Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12564Obavezan163+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaPoloženi ispiti na prethodnim semestrima/godinama studija
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumiju osnovne komunikološke pojmove i teorije.
Ishodi učenjaNakon što položi ispit iz Sociologije komunikacija, student će biti u mogućnosti da: • Razlikuje osnovne komunikološke pojmove (informacija, znak, kod, kontekst, dijalog). • Objasni transmisioni i ritualni pojam komunikacije. • Analizira procese razmjene informacija na različitim nivoima (intrapersonalna, interpersonalna, grupna i masovna komunikacija). • Razlikuje pojmove publike, javnosti, javne sfere kroz teorije javnosti. • Analizira koncept javnog mnjenja, odnos javnog mnjenja i vrijednosti. • Tumači teorije javnog mnjenja i pojam spirale tišine. • Analizira nove vrste javne sfere (cyber space).
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Lidija Vujačić Doc. dr Miomirka Rakonjac
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema po eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Određenje predmeta Sociologije komunikacija;
I nedjelja, vježbe - O pojmu komunikacija
II nedjelja, pred.-Osnovni komunikološki pojmovi; Komunikacija – razmjena, reciprocitet, interakcija; Informacija, poruka, interakcija i transakcija; Transmisioni i ritualni pojam komunikacije;
II nedjelja, vježbe Izbor tema za izradu seminarskih radova
III nedjelja, pred.- Komunikacija i značenje; Znak i značenje; Kod i kontekst;
III nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
IV nedjelja, pred.- Komunikacija i ljudske potrebe; Tipovi komunikacije;
IV nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
V nedjelja, pred.- Komunikacijska situacija (društveni položaj i društvene uloge nosilaca komunikacijskog procesa);
V nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
VI nedjelja, pred.- Neverbalna komunikacija;
VI nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
VII nedjelja, pred.- Govor tijela - antropologija gesta (odnos morfologije fizičkog pokreta i semantički sadržaj koji se na taj način podstiče); Kultura odijevanja kao oblik komunikacije;
VII nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
VIII nedjelja, pred.- Imidž; Kreiranje imidža;
VIII nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
IX nedjelja, pred.- Pojam javnosti;
IX nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
X nedjelja, pred.- Teorije javnosti;
X nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
XI nedjelja, pred.- Tipovi javnosti;
XI nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
XII nedjelja, pred.- Pojam publike;
XII nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
XIII nedjelja, pred.- Pojam javnog mnenja;
XIII nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
XIV nedjelja, pred.- Pojam javnog mnenja;
XIV nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
XV nedjelja, pred.- Pojam javne sfere; Sajber prostor i javna sfera.
XV nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskih radova
Opterećenje studentaNedeljno: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama, polažu kolokvijume i završni ispit.
KonsultacijeU dogovoru sa studentima.
LiteraturaTomić, Zorica (2007). Komunikacija i javnost. Beograd: Čigoja štampa. Koković, Dragan (2007). Društvo i medijski izazovi - Uvod u sociologioju masovnih komunikacija. Novi Sad: Filozofski fakultet, Novinarska biblioteka. Literatura za seminarske radove: Mandić, Tijana (2003). Komunikologija. Beograd: Clio. Lipovčan, Srećko (2006). Mediji – druga zbilja: rasprave, ogledi i interpretacije. Zagreb: rvatska sveučilišna naklada. Goleman, Daniel (2002) Emocionalna inteligencija. Beograd: Geopoetika. Rot, Nikola (2004). Znakovi i značenja. Beograd: Plato. Lič, Edmund (1971). Kultura i komunikacija. Beograd: Prosveta. Bart, Roland (1971). Književnost, mitologija, semiologija. Beograd:Nolit. Bugarski, Ranko (2004). Jezik u društvu. Beograd: Čigoja stampa Eko,Umberto (1973). Kultura, informacija, komunikacija. Beograd: Nolit. Eko, Umberto (1975). Simbol. Beograd: Narodna knjiga. Vujačić, Lidija (2008). Kultura odijevanja kao oblik komunikacije. Podgorica: NIP Pobjeda Elias, Norbert (2001). O procesu civilizacije. Novi Sad Tomić, Zorica (2007). Poljubac u doba kuliranja. Beograd: Narodna knjiga – Alfa. Lorimer, Rolend (1998). Masovne komunikacije. Clio, Beograd. Stivens, Džonus(2001). ur.: Virtuelna kultura. Beograd, XX vek. Stojković, Branimir (2002). Identitet u komunikaciji. Beograd: Čigoja stampa.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje I Kolokvijum - 18 poena, II Kolokvijum - 18 poena, Prisustvo na predavanjima i vježbama (uz učešće u debatama na predavanjima) 4+3+2, Seminarski rad - 5 poena, Završni ispit - 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / SOCIOLOGIJA CRNOGORSKOG DRUŠTVA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA CRNOGORSKOG DRUŠTVA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12565Obavezan163+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenata u prepoznavanju i razumijevanju procesa oblikovanja i razlika društvenih iskustava, socijalne strukture i unutrašnje dinamike crnogorskog društva.
Ishodi učenja- Objasni socio-istorijsko oblikovanje crnogorskog društva. - Metodološki se osposobi za sociološko istraživanje različitih segmenata društvene strukture Crne Gore. - Analizira socio-kulturne aspekte crnogorskog društva. - Opiše interkulturalnost i multikulturalnu strukturu Crne Gore. - Objasni perspektivu Crne Gore kao zajednice građana
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Goran Ćeranić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Socijalno-istorijsko oblikovanje crnogorskog društva-društveni aspekt
I nedjelja, vježbe - Vrijeme moderne nacije - vrijeme Crne Gore; (analiza); Literatura: S. Vukićević, Crna Gora na prelazu milenijuma;
II nedjelja, pred.-Socijalno-istorijsko oblikovanje crnogorskog društva-politički aspekt
II nedjelja, vježbe Etničko i građansko u savremenoj državi; (diskusije, seminarski radovi);Literatura: S. Vukićević, Crna Gora na prelazu milenijuma;
III nedjelja, pred.- Socijalno-istorijsko oblikovanje crnogorskog društva-kulturni aspekt
III nedjelja, vježbe - Etničko i vjersko kao građansko / Crna Gora od klasične do moderne nacije; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: S. Vukićević, Crna Gora na prelazu milenijuma;
IV nedjelja, pred.- Društvena struktura i društvene promjene-siromaštvo i socijalna isključenost
IV nedjelja, vježbe - Poredak i sloboda sa stanovišta normativne činjenice; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: S. Vukićević, Crna Gora na prelazu milenijuma;
V nedjelja, pred.- Društvena struktura i društvene promjene-nezaposlenost i socijalna politika
V nedjelja, vježbe - Crnogorski logos i istorija; (seminarski radovi); Literatura: S. Vukićević, Crna Gora na prelazu milenijuma;
VI nedjelja, pred.- Društvena struktura i društvene promjene-preduzetništvo i menadžeri
VI nedjelja, vježbe - Postsocijalistička transformacija Crne Gore - tranzicija, svojina, vlasništvo; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: S. Vukićević, Crna Gora na prelazu milenijuma;
VII nedjelja, pred.- Društvena struktura i društvene promjene-privatizacija i promjene u privredi.
VII nedjelja, vježbe - Definisanje pojma "svjetsko rizično društvo"; (analiza); Literatura: U. Bek, Svetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću;
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Insceniranje svjetskog rizika; (analiza, seminarski radovi);Literatura: U. Bek, Svjetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću;
IX nedjelja, pred.- Tranzicija i globalizacija
IX nedjelja, vježbe - Svjetska javnost i globalna sub-politika; (analiza, seminarski radovi);Literatura: U. Bek, Svetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću;
X nedjelja, pred.- »Melting pot« i »etnički mozaik«
X nedjelja, vježbe - Dvije perspektive refleksivne modernizacije; (diskusija, seminarski radovi); Literatura: U. Bek, Svjetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću;
XI nedjelja, pred.- Multikulturalna struktura Crne Gore
XI nedjelja, vježbe - Kritička teorija svjetskog rizičnog društva; (razgovori, seminarski radovi);Literatura: U. Bek, Svetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću;
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Dijalektika moderne; (seminarski radovi); Literatura: U. Bek, Svetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću;
XIII nedjelja, pred.- Interkulturalnost u crnogorskom društvu
XIII nedjelja, vježbe - Rekonstrukcija paradigmi u XXI vijeku; (razgovori, seminarski radovi); Literatura; A. Dugin,Geopolitika postmoderne;
XIV nedjelja, pred.- Perspektive Crne Gore kao zajednice građana
XIV nedjelja, vježbe - Evolucija socijalno-političkih identiteta u eri postmoderne; (razgovori, seminarski radovi); Geopolitika postmoderne;
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNastava i završni ispiti: 5,33 x 16 = 85,28 sati Neophodne pripreme prije početka semestra ( administracija, upis, ovjera) isnose: 2x 5,33 sati 10,66 sati Ukupno opterećenje za predmet :4 kredita x 30 = 120 sati Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku :24 Struktura opterećenja :85,28 sati (nastava) + 10,66 sati(priprema) + 24 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavepredavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje kolokvijuma
KonsultacijeNakon predavanaja
LiteraturaV. Kilmika:Multikulturalizam-multikulturalno građanstvo; B. Tadić: Etničke zajednice i međuetnički sukobi; B. Đukanović, B. Kuzmanović, M. Lazić, M. Bešić: Nacija i država, M. Lazić: Otpori i promjene, S. Vukićević, Crna Gora na prelazu milenijuma, U. Bek, Svetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću, A. Dugin, Geopolitika postmoderne;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / STATISTIČKE METODE

Naziv predmeta:STATISTIČKE METODE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12566Obavezan162+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaNema.
Ciljevi izučavanja predmetaCilj ovog predmeta je usvajanje složenijih statističkih postupaka koji se primjenjuju prilikom obrade podataka u sociološkim istraživanjima, kao i upoznavanje sa statističkim softverom (R, SPSS,..).
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj predmet student će znati da koristi odgovarajući softver (R, SPSS, ...) za statističku analizu podataka, da koristi ugrađene i importovane softverske pakete i podatke zbog njihove pripreme, vizualizacije i obrade, kao i da, koristeći odgovarajuće statističke metode zna izvesti zaključak o posmatranoj pojavi na koju se podaci odnose.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Biljana Stamatović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja. Vježbe. Konsultacije. Nastava će se izvoditi u računarskoj učionici, vodiće se diskusije na času, studenti će imati domaći zadatak kroz koji će se susresti i sa studijom slučaja.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovno o Statistici. Životni ciklus analize podataka. Uvod u R.
I nedjelja, vježbe - Koraci ka korišćenju softvera (download, instalacija, grafičko okruženje, čuvanje fajlova, ....)
II nedjelja, pred.-Tipovi podataka u R. Dodjela vrijednosti. Vector.
II nedjelja, vježbe Tipovi podataka u R. Dodjela vrijednosti. Vector.
III nedjelja, pred.- Vector. Matrix. List.
III nedjelja, vježbe - Vector. Matrix. List.
IV nedjelja, pred.- Data frames. Na. NaN. Učitavanje podataka. Korišćenje postolećih podataka sa interneta.
IV nedjelja, vježbe - Deskriptivna statistika i odgovarajuće funkcije kroz R.
V nedjelja, pred.- Deskriptivna statistika i odgovarajuće funkcije kroz R.
V nedjelja, vježbe - Deskriptivna statistika i odgovarajuće funkcije kroz R. Funkcije. sapply(), lapply(), mapply().
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum.
VI nedjelja, vježbe - Kolokvijum.
VII nedjelja, pred.- Vizualizacija podataka.
VII nedjelja, vježbe - Vizualizacija podataka. Plot. Histogram. Barplot. Boxplot.
VIII nedjelja, pred.- Diskretna slučajna promjenljiva. Četiri ugrađene funkcije za raspodjele
VIII nedjelja, vježbe - Diskretna slučajna promjenljiva. Ilustracije kroz R. Četiri funkcije za raspodjele (npr. za binomnu pbinom, qbinom, dbinom, rbinom).
IX nedjelja, pred.- Neprekidna slučajna promjenljiva. Četiri ugrađene funkcije za raspodjele
IX nedjelja, vježbe - Neprekidna slučajna promjenljiva. Ilustracije kroz R. Četiri funkcije za raspodjele (npr. za normalnu raspodjelu pnorm, qnorm, dnorm, rnorm)
X nedjelja, pred.- Ocjena parametara za očekivanu vrijednost, standardnu devijaciju, učestalost,...
X nedjelja, vježbe - Ocjena parametara koristeći quantile funkciju.
XI nedjelja, pred.- Intervali povjerenja
XI nedjelja, vježbe - Intervali povjerenja (lm, confint).
XII nedjelja, pred.- Testiranje hipoteza (p-value i nivo pouzdanosti).
XII nedjelja, vježbe - Testiranje hipoteza (pt, t-test).
XIII nedjelja, pred.- Korelaciona i regresiona analiza (model linearne regresije).
XIII nedjelja, vježbe - Korelaciona i regresiona analiza (lm, residuali).
XIV nedjelja, pred.- ANOVA
XIV nedjelja, vježbe - ANOVA (aov, TukeyHSD).
XV nedjelja, pred.- Popravni kolokvijuma.
XV nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijuma.
Opterećenje studenta6
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveObavezno prisustvo nastavi.
KonsultacijeU dogovoru sa studentima.
LiteraturaEMC2, Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data, John Wiley & Sons, 2015 Barry H. Cohen, R. Brooke Lea, Essentials of Statistics for the Social and Behavioral Sciences, John Wiley & Sons, 2004 Jay Alan Weinstein, Applying Social Statistics. ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, 2010 Mohammed A. Shayib, Applied Statistics, 2013.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDomaći - najviše 20 bodova Kolokvijum - najviše 30 bodova Završni ispit - najviše 45 bodova Prisustvo - najviše 5 bodova
Posebne naznake za predmetStudent je položio ispit ukoliko kumulativno ima 50 i više bodova.
NapomenaNema.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / OSNOVI EKONOMSKE SOCIOLOGIJE

Naziv predmeta:OSNOVI EKONOMSKE SOCIOLOGIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12567Obavezan162+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa osnovnim teorijskim i empirijski utemeljenim saznanjima iz oblasti ekonomske sociologije. Usvajanje najvažnijih pojmova, uvid u značajne teorijske orijentacije, problemska područja i glavne istraživačke nalaze ove sociološke discipline.
Ishodi učenjaPrepoznati i definisati temeljne paradigme, kategorije i koncepte u ekonomskoj sociologiji, prepoznati i kritički vrednovati ključne koncepte u teorijskim i empirijskim analizama odnosa društva i ekonomije, primijeniti različite pristupe i koncepte sociologije u analizi društvenih pojava i problema vezanih uz ekonomsku sferu društva, argumentovano raspravljati o ekonomskim problemima i pojavama koristeći kategorije i koncepte ekonomske sociologije.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Ljiljana Vujadinović
Metod nastave i savladanja gradivaInteraktivna predavanja, vježbe,seminarski radovi i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Predmet i problemska područja ekonomske sociologije.
I nedjelja, vježbe - Ekonomska akcija kao društvena akcija.
II nedjelja, pred.-Klasična ekonomska sociologija.
II nedjelja, vježbe Strukturalno-funkcionalni determinizam u razvoju ekonomske sociologije.
III nedjelja, pred.- Savremena ekonomska sociologija.
III nedjelja, vježbe - Metodološki individualizam i nova ekonomska sociologija.
IV nedjelja, pred.- Ekonomska akcija i akteri u ekonomskom sistemu.
IV nedjelja, vježbe - Ekonomski determinizam socijalnih pojava, ekonomska akcija u socijalnom okruženju.
V nedjelja, pred.- Odnos društvenih i ekonomskih institucija.
V nedjelja, vježbe - Institucije i razvoj.
VI nedjelja, pred.- Socijalni kapital i ekonomska uspješnost .
VI nedjelja, vježbe - Ekonomska akcija, društveni odnosi i društvena struktura.
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Kultura i ekonomija.
VIII nedjelja, pred.- Kultura i ekonomske pojave.
VIII nedjelja, vježbe - Kultura potrošnje u globalizacijskom procesu.
IX nedjelja, pred.- Sociološki pristup tržištu.
IX nedjelja, vježbe - Društvene nejednakosti i ekonomske nejednakosti.
X nedjelja, pred.- Drštvena struktura i ekonomske pojave.
X nedjelja, vježbe - Dimenzije i nivoi ekonomske nejednakosti.
XI nedjelja, pred.- Politika i ekonomija, uloga države u ekonomiji.
XI nedjelja, vježbe - Nova institucionalna sociologija i savremeno okruženje.
XII nedjelja, pred.- Preduzetništvo i društvene pretpostavke preduzetništva.
XII nedjelja, vježbe - Društvene mreže, interorganizacijeke mreže - pristupi, mogućnosti, uticaji.
XIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe - Nejednakosti u zapošljavanju i obrazovanju.
XIV nedjelja, pred.- Ekonomske nejednakosti
XIV nedjelja, vježbe - "Kapital u XXI veku" (T. Piketi)
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNedeljno: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveObaveze studenata u toku nastave : predavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje testova i kolokvijuma.
KonsultacijeNakon predavanja.
Literatura1. Cvejić,S.(2011): Društvena određenost ekonomskih pojava. Beograd: Čigoja štampa i ISIFF 2. Swedberg, R. (2006). Zagreb: Načela ekonomske sociologije. Mate, ZŠEM. 3. Štulhofer, A. (2000). Nevidljiva ruka tranzicije. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo/Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu; 4. Akerlof, Dž. i Šiler, R. (2010): Životni duh. Beograd: Službeni glasnik. 5. Babović,M. (2005): „Socijalne mreže – povezivanje društvenih aktera u sferi ekonomskih aktivnosti”, Sociologija No. 4,: 351-370; 6. Swedberg, R./Granovetter, M. (1992): Introduction. U: Swedberg, R./Granovetter, M. (Eds). The Sociology of Economic Life. San Francisco,Oxford: Westview Press Boulder. 7. Cvejić, S. (2011): Društvena određenost ekonomskih pojava. Beograd: ISI/Čigoja štampa. 8. Marks, K. (1970): Kapital. Beograd 9. Marks, K. (1949): Klasne borbe u Francuskoj 1848-1850. Beograd: KUltura. 10. Mojić, D. (2010): Kultura i organizacije. Beograd: ISI / Čigoja štampa. 11. Molnar, A. I. (1996): O delanju društvenih grupa. Sociologija, vol. 38, br. 2, str. 289-313. 12. Milić, A., Pešić, V. Mrkšić, D., Bolčić, S. i Zvekić, U. (1990): Sociologija društvene akcije Talkota Parsonsa. Beograd: ISI FF u Beogradu. 13. Veber, M. (1976): Privreda i društvo (I-II). Beograd: Prosveta. 14. Lazić, M. B. (1996): Delatni potencijal društvenih grupa. Sociologija, 38(2), 259-288. 15. Stojanović, B. (2007): Ekonomija i sociologija - između saradnje i netrpeljivosti. Ekonomski anali, vol. 52, br. 174-175, str. 131-151. 16. Piketi, T. (2015). Kapital u XXI veku. Novi Sad: Akademska knjiga.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / MIGRACIJE I ODRŽIVI RAZVOJ U CRNOJ GORI

Naziv predmeta:MIGRACIJE I ODRŽIVI RAZVOJ U CRNOJ GORI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12568Obavezan163+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimanema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa osnovnim vezom savremenih migracija sa održivim razvojem, sa stanovišta obnavljanja stanovništva, ekonomskog razvitka i društvenog blagostanja Crne Gore.
Ishodi učenjaUpoznavanje sa značajem savremenih migratornih kretanja stanovništva u kontekstu globalnih društvenih promena i trendova globalizacije. Izučavanje trendova migracija sa stanovišta njihovog značaja za održivi razvoj i problema koji nastaju u pogledu socijalne integracije migranata u savremenim društvima.Proučavanje različitih oblika migracija, od ekonomskih, preko onih motivisanih potragom za političkom zaštitom, do prisilnih.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Rade Šarović
Metod nastave i savladanja gradivapredavanja, vježbe, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Teorijske koncepcije održivog razvoja
I nedjelja, vježbe - Održivi razvoj ili održivost
II nedjelja, pred.- Položaj društvenih grupa u prostoru danas
II nedjelja, vježbe naselje otisak društva u prostoru
III nedjelja, pred.- Ekološki problemi grada i sela
III nedjelja, vježbe - Prirodna sredina i čovjek
IV nedjelja, pred.- Nova društvena strategija agrarnog i ruralnog razvoja
IV nedjelja, vježbe - Društvena strategija prema selu, populizam ili realna politika
V nedjelja, pred.- Inovacije i održivi razvoj
V nedjelja, vježbe - Ekonomija naspram ekologije
VI nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - Migracije, osnovni pojmovi
VII nedjelja, pred.- migracije stanovništva u Crnoj Gori
VII nedjelja, vježbe - Iz sela ka gradu, Crna Gora jedna slika
VIII nedjelja, pred.- Migracije i agrarna struktura u Crnoj Gori 1878 - 1914
VIII nedjelja, vježbe - POPRAVNI KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Period izmedju dva rata 1914 - 1941
IX nedjelja, vježbe - Iz sela ka gradu, Crna Gora jedna slika
X nedjelja, pred.- Deagrarizacija u Crnoj Gori 1941 - 1990
X nedjelja, vježbe - Posledice migracija I
XI nedjelja, pred.- Promjene socijalnog mentaliteta nakon migracionih kretanja
XI nedjelja, vježbe - Posledice migracija II
XII nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Posledice migracija III
XIII nedjelja, pred.- Klimatske promjene ili klimatske varijacije?
XIII nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum
XIV nedjelja, pred.- Skepticizam prema klimatskim promjenama
XIV nedjelja, vježbe - Skepticizam prema klimatskim promjenama
XV nedjelja, pred.- Svijet na ivici
XV nedjelja, vježbe - Svijet na ivici
Opterećenje studentanedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Predavanja: 2 sata Vježbe: 2 sata Individualni rad: 2 sata i 40 minuta u semestru Nastava i završni ispit: (6 sati, 40 minuta) x 16=106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 6, 40 minuta = 10 sati i 20 minuta16 sati Ukupno opterećenje za predmet 5 kredita x 30 = 150 sati Dopunski rad: broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku: 30 Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu, pripremaju se za časove, aktivno učestvuju u seminarskom radu, te da napišu bar jedan esej
Konsultacijenakon predavanja
LiteraturaGidens, Klimatske promene i politika, CLIO Beograd, 2010.Бобић, М. (ур) Савремене миграције и изазови социјалне интеграције, тематски број Социологије, Вол LV, Nо2. Кораћ, Маја (2012) У потрази за домом, Београд: Завод за уџбенике. Zbornik CANU, Selo u Crnoj Gori (2002). Christiane Lubke* Socioeconomic Roots of Climate Change Denial and Uncertainty among the European Population, European Sociological Review, 2022, Vol. 38, No. 1, 153–168 doi: 10.1093/esr/jcab035 Advance Access Publication Date: 1 August 2021 Lomborg, Bjorn, The Skeptical Environmentalist, Cambridge University Press, Cambridge 2001. Poortinga, W. et al. (2019). Climate change perceptions and their individual-level determinants: a cross-European analysis. Global Environmental Change, 55, 25–35. Whitmarsh, L. E. (2011). Scepticism and uncertainty about climate change: dimensions, determinants and change over time. Global Environmental Change, 21, 690–700.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje2 kolokvijuma po 20 poena ukupno (40) - seminarski rad 10 poena - završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi minimum 51 poen
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / SOCIOLOGIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12569Obavezan262+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata značajem svakodnevnog života kao oblasti sociološkog proučavanja, upoznavanje sa različitim teorijsko-istraživačkim pristupima svakodnevnom životu u sociologiji, upoznavanje sa značajem i ulogom svakodnevnog života u savremenom globalnom društvu.
Ishodi učenjaStudent će biti u mogućnosti da razumije dijalektiku svakodnevnog života i njegove osnovne elemente, objasni važnost svakodnevne interakcije i spektakla u svakodnevnom životu, razumije teorijske pristupe svakodnevici, objasni njene prostore i ulogu slobodnog vremena, razumije važnost životnost stila i ulogu feminizma u promjeni svakodnevnog života, shvati povezanost politike i svakodnevice, kao i ukusa, mode i fenomen estetizacije svakodnevnog života.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Nataša Krivokapić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, radionice, testovi, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa planom i programom predmeta
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa planom i programom predmeta
II nedjelja, pred.-Elementi sociologije svakodnevice
II nedjelja, vježbe Elementi sociologije svakodnevice, prezentacija seminarskog rada
III nedjelja, pred.- Dijalektika svakodnevnog života
III nedjelja, vježbe - Dijalektika svakodnevnog života, prezentacija seminarskog rada
IV nedjelja, pred.- Svakodnevne interakcije
IV nedjelja, vježbe - Svakodnevne interakcije, prezentacija seminarskog rada i radionnica
V nedjelja, pred.- Spektakularizacija svakodnevnog života
V nedjelja, vježbe - Spektakularizacija svakodnevnog života, prezentacija seminarskog rada
VI nedjelja, pred.- Stil života
VI nedjelja, vježbe - Stil života, prezentacija seminarskog rada
VII nedjelja, pred.- Kritika svakodnevnog života
VII nedjelja, vježbe - Kritika svakodnevnog života, prezentacija seminarskog rada
VIII nedjelja, pred.- Test I
VIII nedjelja, vježbe - Popravni test I
IX nedjelja, pred.- Feminizam i svakodnevni život
IX nedjelja, vježbe - Feminizam i svakodnevni život, prezentacija seminarskog rada
X nedjelja, pred.- Prostori svakodnevice
X nedjelja, vježbe - Prostori svakodnevice, prezentacija seminarskog rada i radionica
XI nedjelja, pred.- Slobodno vrijeme u svakodnevnom životu
XI nedjelja, vježbe - Slobodno vrijeme u svakodnevnom životu, prezentacija seminarskog rada
XII nedjelja, pred.- Politika i svakodnevica
XII nedjelja, vježbe - Politika i svakodnevica, prezentacija seminarskog rada
XIII nedjelja, pred.- Ukus i moda u svakodnevici
XIII nedjelja, vježbe - Ukus i moda u svakodnevici, prezentacija seminarskog rada
XIV nedjelja, pred.- Estetizacija svakodnevnog života
XIV nedjelja, vježbe - Estetizacija svakodnevnog života, prezentacija seminarskog rada
XV nedjelja, pred.- Test II
XV nedjelja, vježbe - Popravni test II
Opterećenje studentaNedeljno: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa prisustvuje predavanjima i vježbama, aktivno učestvuje u diskusijama, izlaže seminarski rad, radi domaći zadatak i polaže kolokvijume i završni ispit.
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaHenri Lefebvre, Kritika svakidašnjeg života, Naprijed, Zagreb, 1988. Gofman, E. (2000). Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu, Geopolitika. Beograd Michel de Certeau, Invencija svakodnevice, Naklada MD, Zagreb, 2003. Guy Debord, Društvo spektakla & Komentari Društvu spektakla, Arkzin, Zagreb, 1999. Ivana Spasić, Sociologije svakodnevnog života, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeSeminarski rad 5 bodova, kolokvijumi(pismeno) ukupno 30 bodova, završni ispit maksimum 50 bodova
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaO planu rada predavanja i vježbi po radnim sedmicama, obavezama i literaturi, studenti će biti obaviješteni na prvom času predavanja
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / SOCIOLOGIJA MASOVNIH KOMUNIKACIJA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA MASOVNIH KOMUNIKACIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12570Obavezan263+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaPoloženi ispiti na prethodnim semestrima/godinama studija
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj da upozna studente sa društvenom istorijom (masovnih) medija i širim sociokulturnim kontekstima u kojima funkcionišu savremeni masovni mediji analiziranim kroz studije kulture.
Ishodi učenjaNakon što položi ispit iz Sociologije masovnih komunikacija, student će biti u mogućnosti da: • Objasni istorijski kontekst (masovnih) medija i društvene posljedice razvoja. • Analizira kroz studije kulture medijsku kulturu i društvo. • Analizira odnos medija, ideologije i politike. • Istakne efekte medijske kulture kroz specifične žanrovske sadržaje. • Analizira uticaj medija na konstrukciju postmodernističkog identiteta. • Prepozna značaj kulturnog aktivizma u medijskom društvu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Lidija Vujačić Doc. dr Miomirka Rakonjac
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa predmetom sociologije komunikacija
II nedjelja, pred.-Tradicionalni masovni mediji; Alternativni mediji i njihova uloga;
II nedjelja, vježbe Stari vs. novi mediji
III nedjelja, pred.- Medijska kultura i društvo; Studije kulture i društvena teorija;
III nedjelja, vježbe - Studije kulture - određenje
IV nedjelja, pred.- Teorijski ,,ratovi“ i studije kulture;
IV nedjelja, vježbe - seminarski radovi iz oblasti studija kulture
V nedjelja, pred.- Frankfurtska škola; Britanske studije kulture;
V nedjelja, vježbe - seminarski radovi - Franfurtska škola i njeni najznačajniji predstavnici
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - seminarski radovi - Britanske studije kulture
VII nedjelja, pred.- Postmodernističke studije kulture; Bodrijarov postmodernizam; Sajberpank aktivizam;
VII nedjelja, vježbe - seminarski radovi - Postmodernizam
VIII nedjelja, pred.- Mediji i publika; Medijski sadržaji;
VIII nedjelja, vježbe - seminarski radovi - Medijski žanrovi
IX nedjelja, pred.- Medijiski žanrovi; Marketing, reklame i konstrukcija postmodernističkog identiteta;
IX nedjelja, vježbe - seminarski radovi - Marketing
X nedjelja, pred.- Mediji - kreatori javnog mnjenja; Ubjeđivačka i manipulativna moć medija;
X nedjelja, vježbe - seminarski radovi - Mediji i manipulativna moć
XI nedjelja, pred.- Kritička mnedijska pedagogija;
XI nedjelja, vježbe - Medijska pedagogija i medijska pismenost
XII nedjelja, pred.- Mediji i kulturni aktivizam;
XII nedjelja, vježbe - Kulturni aktivizam - lokalno&/globalno
XIII nedjelja, pred.- Mediji i politika kulture;
XIII nedjelja, vježbe - seminarski radovi - Mediji i politika
XIV nedjelja, pred.- Medijska kultura, ideologija i politika;
XIV nedjelja, vježbe - Ideologija i politika
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - Analiza rezultata kolokvijuma i priprema za ispit
Opterećenje studentaNedeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama, polažu kolokvijume i završni ispit.
KonsultacijeNedjeljno, u dogovoru sa studentima.
LiteraturaBrigs, A. & Berk, P. (2006). Društvena istorija medija. Beograd: Clio. Kelner, D. (2004). Medijska kultura. Beograd: Clio. Lipovetski, Ž. & Seroa, Ž. (2013). Globalni ekran: Od filma do smartfona. Beograd: Akademska knjiga. Vajdijanatan, S. (2018). Antidruštvene mreže. Beograd: Clio. Vujačić, L. (2023). Homo ecranis: Prilozi antropologii medija. Podgorica: GolbiPrint. Vujačić, L. (2023). Kult/ura tijela: Antropološka studija o tjelesnom.Nikšić: Filozofski fakultet. Seminarska: Alić, S. (2010). Makluhan: najava filozofije medja. Zagreb: Centar za filozofiju medija i meditološka istraživanja. Berger, A. (1998). Popular Culture Genres: Theories and Texts. Thousand Oaks. California: Sage. Čomski, N. (2006). Propaganda i javno mnjenje. Novi Sad: Rubikon. Fisk, Dž. (2001), Popularna kultura. Beograd: Clio. Kovačević, I., Milosavljević, Lj. (ur.) (2014). Kratki rezovi: antropološko proučavanje savremene reklame. Etnoantropološki problemi, N.s. god. 9, sv. 2, str. 435-462. Lipovčan, S.(2006). Mediji – druga zbilja: rasprave, ogledi i interpretacije. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. Lorimer, R. (1998). Masovne komunikacije. Beograd: Clio. Mek Kvin, D. (2000). Televizija. Beograd: Clio. Milivojević, S. (2015). Mediji, ideologija i kultura. Beograd: Institut za ekonomiku i finansije. Petrović, D. (2013), Društvenost u doba interneta. Novi Sad: Akademska knjiga. Poter, Dž. (2011). Medijska pismenost. Beograd: Clio. Ože, M. (2005). Prilog antropologiji savremenih svetova. Beograd: Biblioteka XX vek. Spahić Šiljak, Z. (2019). Sociologija roda – feministička kritika. Sarajevo: TPO Fondacija. Sulima, R. (2005). Antropologija svakodnevnice. Beograd: Biblioteka XX vek. Vujačić, L. (2017). Antropologija konzumerizma – Život (ni)je u reklami. Medijska kultura - Biblioteka Teorija medija (ur. Božović, R.). Podgorica/Nikšić: Ras press.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI Kolokvijum - 18 poena, II Kolokvijum - 18 poena, Prisustvo na predavanjima i vježbama (uz učešće u debatama na predavanjima) 4+3+2, Seminarski rad - 5 poena, Završni ispit - 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / DRUŠTVENE PROMJENE I RAZVOJ U CRNOJ GORI

Naziv predmeta:DRUŠTVENE PROMJENE I RAZVOJ U CRNOJ GORI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12571Obavezan263+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj osposobljavanje studenata u prepoznavanju društveno relevantnih fenomena crnogorskog društva i načina njihovog tumačenja.
Ishodi učenjaAnalizira strukturu društvenih sisitema, posebno crnogorskog - Metodološki se osposobi za sociloško istraživanje socijalne stratifikacije crnogorskog društva - Analizira socio-demografske karakteristike savremenog crnogorskog društva - Objasni postsocijalističku transformaciju crnogorskog društva. - Opiše oblikovanje socio-političkoj sistema u Crnoj Gori
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Goran Ćeranić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Sociološki aspekti društvene promjene i razvoja
I nedjelja, vježbe - Kult rada u socijalizmu; (analiza); Literatura: R. R. Božović, Raspad vrijednosti;
II nedjelja, pred.-Socijalistička Crna Gora
II nedjelja, vježbe Raspad sistema vrijednosti i osnovne pretpostavke modernog sistema vrijednosti; (diskusije, seminarski radovi); Literatura: R. R. Božović, Raspad vrijednosti;
III nedjelja, pred.- Raspad Jugoslavije i nacionalno pitanje
III nedjelja, vježbe - Preduzetništvo i kultura vrednovanja, (razgovori, seminarski radovi); Literatura: R. R. Božović, Raspad vrijednosti;
IV nedjelja, pred.- Postsocijalistička transformacija Crne Gore
IV nedjelja, vježbe - Jugoslovensko društvo u socijalističkom i postscijalističkom periodu; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: G. Ćeranić, Sociološka anliza svojinske transformacije u postsocijalističkoj Crnoj Gori;
V nedjelja, pred.- Socio-demografske karakteristike savremenog crnogorskog društva
V nedjelja, vježbe - Analiza svojinske strukture u Crnoj Gori; (seminarski radovi); Literatura: G. Ćeranić, Sociološka anliza svojinske transformacije u postsocijalističkoj Crnoj Gori;
VI nedjelja, pred.- Društveni procesi formiranja crnogorskog društva
VI nedjelja, vježbe - Nastanak novih klasnih odnosa u Crnoj Gori; (seminarski radovi); Literatura: M. Lazić,Čekajući kapitalizam / Nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji;
VII nedjelja, pred.- Kulturno-ideološki aspekti crnogorskog društva
VII nedjelja, vježbe - Klasa u analitičkom okviru društveno-istorijskog sistema; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: M. Lazić, Čekajući kapitalizam / Nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji;
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Klase i drugi akteri društvenih promjena; (razgovori, seminarski radovi); Literatura: M. Lazić, čekajući kapitalizam / nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji;
IX nedjelja, pred.- Nove strukture moći u procesu transformacije
IX nedjelja, vježbe - Društveni odnosi u vrijeme zakašnjelog kapitalizma; (anliza, seminarski radovi); Literatura: M. Lazić, Čekajući kapitalizam / nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji;
X nedjelja, pred.- Akteri društvenih promjena
X nedjelja, vježbe - Promjene vrijednosnih orijentacija ekonomskih i političkih elita u Crnoj Gori; (seminarski radovi);Literatura: M. Lazić, Čekajući kapitalizam / nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji;
XI nedjelja, pred.- Instiucionalizacija svojine i vlasništva u procesu tranzicije
XI nedjelja, vježbe - Budućnost kapitalističke države; (analiza, seminarski radovi); Literatura: S. Horvat, S. Žižek, Šta Evropa želi;
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Tržišni fundamentalizam; (analiza, seminarski radovi); Literatura: S. Horvat, S. Žižek, Šta Evropa želi;
XIII nedjelja, pred.- Oblikovanje socio-političkog sistema u Crnoj Gori
XIII nedjelja, vježbe - Kriza moderne demokratije; (seminarski radovi); Literatura: S. Horvat, S. Žižek, Šta Evropa želi;
XIV nedjelja, pred.- Socijalna stratifikacija crnogorskog društva
XIV nedjelja, vježbe - Socijalna država i postsocijaldemokratski kompromis;(seminarski radovi); Literatura: R. Kalanj, Modernost i napredak.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNastava i završni ispiti: 5,33 x 16 = 85,28 sati Neophodne pripreme prije početka semestra ( administracija, upis, ovjera) isnose: 2x 5,33 sati 10,66 sati Ukupno opterećenje za predmet :4 kredita x 30 = 120 sati Dopunski rad : broj sati i priprema za popravni ispitni rok, uključujući i polaganje ispita u popravnom ispitnom roku :24 Struktura opterećenja :85,28 sati (nastava) + 10,66 sati(priprema) + 24 (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavepredavanja, diskusije, konsultacije, seminarski radovi, polaganje kolokvijuma
KonsultacijeNakon predavanja
LiteraturaS. Vukićević: Crna Gora na prelazu milenijuma; S. Vukićević: Simuliranje promjene; M. Lazić(ur): Razaranje društva; G.Ćeranić:Svojinska transformacija u postsocijalističkoj Crnoj Gori, R. R. Božović, Raspad Vrijednosti, Literature: M. Lazić, čekajući kapitalizam / Nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji, S. Horvat, S. Žižek, Šta Evropa želi, R. Kalanj, Modernost i napredak.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena 51 bod
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka
NapomenaPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / TEORIJSKE OSNOVE METODIKE SOCIOLOGIJE

Naziv predmeta:TEORIJSKE OSNOVE METODIKE SOCIOLOGIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12572Obavezan262+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljavanja
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa teorijskim osnovama metodike sociologije, odnosno sa ključnim pojmovima i problemima organizacije nastave sociologije.
Ishodi učenjaPo završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objasni ključne pojmove i probleme organizacije nastave sociologije u srednjoj školi (uvođenje učenika u sociološku terminologiju i sociološki način mišljenja). 2. Analizira povezanost ciljeva vaspitanja i nastave sociologije na primjeru predmetnog programa sociologije za srednje škole, njegove strukturiranosti i usmjerenosti na aktivnosti učenika. 3. Upoređuje karakteristike tradicionalne i aktivne nastave/učenja s obzirom na mogućnosti njihovog prožimanja i/ili kombinovanja u realizaciji programskih zahtjeva sociologije. 4. Pripremi verbalne i pisane prezentacije u kojima se raspravlja o temama problemskog karaktera. 5. Objasni uloge nastavnika i položaj učenika u nastavi sociologije. 6. Procjenjuje uspješnost svog rada i rada drugih studenata kroz aktivnosti učenja tokom nastave, usmene prezentacije i rezultate kolokvijuma/pisanih provjera znanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Slavka Gvozdenović; Doc. dr Miomirka Lučić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, razgovor-dijalog, diskusija, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa predmetom i njegovim specifičnostima.
I nedjelja, vježbe - Razgovor o predmetu i njegovim specifičnostima
II nedjelja, pred.-Predmet, cilj i zadaci metodike nastave sociologije.
II nedjelja, vježbe Identifikovanje cilja i zadataka metodike nastave sociologije.
III nedjelja, pred.- Značaj metodike sociologije (mogućnosti i granice).
III nedjelja, vježbe - Značaj metodike sociologije kroz konkretne primjere (prezentacije).
IV nedjelja, pred.- Sociologija kao nastavni predmet u srednjoj školi. Sociologija i drugi nastavni predmeti.
IV nedjelja, vježbe - Korelacije sociologije i drugih srodnih predmeta. Vrste korelacija (horizontalne i vertikalne).
V nedjelja, pred.- Istorijski i problemski pristup u nastavi sociologije.
V nedjelja, vježbe - Analiza istorijskog i problemskog pristupa u nastavi sociologije. Identifikovanje razlika istorijskog i problemskog pristupa u nastavi sociologije na primjeru Predmetnog programa sociologije za gimnazuju (struktura i sadržaj).
VI nedjelja, pred.- Ciljevi vaspitanja i nastava sociologije. Didaktički principi.
VI nedjelja, vježbe - Analiza ciljeva nastave sociologije na primjeru Predmetnog programa sociologije za srednje škole.
VII nedjelja, pred.- Priprema za kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Analiza rezultata kolokvijuma. Pojam i suština nastave.
VIII nedjelja, vježbe - Motivacija i vrste motivacije
IX nedjelja, pred.- Vrste nastave (problemska, individualizovana).
IX nedjelja, vježbe - Osposobljavanje studenata za postavljanje pitanja
X nedjelja, pred.- Timska nastava, programirana nastava.
X nedjelja, vježbe - Metodička praksa u srednjoj školi. Kreiranje radionica (alternativa).
XI nedjelja, pred.- Tradicionalna i aktivna nastava.
XI nedjelja, vježbe - Metodička praksa u srednjoj školi. Diskusija o karakteristikama tradicionalne i aktivne nastave (alternativa).
XII nedjelja, pred.- Mogućnosti aktiviranja učenika u nastavi.
XII nedjelja, vježbe - Metodička praksa u srednjoj školi. Razvijanje vještina aktivnog slušanja, prezentacije i diskusija (alternativa).
XIII nedjelja, pred.- Oblici nastavnog rada (frontalni, grupni, individualni, rad u parovima). Vannastavne i vanrazredne aktivnosti.
XIII nedjelja, vježbe - Evaluacija časova metodičke prakse u srednjoj školi. Analiza djelova teksta iz literature.
XIV nedjelja, pred.- Priprema za II kolokvijum.
XIV nedjelja, vježbe - II kolokvijum.
XV nedjelja, pred.- Analiza rezultata kolokvijuma. Nastavnik i učenik u nastavi sociologije.
XV nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveAktivna participacija u svim vidovima nastavnog procesa i razvijanje kritičke svijesti - da se zna i to što se zna i javno kaže.
KonsultacijePosle predavanja
Literatura S. Gvozdenović: Metodika nastave sociologije, Univerzitet Crne Gore, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2006; S. Gvozdenović: Filosofija, obrazovanje, nastava, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2005; M. Ivković: Metodika nastave sociologije, Prosveta, Niš, 1995; M. Bakovljev: Misaona aktivizacija učenika u nastavi, Prosveta, Beograd, 1982.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje I Kolokvijum - 20 poena; II Kolokvijum - 20 poena; Prisustvo i isticanje u toku nastavnog procesa - 10 poena; Završni ispit - 50 poena; Prelazna ocjena najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetIniciranje studenata za kritičko mišljenje i njihovo jasno iskazivanje.
NapomenaSpecifikacije programa studenti će dobijati u toku nastave i na konsultacijama.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / SOCIOLOGIJA GLOBALIZACIJE

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA GLOBALIZACIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12573Obavezan262+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaNe postoji usljovljenost drugim predmetnim disciplinama.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa osnovnim postulatima teorijskih pravaca (njihovom ideološkom raspravom u naučnom diskursu) koji se primjenjuju prilikom definisanja globalizacije. Osnovni zadatak predmeta je, da studenti putem sociološkog ogleda, izdvoje, saopšte i odgovore na pitanje, koliko se savremene sociološke teorije suštinski razlikuju po pitanju uticaja i posljedica globalizacije, kao i objašnjenja različitih perspektiva.
Ishodi učenjaNakon što položi ispit iz Sociologije globalizacije, student će biti u mogućnosti da: 1. Primjeni i razlikuje teorijska stanovišta u proučavanju gobalizacije; 2.Analizira društveni proces u kome geografska ograničenja društvenih i kulturnih aktivnosti gube značaj; 3. Teorijski ukaže na neophodnost analize njenog neoliberalnog koncepta; 4. Kritički pristupa prema političkim doktrinama (liberalizmu i neoliberalizmu) i oblicima državnog uređenja (liberalno-demokratskom odnosno "podsticajnoj poliarhiji") koji se danas kao obrasci razvoja nameću zemljama postsocijalističkog svijeta; 5. Objasni geopolitičke odnose i filozofske ideja na osnovu kojih su stvorene civilizacije koje određuju tokove savremene globalizacije; 6. Objasni i analizira političku geografiju postmoderne;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Predrag Živković / Mr Obrad Samardžić
Metod nastave i savladanja gradivaRazgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja i vježbi. Priprema eseja i seminarskih radova na zadatu temu. Pismene provjere znanja i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Globalizacija u polju naučnog diskursa.
I nedjelja, vježbe - "Kuda nas vodi globalizacija?"
II nedjelja, pred.-Modernost kao generičko ishodište globalizacije
II nedjelja, vježbe Moć i granice globalizacije.
III nedjelja, pred.- Globalizacija i njeni varijeteti.
III nedjelja, vježbe - Globalizacija, regionalizacija i fragmentacija.
IV nedjelja, pred.- Globalni izazovi XXI veka.
IV nedjelja, vježbe - Globalizacija demokratije i demokratizacija globalizacije.
V nedjelja, pred.- Problemi globalnog društva i savremene sociologije.
V nedjelja, vježbe - Globalizacija i društvene promjene.
VI nedjelja, pred.- Globalizacija i tipovi kapitalizma.
VI nedjelja, vježbe - Liberalizacija i demokratizacija društva.
VII nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Globalizacija i liberalni svetski poredak.
VIII nedjelja, pred.- Globalizacija kulture.
VIII nedjelja, vježbe - Globalizacija i fenomen Megalopolisa. Globalizacija književnosti.
IX nedjelja, pred.- Politička globalizacija.
IX nedjelja, vježbe - Nastajanje poliarhije.
X nedjelja, pred.- Globalizacija i novi totalitarizmi.
X nedjelja, vježbe - Svetsko rizično društvo i problemi transhumanizma.
XI nedjelja, pred.- "Geopolitika postmoderne" (A. Dugin).
XI nedjelja, vježbe - "Tragedija politike velikih sila" (Džon Miršajmer).
XII nedjelja, pred.- Postmoderna kao okvir proučavanja globalizacije.
XII nedjelja, vježbe - Globalizacija i međunarodni odnosi.
XIII nedjelja, pred.- "Rekonstrukcija budućih izgleda globalizacije".
XIII nedjelja, vježbe - Liberalni institucionalizam.
XIV nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe - Arheofuturizam.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit.
Opterećenje studentaNedeljno: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju nastavu, učestvuju u debatama i rade kolokvijume/testove. Studenti pripremaju po jedan esej/seminarski rad i učestvuju u debati nakon njegove prezentacije.
KonsultacijeU dogovoru sa studentima. Konsultacije se organizuju sedmično nakon održanih ciklusa predavanja i vježbi.
Literatura1. Vuletić,V.(2006). Globalizacija / aktuelne debate. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“. 2. Vuletić, V. (2003., Globalizacija / Mit ili stvarnost. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 3. Vidojević, Z., (2005). Kuda vodi globalizacija. Beograd: IP „Filip Višnjić“ / IDN. 4. Dugin, A. (2009). Četvertaя političeskaя teoriя. Sankt-Peterburg: Amfora. 5. Dugin, A. (2009). Geopolitika postmoderne. Beograd: „Prevodilaćka radionica – Rosić” – *Nikola Pašić*. 6. Šolte, J. A. (2009). Globalizacija / Kritički uvod. Podgorica: CID. 7. Proroković, D. (2018). Era multipolarnosti. Beograd: Službeni glasnik. 8. Simić, R. D. (2022). Svetski poredak. Beograd: Clio / FPN. 9. Antonić, S. (2003). Nacija u strujama prošlosti / Ogledi o održivosti demokrtaije u Srbiji. Beograd: Čigoja štampa. 10. Antonić, S. (2012). Loša beskonačnost / Prilozi sociologiji srpskog društva. Beograd: JU Službeni glasnik. 11. Lazić, M. (2011). Čekajući kapitalizam. Beograd: Službeni glasnik. 12. Vladušić, S. (2012). Crnjanski, Megalopolis. Beograd: Službeni glasnik. 13. Faj, G. (2012). Arheofuturizam / Evropski pogledi na postapokaliptično doba. Preveo Petar Metikoš. Beograd: Centar za izučavanje tradicija Ukronija. 14. Mojsi, D. (2012). Geopolitika emocija. Beograd: Clio. 15. Miršajmer, Dž. (2018). Tragedija politike velikih sila. Beograd: Čigoja štampa / Udruženje za studije SAD u Srbiji. 16. Savić, M. (2004). Politika filozofskog diskursa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 17. Bek,U.(2011). Svetsko rizično društvo / U potrazi za izgubljenom sigurnošću. Novi Sad:Akademska knjiga. 18. Beck, U. (2003). Što je globalizacija. Zagreb:Novi poredak. 19. Robinson, V. (2012). Podsticanje poliarhije. Beograd: Albatros Plus. 20. Kirk, R. (2014). Konzervativni duh / Od Berka do Eliota. Beograd. Albatros Plus. 21. Ritzer, G. (2011). Globalization / the essentials. Oxford: John Wiley & Sons Ltd. 22. Fuzaro, D. (2020). Marksova avet / Marks između večnosti i temporalnosti. Čačak: Unija. 23. Vlajki, E. (2009). Socijalna patologija postmodernizma. Zagreb: Euroknjiga. 24. Hantington, S. (2000). Sukob civilizacija. Podgorica: CID; Banja Luka: ROMANOV. 25. Gidens, E. (1998). Posledice modernosti. Beograd: „Filip Višnjić“. 26. Featherstone,M., Lash, S., Robertson, R. eds. (1995), Global modernities: London: Sage.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum 20 poena (dva u semestru), seminarski rad 5 poena (jedan u semstru), prisustvo nastavi 5 poena, usmeni dio ispita 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetSemetralni ciklus predavanja i vježbi koji je predstavljen u nastavnom programu, percipiran je i determinisan shodno fenomenološkim i tematskim strukturama koje su sadržane u okvirima obavezne i izborne literature.
NapomenaKolokvijumi i završni ispit, percipirani su u skladu sa važećim akademskim kalendarom.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / POTROŠAČKO DRUŠTVO I URBANI STILOVI ŽIVOTA

Naziv predmeta:POTROŠAČKO DRUŠTVO I URBANI STILOVI ŽIVOTA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13310Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaCiljevi izučavanja predmeta: Razumiju i analiziraju strukturalne uslove i startegije društvenih aktera koji oblikuju dostupnost, način upotrebe, značaj i značenje urbanog prostora, Uočavaju i razumiju pozitivne i negativne aspekte potrošačke kulture na oblikovanje urbanih stilova života
Ishodi učenjaNakon odslušanog predmeta studenti će biti osposobljeni da:  Objasne uticaj potrošačke kulture na oblikovanje urbanih stilova života  Kritički prosuđuju pozitivne i negativne aspekte potrošačke kulture u oblikovanju urbanih stilova života i identiteta urbanih sredina  Razlikuju socijalistički i postsocijalistički identitet urbanih sredina  Objasne uticaj potrošačke kulture na oblikovanje društvenih odnosa
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Miomirka Rakonjac (Prof. dr Lidija Vujačić)
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, razgovor-dijalog, diskusija, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Nastanak i razvoj potrošačkog društva (tri doba potrošačkog kapitalizma)
I nedjelja, vježbe - Seminarski rad: Potrošnja između "imanja i bivstvovanja"
II nedjelja, pred.-Predistorija savremenih proučavanja potrošnje
II nedjelja, vježbe Seminarski rad: Potrošnja, vrijeme i igra
III nedjelja, pred.- Savremeni koncept potrošnje- teoretičari strukture (Meri Daglas i Pijer Burdije)
III nedjelja, vježbe - Izvan standarda: emocionalna potrošnja
IV nedjelja, pred.- Savremeni koncept potrošnje – teoretičari porcesa Danijel Miler i Ardžun Apaduraj
IV nedjelja, vježbe - Fordizam i postfordizam; Postfordovska organizacija ekonomije
V nedjelja, pred.- Homo consumericus
V nedjelja, vježbe - Seminarski rad: Ponašanje potrošača u fluidnom (post)modernom društvu
VI nedjelja, pred.- Sociokulturni aspekti potrošnje
VI nedjelja, vježbe - Seminarski rad: Torsten Veblen "Teorija dokoličarske klasne"
VII nedjelja, pred.- Uspon potrošačkog društva, gubitak simboličke razmjene i rast simulacija
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
VIII nedjelja, pred.- Potrošačko društvo iz ugla Alvina Toflera
VIII nedjelja, vježbe - Izlaganje seminarskog rada
IX nedjelja, pred.- Individualizacija potrošačke kulture
IX nedjelja, vježbe - Seminarski rad: Jameson, F. (1995): Postmodernizam u kasnom kapitalizmu
X nedjelja, pred.- Brend u funkciji podsticaja potrošnje; oglašavanje
X nedjelja, vježbe - Izlaganje seminarskog rada Gi Debor (1967): "Društvo spektakla"
XI nedjelja, pred.- Grad potrošnje/grad kao roba
XI nedjelja, vježbe - Izlaganje seminarskog rada: "Brendiranje" grada i/ili grad kao brend
XII nedjelja, pred.- Džentrifikacija
XII nedjelja, vježbe - Pisanje eseja: Da li je poklon kao simbol duhovne ili potrošačke kulture?
XIII nedjelja, pred.- Dominantni pristupi u objašnjavanju procesa džentrifikacije
XIII nedjelja, vježbe - Pisanje eseja: Da li je ljubav simbol duhovne ili potrošačke kulture?
XIV nedjelja, pred.- Primjeri džentrifikacije u postsocijalizmu
XIV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
XV nedjelja, pred.- Rekapitulacija obrađenih tema
XV nedjelja, vježbe - Analiza rezultata kolokvijuma
Opterećenje studentaNedeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sati predavanja 2 sati vježbi 2 sati i 40 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 – 22 sati. Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 22 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo nastavi, aktivna participacija u svim vidovima nastavnog procesa i razvijanje kritičke svijesti
Konsultacijeu dogovoru sa studentima
Literatura Backović, V. (2018): Džentrifikacija kao socioprostorni fenomen savremenog grada, Beograd: Čigoja štampa, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta Beograd  Bauman, Z. (2009): Fluidni život, Novi Sad: Mediterran publishing.  Bodrijar, Ž. (1991): Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi.  Bodrijar, Ž. (1998): Savršen zločin. Beograd: Časopis Beogradski krug.  Čejni, D. (2003): Životni stilovi,Beograd: Clio  Čolić, S. (2008): Sociokulturni aspekti potrošnje, potrošačke kulture i društva, Institut društvenih znanosti, Zagreb  Debor, Gi (1967): Društvo spektakla, Porodična biblioteka br.4, II izdanje anarhija/blok 45.  Erdei, I. (2008): Antropologija potrošnje, Beograd: Biblioteka XX vek.  Fromm, E. (2004): Imati ili biti. Zagreb: Izvori (Biblioteka SAPIENS).  Jameson, F. (1995): Postmodernizam u kasnom kapitalizmu, Beograd: Kiz “ART PRESS”.  Lipovecki, Ž. (2008): Paradoksalna sreća: Ogled o hiperpotrošačkom društvu. Zagreb: Antibarbarus, str. 15-94 (I dio).  Ricer, Dž. (2012): Savremene sociološke teorije. Beograd: Službeni glasnik.  Simel, G. (2003): Filosofija novca, Novi Sad: IK Zorana Stojanovića.  Tomić, Kuludrović, I. (1998):Individualizacija potrošačke kulture, Zagreb. Socijalna Ekologija, Vol.7, No.4, (357-371  Veber, M. (2011): Protestantska etika i duh kapitalizma. Novi Sad: Mediterran publishing.  Veblen, T. (2008): Teorija dokoličarske klase, Novi Sad: Mediterran publishing.  Vujačić, L. (2017): Antropologija konzumerizma- život (ni)je u reklami, Nikšić: Medijska kultura.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI kolokvijum -15 bodova II kolokvijum- 15 bodova Pisanje i izlaganje seminarskog rada –5 Pisanje eseja-5 Prisistvo predavanjima i vježbama i aktivnost na času 10
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / SOCIOLOGIJA DRUŠTVENIH POKRETA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA DRUŠTVENIH POKRETA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13311Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata s važnošću društvenih pokreta u konstituisanju kako modernog društva, tako i sociologije. Upoznavanje sa temeljnim konceptima i teorijama društvenih pokreta. Otvaranje pitanje uloge i perspektive postmodenih pokreta u postmodrnom društvu.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Razumije i shvati ulogu društvenih pokreta kao korektiv u smanjivanju i ublažavanju antagonizama u savremenim društveno-političkim procesima; • Sposoban da oblikuje sopstvena stanovišta u ulozi i značaju društenih pokreta u oblikovanju zvaničnih političkih progarama i orijentacija; • Uviđa ulogu i značaj feminističkog pokreta sa stanovišta rodne senzitivnosti; • Oblikuje svijet o ekološkim problemima kao vodećoj paradigmi novih društvenih pokreta; • Razvija stavove o važnosti mirovnih pokreta u savremenom „rizičnom“ društvu i proaktivno djeluje.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Ljiljana Vujadinoivć
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema i upis studenata Uvodno predavanje o sociologiji društvenih pokreta uz upoznavanje studenata s literaturom i drugim aspektima na predmetu.
I nedjelja, vježbe - Demokratski i autoritarni lik globalizacije.
II nedjelja, pred.-Politička sociologija i društveni pokreti.
II nedjelja, vježbe Klasični i novi društveni pokreti.
III nedjelja, pred.- Emancipatorska energija društvenih pokreta.
III nedjelja, vježbe - Politička i civilna strategija društvenih pokreta.
IV nedjelja, pred.- Utopija kao alternativa ideologiji; novi pokteri: utopija alternativnih životnih mogućnosti.
IV nedjelja, vježbe - Društveni pokreti - fenomen modernog doba.
V nedjelja, pred.- Odnos radničkih pokreta i novih društvenih pokreta.
V nedjelja, vježbe - Antitehnokratsko usmjeravanje novih pokreta.
VI nedjelja, pred.- Novi pokreti i postindustrijsko društvo (Turenova koncepcija društvenih pokreta i kritika.
VI nedjelja, vježbe - Mirovni pokreti.
VII nedjelja, pred.- Feminizam kao dvostruki protest.
VII nedjelja, vježbe - Ekološki pokret - paradigma novih društvenih pokreta.
VIII nedjelja, pred.- Mirovni protesti (nastanak prvih mirovnih pokreta) - TEST- KOLOKVIJUM II
VIII nedjelja, vježbe - Urbani pokret.
IX nedjelja, pred.- Mirovni pokreti posle Drugog svjetskog rata (stanovišta o novim mirovnim pokretima)
IX nedjelja, vježbe - Feminizam kao dvostruki protest.
X nedjelja, pred.- Ekološki pokret – paradigma novih društvenih pokreta.
X nedjelja, vježbe - Radnički pokret i novi društveni pokreti.
XI nedjelja, pred.- Prve ekološke partije (izborni uspjeh zelenih: ulazak u Bundestag, Svjetski fond za prirodu, Prijatelji zemlje, Zeleni mir).
XI nedjelja, vježbe - Novi društveni pokreti: teorijske kontroverze.
XII nedjelja, pred.- Novi društveni pokreti i teorijske kontroverze.
XII nedjelja, vježbe - Kriza levice i novi društveni pokreti.
XIII nedjelja, pred.- Kriza ljevice i novi društveni pokreti.
XIII nedjelja, vježbe - Evropski pokret za mir.
XIV nedjelja, pred.- Teorijski dijalog o pokretima, radnički pokreti, novi društveni pokreti. - TEST- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe - Svijet novih društvenih pokreta.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNedeljno: 5 kredita x 40/30 = 4 sata i 40 minuta Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 1 sata vježbi 1 sat praktičnog rada i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: (4 sati i 40 minuta) x 16 = 70 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (4 sati i 40 minuta) = 9 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 70 sati i 40 minuta (nastava) + 9 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (vježbe i predavanja), rade seminarske radove, domaće zadatke, polažu kontrolne testove i kolokvijum koji je obavezan.
KonsultacijeNakon nastave, dva puta u toku nedelje.
Literatura1. Pavlović, V. (2009): Društveni pokreti i promene. Beograd: Službeni glasnik / Zavod za udžbenike I nastavna sredstva. 2. Turen, A. (1983): Sociologija društvenih pokreta. Beograd: Radnička štampa. 3. Pavlović V. (2004): Civilno društvo i demokratija. Beograd: Službeni glasnik / Udruženje za političke nauke Srbije i Crne Gore. 4. Mitrović, A. (2004): Vreme netrpeljivih / Politička istorija velikih država Evrope 1919-1939. Podgorica: CID: 5. Bžežinski, Z. (2003): Velika šahovska tabla, Podgorica: CID / Romanov. 6. Pečujlić, M. (2005): Globalizacija, dva lika sveta, Beograd: Gutenbergoba galaksija. 7. Borstin, D. (2001): Svet otkrića. Beograd: Geopoetika. 8. Kasapović, M. (1996): Demokratska tranzicija i političke stranke. Zagreb: Fakultet političkih znanosti. 9. Bloh, E. (1986): Oproštaj od utopije, Beograd: IC Komunist. 10. Mannheim, K. (2007): Ideologija i utopija, Zagreb: Jesenski i Turk. 11. Kant, I. (1974): Um i Sloboda. Beograd: Ideje. 12. Lazić, M. (2011): Čekajući kapitalizam. Beograd: Službeni glasnik. 13. Kuljić, T. (2021): Manifest sećanja levice. Beograd: Clio.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOblici provjere znanja i ocjenjivanje: • Test-kolokvijumi (pismeno). • Završni ispit (usmeno). • Domaći zadaci i seminarski rad. • Razgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja i vježbi. Ocjene: Dva testa sa 20 poena (ukupno 40); isticanje u toku predavanja i prisustvo predavanjima (5 poena); izrada seminarskih radova (5 poena); završni ispit - 50 poena.
Posebne naznake za predmetPlan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra. Teme za izradu seminarskih radova studenti ce dobiti u toku izvođenja predavanja kao i potrebnu literaturu.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / SOCIOLOGIJA MARGINALIZOVANIH GRUPA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA MARGINALIZOVANIH GRUPA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13312Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljernosti
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznаvаnje studenаtа sа osnovаmа sociologije mаrginаlizovаnih grupa. Senzibilizаcijа zа preispitivаnje postojećih strаtegijа de-mаrginаlizаcije i rаd nа osmišljаvаnju istrаživаčkih zаdаtаkа u ovoj oblаsti.
Ishodi učenjaIshodi učenja: Poznavanje savremenih teorijskih pristupa devijantnom ponašanja, poznavanje strategija demarginalizacije, osmišljvanje istraživačkih zadataka u ovoj oblasti.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc.dr Tatjana Vujović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa osnovnim pojmovima u sociologiji marginallizovanih grupacija
I nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
II nedjelja, pred.-Razmatranje savremenih teorijskih pristupa o uzrocima i posljedicama marginalizacije.
II nedjelja, vježbe Prezentacija seminarskih radova
III nedjelja, pred.- Migranti
III nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
IV nedjelja, pred.- Uzroci i posljedice marginalizacije mentalno oboljelih lica,njihove uloge i položaji
IV nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
V nedjelja, pred.- Siromaštvo
V nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
VI nedjelja, pred.- Nezaposlenost (osobe van rada)
VI nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
VIII nedjelja, pred.- Osobe u beskucnistvu
VIII nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
IX nedjelja, pred.- Epidemiologija АIDS-а u svijetu i kod nаs.
IX nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
X nedjelja, pred.- Rаzmаtrаnje uzrokа socjаlne isključenosti Romа, sа posebnim osvrtom nа kulturološku posebnost ove grupe u nаšoj zemlji kаo jednom od jednom od fаktorа mаrginаlizаcije.
X nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XI nedjelja, pred.- Djeca žrtve nasilja
XI nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XII nedjelja, pred.- Djeca sa problemima u ponašanju
XII nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XIII nedjelja, pred.- Porodice u krizi: Problemi u porodičnim odnosima
XIII nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XIV nedjelja, pred.- Modeli zaštite djece bez roditeljskog staranja
XIV nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
XV nedjelja, pred.- Analiza strategija preživljavanja marginalizovanih grupa
XV nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
Opterećenje studentaNedjeljno: 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta U semestru: Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 60 sati Struktura opterećenja: Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sati i 40 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad) 60 sati (nastava) + 8 sati (priprema) + 22 sata (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
KonsultacijeTermini za konsultacije nakon odrzanih predavanja
LiteraturaLiteratura:. Jugović, A (2020), Društveno osjetljive grupe, Partenon,Beograd. Fee D. (2000): Milosavljević, M., Jugović, A, Izvan granica društva – Savremeno društvo i marginalne grupe, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, 2009.Pathology and Postmodern. Mental Illnes ad discourse and expirience, Sage Publication, London, Thousand Oaks,New Delhi ; Fuko M. (2012): Rаđаnje klinike, Mediterаn Pаblišing, Novi Sаd; Ignjаtović Đ., Ljubičić M. (2011): Žene i zаtvor:opštа pitаnjа i studijа slučаjа, Аnаli Prаvnog fаkultetа, LIX(1), 55-79; Gofmаn E. (2012): Аzili, Mediterаn Pаblišing, Novi Sаd Gofmаn E. (2011): Stigmа, Mediterаn Pаblišing, Novi Sаd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjekolokvijum 40 poena; prisustvo nastavi -5 poena, seminarski rad 5 poena, završni ispit - 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi minimum 51 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / ANTROPOLOGIJA SAVREMENOSTI I POPULARNE KULTURE

Naziv predmeta:ANTROPOLOGIJA SAVREMENOSTI I POPULARNE KULTURE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13313Obavezan342+2+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaPoloženi ispiti na prethodnim semestrima/godinama studija
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovnim fenomenima popularne kulture, kao i ovladavanje teorijsko-metodološkim aparatom naučnog razumijevanja savremenih društvenih pojava i procesa. Kroz analizu formula popularne kulture, dominantnih narativnih struktura i obrazaca koji su uslovljeni dinamikom savremenog drustva studenti koji pohađaju kurs iz Antropologije savremenosti i popularne kulture moći će da prepoznaju i tumače teme, odnosno simbole i mitove koji su uklopljeni u popularnu kulturu, a time razloge njihove popularnosti, zajedno sa aktuelnom estetikom, konzumerizmom i ostalim svojstvima masovne i popularne kulture, te da ih poveže sa potrebama, vrijednostima i oblicima ponašanja koji postoje u datoj (masovnoj) kulturi.
Ishodi učenjaNakon što položi ispit iz Antropologije savremenosti i popularne kulture, student će biti u mogućnosti da: • Tumači teorijsko-metodološke okvire izučavanja savremenosti • Analizira nove paradigme u antropologiji kroz sferu popularne kulture. • Analizira semiotičke otpore u sferi popularnog (potkulturne i kontrakulturne grupe). • Objasni koncept vremena i prostora u informacionom društvu. • Prepoznaje antropološki pristup globalizaciji, odnos lokalnog i globalnog. • Analizira popularnu kulturu kao folklor postindustrijskog društva. • Analizira koncept potrošnje i zadovoljstva u popularnoj kulturi. Nakon što položi ispit iz Antropologije savremenosti i popularne kulture, student će biti u mogućnosti da: • Tumači teorijsko-metodološke okvire izučavanja savremenosti • Analizira nove paradigme u antropologiji kroz sferu popularne kulture. • Analizira semiotičke otpore u sferi popularnog (potkulturne i kontrakulturne grupe). • Objasni koncept vremena i prostora u informacionom društvu. • Prepoznaje antropološki pristup globalizaciji, odnos lokalnog i globalnog. • Analizira popularnu kulturu kao folklor postindustrijskog društva. • Analizira koncept potrošnje i zadovoljstva u popularnoj kulturi. Nakon što položi ispit iz Antropologije savremenosti i popularne kulture, student će biti u mogućnosti da: • Tumači teorijsko-metodološke okvire izučavanja savremenosti • Analizira nove paradigme u antropologiji kroz sferu popularne kulture. • Analizira semiotičke otpore u sferi popularnog (potkulturne i kontrakulturne grupe). • Objasni koncept vremena i prostora u informacionom društvu. • Prepoznaje antropološki pristup globalizaciji, odnos lokalnog i globalnog. • Analizira popularnu kulturu kao folklor postindustrijskog društva. • Analizira koncept potrošnje i zadovoljstva u popularnoj kulturi.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Lidija Vujačić Mr Obrad samardžić
Metod nastave i savladanja gradiva Predavanja i debate, konsultacije, priprema za zavrsni ispit i provjera znanja.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje;
I nedjelja, vježbe - Istorijski prostor antropologije i antropološko vrijeme i istorija; (analiza); Literatura: Ože, M. Prilog antropologiji savremenih svetova;
II nedjelja, pred.-Nove paradigme u savremenoj antropologiji;
II nedjelja, vježbe Izazovi u avremenoj antropološkoj nauci - postmoderno dobe i njegovi učinci
III nedjelja, pred.- Koncept vremena u informacionom društvu;
III nedjelja, vježbe - Vrijeme i brzina u postmodernom društvu
IV nedjelja, pred.- Antropološko tumačenje prostora;
IV nedjelja, vježbe - Koncept mjesta i nemjesta (M. Ože)
V nedjelja, pred.- Popularna kultura kao folklor postindustrijskog društva; Novi rituali;
V nedjelja, vježbe - seminarski radovi - Popularna kultura (Dž. Fisk)
VI nedjelja, pred.- Komercijalni aspekti mita i vjerovanja u popularnoj kulturi;
VI nedjelja, vježbe - seminarski radovi - Mit i mitologija
VII nedjelja, pred.- Koncept zadovoljstva u popularnoj kulturi;
VII nedjelja, vježbe - Progresivna zadovoljstva i industrija zabave
VIII nedjelja, pred.- Antropologija potrošnje; Homo consumens i kultura potrošnje;
VIII nedjelja, vježbe - seminarski radovi - Antropologija konzumeizma (l. Vujačić)
IX nedjelja, pred.- Kolokvijum
IX nedjelja, vježbe - Analiza rezultata I kolokvijuma
X nedjelja, pred.- Antropološki pristupi globalizaciji; Odnos lokalnog i globalnog; Kulturna homogenizacija savremenog svijeta;
X nedjelja, vježbe - seminarski radovi - Globalizacija i glokalizacija
XI nedjelja, pred.- Potkulturne i kontrakulturne grupe u sferi popularnog; Semiotički otpori;
XI nedjelja, vježbe - seminarski radovi - Semiotički otpori
XII nedjelja, pred.- Novi mediji i popularna kultura; Žanrovi i popularni heroji.
XII nedjelja, vježbe - seminarski radovi - "Hipermedijalizacija" kulture
XIII nedjelja, pred.- Konstruktivni aspekti savremenog identiteta; Identitet, imidž i moda;
XIII nedjelja, vježbe - seminarski radovi - Identitet, imidz i moda (d. Kelner9
XIV nedjelja, pred.- Koncept spektakla u popularnoj kulturi; Industrija zabave;
XIV nedjelja, vježbe - Kolokvijum
XV nedjelja, pred.- Analiza rezultata sa kolokvijuma i konsultacije pred završni ispit
XV nedjelja, vježbe - analiza rezultata kolokvijuma
Opterećenje studentaNedeljno: 4 kredita x40/30=5,32 sata Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x 5 sati i 20 minuta sati = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sata (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohađaju nastavu, učestvuju u debatam, polazu kolokvijume i završni ispit.
KonsultacijeNedjeljno, u dogovoru sa studentima
Literaturaosnovna: Ože, Mark (2005). Prilog antropologiji savremenih svetova. Beograd: Biblioteka XX vek. Vujačić, Lidija (2017). Antropologija konzumerizma – Život (ni)je u reklami. Medijska kultura - Biblioteka Teorija medija (ur. Božović, R.). Podgorica/Nikšić: Ras press. Sulima, Roh (2005). Antropologija svakodnevnice. Beograd: Biblioteka XX vek. Eriksen, T. Hilan (2003). Tiranija trenutka. Beograd: Biblioteka XX vek. Fisk, Džon (2001). Popularna kultura. Beograd: Clio. seminarska: Ože, Mark, (2005). Nemesta - Uvod u antropologiju nadmodernosti. Beograd: Biblioteka XX vek. Đordano, Kristijan (2001). Ogledi o interkulturnoj komunikaciji. Beograd: Biblioteka XX vek. Stiglitz, Jozef (2002). Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SMB-x. Dolo, Luj (1999). Individualna i masovna kultura. Beograd: Clio. Đorđević, Jelena (2009) Postkultura. Beograd: Clio. Čejni, Dejvid (2003). Životni stilovi. Beograd: Clio. Majnhof, U.H., Triandafilidu, A. (2008). Transkulturna Evropa. Beograd: Clio. Kovačević, I., Milosavljević, Lj. (ur.) (2014). Kratki rezovi : antropološko proučavanje savremene reklame. Etnoantropološki problemi, N.s. god. 9, sv. 2, str. 435-462. Bošković, Aleksandar (2005). Etnologija svakodnevnog života. Beograd: Biblioteka Svedočanstva. Erdei, Ildiko (2008). Antropologija potrošnje. Beograd: Biblioteka XX vek. Bauman, Zigmund (2009). Fluidni život. Novi Sad: Mediterran Publishing. Bauman, Zigmund (2010). Fluidna ljubav. Novi Sad: Mediterran Publishing. Svensen, Fr.H.L.(2005). Filozofija mode. Beograd: Geopoetika. Stendžidž, Tom (2010). Istorija sveta u 6 pića. Beograd: Geopoetika.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI Kolokvijum - 18 poena, II Kolokvijum - 18 poena, Prisustvo na predavanjima i vježbama (uz učešće u debatama) 4+3 +2, Seminarski rad - 5 poena, Završni ispit - 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / SOCIOLOGIJA DJETINJSTVA

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJA DJETINJSTVA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13314Izborni342+1+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaCiljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente sa problemima savremenog djetinjstva, uticajima različitih društvenih agensa na formiranje percepcije djetinjstva u savremenom svijetu i pristupima njihovom proučavanju. Ova saznanja treba studente da osposobe da na kritički način iz sociološke perspektive problematizuju pitanja koja obilježavaju djetinjstvo u savremenom svijetu. Cilj predmeta je i osposobljavanje sutudenata za praktični rad sa djecom i istraživanje zahtjeva i potencijalnih problema sa kojima se djeca u savremenom društvenom okruženju susrijeću, kao položaj djeteta u porodici. Iz ovoga proizilazi i diskusija o društvenim modelima koji bi omogućili da se na što adekvatniji način obezbijedi razumijevanje djeteta i realizacija njegovih potreba
Ishodi učenjaIshodi učenja: Nakon odslušanog predmeta studenti će biti osposobljeni da:  Objašnjavju kompleksnost i višedimnezionalnost djetinjstva u kontekstu savremenih društvenih prilika;  Analiziraju uticaj društvenih agenasa na percepciju djetinjstva;  Analiziraju i objašnjavaju društveni fenomen djetinjstva u crnogorskom društvenom okruženju i drugim društvenim okruženjima;  Kritički se osvrću na savremene probleme djetinjstva;  Objašnjavaju konkretne zahtjeve unaprijeđenja položaja djeteta;  Objašnjavaju odnos “porodice i djeteta” nekada i sada.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Miomirka Rakonjac
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, razgovor-dijalog, diskusija, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa predmetom i njegovim specifičnostima; Djetinjstvo kao društveno kulturni konstrukt
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa predmetom i njegovim specifičnostima; Djetinjstvo kao društveno kulturni konstrukt
II nedjelja, pred.-Nastanak moderne ideje djetinjstva i prakse djetinjstva
II nedjelja, vježbe Diskusija: Šta je dijete? Položaj djeteta u crnogorskoj kulturi. Način na koji se društveno okruženje reflektuje na djetinjstvo nekada i sada.Djetinjstvo u istoriji, između ideje i prakse
III nedjelja, pred.- Nastanak sociologije djetinjstva; Osnovni postulati sociologije djetinjstva.
III nedjelja, vježbe - Diskusija o osnovnim postulatima sociologije djetinjstva
IV nedjelja, pred.- Kontroverze djetinjstva u savremenom svijetu
IV nedjelja, vježbe - Diskusija o kontroverzama djetinjstva u savremenom svijetu
V nedjelja, pred.- Dječija prava
V nedjelja, vježbe - Diskusija o koliziji između protektivnih i participativnih prava
VI nedjelja, pred.- Ekonomski aspekti djetinjstva
VI nedjelja, vježbe - I Kolokvijum
VII nedjelja, pred.- Porodica i škola kao svakodnevni konteksti djetinjstva
VII nedjelja, vježbe - Diskusija: Rad, siromaštvo i beskućništvo djece
VIII nedjelja, pred.- Stil života porodice kao kulturni kontekst djetinjstva
VIII nedjelja, vježbe - Stil života porodice i razvoj djetata
IX nedjelja, pred.- Od djeteta do adolescenta
IX nedjelja, vježbe - Uticaj kulture na percepciju djetinjstva
X nedjelja, pred.- Djeca i mediji
X nedjelja, vježbe - Istraživanje uticaja porodice, vršnjaka i medija na percepciju djetinjstva
XI nedjelja, pred.- Teorijske paradigme u sociologiji djetinjstva
XI nedjelja, vježbe - Diskusija o teorijskim paradigmama u oblasti sociologije djetinjstva
XII nedjelja, pred.- Slobodno vrijeme djece i porodični obrasci slobodnog vremena
XII nedjelja, vježbe - Istraživanje načina na koji djeca provode svoje slobodno vrijeme
XIII nedjelja, pred.- Rad, roditelji i djeca
XIII nedjelja, vježbe - Izlaganje seminarskih radova
XIV nedjelja, pred.- Postmoderno dijete
XIV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
XV nedjelja, pred.- Analiza rezultata kolokvijuma i priprema za ispit
XV nedjelja, vježbe - Sumiranje predloženih tema i diskusija o njima
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30=120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) 24 sati i 0 minuta Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo nastavi, aktivna participacija u svim vidovima nastavnog procesa i razvijanje kritičke svijesti
Konsultacijeu dogovoru sa studentima
LiteraturaTomanović, S. (2004): Sociologija djetinjstva, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Segalan, M. (2009): Sociologija porodice, Beograd: Clio. Kon, Igor. (1991): Dete i kultura; Beograd: ZUNS. Stanojlović, B. D. (1990): Porodica i vaspitanje dece. Beograd: Naučna knjiga. Krivokapić, N. (2008), Teorijski pristupi slobodnom vremenu, Nikšić: Filozofski fakultet i Institut za sociologiju
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI kolokvijum -18 bodova II kolokvijum- 18 bodova Pisanje i izlaganje seminarskog rada – 5 Prisustvo predavanjima i vježbama (uz učešće u debatama) 4+3 +2 Završni ispit 50 bodova
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / SOCIOLOGIJA / METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠKOLSKIM RADOM

Naziv predmeta:METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠKOLSKIM RADOM
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13318Obavezan372+3+0
Studijski programi za koje se organizujeSOCIOLOGIJA
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljavanja
Ciljevi izučavanja predmetaOsposobljavanje studenata za pripremanje, organizovanje i izvođenje nastave sociologije u srednjoj školi.
Ishodi učenjaPo završetku ovog predmeta, student će moći da: 1. Obrazloži prednosti i ograničenja pojedinih nastavnih metoda i oblika provjere znanja u nastavi sociologije. 2. Analizira predmetne programe iz sociologije u gimnaziji i srednjim stručnim školama, funkcije i način korišćenja udžbenika i drugih izvora znanja. 3. Planira i priprema realizaciju nastave sociologije u srednjoj školi (izrada godišnjeg i mjesečnog plana rada i pisanih priprema za čas). 4. Organizuje nastavu sociologije gimnaziji i srednjim stručnim školama u skladu sa zahtjevima savremene koncepcije nastave i učenja. 5. Primjenjuje teorijska znanja iz metodike sociologije u procesu realizacije planiranih aktivnosti, vrednovanja učeničkih postignuća i metodičke efikasnosti nastave. 6. Podstiče učenike na aktivno učešće u radu na času (razvijanje sposobnosti samostalnog i kritičkog mišljenja, interdisciplinarno povezivanje znanja i interaktivno učenje). 7. Unapređuje metodička znanja, vještine i kompetencije potrebne za kontinuirani profesionalni razvoj i doživotno učenje.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Slavka Gvozdenović, doc. dr Miomirka Lučić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminari, razgovor-dijalog, diskusija, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa predmetom i njegovim specifičnostima.
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje studenata sa aktivnostima tokom semestra.
II nedjelja, pred.-Metode u nastavi sociologije (pojam i klasifikacija, usmeno izlaganje, razgovor)
II nedjelja, vježbe Učenje i vrste učenja. Tehnike u nastavi sociologije (Moždana oluja; Venov dijagram; Kocka; Slagalica)
III nedjelja, pred.- Diskusija, skandalon. Primjena izvornog teksta, metoda pisanih radova.
III nedjelja, vježbe - Kritičko mišljenje u nastavi sociologije.
IV nedjelja, pred.- Nastavna sredstva. Ponavljanje i vježbanje nastavnih sadržaja.
IV nedjelja, vježbe - Metodička praksa u srednjoj školi. Radionica (alternativa).
V nedjelja, pred.- Provjera znanja i ocjenjiivanje (osnovni pojmovi). Ocjena i vrste ocjenjivanja.
V nedjelja, vježbe - Metodička praksa u srednjoj školi. Analiza djelova teksta iz literature (alternativa).
VI nedjelja, pred.- Pravila vrednovanja. Oblici provjeravanja i ocjenjivanja.
VI nedjelja, vježbe - Metodička praksa u srednjoj školi. Evaluacija časova metodičke prakse.
VII nedjelja, pred.- Priprema za I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Analiza rezultata kolokvijuma. Nastavni plan i program sociologije.
VIII nedjelja, vježbe - Korelacija između predmetnog programa iz sociologije i nastave.
IX nedjelja, pred.- Planiranje i pripremanje nastavnog rada (osnovne karakteristike).
IX nedjelja, vježbe - Kreiranje scenarija za čas.
X nedjelja, pred.- Vrste planiranja.
X nedjelja, vježbe - Prezentacija vrsta planiranja.
XI nedjelja, pred.- Predmet planiranja. Osnovni zadaci planiranja i pripremanja
XI nedjelja, vježbe - Metodička praksa u srednjoj školi. Osposobljavanje studenata za pisanje nastavnih planova.
XII nedjelja, pred.- Planiranje nastavnog rada i pripremanje za nastavu.
XII nedjelja, vježbe - Analiza mogućih situacija u učionici i načini reagovanja nastavnika.
XIII nedjelja, pred.- Realizacija nastavnog programa.
XIII nedjelja, vježbe - Priprema studenata za samostalno predavanje u srednjoj školi.
XIV nedjelja, pred.- Praktično predavanje u srednjoj školi.
XIV nedjelja, vježbe - Evaluacija i samoevaluacija praktičnog predavanja u srednjoj školi.
XV nedjelja, pred.- Pisana priprema za čas (samostalna prezentacija).
XV nedjelja, vježbe - Razlika između pisane pripreme i scenarija za čas.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
4 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
9 sati i 20 minuta x 2 =18 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
7 x 30=210 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
42 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava), 18 sati i 40 minuta (priprema), 42 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveAktivna participacija u svim vidovima nastavnog procesa i razvijanje kritičke svijesti - da se zna i to što se zna i javno kaže.
KonsultacijePosle predavanja.
LiteraturaS. Gvozdenović: Metodika nastave sociologije, Univerzitet Crne Gore, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2006; S. Gvozdenović: Filosofija, obrazovanje, nastava, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2005; M. Ivković: Metodika nastave sociologije, Prosveta, Niš, 1995; M. Bakovljev: Misaona aktivizacija učenika u nastavi, Prosveta, Beograd, 1982.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI Kolokvijum - 20 poena; Prisustvo i isticanje u toku nastavnog procesa - 10 poena; Praktično predavanje u srednjoj školi - 20 poena; Završni ispit - 50 poena; Prelazna ocjena najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetIniciranje studenata za kritičko mišljenje i njihovo jasno iskazivanje.
NapomenaSpecifikacije programa studenti će dobijati u toku nastave i na konsultacijama
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena