Prirodno-matematički fakultet, 20.09.2019

Konkurs za razmjenu sa Univerizetom u GracuErasmus + konkurs za Univerzitet u Gracu

www.uni-graz.at

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Gracu u akademskoj  2019/2020. godini.

Dostupne su sljedeće stipendije:  1

Nivo studija: Osnovne, master, doktorske

Oblasti studijaiako su ukljucene sve studijske oblasti, prethodno na sajtu univerziteta provjeriti da li postoji studijska oblast sa koje je kandidat: https://www.uni-graz.at/en/university/information/faculties/)

Trajanje mobilnosti: 5.5 mjeseci

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
 4. Dokaz o znanju engleskog jezika
 5. CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 7. Kopija pasoša
 8. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 9. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

 

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Gracu, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno prodekanu u čijoj nadležnosti je međunarodna saradnja fakulteta, i potpisan od strane istog.

 

Za prijavu za razmjenu na DOKTORSKIM studijama potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 

 • Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije
 • Plan istraživanja preveden na engleski jezik
 • CV u Europass formatu i preporuku mentora na engleskom jeziku
 • Motivaciono pismo
 • Prepis ocjena preveden na engleski jezik
 • Kopija posljednje diplome sa studija
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 • Dokaz o znanju jezika (engleskog ili francuskog)
 • Kopija pasoša
 • Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)

 

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se nece razmatrati

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 pd 27.12.2018.godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. 

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je  univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri  apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetimaje 30. septembar 2019.

Broj posjeta : 190