Laboratorija za hemiju mora i okeanografiju

Odredjivanje teskih metala pomoću AAS

Odredjivanje teskih metala pomoću AAS

Analiza biotoksina HPLC metodom

Analiza biotoksina HPLC metodom

Predavanje studentima

Predavanje studentima

Projekat PinnaSPOT_resuspenzija sedimenta   o projektu PinnaSpot

Projekat PinnaSPOT_resuspenzija sedimenta

Priprema uzoraka

Priprema uzoraka

U okviru Laboratorije za hemiju mora i okeanografiju se obavljaju osnovna, primijenjena i razvojna naučna istraživanja iz oblasti hemiju mora i okeanografiju, a posebno: analiza osnovnih fizičko-hemijskih parametara u morskoj vodi i sedimentum, analiza nutrijenata u morskoj vodi; ispitivanje prisustva i sadržaja teških metala u sedimentu, morskoj vodi i morskim organizmima i njihov uticaj na ekosistem; određivanje indeksa zagađenja metalima kao i bioakumulacioni i geoakumulacioni faktor; ispitivanje fizičkih karakteristika sedimenta, mineralogijom, sedimentološkim karakteristikama kao i ekologijom morskog sedimenta; biomonitoring-ispitivanje stepena zagađenja...