Prirodno-matematički fakultet / Biologija-ekologija / EKOLOGIJA POPULACIJA

Naziv predmeta:EKOLOGIJA POPULACIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6161Obavezan153+0+2
Studijski programi za koje se organizujeBiologija-ekologija
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa sa strukturom i dinamikom populacija i odnosima u njima i između njih
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni osnovne pojmove vezane za populaciju i njene osobine, prostornu i genetičku strukturu i dinamiku 2. Razlikuje tipove rasta populacija u prirodi (ograničeni i neograničeni rast) i analizira faktore koji utiču i uslovljavaju tu dinamiku 3. Prepozna različite strategije u produženju vrste i razumije šta ih u prirodi uslovljava i na koji način 4. Razumije tipove interakcija unutar populacije i među populacijama i objasni na kojim zakonitostima se te interakcije zasnivaju 5. Primjeni stečena znanja u praktičnim istraživanjima na terenu i predvidi i zaključi kako određeni faktori u životnoj sredini, uključujući i antropogeni uticaj, mogu uticati na neku populaciju
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc Andjelka Scepanovic, nastavnik mr Borislav Ivanovic, saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, laboratorijske vježbe, konsultacije, terenski rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod: Definicija populacije i njene osnovne karakteristike
I nedjelja, vježbe - Uvodna vježba: Opšte osobine populacije, tipovi populacija
II nedjelja, pred.-Struktura populacije – genetička struktura i sastav vrsta - faktori koji utiču
II nedjelja, vježbe Genetička struktura populacije – Hardi-Vajnbergova jednačina
III nedjelja, pred.- Prostorna struktura populacije: Gustina populacije i metode određivanja
III nedjelja, vježbe - Gustina populacije – određivanje gustine, pokrovnosti i učestalosti metodom kvadrata. Slučajni uzorak.
IV nedjelja, pred.- Prostorna struktura populacije: Distribucija i disperzija. Migracije i raseljavanje
IV nedjelja, vježbe - Gustina populacije – određivanje gustine metodom markiranja
V nedjelja, pred.- Dinamika populacija: Natalitet, mortalitet, tablice života, preživljavanje, uzrasna struktura
V nedjelja, vježbe - Tablice života – izračunavanje. Krive preživljavanja - simulacija.
VI nedjelja, pred.- Rast populacije: neograničeni i ograničeni. Fluktuacije i oscilacije, populacioni ciklusi
VI nedjelja, vježbe - Rast populacije – rad u Excelu i simulacija u Populus-u
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - TEST I
VIII nedjelja, pred.- Različitost životnih ciklusa i strategije u produženju vrste
VIII nedjelja, vježbe - r i K strategija produzenja vrste
IX nedjelja, pred.- Interakcije između populacija: Kompeticija - intraspecijska kompeticija
IX nedjelja, vježbe - Intraspecijska kompeticija – rad u Excelu i simulacija u Populus-u
X nedjelja, pred.- Interakcije između populacija - Interspecijska kompeticija, ekološke niše. Tilmanov model
X nedjelja, vježbe - Interspecijska kompeticija – rad u Excelu i simulacija u Populus-u
XI nedjelja, pred.- Interakcije između populacija: Predatorstvo, Lotka-Volterin model, funkcionalni odgovori
XI nedjelja, vježbe - Predatorstvo – rad u Excelu i simulacija u Populus-u
XII nedjelja, pred.- Interakcije između populacija: Parazitizam, mutualizam, komensalizam, amensalizam
XII nedjelja, vježbe - Parazitizam, mutualizam, komensalizam, amensalizam - rad u Excelu i simulacija Populus
XIII nedjelja, pred.- Regulisanje populacije, populacione teorije. Metapopulacije.
XIII nedjelja, vježbe - Metapopulacije - matematički model
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe - Predispitna vjezba
XV nedjelja, pred.- Poporavni kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - TEST II
Opterećenje studentaUkupno u semestru: 86 sati (nastava) + 10 sati (priprema) + 24 sata (dopunski rad, ukljucujuci konsultacije)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudent je obavezan da prisustvuje predavanjima, vježbama, testovima i kolokvijumima.
KonsultacijePonedeljak: 12h-14h
LiteraturaEsa Ranta, Per Lundberg, Veijo Kaietala (2005): Ecology of populations. Science. Begon, M., J.L. Harper and C.R. Townsend (1996) : Ecology: Individuals, Populations and Communities, Blackwell, London. Ricklefs, R.E. (1996): Ecology. W.H. Freeman and Company, New York.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje 2 Kolokvijuma po 25 poena, ukupno 50 poena; 2 testa po 5 poena, ukupno 10 poena; Završni ispit: 40 poena. Prelazna ocjena (E): ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, asistenta, u sekretarijatu Studijske grupe Biologija i u Studentskoj službi PMF-a.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Prirodno-matematički fakultet / Biologija-ekologija / PRINCIPI ODRŽIVOG RAZVOJA

Naziv predmeta:PRINCIPI ODRŽIVOG RAZVOJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6167Obavezan132++0
Studijski programi za koje se organizujeBiologija-ekologija
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Prirodno-matematički fakultet / Biologija-ekologija / METODE ISTRAŽIVANJA U EKOLOGIJI

Naziv predmeta:METODE ISTRAŽIVANJA U EKOLOGIJI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6580Obavezan262+0+2
Studijski programi za koje se organizujeBiologija-ekologija
Uslovljenost drugim predmetimaBicenologija, ekologija populacija
Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim metodama koje se koriste u izučavanju akvatičnih i terestričnih ekosistema, što predstavlja bazu za budući rad na magistarskoj i doktorskoj disertaciji
Ishodi učenjaPo završetku ovog kursa student će moći da: - ovladaće sa metodama koje se najčešće koriste u ekološkim istraživanjima, - modifikuje postojeće metode u skladu sa specifičnostima vrsta ili sistema, -osposobiće se da naučene metode primjeni u izradi diplomskog rada kao, a kasnije magistarskih ili doktorskih disertacija. - prenese stečeno znanje na učenike raznih nivoa obrazovanja,
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDrago Marić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, laboratorijske vježbe, terenski rad. Učenje i samostalni praktični rad. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Akvatični ekosistemi - morfometrijske karakteristike;
I nedjelja, vježbe - Uvodna obavještenja, način rada, organizacija vježbi, oprema i pribor,
II nedjelja, pred.-Metode istraživanja fizičko-hemijskih parametara životne sredine;
II nedjelja, vježbe Upoznavanje i rad sa terenskom mini lab. za određivanje fizičko-hemijskih parametara ž. sredine
III nedjelja, pred.- Testovi toksičnosti: kratkotrajni, srednjoročni i testovi sa posebnom namjenom;
III nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa opremom u Ekotoksikološkoj laboratoriji
IV nedjelja, pred.- Metode istraživanja hidrobiocenoza: plankton, perifiton, makrofiton;
IV nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa opremom u Ekotoksikološkoj laboratoriji
V nedjelja, pred.- Metode istraživanja hidrobiocenoza: makroinvertebrata, ribe;
V nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa opremom za hidrobiološka istraživanja,demonstracija
VI nedjelja, pred.- Metode biološkog određivanja kvaliteta vode (indeks saprobosti i diverziteta, trofički indeksi);
VI nedjelja, vježbe - Terenski rad na vodenim ekosistema
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Terenski rad na vodenim ekosistema
VIII nedjelja, pred.- Metode istraživanja mikroorganizama;
VIII nedjelja, vježbe - Mikrobiološke tehike i oprema-pokazna vježba
IX nedjelja, pred.- Metode istraživanja kopnenih beskičmenjaka;
IX nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa opremom za istraživanja beskičmenjaka-demonstracija
X nedjelja, pred.- Metode istraživanja kičmenjaka;
X nedjelja, vježbe - Demonstracija metoda na terenu, transekt, cenzus
XI nedjelja, pred.- II kolokvijum;
XI nedjelja, vježbe - Demonstracija metoda na terenu, transekt, cenzus
XII nedjelja, pred.- Metode istraživanja ekosistema šuma, šikara i šibljaka;
XII nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa opremom u fitoekologiji
XIII nedjelja, pred.- Metode istraživanja livada, livada, kamenjara, planinskih rudina i točila;
XIII nedjelja, vježbe - Terenski rad na kopnenim ekosistema
XIV nedjelja, pred.- Metode istraživanja produkcije ekosistema (vodeni i kopneni);
XIV nedjelja, vježbe - Terenski rad na kopnenim ekosistema
XV nedjelja, pred.- Statistička obrada i analiza podataka; Savremeni softerski paketi;
XV nedjelja, vježbe - Obrada podataka, interpretacija i zaključivanje
Opterećenje studenta6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata laboratorijskih vježbi 3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma
Konsultacije
LiteraturaStanković,S. Jezera svijeta. BOITANI L., FULLER T. Research Techniques in Animal Ecology, Controversies and Consequences (2000). APHA: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2001.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) - Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) - Prisustvo nastavi: 2 poena - Završni ispit 48 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Prirodno-matematički fakultet / Biologija-ekologija / BIOSTATISTIKA

Naziv predmeta:BIOSTATISTIKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6864Obavezan232+1+0
Studijski programi za koje se organizujeBiologija-ekologija
Uslovljenost drugim predmetimaINFORMACIJE SE NALAZE U OKVIRU PREDMETA BIOSTATISTIKA NA MASTER STUDIJAMA BIOLOGIJE
Ciljevi izučavanja predmetaINFORMACIJE SE NALAZE U OKVIRU PREDMETA BIOSTATISTIKA NA MASTER STUDIJAMA BIOLOGIJE
Ishodi učenjaRazumijevanje i primjena statističkih alata koji se koriste u biologiji.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaINFORMACIJE SE NALAZE U OKVIRU PREDMETA BIOSTATISTIKA NA MASTER STUDIJAMA BIOLOGIJE
Metod nastave i savladanja gradivaINFORMACIJE SE NALAZE U OKVIRU PREDMETA BIOSTATISTIKA NA MASTER STUDIJAMA BIOLOGIJE
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Prirodno-matematički fakultet / Biologija-ekologija / KONZERVACIONA BIOLOGIJA

Naziv predmeta:KONZERVACIONA BIOLOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6867Obavezan163+0+2
Studijski programi za koje se organizujeBiologija-ekologija
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Prirodno-matematički fakultet / Biologija-ekologija / BIOGEOGRAFIJA

Naziv predmeta:BIOGEOGRAFIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6984Obavezan153+0+1
Studijski programi za koje se organizujeBiologija-ekologija
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim zakonitostima geografskog rasprostranjenja organizama
Ishodi učenjaPo završetku ovog kursa student će moći da: - ocjeni globalni i specifični značaj živog svijeta u Crnoj Gori, - objasni smisao zaštite neke vrste u našim uslovima, - vrši kartiranje vrsta ili grupa svih nivoa i tipova rasprostranjenja - prenese stečeno znanje na studente ili učenike raznih nivoa obrazovanja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDrago Marić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije, terenski rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod – Biogeografija i njen cilj, Istorijat razvoja
I nedjelja, vježbe - Kartiranje - vježbe
II nedjelja, pred.-Metode u Biogeografiji: Zoogeografija
II nedjelja, vježbe Kartiranje
III nedjelja, pred.- Metode u Biogeografiji: Fitogeografija
III nedjelja, vježbe - Kartiranje
IV nedjelja, pred.- Statisticke metode u zoogeografiji
IV nedjelja, vježbe - Statisticke metode u zoogeografiji
V nedjelja, pred.- Statisticke metode u Filogeografiji
V nedjelja, vježbe - Statisticke metode u Filogeografiji
VI nedjelja, pred.- Tipovi areala
VI nedjelja, vježbe - Tipovi areala
VII nedjelja, pred.- Areali I Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Tipovi areala,
VIII nedjelja, pred.- Nastanak lokalne flore i faune
VIII nedjelja, vježbe - I Test
IX nedjelja, pred.- Centri nastanka: problemi definisanja i modeliranje
IX nedjelja, vježbe - Faunistička podjela vodenih sistema
X nedjelja, pred.- Biogeografsko rejoniranje
X nedjelja, vježbe - Faunistička podjela vodenih sistema
XI nedjelja, pred.- Zoogeografske oblasti
XI nedjelja, vježbe - Faunistička podjela kopnenih sistema
XII nedjelja, pred.- Fitogeografske oblasti
XII nedjelja, vježbe - Floristička podjela kopnenih sistema
XIII nedjelja, pred.- Predeli: definisanje i modeliranje; Ekoregioni
XIII nedjelja, vježbe - Floristička podjela vodenih sistema
XIV nedjelja, pred.- Biogeografska podjela Balkanskog poluostrva
XIV nedjelja, vježbe - Biogeografska podjela Balkanskog poluostrva, oblasti i podoblasti
XV nedjelja, pred.- II Kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - II test
Opterećenje studentaStruktura opterećenja: 113 sati (Nastava)+14 sata (Priprema)+23 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima, laboratorijskim i terenskim vježbama je obavezno, kao i izrada testova i kolokvijuma
Konsultacije
LiteraturaC Barry, Cox Peter, D Moore. Biogeography An Ecological and Evolutionary Approach Seventh Edition
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Dva testa po 5 poena (ukupno 10 poena) - Dva Kolokvijuma po 20 (ukupno 40 poena) - Prisustvo nastavi 2 poena - Završni ispit 48 poena poena - Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Prirodno-matematički fakultet / Biologija-ekologija / BIOCENOLOGIJA

Naziv predmeta:BIOCENOLOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6985Obavezan163+0+2
Studijski programi za koje se organizujeBiologija-ekologija
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa strukturom, razvojem, dinamikom, regulacijom i biološkom raznovrsnošću biocenoza
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni osnovne pojmove vezane za biocenozu i njene osobine, kvalitativni i kvantitativni sastav, strukturu i dinamiku 2. Razumije prostornu i vremensku organizaciju biocenoze i analizira faktore koji utiču i uslovljavaju njenu organizaciju, dinamiku i stabilnost 3. Prepozna funkcionalnu organizaciju neke biocenoze i objasni sistem odnosa koji postoji između njenih članova 4. Razumije biološku raznovrsnost biocenoze i objasni faktore koji na nju utiču na regionalnom i lokalnom nivou 5. Objasni i analizira mehanizme regulacije biodiverziteta i uoči razliku između ravnotežnih i neravnotežnih teorija regulacije 6. Primjeni stečena znanja u praktičnim istraživanjima na terenu i predvidi i zaključi kako određene promjene u životnoj sredini, uključujući i antropogeni uticaj, mogu uticati na neku biocenozu
Ime i prezime nastavnika i saradnikaRakočević Jelena - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, laboratorijske vježbe, konsultacije, terenski rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod: Pojam i osobine biocenoze
I nedjelja, vježbe - Vrste i podjela biocenoza.
II nedjelja, pred.-Struktura biocenoze – kvalitativni i kvantitativni sastav. Raspodjela abundance. Diverzitet vrsta.
II nedjelja, vježbe Određivanje strukture zajednice – metoda kvadrata – teren.
III nedjelja, pred.- Funkcionalna organizacija biocenoze: interakcije između populacija
III nedjelja, vježbe - Određivanje strukture zajednice – metoda kvadrata – analiza podataka sa terena
IV nedjelja, pred.- Funkcionalna organizacija biocenoze: Odnosi ishrane. Trofičke piramide.
IV nedjelja, vježbe - Određivanje strukture zajednice – metoda lovnih klopki – teren.
V nedjelja, pred.- Stabilnost biocenoze. Odnos diverziteta, produktivnosti i stabilnosti.
V nedjelja, vježbe - Određivanje strukture zajednice – metoda lovnih klopki – analiza podataka sa terena
VI nedjelja, pred.- Dinamika biocenoza: Periodizam i sukcesije
VI nedjelja, vježbe - Sukcesije – mehanizmi. Rad u Excel-u.
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - TEST I
VIII nedjelja, pred.- Biološka raznovrsnost (biodiverzitet) – uvod
VIII nedjelja, vježbe - Određivanje indeksa diverziteta.
IX nedjelja, pred.- Nivoi biodiverziteta
IX nedjelja, vježbe - Regulisanje biodiverziteta – ravnotežne teorije: Širina niše i dijeljenje resursa (Excel)
X nedjelja, pred.- Gradijenti diverziteta i faktori koji utiču
X nedjelja, vježbe - Regulisanje biodiverziteta – ravnotežne teorije: Ostrvska biogeografija (Excel)
XI nedjelja, pred.- Regionalna i lokalna raznovrsnost. Mehanizmi regulacije biodiverziteta.
XI nedjelja, vježbe - Regulisanje biodiverziteta – neravnotežna teorija: Hipoteza poremećaja (biološki poremećaji)
XII nedjelja, pred.- Ravnotežne teorije regulacije biodiverziteta
XII nedjelja, vježbe - Regulisanje biodiverziteta – neravnotežna teorija: Hipoteza poremećaja (fizički poremećaji sredine)
XIII nedjelja, pred.- Neravnotežne teorije regulacije biodiverziteta (model otvorene i zatvorene zajednice)
XIII nedjelja, vježbe - Termin za nadoknadu vjezbi
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe - Predispitna vježba.
XV nedjelja, pred.- Poporavni kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - TEST II
Opterećenje studentaUkupno po semestru: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati (dopunski rad, ukljucujuci knsultacije)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudent je obavezan da prisustvuje predavanjima, vježbama, testovima i kolokvijumima. Bez izlaska na oba testa, student ne može pristupiti polaganju završnog ispita.
KonsultacijeUtorak: 13h-15h
LiteraturaRicklefs, R.E. - Ecology. W.H. Freeman and Company, New York, 1990. Begon, M., J.L. Harper and C.R. Townsend. - Ecology: Individuals, Populations and Communities, Blackwell, London, 1996.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje2 Kolokvijuma po 25 poena, ukupno 50 poena 2 testa po 5 poena, ukupno 10 poena Završni ispit: 40 poena. Prelazna ocjena (E): ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog profesora, asistenta, u sekretarijatu Studijske grupe Biologija i u Studentskoj službi PMF-a.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Prirodno-matematički fakultet / Biologija-ekologija / GENETIKA POPULACIJA

Naziv predmeta:GENETIKA POPULACIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6986Obavezan153+0+2
Studijski programi za koje se organizujeBiologija-ekologija
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Prirodno-matematički fakultet / Biologija-ekologija / BIOINDIKATORI I MONITORING SISTEMI

Naziv predmeta:BIOINDIKATORI I MONITORING SISTEMI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6993Obavezan263+0+2
Studijski programi za koje se organizujeBiologija-ekologija
Uslovljenost drugim predmetimaNije uslovljen drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaJedan od osnovnih aspekata kvaliteta života je povezanost sa kvalitetom životne sredine Distribucija i gustina populacija biljnih i životinjskih vrsta u prostoru i vremenu su u funkciji spoljašnjih faktora i promjena u ekosistemu. Cilj ovog predmeta je prenošenje bazičnih znanja o zagađenju sfera, metodama i monitoringu kvaliteta životne sredine, bioindikaciji i bioindikatorskim organizmima.
Ishodi učenjaBioindikatori i monitoring sistem (semestar VI, ECTS 6, 3P+2V) Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: o zna metode za vrednovanje i monitoring kvaliteta životne sredine; o definiše bioindikatore, bioindikaciju i stress; o zna o izvorima zagađenja atmosfere, efektima zagađujućih materija iz atmosfere na floru, faunu i zdravlje čovjeka; o definiše bioindikatore zagađenosti vazduha; o objasni monitoring i načine kontrole aerozagađenja; o opiše izvore zagađenja zemljišta i promjene njegovih svojstava,; o objasni biomonitoring zagađenih zemljišta; o definiše hidrosferu, izvore zagađenja hidrosfere o razumije uticaj fizičkog/termalnog, hemijskg i biološkog zagađenja akvatičnih ekosistema; o poznaje procese vezane za prirodno i vještačko starenje jezera- eutrofikaciju, trofične zone; o razumije procese vezane za zagađenje akvatičnih ekosistema, saprobnost;; o definiše bioindikatore zagađenosti voda,; o razumije prosec samoprečišćavanja voda/autopurifikaciju,; o zna da objasni monitoring voda.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Marijana Krivokapić Mr Mihailoo Jovićević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, kolokvijumi, vježbe.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Metode za vrednovanje i monitoring kvaliteta životne sredine.
I nedjelja, vježbe - x
II nedjelja, pred.-Bioindikatori, bioindikacija, stres.
II nedjelja, vježbe x
III nedjelja, pred.- Atmosfera i izvori zagađenja atmosfere.
III nedjelja, vježbe - x
IV nedjelja, pred.- Zagađujuće materije u atmosferi.
IV nedjelja, vježbe - x
V nedjelja, pred.- Eefekti zagađujućih materija iz atmosfere na floru, faunu i zdravlje čovjeka. Efekti na materijale.
V nedjelja, vježbe - x
VI nedjelja, pred.- Bioindikatori zagađenosti vazduha. Monitoring i kontrola aerozagađenja.
VI nedjelja, vježbe - x
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe - x
VIII nedjelja, pred.- Zemljište,ekološki značaj.
VIII nedjelja, vježbe - x
IX nedjelja, pred.- Izvori zagadjenja zemljista. Deponovanje otpada. Razaranje i uništavanje površine tla.
IX nedjelja, vježbe - x
X nedjelja, pred.- Bioindikatori zagađenosti zemljišta.Monitoring. Autopurifikacija (samopreciscavanje zemljista).
X nedjelja, vježbe - x
XI nedjelja, pred.- Hidrosfera. Voda kao ekoloski cinilac i njena uloga.
XI nedjelja, vježbe - x
XII nedjelja, pred.- Zagadjenje hidrosfere I -prema izvoru zagadjenja.
XII nedjelja, vježbe - x
XIII nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XIII nedjelja, vježbe - x
XIV nedjelja, pred.- Zagađenje hidrosfere II-prema vrsti zagadjenja.
XIV nedjelja, vježbe - x
XV nedjelja, pred.- Eutrofikacija, saprobnost, bioindikatori zagađenja voda, monitoring.
XV nedjelja, vježbe - x
Opterećenje studentaU toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sat x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 8sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 240 sati) 36 sati Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava)+16 sata (Priprema)+36 sati (Dopunski rad
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni prisustvovati predavanjima i svim oblicima provjere znanja.
KonsultacijePo dogovoru.
LiteraturaN.M.Van Straleen (2001) Bioindicator system. Imperial College Press, 350 pp. Moore, Gary. S. (2002): Living with the Eart, 596 pp. Lewis publisher company. Library of Congress cataloging. USA.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo i aktivnost u nastavi = 5 poena 2 kolokvijuma 25 x 2= 50 poena Praktično polaganje ispita =10 poena Završni ispit = 35 poena. Prelazna ocjena se dobija ukoliko se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Prirodno-matematički fakultet / Biologija-ekologija / EKOFIZIOLOGIJA

Naziv predmeta:EKOFIZIOLOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
7879Obavezan253+0+1
Studijski programi za koje se organizujeBiologija-ekologija
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena