Prirodno-matematički fakultet

Erasmus + konkurs za mobilnost na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatska
Erasmus + konkurs za mobilnost na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatska

http://www.unizg.hr/

 

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u zimskom semestru akademske 2021/22.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti Biotehničkog fakulteta (Poljoprivreda), Pririodno-matematičkog fakulteta, Fakulteta dramskih umjetnosti, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Građevinskog i Mašinskog fakulteta.

Napomene:

Detaljnije informacije o akademskoj ponudi potražiti na veb-sajtu univerziteta domaćina.

 

STUDENTI

Broj stipendija: 3

Nivo studija: Osnovne/Master/ Doktorske studije

Oblasti studija: biologija, brodogradnja i inženjering, dramske umjetnosti, građevina, poljoprivreda, sport

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Za prijavu je potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
 4. Dokaz o znanju engleskog jezika*
 5. CV u Europass formatu motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 8. Kopija pasoša
 9. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 10. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

*Napomena

Student prilaže dokaz o potrebnom znanju jezika (potvrdu), a dodatno se boduju sljedeći sertifikati:

Engleski jezik: TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE

Njemački jezik: Goethe sertifikat

Francuski jezik: Delf/Dalf

Španski: Dele

Italijanski: Cils, Celi

 

NapomenaStudentima se preporučuje da posjete web-sajt univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Korisni linkovi:

 • https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija-i-uputstva
 • Agronomski fakultet, http://www.agr.unizg.hr/

  0810: Agriculture

  Akademija dramske umjetnosti, https://www.adu.unizg.hr/

  0211: Audio-visual techniques and media production

  Fakultet strojarstva i brodogradnje, https://www.fsb.unizg.hr/index.php?fsbonline

  0710      Engineering and engineering trades

  0521; 0710          Environmental sciences; Engineering and engineering trades

  Kineziološki fakultet, https://www.kif.unizg.hr/

  1014: Sports

  Građevinski fakultet, https://www.grad.unizg.hr/

  0732: Building and civil engineering

  Prirodoslovno-matematički fakultet-Biološki odsjek, https://www.pmf.unizg.hr/biol

  0510; 0511; 0512             Biological and related sciences, not further defined; Biology; Biochemistry

  Za prijavu za razmjenu na DOKTORSKIM studijama potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

  1. Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije
  2. Plan istraživanja preveden na engleski jezik
  3. Projekat mobilnosti 
  4. CV u Europass formatu i preporuku mentora na engleskom jeziku
  5. Motivaciono pismo
  6. Prepis ocjena preveden na engleski jezik
  7. Kopija posljednje diplome sa studija
  8. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
  9. Dokaz o znanju jezika
  10. Kopija pasoša
  11. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
  12. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)

   

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 20. april 2021. godine.

 
Broj posjeta : 45