Prirodno-matematički fakultet, 05.03.2020

Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Belme ŠestovićKandidatkinja Belma Šestović branice specijalistički rad sa nazivom:

"Primjena okvirne direktive o vodama i ocjena ekološkog statusa na osnovu makrofita na primjeru Plavskog jezera"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Slađana Krivokapić, vanredni profesorPrirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik;

2. dr Anđelka Šćepanović, docent  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Danilo Mrdak, vanredni profesor  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u četvrtak, 12.03. 2020. godine u sali A1 na studijskom programu Biologija sa početkom u 12:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 158