Prirodno-matematički fakultet, 21.03.2020

Prva provjera znanja



Umjesto kolokvijuma prva provjera znanja će imati formu seminarskog rada, koji treba biti pripremljen po sledećim uputstvima:

 

UPUSTVA ZA SEMINARSKOG PISANJE RADA

 

Rad treba biti pisan u fontu Times New Roman, a veličina slova 12pt, prored single.

Imena vrsta ili bitnih pojmova trebaju biti ispisana u italiksu.

 

Prva stranica rada mora sadržati naziv teme, ime studenta, ime predmeta, ime predmetnog nastavnika, naziv univerzitetske jedinice, kao i školsku godinu. Odabir veličine fonta je proizvoljan.

 

Rad mora sadržati sljedeća poglavlja:

  1. UVOD
  2. MATERIJAL I METODE RADA
  3. REZULTATI
  4. ZAKLJUČCI
  5. POPIS LITERATURE

U UVODU napravite detaljan osvrt na glavnu grupu (ANITA, magnolidni kompleks, komelinidne monokotile, nekomelinidne monokotile) kojoj obrađivana porodica/rod pripada. Obavezno prikažite cjelokupnu klasifikaciju unutar grupe, a na kraju poglavlja naglasite koje porodice/rod ćete detaljnije prikazati.  


U poglavlju MATERIJAL I METODE naznačite da se rad zasniva na literaturnim podacima, da je klasifikacija usaglašena sa APG (in Nikolić 2013), i da je rad koncipiran shodno upustvima za pisanje seminarskog rada. Referencu Nikolić 2013 obavezno citirati u popisu referenci na sledeći način:

Nikolić, T. (2013): Sistematska botanika, ALFA, Zagreb.

U REZULTATIMA prikažite podatke vašeg literaturnog istraživanja. Vodite računa da prilikom citiranja u originalu ne preuzimate rečenice ili pasuse, tj. da ne pribjegavate copy-paste opciji ili plagiranju, već interpretaciji rezultata autora koje citirate. Svaku preuzetu informaciju povežite sa izvorom, na način što ćete u zagradi navesti prezime autora i godinu istraživanja.

Pr. Na gradskog području Podgorice su zabilježene 2 vrste roda Crocus (Stešević 2009).

U slučaju da se citira referenca koju su napisala dva autora, navode se prezimena oba, a ako ih je više od dva onda se navodi se prezime prvog autora i doda se et al., pa godina izdavanja (pr. Jovović et al. 2001).  

Poglavlje „Rezultati“ može sadržati tabele i grafičke prikaze. I oni moraju imati naveden izvor iz kojeg su preuzeti.  

Takođe, može biti raščlanjeno na potpoglavlja, tj. podnaslove, recimo: opis porodice/roda, taksonomski markeri, predstavnici itd.

U ZAKLJUČKU se u kratkim crtama iznose rezultati istraživanja (ovo poglavlje ne sadrži citate).

POPIS LITERATURE – U ovom poglavlju se navode detaljne inforamcije o svim citiranim literaturnim izvorima.

Izvori se navode po azbučnom redu, na sledeći način:


[prezime], [prvo slovo imena]. (godina izdanja): [naslov rada], [naziv časopisa ili knjige], [broj časopica:  strane od-do], [mjesto izdanja]


Primer citiranja rada iz časopisa: Jovović, Z., Malidža, G., Mitrović, D., Stešević, D., Biberdžić, M. (2001): Uticaj herbicida na najbrojnije korovske vrste fitocenoye krompira u okolini Pljevlja, Herbologija, 2(2): 9-19, Sarajevo.


Primjer citiranja knjige: Nikolić, T. (2013): Sistematska botanika, ALFA, Zagreb.

Internet sajtovi se takodje mogu koristiti kao izvor. Prilikom citiranja navodi se puna adresa sajta, dok se u popisu literature internet sajtovi stavljaju na sam kraj.

 

Prijavu za temu seminarskog rada obaviti tokom naredne radne sedmice. Rok za izradu su 2 radne sedmice od dana defiisanja teme.

Broj posjeta : 212