Na Prirodno-matematičkom fakultetu objavljeni prvi rezultati istraživanja faune vodenih ekosistema centralnog i južnog Portugala
Na Prirodno-matematičkom fakultetu objavljeni prvi rezultati istraživanja faune vodenih ekosistema centralnog i južnog Portugala

U okviru Amigo Erasmus razmjene akademskog osoblja, dr Milica Jovanović, saradnica u nastavi na Prirodno-matematičkom fakultetu, tokom 2022. godine boravila je na Univerzitetu Évora u Portugalu. Sa kolegama sa ovog univerziteta učestvovala je u istraživanjima faune vodenih ekosistema centralnog i južnog Portugala (regija Alentejo). U toku studijskog boravka, dr Jovanović je sakupila obiman materijal iz izvora, potoka i malih stajaćih vodenih tijela. Sakupljeni materijal vodenih beskičmenjaka analiziran je primjenom metode DNK barkodinga koji se bazira na sekvencioniranju COI gena (fragment mitohondrijskog gena koji kodira podjedinicu 1 citohrom c oksidaze). Navedena metoda omogućava otkrivanje evolutivnog porijekla grupa vodenih beskičmenjaka kao i mehanizma kolonizacije vodenih staništa.

Prvi rezultati ovog istraživanja objavljeni su u časopisu otvorenog pristupa Zookeys (kategorija Q1). Ovom studijom, registrovan je veći broj novih vrsta za faunu Portugala, a potvrđeni su nalazi dvije vrste vodenih grinja Torrenticola hispanica i  Atractides cultellatus, nakon više od 80 godina od njihovog otkrića. Osim toga, one su  endemske vrste Pirinejskog poluostrva. Novopisana vrsta za nauku, Atractides marizae, pronađena je na tipskom lokalitetu u distriktu Santarém (centralni dio Portugala) (slika 1).

Iskustva stečena tokom ove razmjene omogućiće intenzivniju saradnju u procjeni antropogenog uticaja na slatkovodna staništa. Osim toga, nastavak su naučnih aktivnosti istraživačke grupe sa PMF-a, koja već četiri godine primjenjuje metodu DNK barkodinga u cilju procjene diverziteta i endemizma odabranih grupa slatkovodnih beskičmenjaka. Do sada je preko hiljadu DNK sekvenci uvršteno u DNK referentnu biblioteku barkodova odabranih grupa beskičmenjaka (vodene grinjepijavice i hironomide) sa područja Crne Gore. Osim toga, u cilju upoređivanja podataka, analizirane su odabrane grupe sa teritorija susjednih država.

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.