Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
1020 Bilateralni međunarodni Neki biološki aspekti kanjoča, Upogebia pusilla (Petagna, 1792) u litoralnoj zoni istočne obale Jadrana na području Crne Gore i Slovenije IBM2023-2024
911 Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Istraživanje bioloških parametara mora (polipa i meduza) duž crnogorske obale sa akcentom na kupališta u Bokokotorskom zalivu IBM2020-2020
924 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Uvođenje inovativnih rješenja za poboljšanje kvaliteta stanja životne sredine na uzgajalištima morske ribe IBM2020-2021
925 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Istraživanje potencijalnih lokacija za marikulturu na otvorenom moru crnogorskog primorja AZA IBM2020-2021
914 IAEA Enhancing Coastal Management in the Mediterranean, the Black Sea, Caspian Sea and the Aral Sea by Using Nuclear Analytical Techniques IAEA IBM2020-2024
909 IPA CBC BiH-CG Istražite prekograničnu vodenu biološku raznolikost Exchange IBM2020-2023
923 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Procjena biomase školjkaša na području Bokokotorskog zaliva IBM2020-2020
922 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Održivi i inovativni lanac vrijednosti Agro hrane i ribarstva za prekogranično tržište malih i srednjih poduzeća FOOD4HEALTH IBM2019-2023
915 EC- DG MARE European Marine Observation and Data Chemistry 4 – lansiran od strane DG Mare (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries) EMODNET Chemistry 4 IBM2019-2023
908 INTERREG MED Zajednica plavog rasta BGC IBM2019-2022
918 Ministarstvo nauke CG Skrining HEmijskih indikatora i moLekuLarnih biomarkera u morskim školjkama i ribama sa primjenom u MEDicini i farmakologiji ShellMED IBM2019-2021
919 Bilaterala Ultra širokopojasna spektroskopija za otkrivanje novih zagađenja u zalivu Boka Kotorska. IBM2019-2021
863 Identifikacija indikatora i lociranje zona za marikulturu (Allocated Zones for Aquaculture - AZA) u Crnoj Gori FAO AZA IBM2019-2019
926 IPA Pomoć u sprovođenju monitoringu voda u Crnoj EuropeAid/139429/IH/SER/MNE MSFD IBM2019-2021
920 Bilaterala Izolacija i terapeutski potencijal avarola na modelima neurodegeneracij IBM2019-2021
921 Bilaterala Detekcija stresora u morskom ekosistemu na temelju genotoksikoloških i fizioloških markera mediteranske dagnje (Mytilus galloprovincialis) IBM2019-2021
916 Ministarstvo nauke CG Procjena ekološkog stanja mora na osnovu sadržaja teških metala i mikroplastike u sedimentu i ribama u obalnom moru Crne Gore PROMIS IBM2019-2021
913 INTERREG MED Razmjena i unapređivanje sposobnosti za rješavanje prijetnji po životnu sredinu u Mediteranskom moru SHAREMED IBM2019-2022
912 INTERREG MED - Unapređivanje više nivoa upravljanja u cilju usklađivanja zaštite biodiverziteta morskih područja TUNE UP IBM2019-2022
907 Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Usvojimo plažu IBM2018-2019
421 Ostalo Monitoring zdravstvene bezbjednosti skoljaka IBM2018-2018
407 Water LandsCapes sustainability through reuse of Marine litter WELCOME IBM2018-2019
408 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Model za održivo upravljanje morskim i obalnim područjem, za prekogranična staništa, zaštiru biodiverziteta i ekosistema BLUELAND IBM2018-2020
409 Adriatic network for marine Eco-system ADRINET IBM2018-2019
404 IPA Usklađivanje i umrežavanje za procjenu zagađivača u Jonskom i Jadranskom moru HARMONIA IBM2018-2020
405 ADRION Promovisanje transnacionalne mreže za mali obalni ribolov i akvakulturu u Jadransko-jonskoj makroregiji ARIEL IBM2018-2020
903 Bilaterala Recikliranje i valorizacija otpadnih ljuštura školjki REUSE IBM2018-2020
906 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Jadranska mreža za morski ekosistem ADRINET IBM2018-2020
905 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora WELCOME IBM2018-2020
917 Ministarstvo nauke CG Podrška razvoju fizičke okeanografije i baze podataka o moru za priobalno područje Crne Gore ProDATA IBM2018-2019
910 Norwegian Ministry of Foreign Affairs grant agreement Centar za zaštitu biodiverziteta mora- Boka akvarijum Monteaqua IBM2018-2020
411 Podrška razvoju fizičke okeanografije i baze podataka o moru za priobalno područje ProDATA IBM2018-2019
410 Ministarstvo nauke CG Stanje zaštićenog kamenog korala (Cladocora caespitosa) u Bokokotorskom zalivu i veza sa klimatskim promjenama IBM2018-2019
406 Ostalo Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by Using Nuclear Analytical Techniques IAEA IBM2018-2019
904 IAEA Poboljšanje upravljanja obalnim morem u Jadranskom i Crnom moru primjenom nuklearnih analitičkih tehnika IBM2018-2019
403 Ostalo Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum MONTEAQUA IBM2017-2019
412 Ministarstvo nauke CG Montenegrin marine Biology Laboratory- MEMBER MEMBER IBM2017-2018
413 Ministarstvo nauke CG Montenegrin marine Biology Laboratory- EMBRace EMBRACE IBM2017-2018
416 Bilaterala Potencijalna primjena ljuštura dagnji i kamenica kao biosorbenata za uklanjanje teških metala BIOTEM IBM2017-2018
417 Ministarstvo nauke CG Ribe, rakovi i školjke bioindikatori stanja životne sredine crnogorskog primorja IBM2017-2018
415 Bilateralni međunarodni Površinom podstaknuta Ramanova spektroskopija kao metoda praćenja koncentracijeneorganskih nutrijenata u morskoj vodi IBM2017-2018
420 Ostalo Nacionalni program prikupljanja podataka u morskom ribarstvu DCF/DCRF IBM2017-2018
418 Bilateralni međunarodni Uticaj klimatskih promjena na sastav morskih zajednica u obalnom području južnog Jadrana IBM2017-2018
419 Ministarstvo nauke CG Uticaj ekoloških faktora na zdravstveno stanje lubina (Dicentrarchus labrax), s potrebnim osvrtom na pojavu vibrioze u Hrvatskoj i Crnoj Gori IBM2017-2018
310 Ostalo Nacionalni program prikupljanja podataka u morskom ribarstvu DCF/DCRF IBM2017-2018
164 EC- DG MARE European Marine Observation and Data Network - Chemistry -“EMODNet 3 - Chemistry” EMODNET Chemistry 3 IBM2017-2019
402 Ostalo Horizontal Communication and Capitalization project for Innovation in Blue Growth at Mediterranean level InnoBlueGrowth IBM2017-2019
308 Ostalo Plaže 2017 Plaže 2017 IBM2017-2017
902 Norveska ambasada- pomoć CENTAR ZA ZAŠTITU BIOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI MORA-BOKAAQUARIUM MONTEAQUA IBM2017-2019
901 INTERREG HORIZONTALNI PROJEKAT KOMUNIKACIJE I KAPITALIZACIJE ZA INOVACIJE U PLAVOM RASTU NA MEDITERANSKOM NIVOU INNOBLUEGROWTH IBM2017-2019
309 Ostalo TERNA TERNA IBM2016-2018
401 Horizont 2020 Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data management SeaDataCloud IBM2016-2020
414 Bilateralni međunarodni Morske i slatkovodne mikroalge kao alternativni izvor proteina u hrani za životinje IBM2016-2018
399 IPA Eksperimentalni uzgoj Jakobove kapice (pecten jacobeaus) u uslovima Bokokotorskog zaliva GREATFARM IBM2016-2018
400 COST Poboljšanje zaštite mora u evropskim i okolnim morima MARCONS IBM2016-2020
307 Ostalo ”Proučavanje, zaštita i mogući uzgoj školjke palasture (Pinna nobilis) u Bokokotorskom zalivu” PinnaSPOT IBM2016-2019
898 IPA DIJELJENJE ISKUSTA UPRAVLJANJA MOROM I OBALA U JADRANSKOJ BAZENI ADRIATIC IBM2016-2016
900 Horizont 2020 DALJI RAZVOJ PANEVEROPSKE INFRASTRUKTURE ZA UPRAVLJANJE PODRUČJIMA MORA I OCEANA SeaDataCloud IBM2016-2020
896 EU IPA IV Operativni program Eksperimentalni uzgoj Jakobove kapice (Pecten jacobaeus) GREATFARM IBM2016-2017
897 Bilaterala EKOLOŠKO ISTRAŽIVANJE MORSKIH ŽARNJAKA U PIRANSKOM ZALIVU (SLOVENIJA) I BOKOKOTORSKOM ZALIVU (CRNA GORA) SA POSEBNOM PAŽNJOM NA MOGUĆI UTICAJ KLIMATSKIH I OKEANOGRAFSKIH PROMJENA IBM2016-2017
895 IPA Adriatic Promovisanje sistema upravljanja na različitim nivoima u skladu sa Strategijom Jadransko Jonske Regije – EUSAIR 4 PILLARS IBM2016-2016
899 Fondacija Princ Albert II, Monacco Istraživanje, zaštita i mogući uzgoj palasture (Pinna Nobilis) u zalivu Boka Kotorska PinnaSPOT IBM2016-2019
157 Ostalo Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Vesna Mačić Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Vesna Mačić IBM2015-2015
888 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje utjecaja različitih neuroaktivnih tvari na srčanu aktivnost dagnje Mytilus galloprovincialis L IBM2015-2016
889 Bilaterala IDENTIFIKACIJA MIKROPREDATORA MORSKIH JEŽEVA KOJI STVARAJU BAREN, UZ POMOĆ MOLEKULARNIH MARKERA IBM2015-2016
890 Jugopetrol POSLEDNJE ISTRAŽIVANJE MORSKIH PEĆINA UKLJUČUJUĆI I STANIŠTA ZA MORSKE MEDVEDICE U CRNOJ GORI (OD RTA VOLUICA DO RTA ĐERAN) IBM2015-2015
891 Bilaterala RAZVOJ NOVOG METODOLOŠKOG PRISTUPA PROUČAVANJU DINAMIKE REGRUTACIJE RIBA I DEKAPODNIH RAKOVA U BOKOKOTORSKOM ZALIVU IBM2015-2016
892 Bilaterala BIOLOŠKO I EKOTOKSIKOLOŠKO ISTRAŽIVANJE OBALNOG PODRUČJA HRVATSKE I CRNE GORE- BIOECO IBM2015-2016
893 Bilaterala BIORAZNOVRSNOST I STRUKTURA PRIOBALNIH ZAJEDNICA RIBA I DRUGIH MORSKIH ŽIVOTINJA NA ISTOČNOJ STRANI JADRANA: POREĐENJE IZMEĐU HRVATSKOG I CRNOGORSKOG PRIOBALJA (BIOS) IBM2015-2016
894 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje uticaja različitih neuroaktivnih supstanci na srčanu aktivnost dagnje Mytilus galloprovincialis L IBM2015-2016
152 Ostalo Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr.Aleksandar Joksimović Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr.Aleksandar Joksimović IBM2015-2015
151 Ostalo Min.poljoprivrede-Agrobudzet,Joksimović Min.poljoprivrede-Agrobudzet,Joksimović IBM2015-2015
150 Ostalo Min.poljoprivrede-Monitoring Min.poljoprivrede-Monitoring IBM2015-2015
149 Ostalo Nacionalni projekat ,V.Mačić Nacionalni projekat ,V.Mačić IBM2015-2015
148 Ostalo Nacionalni projekat Kotor Nacionalni projekat Kotor IBM2015-2015
147 Ostalo Nacionalni projekat Marmont Nacionalni projekat Marmont IBM2015-2015
165 Ostalo Donacija za atom.apsorpcioni spektrofotometar Donacija za atom.apsorpcioni spektrofotometar IBM2015-2015
163 Ostalo MAREA SEDAF MAREA SEDAF IBM2015-2015
162 Ostalo MED POL MED POL IBM2015-2015
156 Ostalo Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Zdravko Ikica Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Zdravko Ikica IBM2015-2015
155 Ostalo Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Ana Pešić Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Ana Pešić IBM2015-2015
927 Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Praćenje sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima IBM2015-2015
154 Ostalo Bilater.saradnja sa Austrijom Dr. Zoran Kljajic Bilater.saradnja sa Austrijom Dr. Zoran Kljajic IBM2015-2015
161 Ostalo HERD HERD IBM2015-2015
160 Ostalo FP-7,Coconet FP-7,Coconet IBM2015-2015
158 Ostalo Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Olivera Marković Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Olivera Marković IBM2015-2015
159 Ostalo FAO-ADRIAMED FAO-ADRIAMED IBM2015-2015
153 Ostalo Bilater.saradnja sa Slovenijom Dr.Danijela Joksimović Bilater.saradnja sa Slovenijom Dr.Danijela Joksimović IBM2015-2015
884 EC- DG MARE SEDAF - Poboljšano znanje o glavnim društveno-ekonomskim aspektima vezanim za najvažnije ribolovne aktivnosti u Jadranskom moru SEDAF IBM2014-2015
883 INVO-HERIC PRVI CENTAR USPJEŠNOSTI U CRNOJ GORI BIOICT IBM2014-2017
887 Ministarstvo nauke CG Odredjivanje i Uticaj Metala i Ugljovodonika na Morske Organizme Bokokotorskog i Tršćanskog Zaliva UMUMOZ IBM2014-2015
885 Jugopetrol Nastavak mapiranja morskih pećina i potencijalnih staništa za ugroženu vrstu- morsku medvedicu IBM2014-2014
886 Ministarstvo nauke CG Alohtone vrste u obalnom području južnog Jadrana IBM2014-2014
881 Ministarstvo nauke CG Procjena utjecaja i određivanje organskih zagađivača u vodama Boke Kotorske PROZA IBM2013-2014
880 IPA Adriatic SISTEM UPRAVLJANJA BALASTNOM VODOM ZA ZAŠTITU JADRANSKOG MORA BALMAS IBM2013-2016
882 EC- DG MARE European Marine Observation and Data Chemistry 2 – lansiran od strane DG Mare (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries) EMODNET Chemistry 2 IBM2013-2016
877 Upoređenje stanja resursa malog obalnog ribolova na istočnoj obali Jadrana COFASS IBM2013-2014
876 IPA CBC Zajedničke akcije za sprečavanje zagađenja mora Jassper IBM2013-2015
879 MAVA Foundation MEDKEIHABITATS, MAPIRANJE KLJUČNIH MORSKIH STANIŠTA I POKRETANJE NADZORNE MREŽE U CRNOJ GORI MedKeyHabitats IBM2013-2016
878 IPA Adriatic Sistem upravljanja napuštenim ribarskim alatima u Jadranskom regionu DEFISHGEAR IBM2013-2016
865 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Eksperimentalni projekat zaštite uzgajališta mušulja ((Mytilus galloprovincialis) i ostriga (Ostrea edulis) od predatora IBM2013-2014
872 IPA Mreža za očuvanje kitova i morskih kornjača na Jadranu NetCet IBM2012-2016
869 MONITORING MALOG OBALNOG RIBOLOVA I SASTAVA RIBLJE MLAĐI NA CRNOGORSKOM PRIMORJU U CILJU OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA RESURSIMA MORSKOG RIBARSTVA MORMONT IBM2012-2015
874 (IPA) SEE Transitional Cooperation program Transnacionalno jačanje mreže ECOPORT TEN ECOPORT IBM2012-2014
871 Ministarstvo nauke CG Uticaj antropogenog faktora na živi svijet u priobalnom akvatorijumu crnogorskog primorja IBM2012-2015
875 IPA CBC Jačanje zajedničkih reakcijskih kapaciteta za borbu protiv onečišćenja naftom, otrovnim i opasnim tvarima u Jadranu HAZADR IBM2012-2015
868 HERD HERD MARITIME-2012-2014. Visoko obrazovanje i istraživanje - HERD MARITIME IBM2012-2014
862 Associazione Agricoltori, Italy Balcan development Balcan development IBM2012-2014
873 Ministarstvo nauke CG KOmpleksno isTraživanje ekOsistema obalnog moRa Crne Gore) nacionalni projekat Ministarstva Nauke Crne Gore KOTOR IBM2012-2015
870 FP7 MREŽE marinskih zaštićenih područja od obale do obale (od obale do otvorenog i dubokog mora), zajedno sa potencijalom energije vjetra na moru (CoCoNet) CoCoNet IBM2012-2015
866 Ministarstvo održivog razvoja I turizma CG ADRICOSM STAR Intermediate Project ADRICOSM STAR IBM2011-2013
867 FP7 Panevropska infrastruktura za upravljanje podacima okeana i mora SeaDataNet2 IBM2011-2015
864 RAC SPA Regionalni projekat za razvoj mediteranske mreže morskih i obalnih zaštićenih područja (MPA) kroz jačanje stvaranja i upravljanja zaštićenim područjima“ MedMPAnet IBM2011-2014
311 Agrobudzet Monitoring i biomonitoring kvaliteta vode za marikulturu i procjena prirodnih resursa školjaka u Bokokotorskom zalivu Monitoring marikultura IBM
861 UN FAO Naučna pomoć razvoju odgovornog ribarstva na Jadranskom moru ADRIAMED IBM