelja, pred.-Nove paradigme u savremenoj antropologiji;Popularna kultura i društvene promjene;
II nedjelja, vježbe Politika kao ritual; (seminarski radovi); Literatura: Ože, M. Prilog antropologiji savremenih svetova;
III nedjelja, pred.- Koncept vremena u informacionom društvu; Antropološko tumačenje prostora;
III nedjelja, vježbe - Savremena kultura i/ili doba fleksibilnosti; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: Eriskon,H., T., Tiranija trenutka;
IV nedjelja, pred.- Pojmovi modernost/nadmodernost;
IV nedjelja, vježbe - Antropologija nadmodernosti; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: Ože, M. Uvod u antropologiju nadmodernosti;
V nedjelja, pred.- Pojmovi mjesto/nemjesto;
V nedjelja, vježbe - Antropološko definisanje pojmova mjesto / nemjesto / prostor; (analiza, seminarski radovi); Literatuta; Ože,M. Uvod u antropologiju nadmodernosti;
VI nedjelja, pred.- Roba u kulturi – homogenizujuće potrebe i otpori; Koncept zadovoljstva u popularnoj kulturi;
VI nedjelja, vježbe - Antropologija svakodnevice; (seminarski radovi); Literatura: Sulima, R. Antropologija svakodnevice;
VII nedjelja, pred.- Antropologija potrošnje; Homo consumens i kultura potrošnje;
VII nedjelja, vježbe - Supermarket / uvod u retoriku potrošnje (diskusije, seminarski radovi); Literatura: Sulima, R. Antropologija svakodnevice;
VIII nedjelja, pred.- Potkulturne i kontrakulturne grupe u sferi popularnog; Semiotički otpori;
VIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
IX nedjelja, pred.- Kulturna homogenizacija savremenog svijeta; Antropološki pristupi globalizaciji;
IX nedjelja, vježbe - Popularna kultura i društvene promjene; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: Fisk, Dž. Popularna kultura;
X nedjelja, pred.- Novi mediji i popularna kultura; Žanrovi i popularni heroji;
X nedjelja, vježbe - Politika svakodnevice; (analiza, seminarski radovi); Literatura; Bošković, A. Etnologija svakodnevnog života;
XI nedjelja, pred.- Koncept spektakla u popularnoj kulturi;
XI nedjelja, vježbe - Društvo spektakla; (seminarski radovi); Literatura:Debor, G., Društvo spektakla;
XII nedjelja, pred.- Konstruktivni aspekti savremenog identiteta;
XII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
XIII nedjelja, pred.- Identitet, imidž i moda;
XIII nedjelja, vježbe - Kultura odijevanja; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: Vujačić, L., Kultura odijevanja kao oblik komunikacije;
XIV nedjelja, pred.- Industrija zabave u popularnoj kulturi.
XIV nedjelja, vježbe - Fluidni identitet; (analiza, seminarski radovi, razgovori); Literatura: Bauman, Z., Fluidni život / Fluidna ljubav;
XV nedjelja, pred.- Ponavljanje gradiva i priprema za završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Priprema za završni ispit.
Opterećenje studentaStruktura opterećenja: 106 sati i 40 min (nastava) + 13 sati i 20 min (priprema) + 30 sati (dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohadjaju nastavu, ucestvuju u debatama, brane seminarske radove, polazu kolokvijume i zavrsni ispit.
KonsultacijeNakon predavanja.
LiteraturaOže, M. (2005), Prilog antropologiji savremenih svetova, Beograd: Biblioteka XX vek; Ože, M. (2005), Uvod u antropologiju nadmodernosti;Beograd: Biblioteka XX vek; Sulima, R. (2005), Antropologija svakodnevice,Beograd: Biblioteka XX vek; Eriksen, T., H. (2003), Tiranija trenutka,Beograd: Biblioteka XX vek; Fisk, Dž (2001), Popularna kultura, Beograd: Clio; Bošković, A.(2005), Etnologija svakodnevnog života, Beograd: "Zagorac"; Vujačić, L. (2008), Kultura odijevanja kao oblik komunikacije, Podgorica: NIP Podgorica; Bauman, Z. (2009), Fluidni život, Novi Sad: Mediterarran Publishing; Bauman, Z. (2009), Fluidna ljubav, Novi Sad: Mediterarran Publishing;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje• Seminarski rad (pismeno) • Kolokvijumi (pismeno) • Razgovori i diskusija u toku predavanja • Završni ispit (usmeno)
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka.
NapomenaStudenti će na početku semestra dobiti plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena