Institut za biologiju mora, 11.06.2019

Predavanje prof. Hermana Erliha u okviru projekta SHellMedInstitut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore organizuje predavanje prof. dr Hermana  Ehrlicha, redovnog profesora biomineralogije i ekstremne biomimetike na Institutu za elektronske i senzorske materijale Tehničkog Univerziteta Bergakademie u Frajbergu, Njemačka.

Predavanje će biti održano u utorak, 18. juna, u 11.00 h u sali Instituta za biologiju mora u Kotoru, na engleskom jeziku, na temu Marine Biological Materials: from diversity to biomedical applications.

Predavanje se organizuje u okviru projekta "Skrining HEmijskih indikatora i moLekuLarnih biomarkera u morskim školjkama i ribama sa primjenom u MEDicini i farmakologiji - ShellMED". 

Projekat SHellMed podržan je od Ministarstva nauke Crne Gore, podnosilac je Institut za biologiju mora UCG, rukovodilac Dr Danijela Joksimović, a partnerske institucije CETI – Centar za ekotoksikološka ispitivanja, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, Institut za elektronske i senzorske materijale, Tehnički Univerzitet Bergakademie Frajberg, Njemačka.

Opšti cilj ShellMED projekta je skrininig zasnovan na kompleksnim analizama hemijskih indikatora i molekularnih biomarkera u mediteranskoj dagnji Mytillus galloprovincialis i ekonomski značajnim vrstama riba crnogorskog primorja (Merluccius merluccius i Mullus barbatus), radi spriječavanja eventualnih štetnih posljedica po zdravlje ljudi. Jedan od ciljeva projekta je razvoj inovativne tehnologije ”bez otpada” (eng. waste free) za izolovanje organskog matriksa iz ljuštura školjki, sa njihovom mogućom primjenom u biomedicini, farmakologiji kao i dodacima u ishrani za akvakulturu i kod peradi.

Korišćenje bioaktivnih jedinjenja iz morskih organizama sa primjenom u medicini i farmakologiji u saglasnosti je sa Nacionalnom strategijom istraživačke djelatnosti Crne Gore i navedeno je kao prioritetno istraživanje u okviru teme medicina i zdravlje ljudi. S obzirom da se dagnja često koristi kao izvor hrane na crnogorskom primorju, postoji velika količina otpada koja potiče od ljuštura kao međuprodukta. Razvoj metodologije za izolovanje organskog matriksa iz ljušture školjki kroz njihovu umjerenu demineralizaciju umanjio bi otpad porijeklom od školjkaša i istovremeno bio vrijedno sredstvo u medicinskim tretmanima usljed njegovog mogućeg antikancerogenog i antibakterijskog dejstva.

Broj posjeta : 172