Prirodno-matematički fakultet, 28.06.2018

Preliminarne rang liste kandidata za upis na I godinu osnovnih studija PMF-aKandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste.

Odluka po prigovoru iz stava 3 ovog člana donosi se, po pravilu, u roku od 24 sata od podnošenja prigovora i obavezujuća je za komisiju za upis studenata organizacione jedinice.

Odluka po prigovoru je konačna.

Dokumenti