Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / OPŠTA PSIHOLOGIJA

Naziv predmeta:OPŠTA PSIHOLOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
762Obavezan152+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaOvladavanje osnovnim psihološkim pojmovima: Upoznavanje sa osnovnim metodološkim pristupima proučavanja ličnosti, sticanje uvida u osnovne psihološke orijentacije, osposobljavanje za praktičnu primjenu psiholoških znanja prilikom obavljanja budućeg poziva.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Objasni predmet i prirodu psihologije kao nauke te uticaj i primjenu njenih rezultata u oblasti vaspitanja; objasni pluralističku prirodu psihologije s obzirom na postojanje većeg broja psiholoških škola; objasni organske osnove i razvoj psihičkog života, objasni prirodu i funkcionisanje saznajnih procesa, objasni prirodu i funkcionisanje emocionalnih i motivacionih procesa, objasni prirodu sposobnosti te načine i svrhe njihovog mjerenja kao i determinante njihovog razvoja, objasni pojam ličnosti kao cjelovitog psihološkog sistema, objasni pojam strukture ličnosti te prirodu elemenata koji ulaze u njen sastav, objasni pojam dinamike ličnosti te prirodu i funkcionisanje procesa koji u tome učestvuju, objasni razvoj ličnosti uključujući i faktore koji, pri tome, djeluju; objasni prirodu i faktore socijalizacije, objasni psihološke aspekte komunikacije.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Vojin Simunović, Nina Rajković (asistentkinja)
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje, priprema i upis semestra
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje, priprema i upis semestra
II nedjelja, pred.-Psihologija kao nauka, psihološke škole i pravci
II nedjelja, vježbe Psihologija kao nauka, psihološke škole i pravci
III nedjelja, pred.- Оrganske osnove psihickog zivota, razvoj psihičkog života
III nedjelja, vježbe - Оrganske osnove psihickog zivota, razvoj psihičkog života
IV nedjelja, pred.- Saznajni procesi (opažanje, učenje, pamćenje i zaboravljanje)
IV nedjelja, vježbe - Saznajni procesi (opažanje, učenje, pamćenje i zaboravljanje)
V nedjelja, pred.- Inteligencija
V nedjelja, vježbe - Inteligencija
VI nedjelja, pred.- Teorije inteligencije
VI nedjelja, vježbe - Teorije inteligencije
VII nedjelja, pred.- Еmocije i mоtivacija
VII nedjelja, vježbe - Еmocije i mоtivacija
VIII nedjelja, pred.- I test znanja / kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - I test znanja / kolokvijum
IX nedjelja, pred.- Ličnost kao cjelovit sistem
IX nedjelja, vježbe - Ličnost kao cjelovit sistem
X nedjelja, pred.- Struktura ličnosti
X nedjelja, vježbe - Struktura ličnosti
XI nedjelja, pred.- Dinamika ličnosti
XI nedjelja, vježbe - Dinamika ličnosti
XII nedjelja, pred.- Razvoj ličnosti
XII nedjelja, vježbe - Razvoj ličnosti
XIII nedjelja, pred.- Socijalizacija
XIII nedjelja, vježbe - Socijalizacija
XIV nedjelja, pred.- II test znanja / kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe - II test znanja / kolokvijum
XV nedjelja, pred.- Psiholoski aspekti komunikacije
XV nedjelja, vježbe - Psiholoski aspekti komunikacije
Opterećenje studenta Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja.
KonsultacijeNedjeljno u predviđenom terminu
Literatura• Žiropađa, Lj. (2012): Uvod u psihologiju-Treće dopunjeno izdanje, Čigoja • Kreč i Kračfild: Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd • Hrnjica, S.: Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti, Naučna knjiga, Beograd Izvorna literatura i materijali akreditovanih programa
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: - Dva testa sa 20 bodova (Ukupno 40 bodova), - Esej sa 10 bodova, - Završni ispit sa 50 bodova. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / KNJIŽEVNOST ZA DJECU

Naziv predmeta:KNJIŽEVNOST ZA DJECU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
772Obavezan352+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa najvažnijim predstavnicima domaće i svjetske književnosti za djecu, kao i osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje ove vrste književnog diskursa.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše književnost za djecu i osnovne pojmove u vezi sa njom; 2. Izdvoji značajna djela i autore domaće i svjetske književnosti za djecu; 3. Obrazloži značaj određenog književnog djela; 4. Prepozna vrijedna djela dječije književnosti u slučaju nedovoljno poznatih autora; 5. Planira podsticajne nastavne situacije za funkcionalno upoznavanje djece sa književnošću.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Svetlana Kalezić ž-Radonjić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, kolokvijumi, prezentacija
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Književnost za djecu kao posebna književna oblast. Problem početaka, određenja i termina.
I nedjelja, vježbe - Književne adaptacije. Nil Gejmen „Zašto nam budućnost zavisi od biblioteka, knjiga i sanjarenja“
II nedjelja, pred.-Čitalački afiniteti u raznim fazama djetinjstva. Odnos estetskog i pedagoškog.
II nedjelja, vježbe Problem dramske književnosti za djecu i omladinu. Igrokaz. Kamišibaj.
III nedjelja, pred.- Slikovnica – izraz, tipovi, funkcija i vaspitna obilježja. Slikovnica danas (laporello, multimedijalna, interaktivna).
III nedjelja, vježbe - Likovni aspekti ilustracije u dječjim knjigama i slikovnicama (stilovi ilustracija, podsticanje kreativnosti, intermedijalnost)
IV nedjelja, pred.- Djeca predškolskog uzrasta i njihova recepcija književnosti (princip uzrasta, uloga vaspitača, svijet igre, uloga nonsensnih tekstova. Tabu teme u književnosti za djecu.
IV nedjelja, vježbe - Inkluzivna dječja književnost. Biblioterapija.
V nedjelja, pred.- Specifičnosti poezije za djecu. Tradicionalna i moderna poezija za djecu.
V nedjelja, vježbe - Problem narodnog pjesništva za djecu
VI nedjelja, pred.- J. Zmaj, D. Maksimović, B. Ćopić, A. Vučo
VI nedjelja, vježbe - PRVI KOLOKVIJUM
VII nedjelja, pred.- Funkcionalno i ludičko/nonsensno poeziji za djecu. D. Lukić, M. Danojlić, G. Vitez. Z. Balog,
VII nedjelja, vježbe - POPRAVNI KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, pred.- P. Kanižaj, Lj. Ršumović. Poezija crnogorskih pjesnika za djecu – istorijski kontekst.
VIII nedjelja, vježbe - D. Đurišić, D. Radulović, D. Đonović, V. Ralević
IX nedjelja, pred.- Bajka – kompozicija, stil, značenje.
IX nedjelja, vježbe - Spor u vezi sa bajkom
X nedjelja, pred.- Autorska bajka (Š. Pero, b. Grim)
X nedjelja, vježbe - A. S. Puškin, H. K. Andersen, O. Vajld
XI nedjelja, pred.- Transformacija bajke i fantastična priča
XI nedjelja, vježbe - L. Karol, K. Kolodi
XII nedjelja, pred.- Dž. Beri, S. Lagerlef
XII nedjelja, vježbe - A. Lindgren, A. de Sent-Egziperi
XIII nedjelja, pred.- . Bajka i fantastična priča u domaćim književnostima (I. Brlić-Mažuranić, D. Maksimović) B. Ćopić, G. Olujić). Realistička proza - I. B. Mažuranić.
XIII nedjelja, vježbe - DRUGI KOLOKVIJUM
XIV nedjelja, pred.- Životinjski svijet kao tema u književnosti za djecu. Basne (Ezop, La Fonten, Krilov, D. Obradović).
XIV nedjelja, vježbe - Animalistička proza na našem jeziku (D. Maksimović, B. Ćopić, Č. Vuković, S. Bulajić...) / POPRAVNI KOLOKVIJUM
XV nedjelja, pred.- IZLAGANJE NA OKRUGLOM STOLU
XV nedjelja, vježbe - IZLAGANJE NA OKRUGLOM STOLU
Opterećenje studentanedjeljno 5 kredita x 40/30 =6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 40 minuta samostalnog rada uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x16=106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2x 6 sati 40 minuta =13 sati 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30=150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati. Struktura opterećenja: 106 sati 40 minuta (Nastava)+ 13 sati 10 minuta (Priprema)+ 30 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade dva kolokvijuma i usmeno izlažu na zadatu temu
KonsultacijeSvakog četvrtla od 11 do 12 časova
Literatura1. Novo Vuković: "Uvod u književnost za djecu i omladinu", Unireks, Podgorica, 1996. 2. Marijana Hameršak i Dubravka Zima: "Uvod u dječiju književnost", Leykam international, d.o.o. Zagreb, 2015. 3. "Keywords for Childrens Literature", edited by Philip Nel, Lissa Paul and Nina Christensen, New York University Press, 2021.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva kolokvijuma po 15 poena, usmena prezentacija 15 poena, prisustvo nastavi 5 poena. Završni ispit – 50 bodova. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet1. Prisustvo nastavi je obavezno. U slučaju prisustva manjeg od 53% (8 od 15 časova) student dobija zaduženje u vidu seminarskog rada kojim treba da nadoknadi manjak/ nedostatak aktivnog učešća u nastavi. 2. Na svim časovima predviđenim u ovom semestru praktikovaće se tekstualna analiza na odabranim odlomcima književnih djela.
NapomenaKonsultacije je moguće obavljati i putem elektronske komunikacije, preko e-maila. Studenti koji polože kolokvijume oslobađaju se tog dijela gradiva na završnom ispitu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA

Naziv predmeta:PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
774Izborni552+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaRazvojna psihologija.
Ciljevi izučavanja predmetaPriprema i osposobljavanje studenata za razumijevanje složenih psiholoških dimenzija koje determinišu proces učenja i vaspitanja, za primjenu psiholoških znanja neophodnih u radu sa djecom predškolskog uzrasta.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. preduzima adekvatne mjere korigovanja i unapređenja procesa učenja i ponašanja; 2. identifikuje ponašanja netipična za posmatranu dob i da u saradnji sa roditeljima, školskom i širom socijalnom zajednicom, radi na njihovom otklanjanju i predupređivanju; 3. upravlja motivacijom djece i podstiče kreativna ispoljavanja; 4. poznaje postupke rada sa djecom specifičnih potreba u razvoju; 5. opiše položaj i ulogu vaspitača u cjelokupnom obrazovnom procesu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Milica Drobac-Pavićević MA Ljiljana Bogdanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i diskusije. Priprema po jednog seminarskog rada. Konsultacije. Učenje za kolokvijume i završni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u pedagošku psihologiju, osnovni pojmovi.
I nedjelja, vježbe - Uvod u pedagošku psihologiju, osnovni pojmovi.
II nedjelja, pred.-Definicije i značenje učenja i vaspitanja. Metoda paralelnih grupa.
II nedjelja, vježbe Definicije i značenje učenja i vaspitanja. Metoda paralelnih grupa.
III nedjelja, pred.- Teorije učenja – asocijativne i kognitivne teorije učenja.
III nedjelja, vježbe - Teorije učenja – asocijativne i kognitivne teorije učenja.
IV nedjelja, pred.- Kognitivni razvoj i učenje. Pojam i vrste učenja.
IV nedjelja, vježbe - Kognitivni razvoj i učenje. Pojam i vrste učenja.
V nedjelja, pred.- Faktori koji determinišu proces učenja i vaspitanja.
V nedjelja, vježbe - Faktori koji determinišu proces učenja i vaspitanja.
VI nedjelja, pred.- Transfer učenja, pamćenje i zaboravljanje.
VI nedjelja, vježbe - Transfer učenja, pamćenje i zaboravljanje.
VII nedjelja, pred.- Osobine ličnosti, sposobnosti za učenje i motivacione tehnike.
VII nedjelja, vježbe - Osobine ličnosti, sposobnosti za učenje i motivacione tehnike.
VIII nedjelja, pred.- Oblici učenja značajni za socijalni razvoj ličnosti.
VIII nedjelja, vježbe - Oblici učenja značajni za socijalni razvoj ličnosti.
IX nedjelja, pred.- Komunikacijske vještine i vaspitni stilovi.
IX nedjelja, vježbe - Komunikacijske vještine i vaspitni stilovi.
X nedjelja, pred.- Formiranje radnih navika.
X nedjelja, vježbe - Formiranje radnih navika.
XI nedjelja, pred.- Rana identifikacija darovite i djece sa smetnjama u razvoju.
XI nedjelja, vježbe - Rana identifikacija darovite i djece sa smetnjama u razvoju.
XII nedjelja, pred.- Rad sa djecom specifičnih potreba.
XII nedjelja, vježbe - Rad sa djecom specifičnih potreba.
XIII nedjelja, pred.- Saradnja vaspitača sa roditeljima i zajednicom.
XIII nedjelja, vježbe - Saradnja vaspitača sa roditeljima i zajednicom.
XIV nedjelja, pred.- Položaj i uloga vaspitača.
XIV nedjelja, vježbe - Položaj i uloga vaspitača.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit.
Opterećenje studentaU toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati, 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati, 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u diskusijama i rade dva kolokvijuma. Oni pripremaju po jedan dosije učenika. Rad se prezentuje pred grupom i u diskusiji učestvuju svi. Završni ispit je obavezan.
KonsultacijeJednom sedmično nakon predavanja.
LiteraturaGrgin, T. (2004). Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Kolić – Vehovec, S. (1999). Edukacijska psihologija. Filozofski fakultet u Rijeci. Stojaković, P. (2002). Pedagoška psihologija I. Filozofski fakultet u Banja Luci. Stojaković, P. (2002). Pedagoška psihologija II. Filozofski fakultet u Banja Luci. Vučić, L. (2005). Pedagoška psihologija. Beograd: Savez društava psihologa Srbije.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje prisustvo i učešće u nastavi sa 5 poena;  seminarski rad sa 5 poena;  dva kolokvijuma sa po 20 poena (ukupno 20);  završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmet-
Napomena-
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / FIZIČKO VASPITANJE

Naziv predmeta:FIZIČKO VASPITANJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
812Obavezan152+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta1. Prepozna obilježja rasta djece predškolskog uzrasta 2. Razvija trajnu potrebu redovne fizičke aktivnosti u svrhu očuvanja zdravlja 3. Razvija i primjenjuje zdravstveno-higijenske navike 4. Primijeni prirodne oblike kretanja u različitim fizičkim aktivnostima 5. Razvija osobine i sposobnosti u skladu sa razvojem djece predškolskog uzrasta 6. Determiniše tjelesne deformitete
Ishodi učenjaUpoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i zadacima fizičkog vaspitanja kako bi stečena znanja uspješno primijenili u radu sa djecom predškolskog uzrasta
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Rašid Hadžić, mr Milena Mitrović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, praktična predavanja, vježbe, kolokvijumi, konsultacije, završna provjera znanja
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje
I nedjelja, vježbe - Uvodno predavanje
II nedjelja, pred.-Značaj, cilj i zadaci fizičkog vaspitanja
II nedjelja, vježbe Primjena prirodnih oblika kretanja
III nedjelja, pred.- Značaj, cilj i zadaci fizičkog vaspitanja
III nedjelja, vježbe - Vježbe na tlu, valjanje, ljuljanje u sijedu, kolut naprijed
IV nedjelja, pred.- Antropološka obilježja predškolske djece
IV nedjelja, vježbe - Vježbe na tlu, povaljka, kolut nazad
V nedjelja, pred.- Antropološka obilježja predškolske djece
V nedjelja, vježbe - Svijeća, most izvlačenjem
VI nedjelja, pred.- Fizička aktivnost djece predškolskog uzrasta
VI nedjelja, vježbe - Vježbe za razvoj leđnih mišića i mišića donjih ekstremiteta
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM 1
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Formiranje pravilnog držanja tijela
VIII nedjelja, vježbe - Vježbe za razvoj mišića ramenog pojasa i leđa
IX nedjelja, pred.- Tjelesni deformiteti
IX nedjelja, vježbe - Korektivne vježbe
X nedjelja, pred.- Prirodni oblici kretanja
X nedjelja, vježbe - Zgrčka preko kozlića
XI nedjelja, pred.- Puzanje, provlačenje, hodanje i trčanje
XI nedjelja, vježbe - Puzanje, provlačenje, hodanje i trčanje
XII nedjelja, pred.- Skakanje, penjanje, skakanje, kolutanje, kotrljanje
XII nedjelja, vježbe - Raznoška preko kozlića
XIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM 2
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Dodavanje, hvatanje, dizanje, bacanje, nošenje
XIV nedjelja, vježbe - Potiskivanje, vučenje, nadvlačenje, opiranje
XV nedjelja, pred.- Potiskivanje, vučenje, nadvlačenje, opiranje
XV nedjelja, vježbe - Stav o šakama
Opterećenje studenta4 ETCS x 40/30 = 4 sata 1 sat i 30 minuta predavanja 2 sata i 30 minuta vježbe
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju teorijsku i praktičnu nastavu i polažu kolokvijume i ispite.
Konsultacijeponedjeljak u 10h
LiteraturaBlagajac, S. (1995). Igra mi je hrana. Subotica. Džinović-Kojić, D. (2002). Fizičko vaspitanje predškolskog deteta. Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeprisustvo predavanjima: 5 poena angažovanje na nastavi: 5 poena da kolokvijuma po 15 bodova praktična nastava 10 bodova završni ispit 50 bodova Prelazna ocjena se dobija kad se supi najmanje 50 poena
Posebne naznake za predmetPlan realizacije po tematskim cjelinama i terminima, student će dobiti na početku semestra
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA

Naziv predmeta:PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
844Obavezan153+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaUvid u razvoj pedagoške misli o vaspitanju i obrazovanju djece ranih uzrasta, kao i uvid u najvažnije pedagoške ideje i teorije koje su našle svoju praktičnu primjenu u klasičnim sistemima predškolskog vaspitanja I obrazovanja. Upoznavanje studenata sa mjestom i ulogom predškolske pedagogije kao naučno-nastavne discipline, te njenim mjestom u sistemu pedagoških disciplina. Upoznavanje studenata sa odnosom predškolske pedagogije prema drugim relevantnim društvenim naukama I ostalim pedagoškim disciplinama. Uvid u osnovne dimenzije vaspitanja na predškolskom uzrastu
Ishodi učenjaStudenti poznaju i razlikuju ključne pojmove iz predkolske pedagogije; razvijaju teorijsko i praktično razumijevanje društvene i kulturne uuslovljenosti predškolskog vaspitanja; razumiju specifične dimenzije učenja kao prirodne aktivnosti djece, razumiju značaj i ulogu igre i igrolikih aktivnosti za cjelokupni razvoj i vaspitanje djeteta, kritičkim procjenjuju i vrednuju savremene modele djetinjstva i podsticanja dječje samostalnosti; razmatraju i razumiju značaj dječjih potreba kroz različite teorije; poznaju i procjenjuju značaj i aspekte motivacije, kao pretpostavke za cjeloviti razvoj djeteta.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Tatjana Novović mr Jelena Vukotić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Predmet, zadaci i konstituisanje predškolske pedagogije
I nedjelja, vježbe - Dogovori oko tema eseja, koje će studenti pripremati.
II nedjelja, pred.-Promjene u porodici i institucionalizacija predškolskog vaspitanja
II nedjelja, vježbe Prezentacije studenata Prikaz porodičnog modela - grupni rad Prezentacija i diskusija
III nedjelja, pred.- Promjene u shvatanjima dječjeg razvoja i mogućnostima obrazovanja
III nedjelja, vježbe - Razgovor o modelima vaspitanja. Prezentacije-grupni rad.
IV nedjelja, pred.- Odnos vaspitanja, razvoja i socijalizacije
IV nedjelja, vježbe - prezentacije studenata, diskusija
V nedjelja, pred.- Pedagoška teorije i pogledi J. A. Komenskog Fridriha Frebela na predškolstvo
V nedjelja, vježbe - Prezentacije o teorijama klasika pedagogije. Sličnosti i razlike sa današnjim vaspitnim modelima.
VI nedjelja, pred.- Pedagoška teorija i pogledi Marije Montesori na predškolstvo
VI nedjelja, vježbe - prezentacije studenata, diskusija
VII nedjelja, pred.- prvi kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Razgovor o rezultatima kookvijuma.
VIII nedjelja, pred.- Područja vaspitanja i obrazovanja-intelektualni razvoj
VIII nedjelja, vježbe - prezentacije studenata, diskusija
IX nedjelja, pred.- Moralni razvoj i vaspitanje
IX nedjelja, vježbe - prezentacije studenata, diskusija
X nedjelja, pred.- Estetsko vaspitanje djece u predškolskom kontekstu
X nedjelja, vježbe - rad u grupama. prezentacije
XI nedjelja, pred.- Potrebe djece i teorije motivacije Konvencija o pravima djeteta
XI nedjelja, vježbe - Diskusija o dječjim pravima. Debata
XII nedjelja, pred.- Razvoj predškolstva u Crnoj Gori
XII nedjelja, vježbe - Prezentacija eseja. Diskusija.
XIII nedjelja, pred.- Socijalizacija i predškolski kontekst
XIII nedjelja, vježbe - Prezentacije studenata, diskusija
XIV nedjelja, pred.- Saradnja predškolske ustanove i porodice
XIV nedjelja, vježbe - Oblici saradnje-rad u grupama.
XV nedjelja, pred.- drugi kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - prezentacija radova.
Opterećenje studentaNedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 5 sati i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.(Nastava)+18 sati i 40 min.(Priprema)+42 sata(Dopun. rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja
Konsultacijepo dogovoru sa studentima
LiteraturaNovović, T., Mićanović, V. Predškolstvo u Crnoj Gori, od pedagoške koncepcije ka praksi. Zavod za školstvo. Krnjaja,Ž.,Miškeljin,L.: Od učenja ka podućavanju, AM Graf, Beograd, 2006 Leibzig,J.,Leach,J: Praćenje I posmatranje dece, CIP, Beograd, 2001 Pavlović-Breneselović, D.: Položaj deteta u dečjem vrtiću i prvom razredu osnovne škole, Beograd, IPA Pavlović-Breneselović, D.;Pavlovski,T.:Partnerski odnos u vaspitanju, Beograd, IPA/CIP Pešić M., Pavlović D., Stokić L.: Modeli različitih oblika predškolskog vaspitanja, IPA, Beograd, 1989, str. 1-81 Saifer,S.i dr.: Individualizovani pristup podučavanju,Beograd, CIP, 2000
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva testa sa po 15 poena (ukupno 30 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena, Eseji do 15 poena, Završni ispit do 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / KULTURA GOVORA

Naziv predmeta:KULTURA GOVORA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
849Obavezan153+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema posebnih uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaOsposobljavanje studenata da uspješno komuniciraju, da govore pravilno i ekonomično i da budu dobar uzor svojim budućim vaspitanicima, da studenti upoznaju savremena naučna saznanja iz ove oblasti i steknu valjanu teorijsku osnovu za kritičko prosuđivanje svog i tuđeg govora,
Ishodi učenjaNakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Uspješno komuniciraju kultivisanim govorom. Prepoznaje se tačnost, pravilnost, jasnost, živost, melodičnost, ubjedljivost, pravilan akcenat i dikcija njihovog govora, koji je uzor budućim vaspitanicima. Upotrebljavaju sve vrste stilova – i po strukturi (deskriptivni, kritički…) i po funkciji (razgovorni, administrativni…). Razumiju prirodu, funkciju i strukturu jezika, kao neraskidivu vezu između jezika i mišljenja. U upotrebi govornog i pisanog jezika postignuta je kreativnost, snalažljivost i pismenost. Uspostave komunikacijski kanal: pošiljalac poruke – primalac poruke pokazujući da su na pravi način shvatili pojam i elemente informacije i komunikacije te lingvističke, estetske i socijalne aspekte kulture govora. Stiču temeljnu teorijsku osnovu za kritičko prosuđivanje i unapređivanje svog i tuđeg govora – i monologa i dijaloga. Razumiju ulogu verbalne i neverbalne komunikacije u svakodnevnom životu i obrazovnoj instituciji.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Miodrag Jovanović – nastavnik; mr Milena Burić - saradnik.
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Učenje, domaći zadaci, kolokvijumi i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Komunikacija. Pojam i elementi informacije i komunikacije. Jezik i govor.
I nedjelja, vježbe - Uvodne napomene. Pravopisna pravila.
II nedjelja, pred.-Elementi jezika i govora. Govorni i pisani jezik.
II nedjelja, vježbe Pisanje velikog i malog slova. Vježbe na primjerima.
III nedjelja, pred.- Kultura govora. Lingvistički, estetski i socijalni aspekti kulture govora.
III nedjelja, vježbe - Skraćenice. Vježbe na primjerima.
IV nedjelja, pred.- Karakteristike kultivisanog govora.
IV nedjelja, vježbe - Rastavljanje riječi na kraju reda. Vježbe na primjerima.
V nedjelja, pred.- Značaj kulture govora u vaspitno-obrazovnom radu.
V nedjelja, vježbe - Pravopisni i interpunkcijski znaci. Vježbe na tekstu.
VI nedjelja, pred.- Prozodija. Opšti pojmovi o akcentu. Distribucija akcenata u književnom jeziku.
VI nedjelja, vježbe - Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi (imenice, pridjevi, zamjenice, brojevi). Vježbe na primjerima.
VII nedjelja, pred.- Pojam dikcije. Elementi dikcije. Tempo i ritam govora.
VII nedjelja, vježbe - Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi (glagoli, prilozi, predlozi, veznici, rječce). Vježbe na primjerima.
VIII nedjelja, pred.- Vrste stilova i njihove osobine. Klasifikacije stilova po funkciji.
VIII nedjelja, vježbe - Pravila ijekavskog izgovora. Vježbe na primjerima.
IX nedjelja, pred.- Vrste stilova po strukturi.
IX nedjelja, vježbe - Promjena suglasnika k, g, h; promjena l u o na kraju sloga. Vježbe na primjerima.
X nedjelja, pred.- Monološki vid govora. Pojam i sobine monologa.
X nedjelja, vježbe - Jednačenja suglasnika (po zvučnosti i po mjestu tvorbe). Vježbe na primjerima.
XI nedjelja, pred.- Tipovi svakodnevnog monološkog govora.
XI nedjelja, vježbe - Uprošćavanje suglasničkih grupa. Vježbe na primjerima.
XII nedjelja, pred.- Organizacija većeg izlaganja. Predavanje, referat, izvještaj i saopštenje.
XII nedjelja, vježbe - Pravogovor. Ortoepske greške. Vježbe na primjerima.
XIII nedjelja, pred.- Dijaloški vid govora. Pojam i osobine dijaloga.
XIII nedjelja, vježbe - Prozodija (akcenat i kvantitet). Pravila akcentovanja. Određivanje mjesta akcenta u riječi. Vježbe na primjerima.
XIV nedjelja, pred.- Vrste dijaloga. Konverzacija i razgovor; diskusija i polemika.
XIV nedjelja, vježbe - Priprema za kolokvijum.
XV nedjelja, pred.- Profesionalni jezik, tajni jezici, žargon.
XV nedjelja, vježbe - Prepoznavanje akcenta u zadatom tekstu. Kolokvijum II.
Opterećenje studentaNedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 minuta) x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.(Nastava)+18 sati i 40 min.(Priprema)+42 sata (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama. da urade domaće zadatke i polože kolokvijume.
KonsultacijeČetvrtak: 10-12; Petak: 11-13; Kabinet: 229.
LiteraturaŽarko Ružić: Osnovi kulture govora, Pedagoška akademija za obrazovanje vaspitača, Beograd, 1978; Antoš Antica: Osnovi lingvističke stilistike, Zagreb: Školska knjiga, 1974; Obrad Nedović: Govorna kultura, Beograd: Umjetnička akademija, 1973.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePohađanje nastave – 8 bodova; 3 domaća zadatka – po 4 boda; 2 kolokvijuma – po 15 bodova.Završni ispit 50 bodova. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 51 bod.
Posebne naznake za predmetNema posebnih naznaka.
NapomenaPlan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti će dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA

Naziv predmeta:METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
854Obavezan453+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaOsposobljavanje studenata za samostalno izvodjenje svih programa i organizacionih oblika rada u nastavi fizičkog vaspitanja sa djecom predškolskog uzrasta.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primijeni stečena znanja i sredstva fizičkog vaspitanja u svim uzrasnim kategorijama djece predškolskog uzrasta; 2. Objasni osnovne zakonitosti o utjecaju fizičkog vježbanja na organizam djece predškolskog uzrasta; 3. Praktično izvodi i primjenjuje sve organizacione oblike rada u nastavi fizičkog vaspitanja djece predškolskog uzrasta; 4. Dozira, distribuira i vrši kontrolu opterećenja organizma na času fizičkog vaspitanja; 5. Prati i procjenjuje efekte fizičkog vježbanja na razvoj djece predškolskog uzrasta; 6. Kvalitetno izradi pisanu pripremu za čas fizičkog vaspitanja; 7. Izradi i realizuje plan i program fizičkog vaspitanja djece predškolskog uzrasta.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Rašid Hadžić, mr Milena Mitrović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pojam, definicija, predmet, cilj, zadaci i struktura metodike fizičkog vaspitanja
I nedjelja, vježbe - Demonstracija oglednog časa sa djecom mladje uzrasne grupe.
II nedjelja, pred.-Pripremanje nastavnika i dnevna priprema za čas (zanimanje)
II nedjelja, vježbe Demonstracija oglednog časa sa djecom srednje uzrasne grupe
III nedjelja, pred.- Plan i program fizičkog vaspitanja djece predškolskog uzrasta
III nedjelja, vježbe - Demonstracija oglednog časa sa djecom starije uzrasne grupe
IV nedjelja, pred.- Principi i metode fizičkog vaspitanja djece predškolskog uzrasta
IV nedjelja, vježbe - Organizacija i realizacija časa (oblika aktivnosti) sa djecom mladje uzrasne grupe
V nedjelja, pred.- Sredstva fizičkog vaspitanja
V nedjelja, vježbe - Organizacija i realizacija časa (oblika aktivnosti) sa djecom mladje uzrasne grupe
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VII nedjelja, pred.- Uslovi za realizaciju programa fizičkog vaspitanja
VII nedjelja, vježbe - Organizacija i realizacija časa (oblika aktivnosti) sa djecom mladje uzrasne grupe
VIII nedjelja, pred.- Opšta metodska uputstva za rad sa djecom predškolskog uzrasta
VIII nedjelja, vježbe - Organizacija i realizacija časa (oblika aktivnosti) sa djecom srednje uzrasne grupe
IX nedjelja, pred.- Opterećenje na času fizičkog vaspitanja
IX nedjelja, vježbe - Organizacija i realizacija časa (oblika aktivnosti) sa djecom srednje uzrasne grupe
X nedjelja, pred.- Organizacioni oblici aktivnosti- jutarnje tjelesno vježbanje, usmjerena motorna aktivnost
X nedjelja, vježbe - Organizacija i realizacija časa (oblika aktivnosti) sa djecom srednje uzrasne grupe
XI nedjelja, pred.- Organizacioni oblici aktivnosti- pokretna igra, šetnja, izlet,
XI nedjelja, vježbe - Organizacija i realizacija časa (oblika aktivnosti) sa djecom starije uzrasne grupe
XII nedjelja, pred.- II kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - II kolokvijum
XIII nedjelja, pred.- Organizacioni oblici aktivnosti- slobodne aktivnosti, dječiji ples, priredbe
XIII nedjelja, vježbe - Organizacija i realizacija časa (oblika aktivnosti) sa djecom starije uzrasne grupe
XIV nedjelja, pred.- Procjena i kontrola efekata fizičkog vaspitanja djece predškolskog uzrasta
XIV nedjelja, vježbe - Organizacija i realizacija časa (oblika aktivnosti) sa djecom starije uzrasne grupe
XV nedjelja, pred.- Planiranje i programiranje fizičkog vaspitanja djece predškolskog uzrasta
XV nedjelja, vježbe - Procjena i kontrola efekata fizičkog vaspitanja djece predškolskog uzrasta
Opterećenje studentaNedjeljno 5 ECTS x 40/30 =6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 40 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju teorijsku i praktičnu nastavu, planiraju i izvode praktičnu nastavu u predškolskim ustanovama, učestvuju u kritičkim analizama svojih i drugih zanimanja i polažu kolokvijume.
KonsultacijePonedeljak u 10 h
Literatura1. Blagajac, S. (1995). Igra mi je hrana. Subotica. 1. Idrizović, K.(2008). Osnovi teorije i metodike fizičkog vaspitanja predškolskog i mladjeg školskog uzrasta. Podgorica. 2. Džinović – Kojić, D. (2002). Fizičko vaspitanje predškolskog djeteta. Beograd. 3. Djurković, Z. (1995). Metodoka fizičkog vaspitanja djece predškolskog uzrasta. Šabac. 4. Neljak, B. (2009). Kineziološka metodika u predškolskom odgoju. Zagreb
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena): - Prisustvo predavanjima 5 poena - Angažovanje na nastavi 5 poena; - Ocjena sa održanih časova-vježbi 10 poena - Završni ispit 50 poena; - Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51
Posebne naznake za predmetVježbe se realizuju u predškolskim ustanovama po važećem planu i programu.
NapomenaPlan realizacije po tematskim cjelinama i terminima, studenti će dobiti na početku semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / ENGLESKI JEZIK I

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1814Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema.
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenjaVidjeti: Engleski jezik 1 na SP Filozofija (zajednička nastava)
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Vanja Vukićević Garić; mr Nikolic Spomenka
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe - Uvod
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe Imenice, jednina i mnozina
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe - Glagoli
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe - Prosto sadasnje i sadasnje vrijeme u progresu
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe - Prosto proslo i proslo vrijeme u progresu
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe - Pravilni i nepravilni glagoli
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe - Adjektivali - poredjenje
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe - Modali - upotreba
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe - Glagolska imenica
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe - Aktiv i pasiv
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe - Kondicionali (prvi dio)
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe - Kondicionali (drugi dio)
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe - Priprema za kolokvijum
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe - Kolokvijum
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe - Rezultati
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / ENGLESKI JEZIK II

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1815Obavezan452+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti, ali je poželjno da studenti imaju nivo opšteg engleskog B1.2.
Ciljevi izučavanja predmeta1. Sistematsko razvijanje svih jezičkih vještina u oblasti opšteg engleskog jezika, zaključno sa nivoom B2.1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; 2. Upoznavanje sa terminologijom i strukturama opšteg engleskog jezika u pisanoj i usmenoj komunikaciji na nivou B2.1; 3. Sticanje gramatičkih znanja, tehnika i vještina neophodnih za razumijevanje i prevođenje tekstova i usmena izlaganja iz oblasti opšteg engleskog jezika na nivou B2.1.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Pokaže visoku receptivnu i produktivnu odnosno komunikativnu kompetenciju iz opšteg engleskog jezika na nivou B2.1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; 2. Koristi jezičku normu standardnog jezika u pisanoj i usmenoj komunikaciji na nivou B2.1; 3. Primjenjuje gramatička znanja i tehnike i vještine pisanog i usmenog prevođenja i prevodi tekstove sa engleskog i na engleski iz oblasti opšteg engleskog jezika na nivou B2.1; 4. Detaljno i sveobuhvatno analizira pisani ili izgovoreni tekst i prepoznaje ključne ideje i implicitno značenje na nivou B2.1 opšteg engleskog jezika; 5. Diskutuje na teme iz oblasti opšteg engleskog jezika na nivou B2.1.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Vanja Vukićević Garić; dr Spomenka Nikolić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, korišćenje audiovizuelnih materijala, samostalna izrada domaćih zadataka.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Unit 1: The tense system, compound nouns; A text on the tense system and informal language
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Unit 1: A text on the topic related to exchanging information, talking about places; Related speaking; Related listening; Writing – informal writing
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Unit 2: A text-related grammar unit on the Present Perfect Simple and Continuous; A text on hot verbs make and do; Related reading
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Unit 2: Discussion about different places and the impact of plastic on our planet, casual conversation and related listening; Related writing – formal letters
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Unit 3: A text about narrative tenses and books and films; Related listening
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Unit 3: Expressing your opinion, showing interest, surprise; Related listening; Related speaking; Narrative writing
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Unit 4: Text-related grammar unit on questions and negatives; Prefixes; Antonyms; Related reading
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Unit 4: A text on everyday use of English and the practice of being polite; Related writing; Linking ideas
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Unit 5: A text on the topic of Future forms; Hot verbs take and put; Related reading
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Unit 5: A text-related grammar unit on common verbs: Related speaking – over the phone; Writing – CV and job application
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Unit 6: A text-related grammar unit on Expressions of quantity; Words with variable stress; Related reading
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Unit 6: A text on the ways of expressing quantity; Related writing – reports
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Popravni kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Revizija i priprema za završni.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni pohađati nastavu, aktivno učestvovati na predavanjima, raditi domaće zadatke, polagati kolokvijum i završni ispit.
KonsultacijeSvake sedmice, u naznačenom terminu.
LiteraturaJohn and Liz Soars: Headway Upper-Intermediate, peto izdanje, (Units 1 – 6), OUP, (knjiga i radna sveska)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeAktivno prisustvo nastavi i domaći: 10 p. Test: 20 p. Kolokvijum: 25 p. Završni ispit: 45 p.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / UVOD U PEDAGOGIJU

Naziv predmeta:UVOD U PEDAGOGIJU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1920Obavezan152+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaDa studenti saznaju i razumiju pedagošku terminologiju, razloge zbog kojih postoji i izučava se pedagogija kao nauka, ali i da usvoje značaj ove, za njihov profesionalni status, matične nauke.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opiše nastanak i razvoj pedagogije; - Navede i predstavi temeljne ideje pedagoških klasika; - Objasni osnovne pedagoške pojmove i kategorije; - Opiše odnos između pedagoških disciplina i njihovu povezanost sa drugim naukama; - Predstavi osnovne koncepcije vaspitanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Vučina Zorić; Mr Nađa Kasalica
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i diskusije. Priprema po jednog eseja na zadatu temu, iz jedne oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Međusobno upoznavanje i predstavljanje nastavnog programa
I nedjelja, vježbe - Međusobno upoznavanje. Predstavljanje pravila za izradu i prezentaciju eseja, izbor i dogovaranje vremenskog okvira studentskih izlaganja.
II nedjelja, pred.-Istorijski razvoj vaspitanja kao društvene djelatnosti
II nedjelja, vježbe Analiza istorijskog razvoja fenomena vaspitanja. Rad u malim grupama na unaprijed pripremljenim materijalima. Izlaganje studenata i analize eseja na temu istorijskog razvoja vaspitanja i pedagoških ideja.
III nedjelja, pred.- Razvoj pedagoške prakse i teorije kroz istorijske epohe
III nedjelja, vježbe - Analiza istorijskog razvoja fenomena vaspitanja (Prvobitna zajednica, Antička Grčka- Sparta i Atina, Rim, Srednji vijek). Rad u malim grupama na unaprijed pripremljenim materijalima. Izlaganje studenata i analize eseja na teme predmeta i zadataka pedagogi
IV nedjelja, pred.- Razvoj vaspitanja i obrazovanja u doba feudalizma, humanizma i renesanse
IV nedjelja, vježbe - Analiza istorijskog razvoja fenomena vaspitanja (feudalizam, Rable, Montenj, Mor, Roterdamski, Kapanela). Rad u malim grupama na odlomcima iz izvornih djela autora. Izlaganje i analiza eseja koji su po planu za ovu sedmicu.
V nedjelja, pred.- J. A. Komenski, Dž. Lok
V nedjelja, vježbe - Analiza odlomaka iz izvornih djela Komenskog i Loka. Izlaganje i analiza eseja.
VI nedjelja, pred.- Ž.Ž. Ruso, J.H. Pestaloci
VI nedjelja, vježbe - Analiza odlomaka iz Emila (O vaspitanju) Rusoa i iz Linharda i Gertrude, rad u malim grupama. Izlaganje i analiza eseja o Rusou i Pestalociju.
VII nedjelja, pred.- I test znanja (kolokvijum)
VII nedjelja, vježbe - Analiza kolokvijuma, komentarisanje rezultata i uočavanje grešaka. Izlaganje i analiza eseja koji su po planu za ovu sedmicu.
VIII nedjelja, pred.- J.F. Herbart, L.N.Tolstoj, A.S. Makarenko,
VIII nedjelja, vježbe - Analiza odlomka iz Opšte pedagogije izvedene iz vaspitnog cilja Herbarta. Analiza odlomka iz izvornih djela Tolstoja i Makarenka. Izlaganja i analize planiranih eseja.
IX nedjelja, pred.- Dž. Djui
IX nedjelja, vježbe - Analiza odlomaka iz izvornih djela Djuija. Izlaganja i analize eseja.
X nedjelja, pred.- Pedagogija i njen predmet proučavanja
X nedjelja, vježbe - Analiza predmeta proučavanja i zadataka pedagogije, rad na unaprijed pripremljenim materijalima u malim grupama. Izlaganje studenata i analize eseja na teme predmeta i zadataka pedagogije.
XI nedjelja, pred.- Sistem pedagoških disciplina
XI nedjelja, vježbe - Brainstorming- sistem pedagoških disciplina i predmeti njihovih izučavanja. Izlaganja i analize eseja na temu sistema pedagoških disciplina.
XII nedjelja, pred.- Odnos pedagogije i drugih nauka
XII nedjelja, vježbe - Rad u malim grupama - Odnos pedagogije i psihologije, sociologije, filozofije i antropologije. Izlaganja i analize eseja predviđenih rasporedom.
XIII nedjelja, pred.- Osnovni pedagoški pojmovi i kategorije
XIII nedjelja, vježbe - Diskusija o pedagoškim pojmovima i kategorijama. Izlaganja i analize eseja o osnovnim pedagoškim pojmovima i kategorijama.
XIV nedjelja, pred.- Koncepcije vaspitanja
XIV nedjelja, vježbe - Analiza koncepcija vaspitanja i njihova komparacija. Izlaganja i analize eseja i/ili priprema za kolokvijum/test.
XV nedjelja, pred.- II test znanja (kolokvijum)
XV nedjelja, vježbe - Komentarisanje rezultata kolokvijuma. Izlaganje i analize eseja planiranih za ovu sedmicu.
Opterećenje studentaNedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 5 sati i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 7x30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 45 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta.(Nastava) + 18 sati i 40 minuta.(Priprema) + 42 sata(Dopun. rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu, učestvuju u diskusiji i rade dva testa. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u diskusiji nakon prezentacije eseja.
KonsultacijeVučina Zorić - petak, kabinet 323, 10:30-11:30h, Nađa Kasalica- četvrtak, kabinet 326, 10:00 -11.00h.
Literatura1.Vlahović, B. i drugi: Opšta pedagogija, “Učiteljski fakultet”, Beograd, 1996. 2. Zorić, V. i Jelić, M.: Pedagoški praktikum, "Filozofski fakultet", Nikšić, 2015. 3.Krulj, R. i drugi: Pedagogija, “Svet knjige”, Beograd, 2003. 4.Žlebnik, L.: Opća povijest pedagogije, “Pedagoški književni zbor”, Zagreb, 1955. 5.Бордовская Н.В., Реан А.А.: Педагогика, „Питер“, Санкт-Петербург, 2001. 6.Mušanović, M., Lukaš M.: Osnove pedagogije, „Hrvatsko futurološko društvo“, Rijeka, 2011. 7.Potkonjak, N. Šimleša, P., (priredili): Pedagoška enciklopedija I i II, “ZUNS”, Beograd, 1989. 8.Vlahović, B. i Franković, D. (priredili): Pedagoška hrestomatija, “Stručna knjiga”, Beograd, 1995.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa sa 18 poena (Ukupno 36 poena), - Domaći rad sa 6 poena - Prisustvo nastavi, isticanje u toku nastave i učešće u diskusujama sa 4 poena; - Esej sa 4 poena; - Završni ispit sa 50 poena; - Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / TEORIJA VASPITANJA

Naziv predmeta:TEORIJA VASPITANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1921Obavezan252+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaDa studenti usvoje pedagošku terminologiju, upoznaju karakteristike vaspitnog rada i druge preduslove potrebne za efikasan rad sa djecom; da razviju i prošire vlastitu pedagošku kulturu.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Razlikuje i povezuje osnovne faktore razvoja ličnosti; Objasni determinante i različita shvatanja pojma i cilja vaspitanja; Predstavi načine konkretizacije cilja vaspitanja; Definiše komponente vaspitanja i njihov međusobni odnos; Opiše opšte vaspitne principe i metode; Prepoznaje vaspitni značaj sredstava masovnih komunikacija; Objasni i povezuje stepene vaspitnog sistema.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Vučina Zorić; Mr Nađa Kasalica
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i diskusije. Provjere znanja i priprema za završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa nastavnim programom, literaturom, obavezama, načinom rada i polaganja ispita.
I nedjelja, vježbe - Analiza pravila za izradu i prezentaciju eseja, izbor i dogovaranje vremenskog okvira studentskih izlaganja.
II nedjelja, pred.-Mjesto i zadaci Opšte pedagogije u sistemu pedagoških disciplina
II nedjelja, vježbe Diskusija i analiza mjesta Opšte pedagogije u sistemu pedagoških disciplina. Izlaganja i analize planiranih eseja.
III nedjelja, pred.- Osnovni faktori vaspitanja i razvoja ličnosti; Teorije razvoja ličnosti
III nedjelja, vježbe - Detaljna analiza faktora razvoja ličnosti: nasljeđe, društvena sredina, vaspitanje i svjesna stvaralačka aktivnost učenika. Teorije razvoja ličnosti (rad u grupama). Temperament, ličnost. Izlaganja i analize planiranih eseja.
IV nedjelja, pred.- Cilj vaspitanja; Različita shvatanja pojma i cilja vaspitanja
IV nedjelja, vježbe - Diskusija o cilju vaspitanja sa istorijskog aspekta i komparacija sa savremenim potrebama vaspitanja i formulisanja cilja vaspitanja. Analiza teksta iz Pedagoške hrestomatije (Vlahović i Franković, 1996) o cilju vaspitanja. Izlaganje studenata i analize e
V nedjelja, pred.- Determinante cilja i zadataka vaspitanja
V nedjelja, vježbe - Brainstorming: Šta sve determiniše cilj vaspitanja? Analiza rezultata i diskusija o determinantama cilja vaspitanja. Izlaganje studenata i analize eseja na temu determinanti cilja vaspitanja.
VI nedjelja, pred.- Konkretizacija cilja vaspitanja – stvaranje sistema zadataka vaspitanja
VI nedjelja, vježbe - Analiza i razjašnjavanje načina konkretizacije cilja vaspitanja. Izlaganja i analize eseja i/ili priprema za kolokvijum/test.
VII nedjelja, pred.- I test znanja (kolokvijum)
VII nedjelja, vježbe - Analiza kolokvijuma, komentarisanje rezultata i uočavanje grešaka. Izlaganje i analiza eseja koji su po planu za ovu sedmicu.
VIII nedjelja, pred.- Komponente (strane) vaspitanja i njihova međuzavisnost
VIII nedjelja, vježbe - Detaljna analiza i definisanje komponenti vaspitanja, uočavanje i analiza njihovih međuzavisnih odnosa. Izlaganje i analiza eseja koji su po planu za ovu sedmicu.
IX nedjelja, pred.- Opšta načela (principi) vaspitnog rada
IX nedjelja, vježbe - Rad u malim grupama- principi vaspitanja (unaprijed pripremljeni materijali). Izlaganja i analize eseja na temu načela vaspitanja.
X nedjelja, pred.- Metode vaspitnog rada
X nedjelja, vježbe - Rad u grupama (unaprijed pripremljeni materijali) - Metode vaspitanja. Izlaganja studenata i analize eseja.
XI nedjelja, pred.- Sredstva vaspitnog rada
XI nedjelja, vježbe - Rad u malim grupama (unaprijed pripremljeni materijali) - Sredstva vaspitnog rada. Izlaganja studenata i analize eseja.
XII nedjelja, pred.- Sredstva masovne komunikacije i njihov vaspitni značaj
XII nedjelja, vježbe - Pojmovno razjašnjenje - sredstva masovnih komuninikacija, diskusija o njihovoj primjeni u sistemu vaspitanja i obrazovanja. Video i drugi materijali o značaju i mogućnostima primjene. Izlaganja studenata i analize eseja i/ili priprema za test.
XIII nedjelja, pred.- Sistem vaspitanja, obrazovanja i školski sistem
XIII nedjelja, vježbe - Detaljna analiza predškolskog, osnovnoškolskog, srednješkolskog i visokoškolskog sistema vaspitanja i obrazovanja, kao i sistema obrazovanja odraslih.
XIV nedjelja, pred.- Sistem vaspitanja i obrazovanja u našoj zemlji
XIV nedjelja, vježbe - Detaljna analiza crnogorskog predškolskog, osnovnoškolskog, srednješkolskog i visokoškolskog sistema vaspitanja i obrazovanja, kao i sistema obrazovanja odraslih. Izlaganja studenata i analize eseja i/ili priprema za test.
XV nedjelja, pred.- II test znanja (kolokvijum)
XV nedjelja, vježbe - Komentarisanje rezultata kolokvijuma. Izlaganje i analize eseja planiranih za ovu sedmicu
Opterećenje studentaNedjeljno 7 kredita x 40/30 = 10 sati Struktura: 4 sata predavanja 2 sat vježbi 4 sat samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 12= 48 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 4 = 8 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i stavke do ukupnog opterećenja za predmet Struktura opterećenja: 48 sata (nastava) + 8 sati (priprema) + 24 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u diskusijama i rade dva testa. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u diskusiji nakon njegove prezentacije.
KonsultacijeVučina Zorić – petak, kabinet 323, 10.30-11.30 h Nađa Kasalica – srijeda, kabinet 326, 10.00 - 11.00 h
Literatura1.Đorđević, J. i Trnavac, N.: Pedagogija, (ima više izdanja) “Naučna knjiga”, Beograd. 2.Vlahović, B. i drugi: Opšta pedagogija, “Učiteljski fakultet”, Beograd, 1996. 3. Zorić, V. i Jelić, M.: Pedagoški praktikum, "Filozofski fakultet", Nikšić, 2015. 4.Krulj, R. i drugi: Pedagogija, “Svet knjige”, Beograd, 2003. 5.Chambliss, J.J.: Educational Theory As Theory of Conduct, „State University of New York Press“, Albany, 1987. 6.Бордовская Н.В., Реан А.А.: Педагогика, „Питер“, Санкт-Петербург, 2001. 7.Mušanović, M., Lukaš M.: Osnove pedagogije, „Hrvatsko futurološko društvo“, Rijeka, 2011. 8.Potkonjak, N. Šimleša, P., (priredili): Pedagoška enciklopedija I i II, “ZUNS”, Beograd, 1989. 9.Vlahović, B. i Franković, D. (priredili): Pedagoška hrestomatija, “Stručna knjiga”, Beograd, 1995.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa po 18 poena (Ukupno 36 poena), - Domaći rad sa 6 poena, - Prisustvo i isticanje u toku nastave 4 poena, - Esej (seminarski rad) 4 poena, - Završni ispit sa 50 poena; - Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / SAVREMENI PREDŠKOLSKI SISTEMI

Naziv predmeta:SAVREMENI PREDŠKOLSKI SISTEMI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2649Obavezan453+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa savremenim trendovima u razvoju predškolskih vaspitno-obrazovnih sistema i njihovim teorijskim osnovama, sa osobenostima pojedinih savremenih predškolskih obrazovnih sistema u svijetu i kod nas, te osposoblkjavanje za njihovu komparativnu analizu.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: - Objasni teorijske osnove savremenih obrazovnih sistema (teorije Pijažea, Vigotskog, Brunera, Bronfenbrenera...); - Identifikuje i analizira osnovne karakteristike savremenih obrazovnih sistema (individualizaciju, demokratizaciju, kooperatciju, saradnju obrazovne institucije sa porodicom); - Opisuje i analizira pojedine pedagoške sisteme („Montesori“, „Waldorf“, „Korak po Korak“, „Reggio Emilia“, „High Scope“, „Kreativni kurikulum“); - Upoređuje i raspravlja o osnovnim odlikama pojedinih pedagoških sistema; - Identifikuje elemente savremenih obrazovnih sistema u nacionalnim vaspitno-obrazovnih ustanovama.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Saša Milić Mr Jelena Vukotić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Teorijske osnove savremenih predškolskih sistema (Vigotski, Pijaže, Bruner, Bronfenbrener i dr.).
I nedjelja, vježbe - Razjašnjavanje ključnih teorijskih koncepata - Pijaže (stadijumi kognitivnog razvoja; eksperimenti o konzervaciji, serijaciji,klasifikaciji, egocentrizmu; videoklipovi o pomenutim fenomenima); Vigotski (zona proksimalnog razvoja); Bronfenbrener(bioekološk
II nedjelja, pred.-Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada sa djecom.
II nedjelja, vježbe Pojmovno razjašnjenje (individualizovana nastava-individualna nastava-individualni rad); Uticaj dimenzija individualnosti učenika na vaspitno-obrazovni rad (diskusija, konkretni primjeri, rad na uanprijed pripremljenim materijalima, upitnici (stilovi učen
III nedjelja, pred.- Demokratizacija vaspitno-obrazovnog rada.
III nedjelja, vježbe - Brainstorming -Demokratska škola-; Komunikacija kao preduslov demokratozacije vaspitno-obrazovnog procesa; Pluralistički kognitivni stil (učenika i nastavnika) kao preduslov demokratskog funkcionisanja škole.
IV nedjelja, pred.- Razvoj kooperacije i komunikacijskih vještina.
IV nedjelja, vježbe - Detaljna analiza određenja kooperativnog učenja (kognitivno-SOCIJALNI model nastavnog pristupa); Pojmovno razgraničenje; Rad na unaprijed pripremljenim materijalima (konkretne situacije (ne)kooperatinog učenja) na prepoznavanju situacija kooperativnog uče
V nedjelja, pred.- Saradnja obrazovne institucije i porodice.
V nedjelja, vježbe - Diskusija o mogućim i postojećim (u crnogorskoj vaspitno-obrazovnoj praksi) oblicima saradnje obrazovne institucije i porodice; Analiza reprezentativnih istraživanja o uticaju saradnje obrazovne institucije i porodice na akademski uspjeh učenika - istican
VI nedjelja, pred.- Teorija igre, klasifikacija igara i bazični principi učenja kroz igru.
VI nedjelja, vježbe - Određenje pojma igre (pedagoško, psihološko, sociološko, antropološko); Klasifikovanje igara (rad na unaprijed pripremljenim materijalima).
VII nedjelja, pred.- I test znanja - kolokvijum.
VII nedjelja, vježbe - Izlaganje i analiza seminarskih radova, eseja, prikaza knjiga.
VIII nedjelja, pred.- Montesori sistem vaspitanja i obrazovanja.
VIII nedjelja, vježbe - Video-materijali o Montesori sistemu vaspitanja; Video-materijali o Montesori didaktičkom materijalu; Diskusije, komparacije (sa zvaničnim obrazovnim sistemom zemlje) i izvlačenje pedagoških implikacija.
IX nedjelja, pred.- Waldorfska pedagogija i sistem predškolskog i osnovnoškolskog vaspitanja.
IX nedjelja, vježbe - Video-materijali o Waldorfskom sistemu vaspitanja; Diskusije, komparacije (sa zvaničnim obrazovnim sistemom zemlje) i izvlačenje pedagoških implikacija.
X nedjelja, pred.- Step by Step program u predškolskom i osnovnoškolskom sistemu vaspitanja.
X nedjelja, vježbe - Video-materijali o Step by Step vaspitno-obrazovnom programu; Diskusije, komparacije (sa zvaničnim obrazovnim sistemom zemlje) i izvlačenje pedagoških implikacija.
XI nedjelja, pred.- Reggio Emilia (Ređo Emilija) program u predškolstvu i osnovnoj školi.
XI nedjelja, vježbe - Video-materijali o Reggio Emilia program u predškolstvu i osnovnoj školi; Diskusije, komparacije (sa zvaničnim obrazovnim sistemom zemlje) i izvlačenje pedagoških implikacija.
XII nedjelja, pred.- High Scope Program (Visoko postignuće).
XII nedjelja, vježbe - Video-materijali o High Scope vaspitno-obrazovnom programu; Diskusije, komparacije (sa zvaničnim obrazovnim sistemom zemlje) i izvlačenje pedagoških implikacija.
XIII nedjelja, pred.- Program »Kreativni kurikulum«.
XIII nedjelja, vježbe - Video-materijali o programu Kreativni kurikulum; Diskusije, komparacije (sa zvaničnim obrazovnim sistemom zemlje) i izvlačenje pedagoških implikacija.
XIV nedjelja, pred.- II test znanja - kolokvijum.
XIV nedjelja, vježbe - Izlaganje i analiza seminarskih radova, eseja, prikaza knjiga, grupnih komparativnih analiza obrađivanih sistema.
XV nedjelja, pred.- Uloge učitelja/vaspitača u vaspitno-obrazovnom procesu.
XV nedjelja, vježbe - Diskusija o ulogama vaspitača/učitelja u vaspitno-obrazovnom procesu (kategorizacija uloga prema I. Iviću - aktivna nastava).
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: 6 sati i 40 min x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema) + 36 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja.
KonsultacijeSrijeda 12:30, kabinet 316
Literatura- Milić, S.: Savremeni obrazovni sistemi .- Podgorica: Univerzitet CG, 2008. - Montesori, M. : Upijajući um - DN Centar, Beograd. - Hansen, K. at al: Kreiranje vaspitno-obrazov. procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu.- Podgorica: PCCG, 2001. - Kamenov, E.: Eksperimentalni programi za rano obrazovanje .- Beograd: Zavod za udžbenike i nast. sredstva, 1992. - Seitz, M. & Hallwachs, U.: Montessori ili Waldorf .- Zagreb: Educa, 1997. - Philipps, S.: Montessori priprema za život .- Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999. - Fraser, S. & Gestwicki, C.: Authentic Childhood – Exploring Reggio Emilia in the Classroom .- Albany: Delmar, 2002.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena,: Esej sa maksimum 6 poena, završni ispit sa 49 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetNema
Napomenahttp://studiegids.ugent.be/2016/EN/studiefiches/H001891.pdf http://www.ffri.uniri.hr/files/studijskiprogrami/PED_program_preddipl_1P_2015-2016.pdf
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / PORODIČNA PEDAGOGIJA

Naziv predmeta:PORODIČNA PEDAGOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2651Obavezan552+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaDa studenti steknu što potpunija saznanja o porodici kroz istoriju, njenoj vaspitnoj funkciji i načinima ostvarivanja te funkcije, u savremenom kontekstu; Razvijaju i prepoznaju vrijednosti porodičnog života u razvoju ličnosti, u društvu i kulturi.
Ishodi učenja- Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Navodi ciljeve i metode porodičnog vaspitanja, - Obrazlaže vaspitnu funkciju porodice, i njen uticaj na razvoj i vaspitanje djeteta i na društvenom planu; - Razlikuje roditeljske uloge i vaspitne stilove roditelja, njihove karakteristike i vaspitno-obrazovne ishode; - Objašnjava moguće uzroke vaspitno-obrazovnih problema u porodici, te stečena znanja primjenjuje u radu sa porodicama, učiteljima, predškolskim institucijama i školom.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Tatjana Novović, Mr Sanja Čalović Nenezić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, radionice i debate. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Porodična pedagogija kao pedagoška disciplina.
I nedjelja, vježbe - Podjela tema za eseje i određivanje vremena njihove realizacije.
II nedjelja, pred.-Sistemski naspram strukturnog pristupa porodici kao okvir obrazovne intervencije u praksi
II nedjelja, vježbe Kontekstualni pristup izučavanju porodice - porodica je kompleksan, dinamičan i unikatan sistem - diskusija. Sistem ekoloških krugova - diskusija kroz grupni rad i izvođenje zaključaka. Prezentacija eseja, nakon toga kritička analiza i grupna diskusija.
III nedjelja, pred.- Vaspitni problemi u savremenoj porodici i njihov uticaj na dječji razvoj
III nedjelja, vježbe - Diskusija o vaspitnim problemima u savremenoj porodici. Prezentacija eseja, nakon toga kritička analiza i grupna diskusija.
IV nedjelja, pred.- Životni ciklus porodice
IV nedjelja, vježbe - Diskusija o fazama razvoja porodičnog životnog ciklusa zasnovanog na bračnim, roditeljskim i individulanim razvojnim fazama. Prezentacija eseja, nakon toga kritička analiza i grupna diskusija.
V nedjelja, pred.- Obrazovni programi za porodicu - Različiti teorijski pristupi u obrazovnim programima za porodicu
V nedjelja, vježbe - Prezentacija eseja, nakon toga kritička analiza i grupna diskusija.
VI nedjelja, pred.- Organizacija porodičnog života kao vaspitni kontekst
VI nedjelja, vježbe - Priprema za kolokvijum
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Naučno-istraživačke metode u porodičnoj pedagogiji i praksi
VIII nedjelja, vježbe - Razlikovanje metoda, tehnika i instrumenta koji se koriste u porodičnoj pedagogiji - rad na pripremljenom materijalu; prednosti i nedostaci pojedinih metoda i tehnika - diskusija. Prezentacija eseja, nakon toga kritička analiza i grupna diskusija.
IX nedjelja, pred.- Tipovi roditelja i problemi u porodici
IX nedjelja, vježbe - Obrazlaganje karakarakteristika različitih tipova roditelja. Igra uloga- tipovi roditelja (prema unaprijed osmišljnim situacijama). Prezentacija eseja, nakon toga kritička analiza i grupna diskusija.
X nedjelja, pred.- Pozicija roditeljske moći, nagrade i kazne u porodičnom vaspitanju
X nedjelja, vježbe - Radionica: Roditeljska moć: nagrade i kazne.
XI nedjelja, pred.- Mehanizmi porodičnog vaspitanja
XI nedjelja, vježbe - Diskutovanje o mehanizmima porodičnog vaspitanja - podrška, identifikacija, empatija. Prezentacija eseja, nakon toga kritička analiza i grupna diskusija.
XII nedjelja, pred.- Prihvatanje djeteta i tehnike za unapređenje odnosa dijete-roditelj
XII nedjelja, vježbe - Tehnike za unapređenje odnosa dijete-roditelj - rad na unaprijed pripremljenom materijalu. Prezentacija eseja, nakon toga kritička analiza i grupna diskusija.
XIII nedjelja, pred.- Saradnja porodice i obrazovne institucije (predškolske institucije)
XIII nedjelja, vježbe - Diskusija o oblicima saradnje porodice i obrazovne institucije kroz grupni rad. Prezentacija eseja, nakon toga kritička analiza i grupna diskusija.
XIV nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe - Analiza kolokvijuma
XV nedjelja, pred.- Popravni kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - Analiza popravnog kolokvijuma
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 3 sata i 40 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min.(Nastava)+13 sati i 20 min.(Priprema) + 30 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja
KonsultacijeSrijeda 12:30 sati
Literatura- Arijes: Vekovi detinjstva .- Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva - Golubović, Z: Porodica kao ljudska zajednica .- Naprijed: Zagreb, 1981. - Ilić, M.: Porodična pedagogija, Banja Luka, 2010. - Đorđević, B. Savremena porodica i njena vaspitna uloga, Beograd, 1985. - Milosevic, Lj.: Vaspitni odnosi u porodici, Unireks, Nikšić • - Medić, S., Matejić-Đuričić, Z. Vlaović-Vasiljević, D. (1977), Škola za roditelje: Socio-edukativni program za porodicu, Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta - Pašalić-Kreso, A.: Koordinate obiteljskog odgoja, JEŽ i Filozofski fakultet u Sarajevu, 2004
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOcjenjuju se: - Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), - Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena,: Esej sa 6 poena, - Završni ispit sa 49 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / LIKOVNA KULTURA

Naziv predmeta:LIKOVNA KULTURA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2652Obavezan252+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti za ovaj predmet
Ciljevi izučavanja predmetaDa povećavanjem nivoa likovne kulture studenti razviju estetski ukus; - Da studenti steknu teorijsku osnovu za likovno vaspitanje i obrazovanje djece; - Da studenti steknu praktičnu osnovu za likovno vaspitanje i obrazovanje predškolske djece.
Ishodi učenja1. Definiše razlike među likovnim medijima slikarstva, crteža, vajarstva, grafike, primijenjene umjetnost, arhitekture i industrijskog dizajna; 2. Primjenjuje znanja iz oblasti likovne tehnologije pri realizaciji likovnih radova iz oblasti crtanja, slikanja, vajanja i grafike; 3. Projektuje dvanaestodjelni krug boja koristeći samo primarne boje; 4. Objašnjava grafičke tehnike visoke, duboke i ravne štampe; 5. Manipuliše sa mekim i tvrdim vajarskim materijalima; 6. Primjećije i tumači oblike vizuelnih komunikacija u prirodi i okruženju.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Ana Miljkovac Tamara Penda
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Savladavanje osnovnih likovnih tehnika iz likovnih područja crtanje, slikanje, vajanje, grafika i primijenjena umjetnost. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Likovna umjetnost – vrste
I nedjelja, vježbe - Skice: crtez, slika, skulptura(sitna plastika)
II nedjelja, pred.-Likovne tehnike – crtačke
II nedjelja, vježbe Crtez ugljenom
III nedjelja, pred.- - Likovne tehnike –slikarske
III nedjelja, vježbe - Slika na uguzvanom papiru
IV nedjelja, pred.- Linija
IV nedjelja, vježbe - Tus sa razlicitim sredstvima: metalno pero, prirodno pero, trska, drvce, cetkica
V nedjelja, pred.- Oblik
V nedjelja, vježbe - Vjezba: dvodimenzionalno lik oblika, oblik trodimenzionalno, glinamol
VI nedjelja, pred.- Boja kao elemenat forme
VI nedjelja, vježbe - Gva[ kao likovna tehnika, vjezba na zadatu temu
VII nedjelja, pred.- - Dvanaestodjelni krug boja
VII nedjelja, vježbe - Konstruisanje dvanaestodjelnog kruga boja geometrijskim pomagalima
VIII nedjelja, pred.- I TEST ZNANJA
VIII nedjelja, vježbe - dvanaestodjelni krug boja: izvodjenje sekundarnih boja koristeci samo tri primarne iz paka na vec iskonstruisanom krugu
IX nedjelja, pred.- Vizuelne komunikacije
IX nedjelja, vježbe - Digitalna umjetnost, logo za preduzece
X nedjelja, pred.- - Likovni elementi
X nedjelja, vježbe - Vjezba kontrasta, Svijetlo- tamno, tehnika po izboru, zadata tema
XI nedjelja, pred.- Grafika kao medij likovnog izražavanja, grafičke tehnike
XI nedjelja, vježbe - Jednostavne grficke tehnike, monotipija
XII nedjelja, pred.- Kompozicija u likovnom dijelu
XII nedjelja, vježbe - Slika na uguzvanom papiru temperom
XIII nedjelja, pred.- - Vajarstvo kao medij likovnog izražavanja
XIII nedjelja, vježbe - Trodimenzionalno izrazavanje glinom na zadatu temu
XIV nedjelja, pred.- Primijenjena umjetnost kao oblast u likovnoj umjetnosti
XIV nedjelja, vježbe - Stampa na papiru, skica za cilim, tepih, tapisetiju...
XV nedjelja, pred.- II TEST ZNANJA
XV nedjelja, vježbe - Projektni zadatak, kombinovani materijali, rad u grupama
Opterećenje studentaNedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja.
KonsultacijeJednan dan u nedjelji
LiteraturaMiljkovac, A., Likovna kultur za II godinu, skripta, Nikšić, 2005 - Brešan, D., Priručnik likovnih pojmova i reprodukcija, Naklada Ljevak, Zagreb, 2006
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva testa sa 15 poena ( ukupno 30 poena), - Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena, 10 likovnih radova po 1 poen (ukupno 10 poena), 5 grupnih likovnih radova po 1.poen po učesniku (ukupno 5 poena). - Završni ispit sa 50 poena. - Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetPrdmet podrazumijeva i prakticna predavanja, uvrscena pod,,predavanja" Tokom njih profesor i studenti skupa savladavaju svladavaju likovni problem. Nkon toga, studenti samostalno rade na problemu
NapomenaPlan realizacije nastavnog programa studenti će dobiti početkom semestra
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / MUZIČKA KULTURA

Naziv predmeta:MUZIČKA KULTURA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2653Obavezan252+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaRazvoj muzičkog pamćenja i osjećaj za ritam i melodiju – za pjevanje kod studenata; kroz muziciranje (pjevanje i sviranje), razviti kod studenata interesovanje za muzičku umjetnost; Osposobiti studente za pjevanje i elementarno korišćenje odabranog instrumenta; Proširiti znanje studenata o multimedijalnim sredstvima i računarima, neophodnim za razvoj
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: Savlada osnovne elemente muzičke pismenosti i praktično ih primjenjuje kroz pjevanje, pokret, razvijanje smisla za različite oblike učestvovanja u muzici; Vrednuje muzičke sadržaje kroz muzičke doživljaje, što je priprema za predškolske ustanove da prezentuje muzičku bajku i približi djeci slušanje muzike; Otkriva bogatstvo muzičke literature, njene stvaraoce i interpretatore, muzičke ustanove; Upozna klavijaturu svirajući početne vježbe (u C-duru, naizmjenično sviranje ruku u notnim trajanjima: polovina, četvrtina, osmina)
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Vesna Vučinić, mr Andrijana Vučetić- Obadović, Iva Drekalović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa programom, literaturom, obavezama i načinom polaganja ispita, slušanje muzike.
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa programom, literaturom, obavezama i načinom polaganja ispita, slušanje muzike.
II nedjelja, pred.-Zvuk, ton, tonski sistem, muzičko pismo (linijski sistem, ključevi, note), slušanje muzike.
II nedjelja, vježbe Zvuk, ton, tonski sistem, muzičko pismo (linijski sistem, ključevi, note), slušanje muzike.
III nedjelja, pred.- Trajanje tonova (oblik nota, položaj u linijskom sistemu, način bilježenja), slušanje muzike.
III nedjelja, vježbe - Trajanje tonova (oblik nota, položaj u linijskom sistemu, način bilježenja), slušanje muzike.
IV nedjelja, pred.- Doživljavanje ritma i metra (dvodjelni, trodjelni, četvorodjelni kroz vježbe), taktiranje (pokreti ruku, određivanje četvrtine kao jedinice tonskog trajanja, pauze), slušanje muzike.
IV nedjelja, vježbe - Doživljavanje ritma i metra (dvodjelni, trodjelni, četvorodjelni kroz vježbe), taktiranje (pokreti ruku, određivanje četvrtine kao jedinice tonskog trajanja, pauze), slušanje muzike.
V nedjelja, pred.- Predznaci (povisilice, snizilice, razrješilice), slušanje muzike, izražajni elementi muzike (sinkopa, predtakt, uzmah, nepravilne tonske grupe)
V nedjelja, vježbe - Predznaci (povisilice, snizilice, razrješilice), slušanje muzike, izražajni elementi muzike (sinkopa, predtakt, uzmah, nepravilne tonske grupe)
VI nedjelja, pred.- Intervali (po veličini i vrsti), ljestvice (durske sa dva predznaka), slušanje muzike.
VI nedjelja, vježbe - Intervali (po veličini i vrsti), ljestvice (durske sa dva predznaka), slušanje muzike.
VII nedjelja, pred.- I test znanja / kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I test znanja / kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Ljestvice molske informativno (osnovna a mol), položaj ruku na klavijaturi (vježbe 1 – 10).
VIII nedjelja, vježbe - Ljestvice molske informativno (osnovna a mol), položaj ruku na klavijaturi (vježbe 1 – 10).
IX nedjelja, pred.- Akord (trozvuk, obrtaj), artikulacije, slušanje muzike, sviranje na klaviru (vježbe 11-20).
IX nedjelja, vježbe - Akord (trozvuk, obrtaj), artikulacije, slušanje muzike, sviranje na klaviru (vježbe 11-20).
X nedjelja, pred.- Upoznavanje muzičkih instrumenata (podjela) uz slušanje muzičkih primjera, klavir (vježbe 21-25), ritmičke i melodijske vježbe.
X nedjelja, vježbe - Upoznavanje muzičkih instrumenata (podjela) uz slušanje muzičkih primjera, klavir (vježbe 21-25), ritmičke i melodijske vježbe.
XI nedjelja, pred.- Muzički oblici (motiv, figura, pasaž, tema, rečenica, ...), klavir (vježbe 26-30), ritmičke i melodijske vj.
XI nedjelja, vježbe - Muzički oblici (motiv, figura, pasaž, tema, rečenica, ...), klavir (vježbe 26-30), ritmičke i melodijske vj.
XII nedjelja, pred.- II test znanja / kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - II test znanja / kolokvijum
XIII nedjelja, pred.- Istorija muzike, kratak pregled muzičkih pravaca, predstavnika uz primjere za slušanje do romantizma.
XIII nedjelja, vježbe - Istorija muzike, kratak pregled muzičkih pravaca, predstavnika uz primjere za slušanje do romantizma.
XIV nedjelja, pred.- Istorija muzike (nastavak od romantizma do kraja XX vijeka), klavir ponavljanje (vježbe 1-30), ritmičko melodijske vježbe (utvrđivanje).
XIV nedjelja, vježbe - Istorija muzike (nastavak od romantizma do kraja XX vijeka), klavir ponavljanje (vježbe 1-30), ritmičko melodijske vježbe (utvrđivanje).
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit.
Opterećenje studentaNedjeljno: 5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta 2 sat(a) teorijskog predavanja 0 sat(a) praktičnog predavanja 2 vježbi 2 sat(a) i 40 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju predavanja, učestvuju na vježbama i rade dva kolokvijuma. Studenti pripremaju praktično sviranje na instrumentu.
Konsultacije11.00 – 12.30 h (204)
Literatura• Vučinić, Vesna: Metodika muzičke kulture i početna škola sviranja na klaviru, Podgorica: Univerzitet Crne Gore, 2006. • Tajčević, M.: Osnovna teorija muzike i početne škole za instrumente; • Vlahović, V.: Osnovi muzičke kulture; • Kršić, J. Početna škola za klavir; • Terzić, V.: Škola za harmoniku;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje(Pismeno, usmeno, vrednovanje domaćih zadataka i praktičnih predavanja) Ocjenjuju se: - Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena), - Isticanje u toku predavanja i učešće na vježbama 5 poena, - Praktično sviranje vježbi sa 15 poena, - Završni ispit sa 50 poena.
Posebne naznake za predmet/
Napomena/
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / ZDRAVSTVENO OBRAZOVANJE I HIGIJENA

Naziv predmeta:ZDRAVSTVENO OBRAZOVANJE I HIGIJENA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2667Obavezan553+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaPredmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim znanjem iz oblasti higijene i najzastupljenijim bolestima u predskolskom i skolskom uzrastu.
Ishodi učenjaučenja Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. pomoću znanja iz osnova higijene I opsteg zdravstvenog obrazovanja, objasni imunitet, osnove obaveznih i neobaveznih vakcina, potrebe za vakcinacijom, 2.primjeti najcesce zarazne bolesti u predskolskim i skolskim ustanovama, 3. otkrije adolescentne neuroze i fobije.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprofesorica dr med sc Emilija Nikolic
Metod nastave i savladanja gradivaTeorijska nastava se izvodi za generaciju, kolokvijumi se polažu putem testova, završni ispit pismeno iusmeno
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - . Pojam zdravlja i nastanak bolesti
I nedjelja, vježbe - Program zdravstvene zaštite djece
II nedjelja, pred.-Epidemiologija zaraznih bolesti
II nedjelja, vježbe . Uslovi za pojavu i razvoj zaraznih bolesti
III nedjelja, pred.- Uloga socijalnih faktora u nastanku bolesti
III nedjelja, vježbe - Uzročnici bolesti
IV nedjelja, pred.- Imunitet
IV nedjelja, vježbe - Prirodni imunitet Vještački imunitet Vakcine i vakcinacija
V nedjelja, pred.- . Nezarazne bolesti dječijeg uzrasta
V nedjelja, vježbe - Slaba uhranjenost Gojaznost Karijes zuba
VI nedjelja, pred.- . Zdrava ishrana
VI nedjelja, vježbe - Osobine, značaj i podjela životnih namirnica Masti Ugljeni hidrati Bjelančevine Vitamini Mineralne materije
VII nedjelja, pred.- Voda , Kruženje vode u prirodi.
VII nedjelja, vježbe - Zagađenja vode. Koncentrisana zagađenja. Rasuti izvori zagađenja. Zagađujuće materije u vodi
VIII nedjelja, pred.- . Značaj fizičke aktivnosti za rast i razvoj .Pohađanje predškolske ustanove kao faktor razvoja morfoloških dimenzija i motoričkih sposobnosti. KolokvijumI
VIII nedjelja, vježbe - Pokazatelji fine(sitne) motorike.Ispravak kolokvijuma I
IX nedjelja, pred.- Sprečavanje zaraznih bolesti u predškolskoj ustanovi.
IX nedjelja, vježbe - Dezinfekcija. Deratizacija. Sterilizacija
X nedjelja, pred.- Najčešće zarazne bolesti predškolske djece.
X nedjelja, vježbe - vježbe Streptokokna angina i šarlah. Reumatska groznica. Tuberkuloza.Male boginje.
XI nedjelja, pred.- Ostale bolesti predškolskog uzrasta. Kožne bolesti
XI nedjelja, vježbe - Dezinfekcija. Deratizacija. Sterilizacija
XII nedjelja, pred.- . Najčešće zarazne bolesti predškolske djece.
XII nedjelja, vježbe - Poremećaji i oboljenja psihičkog zdravlja.
XIII nedjelja, pred.- Noćni strah. Adolescentna kriza
XIII nedjelja, vježbe - Noćno mokrenje. Enkompreza
XIV nedjelja, pred.- Lična higijena
XIV nedjelja, vježbe - Higijena kože. Higijena odjeće i obuće
XV nedjelja, pred.- . Kolokvijum II
XV nedjelja, vježbe - , Ispravak kolokvijuma II
Opterećenje studentacasovima nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 2 sata predavanja, 2 sata vjezbi, 2 sata samostalni rad u pripremi kolokvijuma, uključujući konsultacije Nastava i završni ispit 4 sata x 16 = 64sati Neophodne pripreme pre početka semestra 2 x 4 sata = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3 x 30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0-18 sati Struktura opterećenja 64 sata , nastava + 8 sati -priprema+ 18 sati-dopunski rad
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i polože dva kolokvijuma
KonsultacijeKonsultacije se odvijeju 1x sedmicno
LiteraturaLiteratura Emilija Nikolic;ZDRAVSTVENO OBRAZOVANJE I HIGIJENA,Unirex grupa,2017.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeocjenjivanje Prisustvo teorijskoj nastavi – 10 poena Kolokvijum I – 20 poena Kolokvijum II – 20 poena Završni ispit – 50 poena Prelazna ocena se dobija ako se sakupi – 50 poena
Posebne naznake za predmetTeorijska nastava se izvodi za generaciju, kolokvijumi se polažu putem testova, završni ispit pismeno iusmeno
Napomenanema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA

Naziv predmeta:INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3724Obavezan552+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta- Upozvananje studenata sa aktuelnim teorijskim modelima i istraživanjima relevantnim za obrazovni proces zasnovanog na interkulturanim vrijednostima; - Osposobljavanje studenata za adekvatnu društveno-političku kontekstualizaciju savremene pedagoške teorije i prakse; - Razvijanje sposobnosti studenata za adekvatnu organizaciju i realizaciju vaspitno-obrazovnog procesa u interkulturalni kontekst;
Ishodi učenja- sposobnost povezivanja kulturno-naučnih, socolioških, psiholoških, bioloških i ekonomskih uticaja na obrazovni razvoj i procese; - sposobnost interpretacije različitosti u obrazovnom procesu i specifičnosti obrazovnog procesa iz perspektive uzrasta, individualnog razvoja, socijalnog i kulturnog porijekla, migranstkog statusa itd. - sposobnost smještanja obrazovnih aktivnosti i podrške u društveni, istorijski, kulturni i pravni kontekst; - sposobnost interpretacije obrazovnog razvoja na bazi slijedećih koncepata: inkluzija, dualizacija, globalizacija, različitost, interkulturalizacija itd.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Saša Milić Mr Jelena Vukotić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, radionice i debate. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Teorijske osnove interkulturanog obrazovanja
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Čovjek i različitost
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Koncepti ljudskih i dječijih prava
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Pedagoški koncepti za razvoj interkulturalne svijesti – Demokratizacija obrazovnog procesa
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Pedagoški koncepti za razvoj interkulturalne svijesti –Razvoj kooperativnosti i zajedništva
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Pedagoški koncepti za razvoj interkulturalne svijesti – Obrazovanje za društvenu pravdu
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Interkulturano obrazovanje specifičnih grupa – imigranti/izbjeglice
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Interkulturano obrazovanje specifičnih grupa – manjine
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Interkulturano obrazovanje specifičnih grupa – Romi
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Interkulturano obrazovanje specifičnih grupa – bilingvalno obrazovanje
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Interkulturano obrazovanje specifičnih grupa – interreligijsko obrazovanje
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Savremeni globalizacijski trendovi i obrazovanje
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 5 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 20 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 85 sati i 5 min. (nastava) +10 sati i 40 min. (priprema) + 20 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja.
KonsultacijeSrijeda 12:30, kabinet 316
Literatura- Neuliep, J. (2012). Intercultural Communication – A Contextual Approach. London: SAGE. - Teaching for Diversity and Social Justice (2005) /eds. Adams, M., Bell, A.L. & Griffin, P./. New York: Routgedle. - Nelson, T.D. (2006). The Psychology of Prejudice. Bston: Pearson. - Parker, W.C. (2003). Teaching Democracy – Unity and Diversity in Public Life. New York: Columbia University. - Mesić, M. (2006). Multikulturalizam – društveni i teorijski izazovi. Zagreb: Školska knjiga. - Spajić-Vrkaš, V., Kukoč, M. & Bašić, S. (2001). Interdisciplinarni rječnik – obrazovanje za ljudska prava i demokraciju. Zagreb: UNESCO.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), - Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena,: Esej sa 6 poena, - Završni ispit sa 49 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena
Posebne naznake za predmetNema
Napomenahttp://studiegids.ugent.be/2016/EN/studiefiches/H000474.pdf http://www.ffri.uniri.hr/files/studijskiprogrami/PED_program_preddipl_1P_2015-2016.pdf
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / METODIKA LIKOVNE KULTURE

Naziv predmeta:METODIKA LIKOVNE KULTURE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3725Obavezan353+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetima Student bi trebao imati položen predmet Likovna kultura iz IV semestra
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje saznaja o metodici likovnog vaspitanja djece predškolskog uzrasta kao nastavno- naučnoj discipline; Upoznavanje specifičnosti postupaka koji se primjenjuju sa djecom predškolskog uzrasta u oblasti likovnog vaspitanja; Stvaranje teorijske osnove za osposobljavanje studenata za ostvarivanje ciljeva likovnog vaspitanja
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje i definiše razvojne stadijume dječjeg likovnog izražavanja; 2. Identifikuje posebne specifičnosti likovnog izražavanja djece predškolskog uzrasta na primjerima dječijih likovnih radova; 3. Razjašnjava razlike među likovnim tipovima djece; 4. Klasifikuje didaktička sredstva namijenjena određenom likovnom području. 5. Organizuje i osmišljava likovne aktivnosti djece predškolskog uzrasta;
Ime i prezime nastavnika i saradnikadr Ana Miljkovac
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema, organizacija i realizacija likovnih aktivnosti u predškolskoj ustanovi. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Metodika likovnog vaspitanja kao naučno-nastavna disciplina
I nedjelja, vježbe - Vježba pisanja pripreme za likovnu aktivnost, slobodna tema i izbor likovne tehnike
II nedjelja, pred.-Predmet i zadaci metodike likovnog vaspitanja
II nedjelja, vježbe Vježba pisanja pripreme za likovnu aktivnost, slobodna tema i zadata likovna tehnika
III nedjelja, pred.- Razvoj dječijeg likovnog izražavanja – I stadijum
III nedjelja, vježbe - Vježba pisanja pripreme za likovnu aktivnost na određenu temu i zadatu likovnu tehniku za mlađu uzrasnu grupu
IV nedjelja, pred.- Razvoj dječijeg likovnog izražavanja – II stadijum
IV nedjelja, vježbe - Vježba pisanja pripreme za likovnu aktivnost na određenu temu i zadatu likovnu tehniku za srednju uzrasnu grupu djece
V nedjelja, pred.- Razvoj dječijeg likovnog izražavanja – III i IV stadijum
V nedjelja, vježbe - Vježba pisanja pripreme za likovnu aktivnost na određenu temu i zadatu likovnu tehniku za stariju uzrasnu grupu djece
VI nedjelja, pred.- Posebne specifičnosti likovnog izražavanja djece predškolskog uzrasta: mašta, emocionalna disproporcionalnost, dinamična rješenja, odnos djeteta prema boji
VI nedjelja, vježbe - Priprema, organizacija i realizacija likovnih aktivnosti u predškolskoj ustanovi sa slobodnom temom i izborom likovne tehnike
VII nedjelja, pred.- Posebne specifičnosti likovnog izražavanja djece predškolskog uzrasta: rješavanje likovnog prostora, oblikovanje plastičnim materijalaima, akcija i igra
VII nedjelja, vježbe - Priprema, organizacija i realizacija likovnih aktivnosti u predškolskoj ustanovi sa slobodnom temom i zadatom likovnom tehnikom
VIII nedjelja, pred.- Teme i tehnike koje se koriste pri likovnim aktivnostima djece predškolskog uzrasta
VIII nedjelja, vježbe - Priprema, organizacija i realizacija likovnih aktivnosti u predškolskoj ustanovi sa zadatom temom i zadatom likovnom tehnikom
IX nedjelja, pred.- Principi vaspitno-obrazovnog rada i uticanje na razvoj dječjeg likovnog izražavanja
IX nedjelja, vježbe - Priprema, organizacija i realizacija likovnih aktivnosti u predškolskoj ustanovi uvažavajući i primjenjujući principa vaspitno- obrazovnog rada u oblasti likovnog vaspitanja
X nedjelja, pred.- Specifična primjena metoda vaspitno-obrazovnog rada u oblasti likovnog vaspitanja
X nedjelja, vježbe - Priprema, organizacija i realizacija likovnih aktivnosti u predškolskoj ustanovi uvažavajući i primjenjujući metode vaspitno- obrazovnog rada u oblasti likovnog vaspitanja
XI nedjelja, pred.- Likovni tipovi djece
XI nedjelja, vježbe - Priprema, organizacija i realizacija likovnih aktivnosti u predškolskoj ustanovi za mlađu uzrasnu grupu
XII nedjelja, pred.- Sredstva, pribor i materijali koji se koriste u oblasti likovnog vaspitanja, didaktička sredstva
XII nedjelja, vježbe - Priprema, organizacija i realizacija likovnih aktivnosti u predškolskoj ustanovi za srednju uzrasnu grupu
XIII nedjelja, pred.- Likovne sale, ateljei u vrtićima, slikarski i vajarski atelje
XIII nedjelja, vježbe - Priprema, organizacija i realizacija likovnih aktivnosti u predškolskoj ustanovi za stariju uzrasnu grupu
XIV nedjelja, pred.- Likovna područja
XIV nedjelja, vježbe - Priprema, organizacija i realizacija likovnih aktivnosti u predškolskoj ustanovi za grupni rad djece srednje uzrasne dobi
XV nedjelja, pred.- Odnos vaspitač-dijete prilikom organizovanja aktivnosti likovnog izražavanja
XV nedjelja, vježbe - Priprema, organizacija i realizacija likovnih aktivnosti u predškolskoj ustanovi, za grupni rad djece starije uzrasne dobi
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 40 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min.(Nastava)+13 sati i 20 min.(Priprema)+30 sati(Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti pišu pripremu, oganizuju i realizuju likovne aktivnosti u predškolskim ustanovama
KonsultacijeJedan radni dan
LiteraturaKarlavaris, B.: Metodika likovnog vaspitanja za predškolsku djecu, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1986 - Negru, A.: Metodika nastave likovne kulture, Viša škola za obrazovanje vaspitača Vršac, 2002 - Koks, M.: Dječji crteži, Nolit, Beograd, 2000
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva testa sa 10. poena (ukupno 20. poena), pisanje i izlaganje eseja 10. poena, isticanje tokom predavanja i učešće u debatama 5. poena, pisanje pripreme, oganizuja i realizuja likovne aktivnosti u predškolskim ustanovama 15. poena, završni ispit 50. poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51. poen.
Posebne naznake za predmet
NapomenaPlan realizacije nastavnog programa studenti će dobiti početkom semestr
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / METODIKA MUZIČKE KULTURE

Naziv predmeta:METODIKA MUZIČKE KULTURE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3726Obavezan353+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa metodikom muzičkog vaspitanja za predškolsku djecu i njihovo prihvatanje ove muzičke oblasti kao nastavno-naučne discipline; * Shvatanje specifičnosti metodičkog postupka koji se, u oblasti muzičkog vaspitanja, primjenjuje u radu sa djecom predškolskog vaspitanja; * Obezbjeđivanje teoretske osnove za osposobljavanje studenata i stvaranje uslova za praktično ostvarivanje svih ciljeva muzičkog vaspitanja.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - - Praktično upotrebljava nastavna sredstva (Dječji instrumentarij, audio i audio-vizuelna sredstva) - - Demonstrira brojalice, dječije pjesme - - Kreira i samostalno planira slušanje muzike analizirajući karakter odabranih kompozicija - - Eksperimentiše ritmičko-melodijskim motivima kroz igru - Organizuje nastavu koja je vezana za estetsko doživljavanje muzike
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Vesna Vučinić, mr Andrijana Vučetić- Obadović, Iva Drekalović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa programom, literaturom, obavezama i načinom polaganja ispita. Značaj i uloga predmeta.
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa programom, literaturom, obavezama i načinom polaganja ispita. Značaj i uloga predmeta.
II nedjelja, pred.-Zadaci nastave muzičke kulture, lik vaspitača (slušanje muzike, klavir od 20 do 25 vj.).
II nedjelja, vježbe Zadaci nastave muzičke kulture, lik vaspitača (slušanje muzike, klavir od 20 do 25 vj.).
III nedjelja, pred.- Didaktički principi, nastavne metode (slušanje muzike – izbor, solfeđijske vježbe, klavir 0d 25 do 30 vježbe).
III nedjelja, vježbe - Didaktički principi, nastavne metode (slušanje muzike – izbor, solfeđijske vježbe, klavir 0d 25 do 30 vježbe).
IV nedjelja, pred.- Nastavna sredstva, zanimanje, uzrasne specifičnosti djece, uzrasne grupe u predškolskim ustanovama(solfeđijske vježbe, klavir od 30 do 35 vj.)
IV nedjelja, vježbe - Nastavna sredstva, zanimanje, uzrasne specifičnosti djece, uzrasne grupe u predškolskim ustanovama(solfeđijske vježbe, klavir od 30 do 35 vj.)
V nedjelja, pred.- Opažanje osobina tona, brojalice – metodski postupak u radu, slušanje muzike, solfeđijske vježbe, klavir izbor)
V nedjelja, vježbe - Opažanje osobina tona, brojalice – metodski postupak u radu, slušanje muzike, solfeđijske vježbe, klavir izbor)
VI nedjelja, pred.- Taktiranje i dirigovanje, razvijanje osjećaja za ritam, govorni ritam, govorni aparat – građa i funkcija, vrijednost slušanja muzike (solfeđijske vježbe, klavir – izbor)
VI nedjelja, vježbe - Taktiranje i dirigovanje, razvijanje osjećaja za ritam, govorni ritam, govorni aparat – građa i funkcija, vrijednost slušanja muzike (solfeđijske vježbe, klavir – izbor)
VII nedjelja, pred.- I test znanja / kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I test znanja / kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Pjesma u radu s djecom, sviranje na dječijim instrumentima (solfeđijske vježbe, klavir – izbor, vrtić – praksa).
VIII nedjelja, vježbe - Pjesma u radu s djecom, sviranje na dječijim instrumentima (solfeđijske vježbe, klavir – izbor, vrtić – praksa).
IX nedjelja, pred.- Muzičke igre: igre s pjevanjem, Didaktičke, Igre uz instrumentalnu pratnju, Plesovi i narodna kola, muzička dramatizacija – primjeri za sve vrste igara (solfeđijske vježbe, sviranje lakših aranžmana, klavir – izbor, vrtić – praksa).
IX nedjelja, vježbe - Muzičke igre: igre s pjevanjem, Didaktičke, Igre uz instrumentalnu pratnju, Plesovi i narodna kola, muzička dramatizacija – primjeri za sve vrste igara (solfeđijske vježbe, sviranje lakših aranžmana, klavir – izbor, vrtić – praksa).
X nedjelja, pred.- Korelacija muzike za drugim oblastima (slušanje muzike, sviranje aranžmana, klavir – izbor, vrtić – praksa).
X nedjelja, vježbe - Korelacija muzike za drugim oblastima (slušanje muzike, sviranje aranžmana, klavir – izbor, vrtić – praksa).
XI nedjelja, pred.- Orfov instrumentarij – izgled instrumenata, ritmičke i melodijske udaraljke, rad sa horom (vrtić – praksa).
XI nedjelja, vježbe - Orfov instrumentarij – izgled instrumenata, ritmičke i melodijske udaraljke, rad sa horom (vrtić – praksa).
XII nedjelja, pred.- Sviranje na instrumentima Orfovog instrumentarija.
XII nedjelja, vježbe - Sviranje na instrumentima Orfovog instrumentarija.
XIII nedjelja, pred.- II test znanja / kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe - II test znanja / kolokvijum
XIV nedjelja, pred.- Sviranje na instrumentima Orfovog instrumentarija, dirigovanje (vrtić – praksa).
XIV nedjelja, vježbe - Sviranje na instrumentima Orfovog instrumentarija, dirigovanje (vrtić – praksa).
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit.
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 40 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva kolokvijuma. Studenti pripremaju po jedno praktično predavanje i učestvuju u analizi nakon prezentacije časa.
Konsultacijeponedjeljak 11.00 – 12.30 h (204)
LiteraturaVučinić, Vesna: Metodika muzičke kulture i početna škola sviranja na klaviru, Podgorica: Univerzitet Crne Gore, 2006. Manesterioti, Višnja: Muzički odgoj na početnom stupnju, Zagreb: Školska knjiga, 1982. Domonji, Ivana: Metodika muzičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama, Sarajevo, 1986. Vasiljević, Zorislava: Muzički bukvar, Beograd: Zavod za udžbenike, 1991. Grujić, Ivana: Muzičke igre, Beograd: Zavod za udžbenike
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje(pismeno, usmeno, vrednovanje domaćih zadataka i praktičnih predavanja) Ocjenjuju se: - Dva kolokvijuma sa 15 poena (Ukupno 30 poena), - Prisustvo i isticanje u toku predavanja sa 5 poena,: - Praktično predavanje sa 15 poena, - Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmet/
Napomena/
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / METODIKA USVAJANJA POČ.MATEM. POJMOVA I

Naziv predmeta:METODIKA USVAJANJA POČ.MATEM. POJMOVA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4551Obavezan353+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaDa se studenti upoznaju sa značajem matematike za predškolsku djecu te načinima i mogućnostima upoznavanja djece sa matematičkim pojmovima kroz svakodnevne aktivnosti u dječjem vrtiću i osposobljavanje za samostalan rad na realizaciji svih ciljeva i zadataka u razvijanju matematičkih pojmova na uzrastu do 7. god.
Ishodi učenja- Objašnjava značaj matematičkih pojmova na predškolskom uzrastu - Tumači pojam principa, metoda i oblika rada, prepoznaje ih i primjenjuje u planiranju i realizaciji UPM pojmova na uzrastu do 7. godine. - Planira i realizuje usvajanje početnih matematičkih pojmova po centrima interesovanja - Priprema nastavna sredstva i materijale sa početnim matematičkim pojmovima na uzrastu do 7. godine - Objašnjava geometrijske oblike i figure u ravni i prostoru, kao i prostornu orjentaciju i prostorne odnose i realizuje ih kroz igru na uzrastu do 7. godine
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Veselin Mićanović , mr Marijana Blečić (Marija Raičević)
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i diskusije, priprema po jednog seminarskog rada na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta, izrada grupnog studentskog projekta, samostalna realizacija praktičnih predavanja u vrtiću,konsultacije, učenje za testove i završni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Metodika usvajanja početnih matematičkih pojmova kao naučno-nastavna disciplina. Predmet i zadaci metodike.
I nedjelja, vježbe - Metodika usvajanja početnih matematičkih pojmova kao naučno-nastavna disciplina. Predmet i zadaci metodike.
II nedjelja, pred.-Značaj matematike i matematičkog obrazovanja za predškolsku djecu. Matematički pojmovi.
II nedjelja, vježbe Značaj matematike i matematičkog obrazovanja za predškolsku djecu. Matematički pojmovi. (razumijevanje značaja matematike i matematičkog obrazovanja za predškolsku djecu)
III nedjelja, pred.- Pedagoško – psihološki aspekti usvajanja početnih matematičkih pojmova.
III nedjelja, vježbe - Pedagoško – psihološki aspekti usvajanja početnih matematičkih pojmova. (istraživanje različitih pedagoško-psiholoških aspekata usvajanja početnih matematičkih pojmova)
IV nedjelja, pred.- Osnovni metodički principi u razvijanju početnih matematičkih pojmova na predškolskom uzrastu.
IV nedjelja, vježbe - Osnovni metodički principi u razvijanju početnih matematičkih pojmova na predškolskom uzrastu. (usvajanje osnovnih metodičkih principa i istraživanje njihove primjene)
V nedjelja, pred.- Metode i oblici rada na aktivnostima usvajanja početnih matematičkih pojmova.
V nedjelja, vježbe - Metode i oblici rada na aktivnostima usvajanja početnih matematičkih pojmova. (praktična primjena metoda i oblika rada)
VI nedjelja, pred.- I test znanja / kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - Analiza realizovanih aktivnosti
VII nedjelja, pred.- Planiranje realizacije matematičkih sadržaja u predškolskim ustanovama. Matematika u centrima interesovanja.
VII nedjelja, vježbe - Planiranje realizacije matematičkih sadržaja u predškolskim ustanovama. Matematika u centrima interesovanja. (praktična realizacija matematičkih sadržaja u predškolskim ustanovama)
VIII nedjelja, pred.- Didaktička sredstva i materijali za usvajanje početnih matematičkih pojmova.
VIII nedjelja, vježbe - Didaktička sredstva i materijali za usvajanje početnih matematičkih pojmova. (pripremanje didaktičkih sredstava i materijala)
IX nedjelja, pred.- Igra u funkciji usvajanja početnih matematičkih pojmova.
IX nedjelja, vježbe - Igra u funkciji usvajanja početnih matematičkih pojmova. (primjenjivanje igre u funkciji usvajanja početnih matematičkih pojmova na različite načine)
X nedjelja, pred.- Usvajanje pojmova o geometrijskim oblicima i figurama.
X nedjelja, vježbe - Usvajanje pojmova o geometrijskim oblicima i figurama. (objašnjavanje geometrijskih oblika i figura)
XI nedjelja, pred.- Geometrijske figure u ravni i prostoru.
XI nedjelja, vježbe - Geometrijske figure u ravni i prostoru.
XII nedjelja, pred.- Opažanje i shvatanje prostora i prostornih odnosa.
XII nedjelja, vježbe - Opažanje i shvatanje prostora i prostornih odnosa.
XIII nedjelja, pred.- II test znanja / kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe - Analiza realizovanih aktivnosti
XIV nedjelja, pred.- Metodski postupci za razvijanje prostorne orijentacije i usvajanje pojmova prostornih odnosa.
XIV nedjelja, vježbe - Metodski postupci za razvijanje prostorne orijentacije i usvajanje pojmova prostornih odnosa.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Sumiranje postignutih rezultata
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa, pripremaju i realizuju po jedno praktično predavanje i učestvuju u analizi predavanja, pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja.
KonsultacijeSrijeda 11:00-12:30h (340)
Literatura- Liebeck P. »Kako djeca uče matematiku«, Educa, Zagreb,1995. • Prentović, R. »Metodika razvijanja početnih matematičkih pojmova, Viša škola za obraz. vaspitača, Novi Sad, 1998. • Hansen K., Kaufmann K i Burke Walsh K.: »Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu« - metodološki priručnik za rad sa djecom uzrasta od 3 do 5 godina, Pedagoški centar CG, Podgorica, 2001. • Šimić, G.: »Metodika razvijanja matematičkih pojmova«, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Šabac, 1998. • Šimić, G. »Igrom do matematike«, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Šabac, 1997
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa sa po 10 poena (Ukupno 20 poena), - Domaći zadatak (pismena priprema) sa 5 poena, - Priprema i simulacija praktičnog predavanja sa 5 poena, - Priprema i realizacija praktičnog predavanja sa 10 poena, - Prisustvo nastavi, isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena,: Seminarski rad sa 5 poena, - Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetPredškolsko vaspitanje i obrazovanje. Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
NapomenaOcjene: A (91-100); B (81-90); C (71-80); D (61-70); E (50-60)
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / METODIKA RAZVOJA GOVORA

Naziv predmeta:METODIKA RAZVOJA GOVORA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4552Obavezan353+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje saznanja o metodici razvoja govora djece predškolskog uzrasta kao naučno-nastavnoj disciplini; Upoznavanje specifičnosti postupaka koji se primjenjuju sa djecom predškolskog uzrasta u oblasti razvoja govora; Osposobljavanje studenata za samostalan rad na realizaciji ciljeva i zadataka u razvijanju govora.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. definiše osnovne teorijske pojmove iz metodike razvoja govora; 2. objasni govorni razvoj djeteta i potrebne metodičke uticaje na taj razvoj; 3. opiše ulogu govora u ukupnom razvoju djeteta; 4. priprema i planira rad na razvoju govora u predškolskim ustanovama; 5. primijeni teorijska znanja tokom realizacije aktivnosti u vrtiću; 6. analizira govorni razvoj djeteta koristeći odgovarajuće metode praćenja i vrednovanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Dijana Vučković, Nataša Skakavac, prof.
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i diskusije. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Izrada grupnog studentskog projekta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije. Samostalna realizacija praktičnih predavanja u vrtiću.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Metodika razvoja govora kao naučno-nastavna disciplina. Predmet i zadacci metodike.
I nedjelja, vježbe - Metodika razvoja govora kao naučno-nastavna disciplina. Predmet i zadacci metodike.
II nedjelja, pred.-Teorijski aspekti pojave i razvoja govora. Karakteristike govora djece predškolskog uzrasta.
II nedjelja, vježbe Teorijski aspekti pojave i razvoja govora. Karakteristike govora djece predškolskog uzrasta.
III nedjelja, pred.- Osnovni elementi govora. Osobine dobrog govora. Govor kao sredstvo komunikacije. Modeli komunikacije u vrtiću.
III nedjelja, vježbe - Osnovni elementi govora. Osobine dobrog govora. Govor kao sredstvo komunikacije. Modeli komunikacije u vrtiću. Vježbe u vrtiću.
IV nedjelja, pred.- Principi i oblici rada. Nastavna sredstva koja se koriste za razvoj govora. Ambijent koji je povoljan za podsticanje komunikacije.
IV nedjelja, vježbe - Vježbe u vrtiću
V nedjelja, pred.- Metode rada. Metoda korišćenja književnog teksta.
V nedjelja, vježbe - Vježbe u vrtiću
VI nedjelja, pred.- Uloga i značaj oblasti razvoja govora u programu rada. Ciljevi i zadaci rada na razvoju govora.
VI nedjelja, vježbe - Vježbe u vrtiću
VII nedjelja, pred.- Planiranje rada. Kolokvijum.
VII nedjelja, vježbe - Vježbe u vrtiću
VIII nedjelja, pred.- Uloga i značaj govora u dječijem razvoju. Govorni poremećaji.
VIII nedjelja, vježbe - Vježbe u vrtiću
IX nedjelja, pred.- Sadržaji rada na razvoju govora (gov. igre, gov. vježbe, slušanje i diskriminacija, artikulacija, bogaćenje rječnika...)
IX nedjelja, vježbe - Vježbe u vrtiću
X nedjelja, pred.- Govorno stvaralaštvo djece. Govor u svakodnevnim životnim situacijama.
X nedjelja, vježbe - Vježbe u vrtiću
XI nedjelja, pred.- Upoznavanje djece sa književnošću. Izbor i interpretacija književnog teksta.
XI nedjelja, vježbe - Vježbe u vrtiću
XII nedjelja, pred.- Povezivanje književnosti sa drugim umjetnostima. Korelacija sa ostalim oblastima.
XII nedjelja, vježbe - Vježbe u vrtiću
XIII nedjelja, pred.- Dramatizacija i scensko izvođenje. Kolokvijum.
XIII nedjelja, vježbe - Vježbe u vrtiću
XIV nedjelja, pred.- Praćenje i vrednovanje rada na razvoju govora djece.
XIV nedjelja, vježbe - Vježbe u vrtiću
XV nedjelja, pred.- Sistematizacija
XV nedjelja, vježbe - Vježbe u vrtiću
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata teorijskog predavanja 1 sat praktičnog predavanja 1 sat vježbi 2 sata 40 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije. U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta. Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava) + 13 sati i 20 minuta (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u diskusijama i rade dva kolokvijuma. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u diskusiji nakon prezentacije eseja. Studenti pripremaju po jedno praktično predavanje i učestvuju u analizi predavanja. Završni ispit je usmeni.
Konsultacijesrijeda, 13–14h, kabinet 105
Literatura Grupa autora: Govor u predškolskoj ustanovi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1987.  Naumović, M.: Metodika razvoja govora, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Pirot, 2000.  Čukovski, K.: Od druge do pete, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1986.  Milatović, V. (priredio): Metodika razvoja govora, Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2009.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje dva kolokvijuma sa po 10 poena (ukupno 20 poena),  prisustvo nastavi, isticanje u toku predavanja i učešće u diskusijama 5 poena,  seminarski rad sa 5 poena, grupni studentski projekat sa 5 poena,  domaći zadatak (pismena priprema) sa 5 poena, priprema i realizacija jednog praktičnog predavanja 10 poena,  završni ispit sa 50 poena Ocjene: 50 - 59 (E), 60 - 69 (D), 70 – 79 (C), 80- 89 (B), 90 – 100 (A)
Posebne naznake za predmet/
Napomena/
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / METODIKA UPOZNAVANJA PRIRODE

Naziv predmeta:METODIKA UPOZNAVANJA PRIRODE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4554Obavezan452+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje saznanja o metodici upoznavanja prirode kod djece predškolskog uzrasta kao naučno-nastavnoj disciplini. Stvaranje teorijske osnove za osposobljavanje studenata za ostvarivanje ciljeva oblasti upoznavanja prirode. - Osposobljavanje studenata za samostalan rad na realizaciji ciljeva i zadataka upoznavanja prirode.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da : 1. Planira aktivnosti iz oblasti upoznavanja prirode; 2. Umije da odabere adekvatne metode i oblike rada u pripremanju aktivnosti oblasti upoznavanja prirode; 3. Zna oblasti istraživačkih aktivnosti djece predškolskog uzrasta; 4. Odabira adekvatna sredstva neophodna za realizovanje aktivnosti; 5. Obrazlaže materijalne uslove neophodne za realizovanje aktivnosti.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Mirko Đukanović mr Marijana Blečić (Marija Raičević)
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i diskusije. Priprema po jednog praktičnog predavanja na zadatu temu. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa programom, literaturom, obavezama i načinom polaganja ispita;
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa programom, literaturom, obavezama i načinom polaganja ispita;
II nedjelja, pred.-Opšta teorijska pitanja Metodike upoznavanja prirode;
II nedjelja, vježbe Opšta teorijska pitanja Metodike upoznavanja prirode;
III nedjelja, pred.- Vaspitno-obrazovni zadaci i sadržaji oblasti upoznavanja prirode
III nedjelja, vježbe - Vaspitno-obrazovni zadaci i sadržaji oblasti upoznavanja prirode
IV nedjelja, pred.- Karakteristike saznajnog, socijalnog i emocionalnog razvoja predškolske djece od značaja za formiranje pojmova o prirodnoj sredini
IV nedjelja, vježbe - Karakteristike saznajnog, socijalnog i emocionalnog razvoja predškolske djece od značaja za formiranje pojmova o prirodnoj sredini
V nedjelja, pred.- Prirodna sredina kao predmet dječjeg interesovanja
V nedjelja, vježbe - Prirodna sredina kao predmet dječjeg interesovanja
VI nedjelja, pred.- Oblast istraživačkih aktivnosti djece predškolskog uzrasta
VI nedjelja, vježbe - Oblast istraživačkih aktivnosti djece predškolskog uzrasta
VII nedjelja, pred.- I test znanja / kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I test znanja / kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Pripremanje i planiranje rada u upoznavanju djece sa prirodom
VIII nedjelja, vježbe - Pripremanje i planiranje rada u upoznavanju djece sa prirodom
IX nedjelja, pred.- - Metode rada u Metodici upoznavanja prirode
IX nedjelja, vježbe - - Metode rada u Metodici upoznavanja prirode
X nedjelja, pred.- Oblici i sredstva rada u Metodici upoznavanja prirode
X nedjelja, vježbe - Oblici i sredstva rada u Metodici upoznavanja prirode
XI nedjelja, pred.- Upoznavanje studenata sa realizacijom aktivnosti u cilju upoznavanja prirode od strane vaspitača
XI nedjelja, vježbe - Upoznavanje studenata sa realizacijom aktivnosti u cilju upoznavanja prirode od strane vaspitača
XII nedjelja, pred.- Organizacija i realizacija aktivnosti u cilju upoznavanja prirode od strane studenata
XII nedjelja, vježbe - Organizacija i realizacija aktivnosti u cilju upoznavanja prirode od strane studenata
XIII nedjelja, pred.- II test znanja / kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe - II test znanja / kolokvijum
XIV nedjelja, pred.- Unapređivanje sistema organizacije aktivnosti iz upoznavanja prirode u dječjem vrtiću
XIV nedjelja, vježbe - Unapređivanje sistema organizacije aktivnosti iz upoznavanja prirode u dječjem vrtiću
XV nedjelja, pred.- ZAVRŠNI ISPIT
XV nedjelja, vježbe - ZAVRŠNI ISPIT
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 35 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 3 sata i 35 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 35 minuta x 16 = 106 sati i 25 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 25 minuta) = 12 sati i 50 minuta Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 106 sati i 25 min. (nastava) + 12 sati i 50 min. (priprema) + 30 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti su obavezni da pripreme i realizuju po jedno praktično predavanje i učestvuju u analizi predavanja
Konsultacije
LiteraturaGrdinić, B., Žderić, M. i Stojanović, S. (2001): Metodika poznavanja prirode, ,,Učiteljski fakultet Sombor“, Sombor. - Halačev-Roller, M.(1978): Upoznavanje predškolske djece s okolinom, ,,Školska knjiga“, Zagreb. - Rothschild J. i Daniels E. (2002) : Materijali i aktivnosti za rad u učionicama u kojima dijete ima centralnu ulogu, ,,Pedagoški centar Crne Gore“, Podgorica. - Veretenikova, A.S.(1971): Upoznavanja predškolske dece sa prirodom, ,,Zavod za izdavanje udžbenika“, Beograd. - Vrećić, D. , Lazarević, Ž. i Knežević, Lj. (1985): Metodika nastave Poznavanja prirode i društva, poznavanja prirode i poznavanja društva, ,,Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena); - Završni ispit sa 50 poena. - Priprema i realizacija praktičnog predavanja sa 5 poena; - Prelazna ocjena
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaPlan realizacije nastavnog programa studenti će dobiti početkom semestra
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / METODIKA POČETNOG OPISMENJAVANJA

Naziv predmeta:METODIKA POČETNOG OPISMENJAVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4555Obavezan453+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje saznanja o metodici početnog opismenjavanja kao naučno-nastavnoj disciplini; Upoznavanje specifičnosti metoda i postupaka koji se primjenjuju sa djecom predškolskog uzrasta u oblasti pripreme za početno opismenjavanje; Stvaranje teorijske osnove za osposobljavanje studenata za ostvarivanje ciljeva oblasti početnog opismenjavanja. Osposobljavanje studenata za samostalan rad na realizaciji ciljeva i zadataka u početnom opismenjavanju djece.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni četiri jezičke vještine, njihovu povezanost i međuzavisnost; 2. analizira osnovna teorijska pitanja početnog opismenjavanja; 3. opiše mjesto početnog čitanja i pisanja u predškolstvu (pretčitačke vještine) i prvom razredu osnovne škole; 4. upotrebljava odgovarajuća nastavna sredstva i metode za početno opismenjavanje učenika; 5. planira i priprema rad na razvoju pretčitačkih vještina (period pripreme za sistematsko opismenjavanje); 6. realizuje praktične aktivnosti (časove) iz početnog opismenjavanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Dijana Vučković Nataša Skakavac
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i diskusije. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Izrada grupnog studentskog projekta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije. Samostalna realizacija praktičnih predavanja u vrtiću i prvom raz
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Opšta teorijska pitanja metodike početnog opismenjavanja. Predmet i zadaci metodike.
I nedjelja, vježbe - Metodika početnog opismenjavanja u sistemu didaktičko-metodičkih nauka.
II nedjelja, pred.-Četiri govorne aktivnosti. Slušanje i govorenje kao osnova za čitanje i pisanje.
II nedjelja, vježbe Četiri govorne aktivnosti u nastavnoj praksi.
III nedjelja, pred.- Predmetni program. Početno čitanje i pisanje u Programu.
III nedjelja, vježbe - Realizacija časova u školi.
IV nedjelja, pred.- Psihološke, fiziološke, lingvističke i komunikacijske osnove procesa čitanja i pisanja.
IV nedjelja, vježbe - Realizacija časova u školi.
V nedjelja, pred.- Principi i oblici rada. Nastavna sredstva koja se koriste za početno opismenjavanje. Planiranje rada.
V nedjelja, vježbe - Realizacija časova u školi.
VI nedjelja, pred.- Ciljevi i zadaci početnog opismenjavanja. Uloga i značaj čitanja i pisanja u dječijem napredovanju.
VI nedjelja, vježbe - Realizacija časova u školi.
VII nedjelja, pred.- Razvoj procesa čitanja. Pretčitačke vještine.
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum.
VIII nedjelja, pred.- Važnost okruženja za razvoj pretčitačkih vještina. Motivacija i uviđanje značaja čitanja i pisanja.
VIII nedjelja, vježbe - Realizacija časova u školi.
IX nedjelja, pred.- Nedoumice tipa: kada početi sa opismenjavanjem, šta čitati djeci, kojim slovima početi...
IX nedjelja, vježbe - Realizacija časova u školi.
X nedjelja, pred.- Igre i aktivnosti za podsticanje pretčitačkih vještina.
X nedjelja, vježbe - Realizacija časova u školi.
XI nedjelja, pred.- Metode rada. Glasovna analitičko-sintetička metoda. Metodički postupci.
XI nedjelja, vježbe - Realizacija časova u školi.
XII nedjelja, pred.- Struktura nastave početnog čitanja i pisanja. Period pripreme za početno čitanje i pisanje.
XII nedjelja, vježbe - Realizacija časova u školi.
XIII nedjelja, pred.- Udžbenici i radne sveske za početno opismenjavanje.
XIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum.
XIV nedjelja, pred.- Praćenje i vrednovanje procesa i rezultata rada. Opisno ocjenjivanje.
XIV nedjelja, vježbe - Realizacija časova u školi.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Sređivanje dokumentacije o predmetu i ispitu.
Opterećenje studentaNedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije. U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 min.) x 16 = 85 sati i 20 min. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 20 min.) = 10 sati i 40 min. Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min.(Nastava) + 10 sati i 40 min.(Priprema) + 24 sata (Dopun.rad).
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u diskusijama i rade dva kolokvijuma. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u diskusiji nakon prezentacije eseja.Studenti pripremaju po jedno praktično predavanje i učestvuju u analizi predavanj
KonsultacijeSrijeda, 13-14h, kabinet 202.
Literatura• Čudina-Obradović, Mira: Igrom do čitanja, Školska knjiga, Zagreb, 1996. • Čudina-Obradović, Mira: Kad kraljevna piše kraljeviću, Udruga roditelja Korak po korak, Zagreb, 2000. • Milatović, Vuk: Metodika nastave početnog čitanja i pisanja, Topy, Beograd, 2005. Neumović, Milorad: Metodika razvoja govora, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Pirot, 2000.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- prisustvo nastavi, isticanje u toku predavanja i učešće u diskusijama 5 poena, - seminarski rad sa 5 poena, grupni studentski projekat sa 5 poena, - domaći zadatak (pismena priprema) sa 5 poena, priprema i realizacija jednog praktičnog predavanja 10 p
Posebne naznake za predmetNema.
NapomenaPlan realizacije nastavnog programa studenti će dobiti početkom semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / METODIKA USVAJANJA POČ. MATEM. POJMOVA II

Naziv predmeta:METODIKA USVAJANJA POČ. MATEM. POJMOVA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4556Obavezan453+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaDa se studenti upoznaju sa kooperativnim radom vaspitača i učitelja, sa programom rada i sadržajima matematičkih pojmova koji se realizuju u vrtiću i prvom razredu osnovne škole, te načinima i postupcima upoznavanja djece sa matematičkim pojmovima kroz kreativne centre interesovanja, grupni i individualizovani rad. * Osposobljavanje studenata za samostalan rad na realizaciji svih ciljeva i zadataka u razvijanju matematičkih pojmova na uzrastu do 7. god. i kooperativni rad vaspitača s učiteljem u prvom razredu osnovne škole.
Ishodi učenja - Objašnjava ulogu i zadatke vaspitača u organizaciji aktivnosti na usvajanju početnih matematičkih pojmova u vrtiću - Objašnjava ulogu i zadatke vaspitača u organizaciji aktivnosti na usvajanju početnih matematičkih pojmova u Prvom razredu osnovne škole - Planira i realizuje aktivnosti za uočavanje kvantitativnih odnosa u okolini i logičkim operacijama sa konkretnim predmetima - Organizuje rad sa skupovima, usvajanje pojma broja - Približi djeci uzrasta do 7 godina pojmove prostornih dimenzija i veličina, mjerenja i vremenskih relacija
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Veselin Mićanović, mr Marijana Blečić (Marija Raičević)
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i diskusije. Priprema po jednog seminarskog rada na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Izrada grupnog studentskog projekta. Samostalna realizacija praktičnih predavanja u školi (u prvom razredu osnovne škole) i vrtiću. Učenje
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa programom, literaturom, obavezama i načinom polaganja ispita
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa programom, literaturom, obavezama i načinom polaganja ispita
II nedjelja, pred.-- Uloga i zadaci vaspitača u organizaciji aktivnosti na usvajanju početnih matematičkih pojmova
II nedjelja, vježbe - Uloga i zadaci vaspitača u organizaciji aktivnosti na usvajanju početnih matematičkih pojmova
III nedjelja, pred.- - Uočavanje kvantitativnih odnosa u okolini.
III nedjelja, vježbe - - Uočavanje kvantitativnih odnosa u okolini.
IV nedjelja, pred.- - Karakteristike predmeta. Logičke operacije sa konkretnim predmetima (klasifikacija, serijacija).
IV nedjelja, vježbe - - Karakteristike predmeta. Logičke operacije sa konkretnim predmetima (klasifikacija, serijacija).
V nedjelja, pred.- - Usvajanje pojma skupa kod djece predškolskog uzrasta. Rad sa skupovima.
V nedjelja, vježbe - - Usvajanje pojma skupa kod djece predškolskog uzrasta. Rad sa skupovima.
VI nedjelja, pred.- - Usvajanje pojma broja. Brojevi od 1 do10.
VI nedjelja, vježbe - - Usvajanje pojma broja. Brojevi od 1 do10.
VII nedjelja, pred.- - I test znanja / kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - - I test znanja / kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- - Metodski postupci kod usvajanja poma broja i brojanja u mlađoj, srednjoj i starijoj grupi.
VIII nedjelja, vježbe - - Metodski postupci kod usvajanja poma broja i brojanja u mlađoj, srednjoj i starijoj grupi.
IX nedjelja, pred.- - Razvijanje opažanja i shvatanje prostornih dimenzija i veličina.
IX nedjelja, vježbe - - Razvijanje opažanja i shvatanje prostornih dimenzija i veličina.
X nedjelja, pred.- - Vremenske relacije.
X nedjelja, vježbe - - Vremenske relacije.
XI nedjelja, pred.- - Mjerenje i mjere
XI nedjelja, vježbe - - Mjerenje i mjere
XII nedjelja, pred.- - Logičke igre u funkciji pravilnog usvajanja početnih matematičkih pojmova.
XII nedjelja, vježbe - - Logičke igre u funkciji pravilnog usvajanja početnih matematičkih pojmova.
XIII nedjelja, pred.- - II test znanja / kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe - - II test znanja / kolokvijum
XIV nedjelja, pred.- - Praktičan rad na usvajanju početnih matematičkih pojmova.
XIV nedjelja, vježbe - - Praktičan rad na usvajanju početnih matematičkih pojmova.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 10 minuta Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 10 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 10 min.) x 15 = 77 sati i 30 min. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 10 min.) = 10 sati i 20 min. Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 40 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 77 sati i 30 min.(Nastava) + 10 sati i 20 min.(Priprema) + 32 sata i 10 min (Dopun.rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti su obavezni da pripreme i realizuju po jedno praktično predavanje u školi i učestvuju u analizi predavanja. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati n
Konsultacijesrijeda 11.00 – 12.30 h (340)
Literatura- Liebeck P. »Kako djeca uče matematiku«, Educa, Zagreb,1995. • Prentović, R. »Metodika razvijanja početnih matematičkih pojmova, Viša škola za obraz. vaspitača, Novi Sad, 1998. • Kakašić, S.: »Metodika matematike za predškolski uzrast«, Udžbenik za studente viših škola za obrazovanje vaspitača, Sremska Mitrovica, 1997. • Hansen K., Kaufmann K i Burke Walsh K.: »Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu« - metodološki priručnik za rad sa djecom uzrasta od 3 do 5 godina, Pedagoški centar CG, Podgorica, 2001. • Šimić, G.: »Metodika razvijanja matematičkih pojmova«, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Šabac, 1998. • Šimić, G. »Igrom do matematike«, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Šabac, 1997
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje(pismeno, usmeno, vrednovanje domaćih zadataka i praktičnih predavanja) - Dva testa sa po 10 poena (Ukupno 20 poena), - Domaći zadatak (pismena priprema) sa 5 poena, - Priprema i simulacija praktičnog predavanja sa 5 poena, - Priprema i realizacija p
Posebne naznake za predmetStudenti praktičnu nastavu izvode u prvom razredu osnovne škole.
NapomenaPlan realizacije nastavnog programa studenti će dobiti početkom semestra.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / METODIKA UPOZNAVANJA DRUŠTVA

Naziv predmeta:METODIKA UPOZNAVANJA DRUŠTVA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4557Obavezan552+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa specifičnostima Metodike upoznavanja društva. Upoznavanje specifičnosti posupaka koji se primjenjuju sa djecom predškolskog uzrasta u oblasti upoznavanja društva. Osposobljavanje studenata za samostalan rad na realizaciji ciljeva i zadataka kod upoznavanja društva.
Ishodi učenjaPrimjenjivanje znanja iz metodike nastave tokom realizacije aktivnosti oblasti upoznavanja društva; Sagledavanje ulogu društvene sredine i društvnih odnosa; Organizuja aktivnosti oblasti upoznavanja društva; Odabiranje adekvatnog prostora za upozavanje djece sa saobraćajnim pravilima; Upoznavanje djece sa društvenim događajima (proslavama i praznicima); Analiziranje uticaja socijalnog okruženja na djecu predškolske dobi.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Mirko Đukanović, prof. Raicevic Marija
Metod nastave i savladanja gradiva Predavanja i diskusije. Učenje za testove i završni ispit. Individualna aktivnost i angažovanje studenata. Konsultacije. Samostalna realizacija praktičnih predavanja u predškolskim ustanovama.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje, priprema i upis semestra;
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje, priprema i upis semestra;
II nedjelja, pred.-Upoznavanje sa programom, literaturom, obavezama i načinom polaganja ispita;
II nedjelja, vježbe Upoznavanje sa programom, literaturom, obavezama i načinom polaganja ispita;
III nedjelja, pred.- Opšta teorijska pitanja Metodike upoznavanja društva;
III nedjelja, vježbe - Opšta teorijska pitanja Metodike upoznavanja društva;
IV nedjelja, pred.- Društvena sredina i drštveni odnosi kao predmet dječjeg interesovanja;
IV nedjelja, vježbe - Društvena sredina i drštveni odnosi kao predmet dječjeg interesovanja;
V nedjelja, pred.- - Društvene institucije kao predmet dječjeg interesovanja
V nedjelja, vježbe - - Društvene institucije kao predmet dječjeg interesovanja
VI nedjelja, pred.- Saobraćajno vaspitanje;
VI nedjelja, vježbe - Saobraćajno vaspitanje;
VII nedjelja, pred.- Drušveni događaji – proslave i praznici;
VII nedjelja, vježbe - Drušveni događaji – proslave i praznici;
VIII nedjelja, pred.- - I test znanja / kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Izbor i metodičko strukturisanje sadržaja, realizacija i vrednovanje;
IX nedjelja, vježbe - Izbor i metodičko strukturisanje sadržaja, realizacija i vrednovanje;
X nedjelja, pred.- Metode rada u Metodici upoznavanja društva;
X nedjelja, vježbe - Metode rada u Metodici upoznavanja društva;
XI nedjelja, pred.- Sredstva rada u Metodici upoznavanja društva;
XI nedjelja, vježbe - Sredstva rada u Metodici upoznavanja društva;
XII nedjelja, pred.- Aktivnosti djece;
XII nedjelja, vježbe - Aktivnosti djece;
XIII nedjelja, pred.- Socijalno okruženje i predšklsko dijete;
XIII nedjelja, vježbe - Socijalno okruženje i predšklsko dijete;
XIV nedjelja, pred.- II test znanja / kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- - Praćenje i vrednovanje vaspitno-obrazovnog djelovanja ( lično postignuće, funkcionisanje grupe i zajednice, odnosi u ustanovi);
XV nedjelja, vježbe - - Praćenje i vrednovanje vaspitno-obrazovnog djelovanja ( lično postignuće, funkcionisanje grupe i zajednice, odnosi u ustanovi);
Opterećenje studentaNedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 5 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 20 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 85 sati i 5 min. (nastava) +10 sati i 40 min. (priprema) + 20 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti su obavezni da pripreme i realizuju po jedno praktično predavanje. Studenti pripremaju po jedan rad na zadatu temu i učestvuju u diskusiji nakon prezentacije.
KonsultacijePonedjeljak 17.00 – 18.30 h,
Literatura- Bojković-Stančić, D. (1990): Upoznavanje predškolske dece sa okolinom, ,,Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“, Beograd. - De Zan, I. (2005): Metodika nastave prirode i društva, ,,Školska knjiga“, Zagreb. - Rothschild J. i Daniels E. (2002): Materijali i aktivnosti za rad u učionicama u kojima dijete ima centralnu ulogu, ,,Pedagoški centar Crne Gore“, Podgorica. - Uzelac, V. i Starčević, I. (1999): Djeca i okoliš, ,,Adamić“, Rijeka. - Žderić, M. i Malešević, J. (1996): Metodika nastave prirode i društva, ,,Dragon“, Novi Sad.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena); - Priprema i realizacija praktičnog predavanja sa 15 poena; - Završni ispit sa 50 poena. - Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena; -Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 52 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / UVOD U LUTKARSTVO

Naziv predmeta:UVOD U LUTKARSTVO
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4558Obavezan652+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa osnovama lutkarstva, suštinskim svojstvima lutkarske umjetnost, značajem i smislom dječije igre.
Ishodi učenjaOsposobljavanje studenata za izradu lutaka koje se mogu koristiti u predškolskim ustanovama. Izrada jednostavne sklopive pozornice za lutke
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Ana Miljkovac
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Savladavanje tehnika izrade scenskih lutaka: ginjol, lutke na prstima i lutke na štapu. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pojam lutke
I nedjelja, vježbe - Prikupljanje i organizacija potrebnog materijala za izradu scenskih lutaka
II nedjelja, pred.- Štapne lutke i lutke na prstima
II nedjelja, vježbe Skiciranje štapne lutke na papiru, odabir najbolje skice, popis potrebnog materijala
III nedjelja, pred.- Tradicionalno i savremeno pozoriste lutaka
III nedjelja, vježbe - Komponovanje štapne lutke
IV nedjelja, pred.- Tipovi scenskih lutaka
IV nedjelja, vježbe - Skiciranje lutke na prstu, odabir najbolje skice, popis potrebnog materijala
V nedjelja, pred.- Lutkarstvo i druge umjetnosti
V nedjelja, vježbe - Komponovanje lutke na prstu
VI nedjelja, pred.- Rucne lutke- ginjol
VI nedjelja, vježbe - Skiciranje ginjol lutke, odabir najbolje skice, popis potrebnog materijala. Osnovni principi lutkarske animacije
VII nedjelja, pred.- Prvi test znanja
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Scenografija u lutkarskoj predstavi. Osnovni principi mizanscene
VIII nedjelja, vježbe - Scenografija u lutkarskoj predstavi. Osnovni principi mizanscene VIII nedjelja, vježbe Komponovanje glave ginjol lutke, definisanje njenog karaktera. Konstruisanje kroja košuljice ginjol lutke na papiru i rezanje, prenošenje na tkaninu, krojenje
IX nedjelja, pred.- Muzika u lutkarskoj predstavi
IX nedjelja, vježbe - Šivenje košuljice ginjol lutke
X nedjelja, pred.- Pozoriste sjenki, istorijat, materijali i tehnike izrade lutaka sjene
X nedjelja, vježbe - Spajanje košuljice ginjol lutke i sa glavom
XI nedjelja, pred.- Pozoriste sjenki, materijali i tehnike izrade scene
XI nedjelja, vježbe - Šivenje šaka ginjol lutke i spajanje sa košuljicom
XII nedjelja, pred.- Scenska lutka u igrama predškolske djece
XII nedjelja, vježbe - Dizajniranje kostima za ginjol lutku, popis materijala
XIII nedjelja, pred.- Pedagoška vrijednost dječje igre sa scenskim lutkama
XIII nedjelja, vježbe - Krojenje i uklapanje djelova kostima za ginjol lutku
XIV nedjelja, pred.- Metodska uputstva za podsticanje i vodjenje igara sa scenskim lutkama. Igre sa scenskom lutkom koje osmišljava i vodi vaspitač
XIV nedjelja, vježbe - Šivenje kostima za scensku lutku i uklapanje sa glavom i košuljicom. Skiciranje i dizajniranje scene za lutku sjene
XV nedjelja, pred.- Drugi test znanja
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati, 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati, 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti trebaju sami da izrade tri lutke.
KonsultacijeJedan dan sedmično
LiteraturaMiljkovac, A., Uvod u lutkarstvo, skripta,Nikšić, 2009 Čakić- Simić, N.,Beleške lutkarskog pomoćnika - priručnik za lutkarstvo, Kreativni centar, 2007 Radoslav L., Kultura lutkarstva, Biblioteka dramskih umetnosti, Beograd, 2007 Majaron E.i Kroflin L., Lutka...divnog li čuda, MCUK, Zagreb, 2004
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva testa po 10. poena, ukupno 20. poena, isticanje tokom predavanja i učešće u debatama -5 poena, jednostavna pozornica za litke- 5 poena, igrokaz, animacija lutaka na pozornici- 5 poena, izrada lutki: ginjol- 8 poena, na stapu- 3,5 poena, na prstima- 3,5 poena. Završni ispit- 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmet
NapomenaPlan realizacije nastavnog programa studenti će dobiti početkom semestra
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / AUDIOVIZUELNA KULTURA

Naziv predmeta:AUDIOVIZUELNA KULTURA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6088Obavezan652+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa ulogom i značajem sredstava masovne komunikacije i njihovom primjenom u vaspitno-obrazovnom radu; osposobljavanje studenata za kvalitetnu recepciju i prezentaciju ponuđenih filmskih, televizijskih i radijskih sadržaja djeci predškolskog uzrasta
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Ovlada osnovnim pojmovnim i terminološkim odrednica iz naznačene oblasti. Koristi savremene modele komunikacije sa djecom predškolskog uzrasta. Stečena teorijska znanja uspješno primjeni u vaspitno-obrazovnom radu. Djecu predškolskog uzrasta upozna sa ulogom i značajem sredstava masovne komunikacije i osposobi ih za kvalitetnu recepciju filmskih, televizijskih i radijskih sadržaja. Prepozna i zauzme kritički stav u odnosu na kič. Prezentuje određene programske sadržaje primjerene djeci predškolskog uzrasta, u prvom redu animiranog filma i podstiče njihovu kreativnost kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju, crtanje i igru. Ovladava praktičnim znanjima iz oblasti filmskog i radio – televizijskog stvaralaštva.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Vuk Vuković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Pripreme za testove i završni ispit
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pojam komunikacije; Sredstva masovnih komunikacija
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Definicija filma; Nastanak i razvoj filma
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Jezik filma
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Dejstvo filma
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Film u predškolskom vaspitanju; Animirani film
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Jezik televizijske komunikacije; Direktni televizijski prenos i odložno emitovanje
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Odnos filma i televizije; Razlike i bliskosti filmske i televizijske slike stvarnosti
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Dječije razumijevanje filmskog i televizijskog djela; Funkcija slika u vaspitanju
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Razdvajanje fonosfere od ikonosfere
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Izražajna sredstva radija; Muzika na radiju
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Činioci uvjerljivosti radio poruke
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Dječija radio-drama
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Medijska kultura
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Digitalizacija kulture
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaStruktura: 2 sata teorijskog predavanja 1 sat praktičnog predavanja 3 sata 40 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije.
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja
KonsultacijeU dogovoru sa studentima
LiteraturaPetrić, Vladimir: Uvođenje u film. Univerzitet umetnosti, Beograd, 1968. - Vrabec, Miroslav, Stjepko Težak: Uvođenje u umjetnost filma i televizije. “Radivoj Ćipranov”, Novi Sad,1977. - Bezdanov Gostimir, Svetlana i dr.: Filmom do dečijeg stvaralaštva / priručnik za primenu filma u radu sa decom predškolskog uzrasta. Nova prosveta, Beograd, 1989. - Mek Kvin, Dejvid: Televizija. CLIO, 2000. - Šingler, Martin, Sindi Viringa: Radio. CLIO, 2000. - Đorđević, Toma: Teorija informacija / Teorija masovnih komunikacija. Beograd, 1979.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa sa 15 poena /ukupno 30 poena/; - Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena; - Esej 10 poena; - Završni ispit 50 poena;
Posebne naznake za predmet
NapomenaPlan realizacije nastavnog programa studenti će dobiti početkom semestra
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / MATEMATIKA / OSNOVNI ELEMENTI /

Naziv predmeta:MATEMATIKA / OSNOVNI ELEMENTI /
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6818Obavezan254+0+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa elementima matematičke logike, teorije skupova, relacijama, funkcijama i algebarskim strukturama.
Ishodi učenjaNakon što student položi ispit Matematika, biće u mogućnosti da: 1. osnovne pojmove iz oblasti matematičke logike i teorije skupova; 2. osnovne pojmove iz oblasti relacija, funkcija i algebarskih struktura; 3. ispituje istinitosnu vrijednost iskazne formule i određuje da li je ona tautologija; 4. izvrši odredjene skupovne operacije nad konkretnim skupovima i pokazuje skupovne identitete; 5. provjeravi da li je zadata relacija, relacija ekvivalencije ili relacija poretka; 6. analizira da li je neka funkcija injekcija, sirjekcije ili bijekcije i nalazi kompoziciju dvije ili više funkcija; 7. ispituje osnovne osobine binarnih operacija (komutativnost, asocijativnost) kao i osobine elemenata (neutralnost, invertibilnost).
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Marijan Marković
Metod nastave i savladanja gradivaMetode predavanja, vježbe, konsultacije. Učenje i izrada domaćih zadataka.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pojam iskaza i operacije sa iskazima. Primjeri iskaza i složenih iskaza
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Iskazne formule. Iskazna algebra. Vrijednost iskazne formule.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Tautologije. Načini provjere da li je iskazna formula tautologija
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Skupovi i operacije sa skupovima.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Uredjeni par. Dekartov proizvod i njegova svojstva.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Pojam relacije. Inverzna relacija. Kompozicija relacija.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Posebana svojstva relacija. Relacija ekvivalencije.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Relacija poretka.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Pojam funkcije. Svojstva. Primjeri.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Operacije. Algebarske strukture.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Polugrupe. Grupe.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Popravni kolokvijum
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno: 5 kredita x 40/30 =6 sati i 40 minuta Struktura: 4 sata predavanja; 2 sata 40minuta samostalnog rada uključujući konsultacije; U semestru Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x16=106 sati 40 minuta; Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2x 6 sati i 40 min =13 sati 20 min; Ukupno opterećenje za predmet 5x30=150 sati; Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati; Struktura opterećenja: 106 sati 40 min (Nastava)+ 13 sati 20 min (Priprema)+ 30 sati (Dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohadjaju nastavu, da rade domaće zadatke i rade oba kolokvijuma.
KonsultacijeKonsultacije su u terminima nakon predavanja i vježbi ili prema dogovoru.
LiteraturaB. Cerović, Matematika, Univerzitet Crne Gore, 2001. godina. S. Milić, Elementi matematičke logike i teorije skupova, PMF, Novi Sad, 1981.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- 5 domaćih zadataka po 1 poen (ukupno 5 poena) - 2 kolokvijuma od 20 poena (ukupno 40 poena)
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / OSNOVE INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA

Naziv predmeta:OSNOVE INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
7420Obavezan152+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaSenzibilizacija studenata za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama; *Upoznavanje studenata sa teorijskim osnovama inkluzivnog programa; *Upoznavanje studenata sa praktičnim rješenjima implementacije inkluzivnog obrazovanja i sa strategijama senzibilizacije ostale djece na potrebe i probleme djece sa posebnim obrazovnim potrebama; *Upotreba razvojne mape; *Upotreba Indeksa za inkluziju; *Upoznavanje sa Multiprofesionalnim timom.
Ishodi učenja 1. Opisuje teorijske osnove integracije i inkluzije; 2. Definiše uloge članova Multiprofesionalnog tima u inkluzivnom obrazovanju; 3. Reprodukuje razvojnu mapu djece od 1g-6g; 4. Objašnjava upotrebu indeksa za inkluziju.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Nada Šakotić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate, učestvovanje u timu, izrada IROP-a za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama, konsultacije, priprema eseja na zadate teme iz više oblasti sadržaja predmeta. Priprema za test, završni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Integracija
I nedjelja, vježbe - Debata: “Razlozi ZA I PROTIV inkluzije”
II nedjelja, pred.-Inkluzija
II nedjelja, vježbe Terminološka pojašnjenja pojam “inkluzija” I “Integracija, kao I korijena ova dva modela
III nedjelja, pred.- Terminologija
III nedjelja, vježbe - Radionica: "Kako se razvijaju predrasude i stereotipi i značaj terminologije"
IV nedjelja, pred.- klasifikacija
IV nedjelja, vježbe - Aktivno slušanje: prezentacije seminarskih radova
V nedjelja, pred.- Socijalni razvoj i socijalizacija djece sa posebnim obrazovnim potrebama
V nedjelja, vježbe - Debata: Činioci socijalizacije
VI nedjelja, pred.- Uloga nastavnika u inkluzivnom obrazovanju
VI nedjelja, vježbe - Radionica: Igra uloga ("Kad stanem u tuđe cipele")
VII nedjelja, pred.- Interakcija i kooperacija među djecom
VII nedjelja, vježbe - Diskusija, rad u malim grupama: kooperacija naspram kompetencije
VIII nedjelja, pred.- Adaptacija prostora za djecu sa posebnimobrazovnim potrebama
VIII nedjelja, vježbe - Diskusija: Kako uticati na adaptaciju prostora za djecu sa posebnim potrebama.
IX nedjelja, pred.- - Razvojna mapa djeteta predškolskog uzrasta
IX nedjelja, vježbe - Rad u malim grupama: okvir za procjenu trenutnog postignuća djeteta
X nedjelja, pred.- Multiprofesionalni tim
X nedjelja, vježbe - Radionica: Timski rad (podjela uloga u timu); razlika između grupe i tima
XI nedjelja, pred.- Posmatranje
XI nedjelja, vježbe - Vježba posmatranja i bilježenja
XII nedjelja, pred.- Procjenjivanje
XII nedjelja, vježbe - Vježba procjenjivanja i zaključivanja; kad se procjenjuje i na osnovu čega.
XIII nedjelja, pred.- IROP
XIII nedjelja, vježbe - Pojašnjavanje sastavnih djelova individualnog razvojnog obrazovnog plana
XIV nedjelja, pred.- - Saradnja sa porodicom djece sa posebnim potrebama
XIV nedjelja, vježbe - Igra uloga: Rješavanje problemske situacije, realne u praksi
XV nedjelja, pred.- Test znanja
XV nedjelja, vježbe - Indeks za inkluziju; Trenutno stanje i perspektive razvoja inkluzivnih programa u Crnoj Gori.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, da učestvuju u debatama, da učestvuju u izradi IROP-a za dijete sa pop, da prisustvuju konsultacijamada rade zadate eseje i test.
Konsultacije Utorkom u 11h
Literatura - Daniels E. i Staford K.(2002): Uključivanje djece sa posebnim potrebama u redovni vaspitno-obrazovni proces .- Podgorica: Pedagoški centar Crne Gore; - Heekin, Š. i Mengel P. (1997): Priručnik »Novi prijatelji« .- Zagreb: Mali profesor; - Hrnjica, S. (1991): Ometeno dete .- Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; - Hrnjica, S. (1997): Dete sa razvojnim smetnjama u osnovnoj školi .- Beograd: Učiteljski fakultet; - Mišić, D. (1995): Inklizija ili potpuno uključivanje, Defektološki fakultet, Zagreb; -Savez društava defektologa Hrvatske (1977): Integracija graničnih slučajeva u redovnu Osnovnu školu,Zagreb; - Stančić, V. (1985): Djeca sa teškoćama u razvoju u redovnoj školi, Zagreb; - Dimić, D. (2005): Deca sa blagim smetnjama u razvoju u učenju u odelenjima redovne Osnovne škole, Novi Sad; - Vukajlović B. (2004): Inkluzivno obrazovanje, Naučna knjiga, Banja Luka; - Škotić, N. (2005): Ljevorukost u Osnovnoj školi, Podgorica; - Šakotić, N., Šoškić, B.(2016): Teachers kompetences in creating cuurriculum for childre with special educational needs; Originalni naučni članak;VII Međunarodna naučno-stručna konferencija« Unapređenje kvalitete života djece i mladih«Tuzla; - Šakotić,N. (2017): Stav roditelja djece sa teškoća u razvoju prema inkluziji , Originalni naučni članak; Međunarodna konferencija; Social inclusion of persons with disabilities: importance and supporting programmes, Collection of papers: Novi Sad, TCIP; - Šakotić, N., (2019): Modeli integracije i inkluzije, Monografija, Filozofski fakultet, Nikšić: - Šakotić , N., (2023): Osnove inkluzivnog obrazovanja, MINS Knežević doo, Nikšić.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Jedan test 30 poena; - Prisustvo, isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena; - Esej 15 poena; - Završni ispit 50 poena.; - Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / OSNOVE DIDAKTIKE

Naziv predmeta:OSNOVE DIDAKTIKE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10169Obavezan253+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaDa studenti razumiju značaj organizacije vaspitno-obrazovnog rada u predskolstvu, kao i da dobiju neophodna znanja koja ce im predstavljati osnovu za izučavanje posebnih metodika konkretnih vaspitnih oblasti.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: • objašnjava osnovne didaktičke pojmove i kategorije; • procjenjuje ulogu i značaj osnovnih cinioca vaspitnog rada (direktni i indirektni); • objašnjava etape planiranja nastave i pripremanja vaspitaca za rad; • objašnjava različite vidove vrednovanja i procjenjivanja nastave; • objašnjava načine prilagođavanja programa, nastave i ocjenjivanja različitim potrebama i mogućnostima; • prepoznaje osnovne komunikacijske modele u nastavnoj praksi.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadr Katarina Todorović i mr Milena Krtolica
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Didaktika kao pedagoška disciplina i njen odnos sa drugim naukama.
I nedjelja, vježbe - Podjela tema za eseje i određivanje dinamike rada.
II nedjelja, pred.-Predmet i zadaci didaktike.
II nedjelja, vježbe Osnovni didaktički pojmovi.
III nedjelja, pred.- Nastava kao specifična ljudska djelatnost.
III nedjelja, vježbe - Prezentacija eseja. Analiza karakteristika nastave. Diskusija.
IV nedjelja, pred.- Proces saznavanja u nastavi.
IV nedjelja, vježbe - Prezentacija eseja. Analiza procesa saznanja u nastavi, najznačajnijih teorija saznanja.Diskusija.
V nedjelja, pred.- Tradicionalni i savremeni modeli nastave.
V nedjelja, vježbe - Prezentacija eseja. Upoređivanje tradicionalnih i savremenih modela nastave. Diskusija.
VI nedjelja, pred.- Činioci nastavnog rada.
VI nedjelja, vježbe - Prezentacija eseja. Analiza najznačajnijih činioca nastave sa akcentom na vaspitača i dijete. Diskusija.
VII nedjelja, pred.- I test znanja/kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Prezentacija eseja. Analiza kolokvijuma.
VIII nedjelja, pred.- Zakoni, principi i pravila nastavnog rada.
VIII nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum. Analiza didaktičkih principa i pravila. Diskusija.
IX nedjelja, pred.- Kurikularni okvir nastavnog rada u predskolštvu.
IX nedjelja, vježbe - Prezentacija eseja. Analiza kurikuluma u predškolstvu. Diskusija.
X nedjelja, pred.- Nastavne metode.
X nedjelja, vježbe - Prezentacija eseja. Analiza metoda koje se primjenjuju u vaspitnom radu sa predškolskom djecom.
XI nedjelja, pred.- Oblici nastavnog rada.
XI nedjelja, vježbe - Prezentacija eseja. Kombinacija oblika nastavnog rada u predškolstvu.
XII nedjelja, pred.- Nastavna sredstva.
XII nedjelja, vježbe - Prezentacija eseja. Adekvatan izbor učila i pomagala u vaspitno-obrazovnom procesu.
XIII nedjelja, pred.- Planiranje, pripremanje i evaluacija vaspitno-obrazovnog rada.
XIII nedjelja, vježbe - Prezentovanje pedagoške dokumentacije iz predškolskih ustanova u Crnoj Gori.
XIV nedjelja, pred.- Komunikacija u vaspitno-obrazovnom radu u predskolskim institucijama
XIV nedjelja, vježbe - II test znanja/kolokvijum
XV nedjelja, pred.- Popravni II kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - Analiza kolokvijuma i priprema za usmeni dio ispita.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja.
KonsultacijePetak, 11.00 sati
Literatura• Bakovljev, M.: Didaktika, Naučna knjiga, Beograd, 1992. • Bjekic, D.: Komunikologija, Uciteljski fakultet, Uzice, 2000 • Desforges, C.(ed.): Uspjesno ucenje i poucavanje, Educa, Zagreb, 2001
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOcjenjuju se: - Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena), - Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Esej sa 11 poena. - Završni ispit sa 49 poena. - Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / RAZVOJNA PSIHOLOGIJA PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Naziv predmeta:RAZVOJNA PSIHOLOGIJA PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10170Obavezan252+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaOpšta psihologija
Ciljevi izučavanja predmetaCilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa opštim principima razvoja, individualnim razlikama u razvoju, te poremećajima koji mogu da prate razvojni put djeteta predškolske dobi. Ova znanja su neophodna u praksi podsticanja kvalitetnog psihofizičkog rasta i razvoja djece predškolske dobi, preduslov adekvatnog rada vaspitača.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.opiše specifičnosti razvoja u predškolskoj dobi; 2. objasni normativni razvoj i karakteristike individualnog razvoja; 3.analizira uticaj socijalizacijskih agenasa (porodice, vršnjaka, škole, medija...) na razvoj djeteta i kreiranje self-koncepta; 4. identifikuje razvojne poremećaje;5. primjeni stečena znanja u radu sa djecom tipičnog i netipičnog razvojnog toka; 6. radi u multidisciplinarnom timu koji usmjerava razvoj vaspitno-obrazovnim djelovanjem.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Olivera Kalajdžić, MA Ljiljana Bogdanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i diskusije. Priprema po jednog seminarskog rada na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Konsultacije. Učenje za kolokvijume i završni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u razvojnu psihologiju, osnovni pojmovi.
I nedjelja, vježbe - Osnovni pojmovi razvojne psihologije
II nedjelja, pred.-Teorije razvoja.
II nedjelja, vježbe Prikaz istraživanja iz oblasti razvojne psihologije
III nedjelja, pred.- Metode i tehnike razvojne psihologije
III nedjelja, vježbe - Primjeri metoda i tehnika razvojne psihologije
IV nedjelja, pred.- Opšte zakonitosti razvoja, periodizacije razvoja. Karakteristike ranog psihološkog razvoja.
IV nedjelja, vježbe - Društveni i lični činioci razvoja
V nedjelja, pred.- Kontekst dječijeg razvoja, sa posebnim osvrtom na predškolski uzrast.
V nedjelja, vježbe - Prenatalni period, afektivno vezivanje
VI nedjelja, pred.- Fizički rast i razvoj. Odlike novorođenčeta.
VI nedjelja, vježbe - I test znanja / kolokvijum
VII nedjelja, pred.- Kognitivni i emocionalni razvoj.
VII nedjelja, vježbe - Tjelesni i motorički razvoj, razvoj psiholoških procesa i osobina
VIII nedjelja, pred.- Slika o sebi.
VIII nedjelja, vježbe - Primjeri istraživanja na odojčadima
IX nedjelja, pred.- Moralni razvoj.
IX nedjelja, vježbe - Zadaci ranog djetinjstva
X nedjelja, pred.- Aktivnosti predškolskog djeteta.
X nedjelja, vježbe - II Kolikvijum
XI nedjelja, pred.- Igra i crtež kao dijagnostičko i terapeutsko sredstvo.
XI nedjelja, vježbe - Moral (radionica)
XII nedjelja, pred.- Socijalni razvoj i socijalizacija djece.
XII nedjelja, vježbe - Simbolika u dječijoj igri (radionica)
XIII nedjelja, pred.- Razvojni problemi djece predškolskog uzrasta.
XIII nedjelja, vježbe - Tumačenje crteža (Gudinaf - Haris test)
XIV nedjelja, pred.- Specifičnosti rada sa djecom sa posebnim razvojnim potrebama.
XIV nedjelja, vježbe - Prikaz razvojnih smetnji kod djece
XV nedjelja, pred.- Optimalni uslovi za razvoj predškolskog djeteta
XV nedjelja, vježbe - Seminarski radovi
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u diskusijama i rade dva kolokvijuma. Pripremaju po jedan seminarski rad. Rad se prezentuje pred grupom i u diskusiji učestvuju svi. Polaganje završnog ispita je obavezno.
KonsultacijeJednom sedmično nakon predavanja.
LiteraturaBrković, A. (2011). Razvojna psihologija. Čačak: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih. Berk,L.E. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko:Slap. Klarin, M. (2006). Razvoj djece u socijalnom kontekstu. Jastrebarsko: Slap. Pijaže, Ž. (1990). Psihologija razvoja deteta. Novi Sad: Dobra vest. Pijaže, Ž. I Inhelder, B. (1977). Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Vasta. R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1998). Dječja psihologija. Jastrebarsko:Slap. Vigotski, L.S.(1977). Mišljenje i govor. Nolit. Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: - prisustvo i učešće u nastavi sa 5 poena; - seminarski rad sa 5 poena; - dva kolokvijuma sa po 20 poena (ukupno 40); - završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / OSNOVI SOCIJALNE PSIHOLOGIJE

Naziv predmeta:OSNOVI SOCIJALNE PSIHOLOGIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10793Izborni552+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / RAZVOJNI PROBLEMI U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU

Naziv predmeta:RAZVOJNI PROBLEMI U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11226Obavezan553+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa teorijskim osnovama i specifičnostima djece sa različitim oštećenjima, poremećajima i razvojnim specifičnostima; Upoznavanje studenata sa sredstvima i pomagalima u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama; Upoznavanje studenata sa praktičnim rješenjima i implementacijom raznih metoda u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama; Upoznavanje studenata sa strategijama senzibilizacije ostale djece na potrebe i probleme djece sa posebnim obrazovnim potrebama;
Ishodi učenja1. Poznaje mehanizme unapređenja sistema vaspitanja i obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama; 2. Opisuje specifičnosti razvojnih teškoća; 3. Objašnjava specifičnosti razvojnih smetnji; 4. Obrazlaže ambijent radne sobe za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama; 5. Izrađuje IROP; 6. Pruža pomoć i podršku djeci sa oštećenjem vida; 7. Uklanja teškoće u čitanju i pisanju kod djece; 8. Radi samostalnu opservaciju djece UKR;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Nada Šakotić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, diskusije i debate. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za test i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Etimologija djece sa oštećenjem vida; Predškolski vaspitno-obrazovni i korektivni rad sa djecom sa oštećenog vida
I nedjelja, vježbe - Osnovne karakteristike i upoznavanje sa Brajevim pismom
II nedjelja, pred.-Etimologija djece sa oštećenjem sluha; Pomoć i podrška djeci sa oštećenjem sluha
II nedjelja, vježbe Posjeta Zavodu u Kotoru
III nedjelja, pred.- Etimologija djece sa mentalnom ometenošću i usporenim kognitivnim razvojem
III nedjelja, vježbe - Posjeta Zavodu „Komanski most“ u Podgoricu
IV nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa mentalnom ometenošću i UKR
IV nedjelja, vježbe - Grupni rad, prezentovanje eseja
V nedjelja, pred.- Djeca sa poremećajima u glasu, govoru i jeziku i njihove razvojne specifičnosti
V nedjelja, vježbe - Znakovno pismo
VI nedjelja, pred.- Disleksija
VI nedjelja, vježbe - Prikaz dokumentarnog filma o najpoznatijim disleksičarima u svijetu, diskusija, dodatno pojašnjenje terminologije
VII nedjelja, pred.- Disgrafija – njeni oblici prema uzrocima i stepenu izraženosti; Diskalkulija - Akalkulija
VII nedjelja, vježbe - Diskusija, dodatna pojašnjenja terminologije i simptoma
VIII nedjelja, pred.- Djeca sa motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima
VIII nedjelja, vježbe - Prikaz dokumetarnog filma „Rijaliti u invalidskim kolicima“, diskusija
IX nedjelja, pred.- Djeca sa specifičnim teškoćama u učenju
IX nedjelja, vježbe - Prezentacija manjih grupnih projekata
X nedjelja, pred.- Socijalno neprilagođena djeca i djeca sa problemima u ponašanju
X nedjelja, vježbe - Dodatna pojašnjenja terminologije, prezentacija i diskusija
XI nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa ADHD-om
XI nedjelja, vježbe - Prezentacija eseja i diskusija
XII nedjelja, pred.- Hipoaktivna dijeca
XII nedjelja, vježbe - Prikaz knjige "Djeca koju je teško odgajati", diskusija
XIII nedjelja, pred.- Infantilni autizam
XIII nedjelja, vježbe - Prikaz istraživanja "Specifičnosti vaspino-obrazovnog rada sa autističnom djecom", diskusija rezultata
XIV nedjelja, pred.- Djeca sa višestrukim (kombinovanim) smetnjama
XIV nedjelja, vježbe - Rad u malim grupama, prezentacija
XV nedjelja, pred.- Prezentacija manjih grupnih projekata
XV nedjelja, vježbe - Test znanja
Opterećenje studentaNedjeljno U toku semestra 5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta 3 sat(a) teorijskog predavanja 0 sat(a) praktičnog predavanja 1 vježbi 2 sat(a) i 40 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30=150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) 30 sati i 0 minuta Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade test. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u diskusiji nakon prezentacije eseja.
KonsultacijeUtorak u 12h
Literatura-Daniels, E. i Staford, K. (2002): Uključivanje djece sa posebnim potrebama u redovni vaspitno-obrazovni proces, Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica; -Heekin, Š. i Mengel, P. (1997) : Priručnik »Novi prijatelji«, Mali profesor, Zagreb; - Hrnjica, S. (1991): Ometeno dete, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd; - Hrnjica, S. (1997): Dete sa razvojnim smetnjama u osnovnoj školi, Učiteljski fakultet, Beograd; - Mišić, D. (1995): Inklizija ili potpuno uključivanje, Defektološki fakultet, Zagreb; - Savez društava defektologa Hrvatske (1997): Integracija graničnih slučajeva u redovnu Osnovnu školu, Zagreb; - Stančić, V. (1985): Djeca sa teškoćama u razvoju u redovnoj školi, Zagreb; - Dimić, D. (2005): Deca sa blagim smetnjama u razvoju u učenju u odelenjima redovne Osnovne škole, Novi Sad; - Vukajlović B. (2004): Inkluzivno obrazovanje, Naučna knjiga, Banja Luka; - Šakotić,N. (2005): Ljevorukost u Osnovnoj školi, Podgorica; - Šakotić,N. (2008): Efekti inkluyivne prakse uosnovnim školama u Crnoj Gori. Doktorska disertacija; - Šakotić, N. (2012): Uticaj integracije na socijalni razvoj djece sa usporenim kognitivnim razvojem, Institut društvenih nauka –Centar za ekonomska istraživanja, Beograd; - Šakotić, N. (2014): Sociometric position of students in highschool education programe in condition of inclusion In: The 2nd International Conference on Research and Education – „Challenges Toward the Future“,Shkodra; - Šakotić, N., Kosić, S., Kustudić, M., Čolović, R. (2018): Priručnik za djecu sa i bez ostatka sluha, JU Resursnicentar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“, Kotor; - Šakotić, N. (2023): Metodike inkluzivnog obrazovanja, MINS Knežević doo, Nikšić; - Šakotić,N. (2023): Razvojne smetnje u inkluzivnom obrazovanju, MINS Knežević doo, Nikšić.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje-Jedan test 30 poena; -Prisustvo, isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena; -Esej 15 poena; -Završni ispit 50 poena.; Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / METODIKA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA U VRTIĆU

Naziv predmeta:METODIKA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA U VRTIĆU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11227Obavezan653+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa teorijskim osnovama i specifičnostima djece sa različitim oštećenjima, poremećajima i razvojnim specifičnostima; Upoznavanje studenata sa sredstvima i pomagalima u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama; Upoznavanje studenata sa praktičnim rješenjima i implementacijom raznih metoda u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama; Upoznavanje studenata sa strategijama senzibilizacije ostale djece na potrebe i probleme djece sa posebnim obrazovnim potrebama;
Ishodi učenja1. Poznaje mehanizme unapređenja sistema vaspitanja i obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potreba u vrtiću; 2. Opisuje specifičnosti razvojnih teškoća; 3. Objašnjava specifičnosti razvojnih smetnji; 4. Obrazlaže ambijent radne sobe u vrtiću za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama; 5. Izrađuje IROP;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Nada Šakotić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, diskusije i debate. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za test i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Podrška i pomoć djeci sa oštećenjem vida u vrtiću
I nedjelja, vježbe - Brajevo pismo
II nedjelja, pred.-Podrška i pomoć djeci sa oštećenjem sluha u vrtiću
II nedjelja, vježbe Metode pomoći i podrške djeci sa oštećenjem sluha
III nedjelja, pred.- Opservacija djece sa mentalnom ometenošću i UKR u vrtiću
III nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova, eseja, manjih projekata.
IV nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa mentalnom ometenošću i UKR u vrtiću
IV nedjelja, vježbe - Gledanje filma "Malin" i diskusija
V nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa poremećajima glasa i govora u vrtiću
V nedjelja, vježbe - Diskusija, rad u malim grupama, prezentacija
VI nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa tjelesnim oštećenjima i hroničnim bolestima u vrtiću
VI nedjelja, vježbe - Gledanje filma "Ejmi" i diskusija
VII nedjelja, pred.- Specifičnosti rada sa djecom problematičnog ponašanja u vrtiću
VII nedjelja, vježbe - Radionica: rješavanje problemske situacije, metode korekcije problematičnog ponašanja
VIII nedjelja, pred.- Specifičnosti rada sa djecom problematičnog ponašanja u vrticu
VIII nedjelja, vježbe - Uticaj vršnjačke grupe na korekcije problematičnog ponašanja
IX nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa ADHD u vrtiću
IX nedjelja, vježbe - Prezentacija seminarskih radova
X nedjelja, pred.- Pomoć i podrška hipoaktivnoj djeci u vrtiću
X nedjelja, vježbe - Metode pomoći i podrške djeci sa ADHD i hipoaktivnošću
XI nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa socioemocionalnim problemima u vrtiću
XI nedjelja, vježbe - Saradnja sa porodicom djeteta
XII nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci iz spektra autizma u vrtiću
XII nedjelja, vježbe - Posjeta Centru za djecu i mlade "Ljubović"
XIII nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa agresivnim ponašanjem u vrtiću
XIII nedjelja, vježbe - Metode korekcije agresivnog ponašanja
XIV nedjelja, pred.- Značaj asistivne tehnologije u vrtiće
XIV nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa asistivnom tehnologijom, prezentacija i diskusija
XV nedjelja, pred.- Prezentacije eseja, diskusija
XV nedjelja, vježbe - Test znanja
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade test. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u diskusiji nakon prezentacije eseja.
KonsultacijePetak u 15 h
Literatura -Daniels, E. i Staford, K. (2002): Uključivanje djece sa posebnim potrebama u redovni vaspitno-obrazovni proces, Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica; -Heekin, Š. i Mengel, P. (1997) : Priručnik »Novi prijatelji«, Mali profesor, Zagreb; - Mišić, D. (1995): Inklizija ili potpuno uključivanje, Defektološki fakultet, Zagreb; - Vukajlović B. (2004): Inkluzivno obrazovanje, Naučna knjiga, Banja Luka; - Šakotić,N. (2005): Ljevorukost u Osnovnoj školi, Podgorica; - Šakotić,N. (2008): Efekti inkluzivne prakse u osnovnim školama u Crnoj Gori. Doktorska disertacija; - Šakotić, N. (2012): Uticaj integracije na socijalni razvoj djece sa usporenim kognitivnim razvojem, Institut društvenih nauka –Centar za ekonomska istraživanja, Beograd; - Šakotić, N. (2013): Uloga savremenog vaspitača u procesu vaspitanja, In: Joković, M. (Eds) Zbornik sa simpozijuma, Vaspitač u 21 veku, Aleksinac; - Šakotić, N. (2014): Sociometric position of students in highschool education programe in condition of inclusion In: The 2nd International Conference on Research and Education – „Challenges Toward the Future“,Shkodra; - Šakotić, N., Kosić, S., Kustudić, M., Čolović, R. (2018): Priručnik za djecu sa i bez ostatka sluha, JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“, Kotor; - Šakotić, N. (2023): Metodike inkluzivnog obrazovanja, MINS Knežević doo, Nikšić; - Šakotić,N. (2023): Razvojne smetnje u inkluzivnom obrazovanju, MINS Knežević doo, Nikšić
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Jedan test 30 poena; -Prisustvo, isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena; -Esej 15 poena; -Završni ispit 50 poena.; Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / HOLISTIČKI PRISTUP U RANOM VASPITANJU I OBRAZOVANJ

Naziv predmeta:HOLISTIČKI PRISTUP U RANOM VASPITANJU I OBRAZOVANJ
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11228Obavezan652+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za praćenje kursa i izlazak na ispit.
Ciljevi izučavanja predmetaCiljevi izučavanja ovog predmeta su: izgrađivanje holističkog pogleda na razvoj djeteta; usvajanje teorijskih koncepata za prepoznavanje i objašnjavanje različitih perspektiva na rano djetinjstvo; osposobljavanje studenata za efektivnu vaspitno-obrazovnu praksu sa djecom jaslenog uzrasta (kroz usvajanje znanja o holističkom razvoju djece tog uzrasta); osposobljavanje studenata za efektivnu saradnju sa roditeljma djece jaslenog uzrasta; osposobljavanje studenata za efektivno praćenje i dokumentovanje razvoja djeteta jaslenog uzrasta, a u cilju kontinuiranog unapređenja sopstvene prakse.
Ishodi učenjaNakon odslušanog kursa, studenti će biti osposobljeni da: - prepoznaju i kritički procjenjuju obilježja različitih razvojnih perspektiva (neoliberalne, socio-konstruktivističke, posthumanističke i sl.) u diskursima o djeci i njihovom razvoju (u dokumentima obrazovnih politika, u svakodnevnim praksama rada sa djecom jaslenog uzrasta, u sopstvenim implicitnim pedagogijama...); - opisuju razvoj djece jaslenog uzrasta iz holističke perspektive; - planiraju vaspitno-obrazovnu praksu vrtića usklađenu s prirodom djeteta i odraslog na uzrastu do 3. godine; - elaboriraju značaj responzivnih odnosa sa odraslima na uzrastu do 3 godine; - elaboriraju kako uče djeca od 0-3 godine, te kakva sredina za učenje i razvoj je optimalna na tom uzrastu; - efektivno komuniciraju sa djecom jaslenog uzrasta; - planiraju individualizovani vaspitno-obrazovni proces prema sposobnostima i potrebama djece na ranom uzrastu; - efektivno primjenjuju strategije praćenja i dokumentovanja razvoja djece jaslenog uzrasta kao osnovnih alatki refleksivne prakse; - razumiju značaj partnerstva sa porodicom djece jaslenog uzrasta.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc. dr Jovana Marojević Doc. dr Jovana Marojević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, radionice i debate. Samostalni rad studenata - priprema, prezentacija i odbrana po jednog eseja/seminarskog rada. Tekuća provjera znanja u funkciji što efikasnije pripreme za završni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Različite perspektive o ranom djetinjstvu I: razvojna i neoliberalna perspektiva
I nedjelja, vježbe - Dogovor o obavezama studenata; podjela tema za eseje/seminarske radove; dogovor o dinamici testiranje i kriterijumima ocjenjivanja; upućivanje na osnovnu i dodatnu literaturu.
II nedjelja, pred.-Različite perspektive o ranom djetinjstvu II: socio-konstruktivistička i posthumanistička perspektiva
II nedjelja, vježbe Prezentacija i analiza eseja/seminarskog rada studenta.
III nedjelja, pred.- Holistički pristu ranom vaspitanju i obrazovanju na primjeru optimalne razvojne niše (EDN) I
III nedjelja, vježbe - Prezentacija i analiza eseja/seminarskog rada studenta.
IV nedjelja, pred.- Holistički pristu ranom vaspitanju i obrazovanju na primjeru optimalne razvojne niše (EDN) II
IV nedjelja, vježbe - Prezentacija i analiza eseja/seminarskog rada studenta.
V nedjelja, pred.- Kontekst ustanove za rano vaspitanje i obrazovanje: neke antropološke odrednice
V nedjelja, vježbe - Prezentacija i analiza eseja/seminarskog rada studenta.
VI nedjelja, pred.- Odnosi u ranom djetinjstvu; emocionalni razvoj u ranom djetinjstvu
VI nedjelja, vježbe - Prezentacija i analiza eseja/seminarskog rada studenta.
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Analiza rezultata kolokvijuma; prezentacija i analiza eseja/seminarskih radova studenata.
VIII nedjelja, pred.- Holističko shvatanje učenja djece: kognitivni razvoj u ranom djetinjstvu
VIII nedjelja, vježbe - Prezentacija i analiza eseja/seminarskog rada studenta.
IX nedjelja, pred.- Holističko shvatanje učenja djece: integrisani pristup učenju kroz teme/projekte
IX nedjelja, vježbe - Prezentacija i analiza eseja/seminarskog rada studenta.
X nedjelja, pred.- Sredina za učenje na ranom uzrastu
X nedjelja, vježbe - Prezentacija i analiza eseja/seminarskog rada studenta.
XI nedjelja, pred.- Igra kao način života djeteta jaslenog uzrasta
XI nedjelja, vježbe - Prezentacija i analiza eseja/seminarskog rada studenta.
XII nedjelja, pred.- Komunikacija sa djecom jaslenog uzrasta: neko metodički aspekti
XII nedjelja, vježbe - Prezentacija i analiza eseja/seminarskog rada studenta.
XIII nedjelja, pred.- Posmatranje i dokumentovanje kao osnov refleksivne prakse vaspitača u radu sa djecom ranog uzrasta
XIII nedjelja, vježbe - Prezentacija i analiza eseja/seminarskog rada studenta.
XIV nedjelja, pred.- Važnost partnerstva sa porodicom na ranom uzrastu djece
XIV nedjelja, vježbe - Prezentacija i analiza eseja/seminarskog rada studenta.
XV nedjelja, pred.- II kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - Analiza rezultata kolokvijuma; prezentacija i analiza eseja/seminarskog rada studenta.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja.
Konsultacije/
LiteraturaMiškeljin, L. (2022): Detinjstv(a)o: konceptualizacije i kontekstualizacije. Beograd: IPA FIlozofski fakultet. Vudehed, M. (2012): Različite perspektive o ranom djetinjstvu: teorija, istraživanja i politika. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Literatura: Marjanović, A. (1987.): Dečji vrtić kao otvoreni sistem. Predškolsko dete. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije. 57.-67. • Miljak, A. (2009.), Življenje djece u vrtiću. Zagreb: SM Naklada • Miljak, A. (2003.), Razvojni kurikulum i odgojna praksa u vrtićima. Dijete i djetinjstvo, teorija i praksa predškolskog odgoja. Osijek:Visoka učiteljska škola u Osijeku, 235.-243. • Petrović-Sočo, B. (2007.), Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje holistički pristup. Zagreb: Mali profesor • Pešić, M. (1987.), Vrednovanje predškolskih vaspitnih programa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; • Slunjski E. (2009): Postizanje odgojno-obrazovne prakse vrtića usklađene s prirodom djeteta i odraslog, Život i škola, br. 22 (2/2009.), god. 55., str. od 104. do 115 • Šebart, M., Hočevar, A. (2019): Delusions of Preschool Education: Does anyone care about the process quality anymore? Hamburg: Verlag Dr. Kovač. • Moss, P. (2014): Transformative Change and Real Utopias in Early Childhood Education: A story of Demovracy, experimentation and potentiality. Routledge: London. Marojević, J. (2021): Evoluciona razvojna niša i vaspitanje ili Odakle dolazimo? U Graorac, I. (ur.) Detinjstvo u prošlosti i danas... Ko je dete? Novi Sad: Gradska biblioteka Novi Sad. str. 160-170. • Marojević, J. (2017): Od ekološke ka bioekološkoj teoriji ljudskog razvoja – čovjek i okruženje u dijalogu. Teme. XLI/1, 23- 41. MacNaughton, G. (2003): Shaping Early Childhood. Leraners, Curriculum and Contexts. Opem University Press. • Fuko, M. (2012): Moć/Znanje, Odabrani spisi i razgovori 1972-2977, Mediterran publishing, Novi Sad. • James, A., Prout, A. (2005): Constructing and Reconstructing Childhood, Falmer Press, London. • Murris, K. (2016): The Posthuman Child. Routledge. • Kochanska, G. (2002). Mutually responsive orientation between mothers and their young children: A context for the early development of conscience. Current Directions in Psychological Science, 11(6), 191–195. doi:10.1111/1467–8721.00198 • Konner, M. (2005). Hunter–gatherer infancy and childhood: The !Kung and others. In B. Hewlett, & M. Lamb (Eds.), Hunter–gatherer childhoods: Evolutionary, developmental and cultural perspectives (pp. 19–64). New Brunswick, NJ: Transaction.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOcjenjuju se: - Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), - Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena,: Esej sa 6 poena, - Završni ispit sa 49 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena
Posebne naznake za predmet/
Napomena/
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / METODIČKI PRISTUP UČENJU KROZ IGRU I STVARALAŠTVO

Naziv predmeta:METODIČKI PRISTUP UČENJU KROZ IGRU I STVARALAŠTVO
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11229Obavezan652+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaRazumijevanje prirode igre, stvaralaštva i njihovih funkcija i načina njihovog kultivisanja; Osposobljavanje za organizaciju igre, praćenje igre, razumijevanje i analizu dječjeg stvaralaštva; Osposobljavanje za izradu programa zasnovanih na igri i stvaralaštvu .
Ishodi učenja- Razumije i tumači različite vrste dječjih igara - Metodički pravilno osmišljava i realizuje planirane ciljeve kroz igru - Poznaje različite vrste programa za igru i stvaralaštvo - Planira učenje kroz igru i stvaralaštvo
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Tatjana Novović Marija Raičević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, radionice i debate. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Kulturno porijeklo igre: ontogeneza i filogeneza igre;
I nedjelja, vježbe - Evokacija iskustva u pogledu igara iz djetinjstva
II nedjelja, pred.-Različita shvatanja igre: razvojna i sociokulturna teorija; savremena neurološka istraživanja i igra.
II nedjelja, vježbe Dogovori oko pojedinačnih aktivnosti i eseja
III nedjelja, pred.- Igra kao pravo
III nedjelja, vježbe - Debata o dječjim pravima
IV nedjelja, pred.- Perspektiva odraslih o igri. Uslovi za kultivisanje igre i stvaralaštva
IV nedjelja, vježbe - Razgovor o pravima djece i odraslih, sukobi i usklađivanje prava
V nedjelja, pred.- Igra i stvaralaštvo kao kapacitet fleksibilnosti djece i odraslih
V nedjelja, vježbe - prezentacija eseja, diskusija
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - diskusija o rezultatima kolokvijuma
VII nedjelja, pred.- Koautorski prostor u igri. Formiranje etičkog identiteta u igri
VII nedjelja, vježbe - prikaz igrovne aktivnost: priprema, cilj, preporuke
VIII nedjelja, pred.- Klasifikacije igara i igračaka; trendovi razvoja igara i igračaka
VIII nedjelja, vježbe - prikaz igrovne aktivnosti: priprema, cilj, preporuke
IX nedjelja, pred.- Prioriteti djeteta u igri. Igra, igračke i digitalna kultura
IX nedjelja, vježbe - prezentacija eseja, diskusija
X nedjelja, pred.- Savremeni pristupi stvaralaštvu: igra i stvaralaštvo kao kulturna rekonstrukcija
X nedjelja, vježbe - prikaz igrovne aktivnosti: priprema, cilj, preporuke
XI nedjelja, pred.- Stvaralački pristup u obrazovanju
XI nedjelja, vježbe - prezentacija eseja, diskusija
XII nedjelja, pred.- Različite vrste programa zasnovanih na igri i stvaralaštvu
XII nedjelja, vježbe - prezentacija eseja, debata
XIII nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe - diskusija o rezultatima kolokvijuma
XIV nedjelja, pred.- Struktura i elementi programa zasnovanih na igri i stvaralaštvu. Mikro istraživanja;
XIV nedjelja, vježbe - Upoređivanje "zatvorenih" i programa usmjerenih na dijete i igru stanice
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja.
Konsultacijesrijeda 12:30 sati
LiteraturaKrnjaja, Ž. (2012). Igra na ranim uzrastima u A. Baucal (ur.) Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji, Beograd: Institut za psihologiju/UNICEF, str. 110-132 - Krnjaja, Ž. (2012). Kompjuterska igra kao interaktivni narativ.U: Golubović, Dragan (ur.). Tehnika i informatika u obrazovanju - Zbornik radova. Knjiga 2. Čačak: Tehnički fakultet, str. 455-460 - Marjanović, A. (1987). Kako prepoznati i oplemeniti stvaralačku aktivnost predškolskog deteta, Predškolsko dete, 1-4, str.133- 148. - Marjanović, A. (1987). Savremena shvatanja o stvaralaštvu, Predškolsko dete, 1-4, str.113- 131 - Edmiston,B.(2008). Forming Ethical Identities in Early Childhood Play.London:Routledge
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), - Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena,: Esej sa 6 poena, - Završni ispit sa 49 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

Naziv predmeta:STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11230Obavezan652+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa: organizacijom rada i života u predškolskoj ustanovi-vrtiću, načinom upravljanja, radom stručnih tijela i radnim obavezama vaspitača, radnom dokumentacijom i načinom pravilnog i redovnog vođenja iste, zakonima, pravilnicima i propisima koji regulišu rad vrtića, planom i programom rada u vrtiću.
Ishodi učenja- Demonstrira viši nivo znanja i razumijevanja sposobnošću analiziranja, sintetiziranja i vrednovanja u području teorije i prakse ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja. - Postiže dalji razvoj sposobnosti primjene znanja u praksi refleksijom i evaluacijom vlastite prakse. - Pokazuje sposobnost vođenja na nivou samostalnog djelovanja u području ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja. - Identifikuje i kritički promišlja kontinuitet i diskontinuitet između znanja i njegove primjene u konkretnoj vaspitno-obrazovnoj praksi i načina uticaja na kvalitet konačnih učinaka institucionalnog ranog i predškolskog vo.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Veselin Mićanović, mr Marijana Blečić (Marija Raičević)
Metod nastave i savladanja gradivaPraktična predavanja i diskusije, individualna aktivnost i angažovanje studenata u vrtiću, samostalan rad, praćenje radne dokumentacije i izrada domaćih zadataka, konsultacije, tekuća provjera znanja, hospitacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje s organizacijom rada predškolske ustanove i radom stručnih tijela.
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje s organizacijom rada predškolske ustanove i radom stručnih tijela.
II nedjelja, pred.-Upoznavanje sa radnim obavezama vaspitača.
II nedjelja, vježbe Upoznavanje sa radnim obavezama vaspitača.
III nedjelja, pred.- Upoznavanje sa random dokumentacijom u vaspitnoj grupi.
III nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa random dokumentacijom u vaspitnoj grupi.
IV nedjelja, pred.- Upoznavanje sa zakonima, pravilnicima i propisima koji regulišu djelatnost predškolske ustanove.
IV nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa zakonima, pravilnicima i propisima koji regulišu djelatnost predškolske ustanove.
V nedjelja, pred.- Godišnji plan i program dječjeg vrtića (planiranje, realizacija, evaluacija).
V nedjelja, vježbe - Godišnji plan i program dječjeg vrtića (planiranje, realizacija, evaluacija).
VI nedjelja, pred.- Učešće u izradi tehnika planiranja i programiranja: strateško planiranje, srednjoročno planiranje, kratkoročno planiranje, operativno planiranje, mrežno planiranje.
VI nedjelja, vježbe - Učešće u izradi tehnika planiranja i programiranja: strateško planiranje, srednjoročno planiranje, kratkoročno planiranje, operativno planiranje, mrežno planiranje.
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Analiza realizovanih aktivnosti.
VIII nedjelja, pred.- Rad u jaslenoj grupi. Učešće u aktivnostima.
VIII nedjelja, vježbe - Rad u jaslenoj grupi. Učešće u aktivnostima.
IX nedjelja, pred.- Rad u mlađoj vaspitnoj grupi. Učešće u aktivnostima.
IX nedjelja, vježbe - Rad u mlađoj vaspitnoj grupi. Učešće u aktivnostima.
X nedjelja, pred.- Rad u srednjoj vaspitnoj grupi. Učešće u aktivnostima.
X nedjelja, vježbe - Rad u srednjoj vaspitnoj grupi. Učešće u aktivnostima.
XI nedjelja, pred.- Rad u starijoj vaspitnoj grupi. Učešće u aktivnostima.
XI nedjelja, vježbe - Rad u starijoj vaspitnoj grupi. Učešće u aktivnostima.
XII nedjelja, pred.- Rad u mješovitim grupama. Učešće u aktivnostima.
XII nedjelja, vježbe - Rad u mješovitim grupama. Učešće u aktivnostima.
XIII nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe - Prezentacija rezultata
XIV nedjelja, pred.- Samostalno provođenje integrisanog cjelodnevng vaspitno-obrazovnog procesa i naknadna refleksija učinaka.
XIV nedjelja, vježbe - Samostalno provođenje integrisanog cjelodnevng vaspitno-obrazovnog procesa i naknadna refleksija učinaka.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Sumiranje postignutih rezultata
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju praksu, aktivno učestvuju u različitim oblicima vaspitno-obrazovnog rada u vrtiću, pišu, predaju i obrazlažu svoja zapažanja o radnoj praksi, aktivno učestvuju u diskusiji, rade dva kolokvijuma prema planu u semestru. Takođe, obavezni su da vrše hospitacije, realizuju sve planirane aktivnosti.
KonsultacijeSrijeda 12:30h
Literatura- Nastavni plan i program rada u predškolskoj ustanovi - Zakoni, pravilnici i propisi koji regulišu djelatnost predškolske ustanove - Prateća pedagoška dokumentacija u vrtiću - Resman, M. (2000). Savjetodavni rad u vrtiću i školi. Zagreb: HPKZ. - Senge, P. M. (2001). Peta disciplina: principi i praksa učeće organizacije. Zagreb: Mozaik knjiga. - Bruner, J. (2000). Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- dnevnik prakse sa 5 poena - redovno prisustvo i aktivno učešće u praksi sa 5 poena, - dva kolokvijuma (u formi izvještaja) sa po 15 poena (ukupno 30 poena), - praktična aktivnost u vođenju pedagoške dokumentacije sa 10 poena - Završni ispit sa 50 poena.
Posebne naznake za predmetPredškolsko vaspitanje i obrazovanje. Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
NapomenaOcjene: A (91-100); B (81-90); C (71-80); D (61-70); E (50-60)
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / METODIKA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA U ŠKOLI

Naziv predmeta:METODIKA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA U ŠKOLI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11231Obavezan653+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaPrimjena stečenog znanja u praksi; Upoznavanje studenata sa teorijskim osnovama i specifičnostima djece sa različitim oštećenjima, poremećajima i razvojnim specifičnostima; Upoznavanje studenata sa sredstvima i pomagalima u radu u školi sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama; Upoznavanje studenata sa praktičnim rješenjima i implementacijom raznih metoda u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama u školi; Upoznavanje studenata sa strategijama senzibilizacije ostale djece na potrebe i probleme djece sa posebnim obrazovnim potrebama.
Ishodi učenja1. Ogranizuje pomoć i podršku djeci sa posebnim obrazovnim potrebama; 2. Realizuje pomoć i podršku djeci sa posebnim obrazovnim potrebama; 3. Poznaje mehanizme unapređenja sistema vaspitanja i obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama; 4. Obrazlaže ambijent radne sobe za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama; 5. Izrađuje IROP; 6. Pruža pomoć i podršku djeci sa oštećenjem vida; 7. Uklanja teškoće u čitanju i pisanju kod djece; 8. Radi samostalnu opservaciju djece UKR;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Nada Šakotić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, diskusije i debate. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za test i završni ispit. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pomoć i podrška djeci sa oštećenjem vida u školi
I nedjelja, vježbe - Brajevo pismo
II nedjelja, pred.-Pomoć i podrška djeci sa oštećenjem sluha u školi
II nedjelja, vježbe Posjeta Zavodu u Kotoru
III nedjelja, pred.- Opservacija djece sa mentalnom ometenošću i usporenim kognitivnim razvojem u školi
III nedjelja, vježbe - Prikaz dokumentarnog filma „Crazy about you“, diskusija nakon toga
IV nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa mentalnom ometenošću i UKR u školi
IV nedjelja, vježbe - Grupni rad, prezentovanje eseja
V nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa poremećajima glasa i govora u školi
V nedjelja, vježbe - Znakovno pismo
VI nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa tjelesnim invaliditetom i hroničnim bolestima u školi
VI nedjelja, vježbe - Prikaz dokumetarnog filma „Rijaliti u invalidskim kolicima“, diskusija
VII nedjelja, pred.- Specifičnosti rada sa djecom problematičnog ponašanja u školi
VII nedjelja, vježbe - Prezentacija manjih grupnih projekata
VIII nedjelja, pred.- Specifičnosti rada sa djecom sa disleksijom u školi
VIII nedjelja, vježbe - Prikaz dokumentarnog filma o najpoznatijim disleksičarima u svijetu, diskusija, dodatno pojašnjenje terminologije
IX nedjelja, pred.- Specifičnosti rada sa djecom sa disgrafijom u školi
IX nedjelja, vježbe - Diskusija, dodatna pojašnjenja terminologije i simptoma
X nedjelja, pred.- Specifičnosti rada sa djecom sa diskalkulijom u školi
X nedjelja, vježbe - Dodatno pojašnjenje terminologije i simptoma
XI nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa ADHD-om i hipoaktivnost u školi
XI nedjelja, vježbe - Prezentacija eseja i diskusija
XII nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa socioemocionalnim problemima u školi
XII nedjelja, vježbe - Prikaz knjige "Djeca koju je teško odgajati", diskusija
XIII nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa agresivnošću u školi
XIII nedjelja, vježbe - Prikaz istraživanja "Specifičnosti vaspino-obrazovnog rada sa autističnom djecom", diskusija rezultata
XIV nedjelja, pred.- Pomoć i podrška djeci sa autizmom u školi
XIV nedjelja, vježbe - Gostovanje roditelja djeteta sa autizmom, diskusija
XV nedjelja, pred.- Prezentacija eseja i diskusija
XV nedjelja, vježbe - Test znanja
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu, da učestvuju u debatama i diskusiji, da pripremaju po jedan esej i učestvuju u diskusiji nakon njegove prezentacije, prisustvuju konsultacijama.
KonsultacijeUtorak 10.30h
Literatura Vučković, D., Šakotić, N. &Tončić-Vučinić, Z. (2014) Priručnik za nastavu po udžbeniku za opismenjavanje na Brajevom pismu djece oštećenog vida, Savez slijepih Crne Gore; - Mešalić, Š., Vasiljević, Šakotić, N. (2010) Teškoće u čitanju i pisanju uzrokovane govorno-jezičkim smetnjama – priručnik za nastavnike, stručne saradnike i studente. - Šakotić, N., Veljić, Č. (2010) Inkluzivno obrazovanje u bolonjskom procesu. Sociološka luča, IV (1): 184–195; - Šakotić, N., Globarević, V.(2012) Evaluacija postignuća djece u inkluzivnom obrazovanju. Sociološka luča, VI (2):93–102; - Mićanović, V., Novović, T. , Maslovarić ,B., Šakotić, N. (2013) Perceptions of inclusive values in teaching mathematics in Montenegro. SENSOS 6, III (2):67–81. - Šakotić, N., Globarević, V. (2014) Implementacija kurikuluma za djecu sa smetnjama/teškoćama u razvoju na teritoriji opština Podgorica. Defektologija , 19 (2): 83–88; - Šakotić, N. (2012)Uticaj integracije na socijalni razvoj djece sa usporenim kognitivnim razvojem.In: Vukotić, V. et al.( Eds.) Stanovništvo i tazvoj , str.340-347; - Šakotić, N. (2014) Sociometric position of students in highschool education programe in condition of inclusion In: The 2nd International Conference on Research and Educatıon – “Challenges Toward the Future” (ICRAE 2014), Shkodra, Albania, 30–31 May 2014, Published online; - Šakotić, N., Leković, O. (2015) Asistent u nastavi. In: Nikolić, S. & Ilić-Stošović, D. ( Eds.) Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Aktuelna defektološka praksa. Zrenjanin, 20-21 Mart 2015, str.300-308; - Šakotić, N., Veljić, Č., Mićanović, V. (2012) Razlika stavova roditelja učenika sa teškoćama i bez teškoća u razvoju prema vaspitno-obrazovnoj inkluziji, u zborniku: Metodički aspekti nastave matematike II, Jagodina: Pedagoški fakultet, In: Vulović, N. (Eds) str. 317-334; - Rapajić, D., Nedović, G. (2011): Cerebralna paraliza,praksičke i kognitivne funkcije, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd; -Glumbić, N., Brojčin, B., Đorđević, M. (2013). Rana intervencija kod dece s poremećajima autističkog spektra. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 12 (1), 103-118; - Glumbić, N., Milačić-Vidojević, I., Đorđević, M. (2008). Modeli pružanja podrške deci s poremećajima autističkog spektra u sistemu inkluzivnog obrazovanja. Beogradska defektološka škola, 14 (3), 149-160; - Glumbić, N., Vdović, Lj. (2012). Individualizacija u radu sa decom sa smetnjama u napredovanju u redovnoj školi: priručnik za nastavnike. Eduka. Beograd; - Šakotić, N. (2023): Metodike inkluzivnog obrazovanja, MINS Knežević doo, Nikšić; - Šakotić,N. (2023): Razvojne smetnje u inkluzivnom obrazovanju, MINS Knežević doo, Nikšić, - Šakotić, N. (2023): Osnove inkluzivnog obrazovanja, MINS Knežević doo, Nikšić.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Jedan test 30 poena; - Prisustvo, isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena; - Esej 15 poena; - Završni ispit 50 poena; - Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / KONTINUITET IZMEĐU VRTIĆA I ŠKOLE

Naziv predmeta:KONTINUITET IZMEĐU VRTIĆA I ŠKOLE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11232Obavezan652+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaSticаnje znаnjа o kritičkim аnаlizаmа institucionаlnog vаspitаnjа i obrаzovаnjа i prаkse školskog rаdа kаo osnove zа njihovo unаpređivаnje; osposobljаvаnje zа rаzumevаnje povezаnosti vаžnosti funkcije škole i kontinuirаnog preispitivаnjа kvаlitetа školskog rаdа. Rаzumevаnje polаzištа zа koncipirаnje sаvremene nаstаve i osposobljаvаnje zа plаnirаnje, reаlizаciju i evаluаciju interаktivne nаstаve.
Ishodi učenjaStudent će nakon odslušanog kolegija biti u stanju: Razumjeti smisao kontinuiteta vaspinih podticaja kao pretpostavku vaspitno – obrazovnih uticaja u «prelaznom» razvojnom periodu–iz predškolskog u razredni sistem podučavanja, Opisati i analizirati razvojne karakteristike djeteta predškolskog uzrasta kao pretpostavku širih kontinuiranih razvojnih akcija; Primijeniti znanja o strukturnim elementima predškolskog programa u profesionalnom djelovanju – programu pripreme za školu; graditi i prilagođavati vlastiti stil rada djetetovim razvojnim i psihološkim potrebama.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Tatjana Novović mr Jelena Vukotić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, radionice i debate. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Škola kao "orgаnizаcijа kojа uči"; činioci škole; uloga i značaj (retrospektiva i perspektiva
I nedjelja, vježbe - rad u grupama
II nedjelja, pred.-Modeli saradničkog rada vaspitača i učitelja
II nedjelja, vježbe dogovor oko tema za eseje, predlozi, diskusija
III nedjelja, pred.- Osobine i psihološki uslovi razvoja djeteta u godini pred polazak u osnovnu školu
III nedjelja, vježbe - prezentacija radova
IV nedjelja, pred.- Vrste izvanporodičnih programa – koncepcije i pristupi
IV nedjelja, vježbe - debata, diskusije
V nedjelja, pred.- Razvoj ideje o organizovanoj pripremi djeteta za polazak u osnovnu školu;
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Partnerstvo predškolske ustanove sa školskom zajednicom, roditeljima i drugim spoljnim agensima
VI nedjelja, vježbe - prezentacija radova
VII nedjelja, pred.- prvi kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - debata, diskusija
VIII nedjelja, pred.- Prednosti i ogrаničenjа, teškoće u plаnirаnju i reаlizаciji interаktivne nаstаve.
VIII nedjelja, vježbe - prezentacije
IX nedjelja, pred.- Rаzvijаnje obrazovne institucije kаo otvorenog sistemа: pretpostavke kontinuiteta.
IX nedjelja, vježbe - prezentacija radova
X nedjelja, pred.- Mogućnosti i pretpostаvke diferencijаcije i individuаlizаcije VOR-a u vrtiću I školi
X nedjelja, vježbe - debata, diskusija
XI nedjelja, pred.- Аrtikulаcijа аktivnosti u toku vaspitno-obrazovnog procesа: od evokаcije do refleksije
XI nedjelja, vježbe - prezentacija radova
XII nedjelja, pred.- Plаnirаnje nаstаvnih аktivnosti uz upotrebu interаktivnih i kooperаtivnih metodа i tehnikа
XII nedjelja, vježbe - prezentacija, stanice
XIII nedjelja, pred.- Programsko povezivanje u odnosu na ciljeve, zadatke i sadržaje vaspitnog rada sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta
XIII nedjelja, vježbe - debata, diskusija
XIV nedjelja, pred.- drugi kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe - prezentacija, stanice
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata teorijskog predavanja 1 sat vježbi 3 sata 40 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije. U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta. Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (Nastava) + 13 sati i 20 minuta (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja
Konsultacijeu dogovoru sa studentima.
Literatura- Došen – Dobud, A. (2001), Predškola. Zagreb: Alinea. 4. - Hitrec, G. (1991), Kako pripremiti dijete za školu. Zagreb: Tipex. - Temeljna nastavna umijeća, Educa: Zagreb; Roeders, P. (2003) - Carlgren, F. (1990), Odgoj ka slobodi: Pedagogija Rudolfa Steinera. Zagreb: Društvo zawaldorfsku pedagogiju, 263 str - Previšić, V. (2007); Pedagogija i metodologija kurikuluma. Kurikulum; Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; (ed. V.Previšić ); Školska knjiga; Zagreb,pp. 1533.35. Slunjski, E. (2001); Integrirani predškolski kurikulum: rad djece na projektima; Mali profesor; Zagreb - Avramović, Z. (2006), Aporije obrazovanja za demokratiju, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, str. 79 - KopasVukašinović, E.: Vaspitni rad u dečjem vrtiću i školi – ostvarivanje kontinuiteta u izboru i realizaciji zadataka, Nova škola
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), - Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena,: Esej sa 6 poena, - Završni ispit sa 49 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / INTEGRISANI KURIKULUM U VASPITANJU I OBRAZOVANJU

Naziv predmeta:INTEGRISANI KURIKULUM U VASPITANJU I OBRAZOVANJU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11233Obavezan652+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa bazičnim znanjima iz domena prirodnih i društvenih disciplina koje čine osnovu za metodičko integrisanje ciljeva i sadržaja rada u nastavi.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - objasni formiranje mentalnog leksikona i formiranje rečenice kod djece, - primjenjuje teoriju recepcije u tumačenju književnosti, - primjenjuje logičke metode u organizaciji i realizaciji praktičnih aktivnosti, - integriše različite programske ciljeve i sadržaje u praksi, - koristi tematsko planiranje u radu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Veselin Mićanović, mr Marijana Blečić (Marija Raičević)
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i debate. Priprema po dva eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Učenje za testove i završni ispit. Izrada praktičnog modela integrisane aktivnosti u vrtiću. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Formiranje mentalnog leksikona
I nedjelja, vježbe - Formiranje mentalnog leksikona
II nedjelja, pred.-Dječji jezik
II nedjelja, vježbe Dječji jezik
III nedjelja, pred.- Formiranje rečenice
III nedjelja, vježbe - Formiranje rečenice
IV nedjelja, pred.- Osnove tumačenja književnosti – teorija recepcije
IV nedjelja, vježbe - Osnove tumačenja književnosti – teorija recepcije
V nedjelja, pred.- Simbolička igra, mašta i stvaralaštvo
V nedjelja, vježbe - Simbolička igra, mašta i stvaralaštvo
VI nedjelja, pred.- Književni rodovi i vrste – rano učenje
VI nedjelja, vježbe - Književni rodovi i vrste – rano učenje
VII nedjelja, pred.- I test znanja / kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Prezentacija rezultata
VIII nedjelja, pred.- Logičke metode u radu sa najmlađima
VIII nedjelja, vježbe - Logičke metode u radu sa najmlađima
IX nedjelja, pred.- Kretanje – uočavanje i razumijevanje
IX nedjelja, vježbe - Kretanje – uočavanje i razumijevanje
X nedjelja, pred.- Promjene u prirodi – uzroci i posljedice
X nedjelja, vježbe - Promjene u prirodi – uzroci i posljedice
XI nedjelja, pred.- Zanimljivi svijet simbola
XI nedjelja, vježbe - Zanimljivi svijet simbola
XII nedjelja, pred.- Rano ekološko vaspitanje
XII nedjelja, vježbe - Rano ekološko vaspitanje
XIII nedjelja, pred.- II test znanja / kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe - Prezentacija rezultata
XIV nedjelja, pred.- Tematsko planiranje
XIV nedjelja, vježbe - Tematsko planiranje
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Sumiranje postignutih rezultata
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u debatama i rade dva testa. Studenti pripremaju po dva eseja i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja. Studenti pripremaju praktični model integrisanih aktivnosti u vrtiću.
KonsultacijeSrijeda 12:30 sati
Literatura• Polonsky, Lydia i saradnici.: Matiš za najmlađe, prevod Sekulić, Vera, Svet igračaka, Beograd, 2002; • Rothschild,J. & Daniels, R. E.: Materijali i aktivnosti za rad u učionicama u kojima dijete ima centralnu ulogu, Urednik edicije Saša Milić, Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica, 2002. Vigotski, Lav: Mišljenje i govor, ZUNS, Beograd, 1996. • Grupa autora: Simbolička igra i stvaralaštvo, ZUNS, Beograd, 1988. • Tomaš, Ana: Individualizacijom do matematike, Sveučilište u Splitu, Split, 1993. • Vigotski, Lav: Dječija mašta i stvaralaštvo, ZUNS, Beograd, 2007. • Marjanović, Voja: Dečja književnost u književnoj kritici, BMG, Beograd, 1998.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa sa po 10 poena (Ukupno 20 poena), - Seminarski rad sa 10 poena, - Isticanje u toku predavanja i učešće u analizi sa 10 poena, - Izrada praktičnog modela integrisane aktivnosti sa 10 poena - Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmetPredškolsko vaspitanje i obrazovanje. Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
NapomenaOcjene: A (91-100); B (81-90); C (71-80); D (61-70); E (50-60)
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / ICT U VASPITANJU I OBRAZOVANJU

Naziv predmeta:ICT U VASPITANJU I OBRAZOVANJU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11234Obavezan653+0+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaOsposobljavanje studenata – budućih vaspitača za primjenu računara i računarskih programa u prikupljanju, obradi, prezentaciji i razmjeni informacija.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: Razlikuje osnovne pojmove iz informatike, Razumije značaj primjene računara, Koristi računar i informaciono komunikacione tehnologije u radu (prikupljanje, obrada, prezentiranje i razmjena informacija), Koristi osnovne programske pakete i internet u svrhu organizacije nastavnog procesa, animacije i edukacije djece
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Jelena Šaković Jovanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanje svakog poglavlja, razgovori I objašnjenja sa studentima u toku izlaganja. Kratke usmene provjere razumijevanja i poznavanja djelova gradiva obradjenog na predavanjima. Računarske vježbe, sa demonstracijom rada na bar jednom pokaznom primjeru, kontrolisanjem rada pojedinačno svakog studenta provjera na bazi jednog zadatka koji se direktno izvodi od strane strudenata.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Informatika i obrazovanje. Razumijevanje i korišćenje računarske terminologije
I nedjelja, vježbe - Informatika i obrazovanje. Razumijevanje i korišćenje računarske terminologije
II nedjelja, pred.-Digitalni računar. Osnovni elementi. Karakteristike.
II nedjelja, vježbe Digitalni računar. Osnovni elementi. Karakteristike.
III nedjelja, pred.- Softver. Sistemski softver. Aplikativni softver
III nedjelja, vježbe - Softver. Sistemski softver. Aplikativni softver
IV nedjelja, pred.- Operativni sistem MS Windows
IV nedjelja, vježbe - Operativni sistem MS Windows
V nedjelja, pred.- Programi za unos, oblikovanje i štampanje teksta
V nedjelja, vježbe - Programi za unos, oblikovanje i štampanje teksta
VI nedjelja, pred.- Programi za uređenje tabela i za grafo-analitičku obradu podataka
VI nedjelja, vježbe - Programi za uređenje tabela i za grafo-analitičku obradu podataka
VII nedjelja, pred.- Priprema za I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Programi za kreiranje i uređenje slika i crteža
VIII nedjelja, vježbe - Programi za kreiranje i uređenje slika i crteža
IX nedjelja, pred.- Primjena računara u oblasti multimedije (izrada multimedijalne prezentacije)
IX nedjelja, vježbe - Primjena računara u oblasti multimedije (izrada multimedijalne prezentacije)
X nedjelja, pred.- Razumijevanje interneta i njegovih osnovnih resursa
X nedjelja, vježbe - Razumijevanje interneta i njegovih osnovnih resursa
XI nedjelja, pred.- Pretraživanje i korišćenje interneta
XI nedjelja, vježbe - Pretraživanje i korišćenje interneta
XII nedjelja, pred.- Organizacija podataka.
XII nedjelja, vježbe - Organizacija podataka.
XIII nedjelja, pred.- Sistemi za upravljanje bazama podataka
XIII nedjelja, vježbe - Sistemi za upravljanje bazama podataka
XIV nedjelja, pred.- Priprema za II kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe - II kolokvijum
XV nedjelja, pred.- Priprema za Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno prisustvo predavanjima i vježbama
Konsultacijeutorak i cetvrtak 10-12h
LiteraturaLiteraturaZ. Krivokapić, M. Perović, A. Vujović, "Informatika", Mašinski fakultet Podgorica, 2009 • Matt Smith, “Microsoft Office 2010”, MakeUseOf.com, 2010 • Sotirović, V.: Metodika informatike .- Zrenjanin: Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, 2000. • Dejić, M. i Čebzan, V.: Osnovi informatike i računarstva u obrazovanju .- Vršac: Viša škola za obraz. Vaspitača, 1997. • Ćosić, D. i Imamović, M.: Naučite da korisitite Word 2000 .- Kruševac: Soho Graph, 2002.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa (predavanja) sa 15 poena (Ukupno 30 poena), - Praktični rad (15 poena) - Prisustvo 5 poena - Završni ispit sa 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / TIMSKI RAD U ŠKOLI

Naziv predmeta:TIMSKI RAD U ŠKOLI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11235Obavezan652+1+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa aktuelnim teorijskim modelima i istraživanjima u domenu timskog školskog rada te osposobljavanje za kreiranje timskog identiteta i partnerskog rada, kao i kvalitetno rješavanje eventualnih problema u timu.
Ishodi učenja- Poznaje proces i modele timskog djelovanja, - Kreira timski identitet i afirmiše sebe kroz timski rad. - Postavljanje ciljeva i normi tima, te aktiviranje temeljne vrijednosti tima. - Razvija vještine kreativnog mišljenja, kvalitetnog rješavanja problema, kooperacije, koorijentacije i komunikacije (diskutiranje, debatiranje, argumentiranje i dogovaranje). - Razvija vještinu vođenja tima, razvija međusobno povjerenje i timsku koheziju.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Veselin Mićanović, mr Marijana Blečić (Marija Raičević)
Metod nastave i savladanja gradivaPraktična predavanja i diskusije, individualna aktivnost i angažovanje studenata u školi, samostalan rad, i izrada domaćih zadataka, konsultacije, tekuća provjera znanja, hospitacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Ključni elementi uspješnog tima: međusobna zavisnost, individualna odgovornost, interpersonalna interakcija, sposobnost sarađivanja.
I nedjelja, vježbe - Ključni elementi uspješnog tima: međusobna zavisnost, individualna odgovornost, interpersonalna interakcija, sposobnost sarađivanja.
II nedjelja, pred.-Otvorenost međuljudskih odnosa u školskom timu: razvijanje međusobnog povjerenja i grupne kohezije.
II nedjelja, vježbe Otvorenost međuljudskih odnosa u školskom timu: razvijanje međusobnog povjerenja i grupne kohezije.
III nedjelja, pred.- Jačanje i razvijanje tima uvođenjem normi timskog ponašanja
III nedjelja, vježbe - Jačanje i razvijanje tima uvođenjem normi timskog ponašanja
IV nedjelja, pred.- Podjela nadležnosti u školskom timu
IV nedjelja, vježbe - Podjela nadležnosti u školskom timu
V nedjelja, pred.- Partnerski rad vaspitača i učitelja u prvom ciklusu osnovne škole
V nedjelja, vježbe - Partnerski rad vaspitača i učitelja u prvom ciklusu osnovne škole
VI nedjelja, pred.- Kreativnost timskog rada
VI nedjelja, vježbe - Kreativnost timskog rada
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Prezentacija rezultata
VIII nedjelja, pred.- Timsko komuniciranje, dogovaranje i prepoznavanje šansi
VIII nedjelja, vježbe - Timsko komuniciranje, dogovaranje i prepoznavanje šansi
IX nedjelja, pred.- Kvalitetno rješavanje problema i donošenje odluka, motivisanje saradnika,timske uloge
IX nedjelja, vježbe - Kvalitetno rješavanje problema i donošenje odluka, motivisanje saradnika,timske uloge
X nedjelja, pred.- Izbor članova tima i vođe tima
X nedjelja, vježbe - Izbor članova tima i vođe tima
XI nedjelja, pred.- Savladavanje metoda i tehnika grupnog i timskog rada. Razvijanje spremnosti, otvorenosti i motivisanosti pojedinca za timski rad.
XI nedjelja, vježbe - Savladavanje metoda i tehnika grupnog i timskog rada. Razvijanje spremnosti, otvorenosti i motivisanosti pojedinca za timski rad.
XII nedjelja, pred.- Praktičan model timskog rada u školi
XII nedjelja, vježbe - Praktičan model timskog rada u školi
XIII nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe - Prezentacija rezultata
XIV nedjelja, pred.- Istraživanje i analiza timskog rada u školi
XIV nedjelja, vježbe - Istraživanje i analiza timskog rada u školi
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Sumiranje postignutih rezultata
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, aktivno učestvuju u različitim oblicima timskog rada u grupi, pišu, predaju i obrazlažu svoja zapažanja o radnoj praksi, aktivno učestvuju u diskusiji, rade dva kolokvijuma prema planu u semestru. Takođe, obavezni su da vrše hospitacije, realizuju sve planirane aktivnosti, obave istraživanje i pripreme analizu istog.
KonsultacijeSrijeda 12:30 sati
Literatura- West, M. (2005.).: Tajne uspješnog upravljanja timom, Zagreb, Školska knjiga. - Jones, A., (1999.),: Team-Buildings Activities for Every Group, Rec Room Publishing, Washington. - Newstorm. J., Scannell, E., (1998.) :Team Building Games, New York, McGraw-Hill.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa sa po 15 poena (Ukupno 30 poena), - Redovno prisustvo sa 5 poena - Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena,: - Istraživanje i interpretacija rezultata sa 10 poena, - Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena
Posebne naznake za predmetPredškolsko vaspitanje i obrazovanje. Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
NapomenaOcjene: A (91-100); B (81-90); C (71-80); D (61-70); E (50-60)
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Filozofski fakultet / Predškolsko vaspitanje (2017) / STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA U ŠKOLI

Naziv predmeta:STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA U ŠKOLI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
11236Obavezan652+2+0
Studijski programi za koje se organizujePredškolsko vaspitanje (2017)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa: organizacijom rada škole, radnim obavezama vaspitača u školi, pedagoškom dokumentacijom i načinom pravilnog i redovnog vođenja iste, zakonima, pravilnicima i propisima koji regulišu rad vaspitača u školi, planom i programom rada u školi, osposobljavanje za praktične aktivnosti u planiranje, realizaciji aktivnosti i saradnju sa porodicom.
Ishodi učenja- Demonstrirati viši nivo znanja i razumijevanja sposobnošću analiziranja, sintetiziranja i vrednovanja u području teorije i prakse ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja. - Postizati dalji razvoj sposobnosti primjene znanja u praksi refleksijom i evaluacijom vlastite prakse. - Primjenjivati savremene strategije u stručnom i naučnom razvoju. - Demonstrirati i primjenjivati sposobnost kvalitativno viši nivo interpretacije i evaluacije istraživačkih podataka unutar profesionalnog i naučnog polja rad. - Razviti sposobnost vođenja na nivou samostalnog djelovanja i timskim radom u interdisciplinarnim timovima stručnjaka koji djeluju u području ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja. - Demonstrirati sposobnost konstrukcije istraživačkog zadatka koji će se rješavati praktičnim istraživanjima, identifikacijom odgovarajućih metoda rada te analizom i interpretacijom rezultata. - Identifikuju i kritički promišljaju kontinuitet i diskontinuitet između znanja i njegove primjene u konkretnoj vaspitno-obrazovnoj praksi i načina uticaja na kvalitet konačnih učinaka institucionalnog ranog i predškolskog vo.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Veselin Mićanović, mr Marijana Blečić (Marija Raičević)
Metod nastave i savladanja gradivaPraktična predavanja i diskusije, individualna aktivnost i angažovanje studenata u vrtiću, samostalan rad, praćenje radne dokumentacije i izrada domaćih zadataka, konsultacije, tekuća provjera znanja, hospitacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje s organizacijom rada škole
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje s organizacijom rada škole
II nedjelja, pred.-Upoznavanje sa radnim obavezama vaspitača u školi
II nedjelja, vježbe Upoznavanje sa radnim obavezama vaspitača u školi
III nedjelja, pred.- Upoznavanje sa random dokumentacijom u školi
III nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa random dokumentacijom u školi
IV nedjelja, pred.- Upoznavanje sa zakonima, pravilnicima i propisima koji regulišu djelatnost vaspitača u školi
IV nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa zakonima, pravilnicima i propisima koji regulišu djelatnost vaspitača u školi
V nedjelja, pred.- Godišnji plan i program u prvom razredu osnovne škole (planiranje, realizacija, evaluacija)
V nedjelja, vježbe - Godišnji plan i program u prvom razredu osnovne škole (planiranje, realizacija, evaluacija)
VI nedjelja, pred.- Učešće u izradi tehnika planiranja i programiranja: strateško planiranje, srednjoročno planiranje, kratkoročno planiranje, operativno planiranje, mrežno planiranje
VI nedjelja, vježbe - Učešće u izradi tehnika planiranja i programiranja: strateško planiranje, srednjoročno planiranje, kratkoročno planiranje, operativno planiranje, mrežno planiranje
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Prezentacija rezultata
VIII nedjelja, pred.- Rad u produženom boravku. Učešće u aktivnostima
VIII nedjelja, vježbe - Rad u produženom boravku. Učešće u aktivnostima
IX nedjelja, pred.- Saradnja s učiteljem u nastavnim i vannastavnim aktivnostima
IX nedjelja, vježbe - Saradnja s učiteljem u nastavnim i vannastavnim aktivnostima
X nedjelja, pred.- Aktivnosti vaspitača u realizaciji nastave. Učešće u aktivnostima
X nedjelja, vježbe - Aktivnosti vaspitača u realizaciji nastave. Učešće u aktivnostima
XI nedjelja, pred.- Aktivnosti vaspitača u radu sa djecom sa posebnim potrebama. Učešće u aktivnostima
XI nedjelja, vježbe - Aktivnosti vaspitača u radu sa djecom sa posebnim potrebama. Učešće u aktivnostima
XII nedjelja, pred.- Saradnja s porodicom. Učešće u aktivnostima
XII nedjelja, vježbe - Saradnja s porodicom. Učešće u aktivnostima
XIII nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe - Analiza realizovanih aktivnosti
XIV nedjelja, pred.- Samostalno provođenje integrisanog cjelodnevng vaspitno-obrazovnog procesa i naknadna refleksija učinaka
XIV nedjelja, vježbe - Samostalno provođenje integrisanog cjelodnevng vaspitno-obrazovnog procesa i naknadna refleksija učinaka
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Sumiranje postignutih rezultata
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju praksu, aktivno učestvuju u različitim oblicima vaspitno-obrazovnog rada u školi, pišu, predaju i obrazlažu svoja zapažanja o radnoj praksi, aktivno učestvuju u diskusiji, rade dva kolokvijuma prema planu u semestru. Takođe, obavezni su da vrše hospitacije, realizuju sve planirane aktivnosti.
KonsultacijeSrijeda 12:30 sati
Literatura- Nastavni plan i program rada u školi - Zakoni, pravilnici i propisi koji regulišu djelatnost vaspitača u školi - Prateća pedagoška dokumentacija u školi - Resman, M. (2000). Savjetodavni rad u vrtiću i školi. Zagreb: HPKZ. - Senge, P. M. (2001). Peta disciplina: principi i praksa učeće organizacije. Zagreb: Mozaik knjiga. - Bruner, J. (2000). Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- dnevnik prakse sa 5 poena - redovno prisustvo i aktivno učešće u praksi sa 5 poena, - dva kolokvijuma (u formi izvještaja) sa po 15 poena (ukupno 30 poena), - praktična aktivnost u vođenju pedagoške dokumentacije sa 10 poena - Završni ispit sa 50 poena.
Posebne naznake za predmetPredškolsko vaspitanje i obrazovanje. Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita)
NapomenaOcjene: A (91-100); B (81-90); C (71-80); D (61-70); E (51-60)
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena