Fakultet danas
Ekonomski fakultet predstavlja jednu od najznačajnijih obrazovnih i naučno-istraživačkih ustanova koja obezbjeđuje visokostručne kadrove ekonomske struke na prostoru Crne Gore. Tokom svojih 55 godina marljivog rada i izuzetnih zalaganja, fakultet se dokazao kao jedan od ključnih subjekata u kreiranju adekvatne kadrovske podrške u procesu izgradnje savremenog ekonomskog i privrednog ambijenta. Osim obrazovnog elementa, Ekonomski fakultet je bio i ostao temeljni partner u sprovođenju ključnih ekonomskih reformi.

Ekonomski fakultet ima preko 6.000 studenata, i 47 stalno zaposlenih nastavnika i saradnika, od toga sa akademskim stepenom doktora 36, a sa akademskim stepenom magistra 11. U funkciji gostujućih profesora na fakultetu se permanentno angažuje i veliki broj predavača sa univerziteta iz zemlje i inostranstva.

Ekonomski fakultet je posvećen konstantnom unapređenju naučno-istraživačkog rada, a shodno tome već duži period je usmjerio nastavni proces prema konceptu doživotnog učenja, koji predstavlja okosnicu njegovog budućeg razvoja. Studenti Ekonomskog fakulteta danas imaju mogućnost da jedan dio svojih studija završe na prestižnim univerzitetima, da prezentuju svoj rad na simpozijumima, kao i da iskažu svoj takmičarski duh na brojnim takmičenjima sa kojih donose priznanja i nagrade. Upravo ti rezultati daju jak vjetar u jedra Fakultetu da svoj dosadašnji rad, kojim se posebno ponosi, odbrani kroz postizanje još boljih i važnijih rezultata.

Misija Ekonomskog fakulteta ogleda se u širenju i unapređivanju znanja i stručnih vještina studenata, akademskog i stručnog kadra, kao i boljoj pozicioniranosti na međunarodnom obrazovnom prostoru. Pored navedenog, misija fakulteta usmjerena je na:

 • Njegovanje proaktivnog i inovativnog pristupa rješavanja ekonomskih problema koji će za rezultat imati jačanje crnogorske ekonomije i podizanje stepena njene konkurentnosti i fleksibilnosti;
 • Uspostavljanje jakih i intenzivnih veza između naučno-istraživačke zajednice i poslovnog sektora;
 • Svrstavanje Ekonomskog fakulteta u red savremenih međunarodnih naučno-obrazovnih institucija;

Osnovni cilj Fakulteta je da i dalje zadrži lidersku poziciju na tržištu visokog obrazovanja. Realizacija navedenog cilja podrazumijeva osposobljavanje visokoobrazovanog kadra u oblasti ekonomije i menadžmenta, obogaćivanje naučno-istraživačkog i pedagoškog rada nastavnog osoblja, bolju pozicioniranost na međunarodnom tržištu visokog obrazovanja. Fakultet i njegovi zaposleni posvećeni su razvijanju interesovanja za jačanje preduzetničke inicijative, kreativnog i interdisciplinarnog pristupa kod mladih ljudi, primjenom savremenih nastavnih i naučno-istraživačkih metoda. U tom smislu, Fakultet raspolaže savremenim udžbenicima i adekvatnom IT tehnikom, koja je potpora postavljenim ciljevima.

Prioriteti budućeg razvoja Fakulteta su:

 • Jačanje postignutog imidža studenata i zaposlenih na Ekonomskom fakultetu;
 • Kontinuitet i dalje unapređenje svih aspekata kvaliteta nastavnog procesa u svjetlu savremenih kretanja;
 • Jačanje naučno-istraživačkog rada, naročito među mladim ljudima;
 • Bolja saradnja sa ostalim jedinicama na Univerzitetu Crne Gore ali i šire, u cilju razvoja multidisciplinarnih programa;
 • Izgradnja jakih i stabilnih veza sa poslovnim okruženjem u Crnoj Gori;
 • Intenzivno uključivanje studenata u sve aktivnosti na Fakultetu i povezivanje sa odgovarajućim institucijama van zemlje;
 • Organizovanje i odvijanje dijela nastave na engleskom jeziku;
 • Razvijanje kreativnosti kod studenata i njihovo osposobljavanje za samostalan rad;
 • Intenzivno uključivanje u međunarodne naučne i istraživačke tokove;
 • Formiranje kancelarije za međunarodnu saradnju, kao i jačanje bilateralnih i drugih partnerskih veza sa univerzitetima u regionu i u Evropi;
 • Unapređenje postojećih i uvođenje novih studijskih programa u cilju jačanja akademskih kapaciteta Ekonomskog fakulteta, kroz proces nacionalne i međunarodne reakreditacije.

Prostor i opremljenost Fakulteta

Zgrada u kojoj je fakultet počeo da radi 1960. godine dograđena je i značajno renovirana u posljednjih nekoliko godina, tako da Ekonomski fakultet danas raspolaže prostorom većim od 6.000 m2.

Fakultet ima 10 sala za slušanje nastave, čiji ukupan kapacitet prelazi 1.000 mjesta, od kojih je najveća sala Montenegro, sa 272 mjesta.

Fakultet ima salu za sjednice – Profesorsku salu, savremene računarske sale, više od 70 kabineta za nastavno osoblje koji su povezani u akademsku kompjutersku mrežu i imaju direktnu internet konekciju, modernu biblioteku i čitaonicu, studentski klub itd.

Sala Mediteran je višenamjenska sala u kojoj se održavaju odbrane diplomskih radova, odbrane magistarskih i doktorskih teza, naučne konferencije, seminari, kursevi, svečanosti i proslave i sl. Sala može ugostiti između 200 i 300 osoba.

Nastava na Ekonomskom fakultetu je značajno tehnološki unaprijeđena. Naime, uporedo sa pet moderno opremljenih računarskih sala u kojima se nalazi više od 140 računara, Fakultet posjeduje i internet centar.

 • Sala Horizont ima 36 računara.
 • Sala Vision ima 31 računar.
 • Sala u čitaonici ima 15 računara.
 • Sala Gorica ima 50 laptop računara.
 • Sala Milenijum ima 17 računara.

Ekonomski fakultet u svom radu koristi savremena hardverska i softverska rješenja koja predavačima i studentima olakšavaju lakše sticanje, ali i primjenu teorijskih znanja u praksi. Cijeli fakultet je pokriven internet signalom.

Organizacija

Ekonomski fakultet danas predstavlja instituciju koju odlikuje velika interdisciplinarnost i izražena dinamičnost u radu. Zaposleni na Fakultetu posvećeni su konstantnim unapređenjima i poboljšanjima, a sve u skladu sa potrebama koje nameću promjene. Zbog specifičnosti akademskog organizovanja, na rukovodstvu fakulteta je velika odgovornost u ostvarivanju misije i ciljeva. Od toga kakve su organizacione sposobnosti menadžmenta, u prvom redu dekana, njegova kreativnost, razumijevanja procesa u okruženju, kao i vizija u osmišljavanju strategije razvoja fakulteta i taktike u njenom ostvarivanju, presudno zavisi ostvarivanje misije i ciljeva ove visokoobrazovne ustanove.

Fakultetom rukovodi dekan, koji se bira na tri godine iz redova profesora. U rukovođenju radom Fakulteta dekan ima pomoć svojih saradnika, tri prodekana, koji se imenuju iz kadra sa akademskim zvanjem.

Aktuelni menadžment Ekonomskog fakulteta čine:

Dekan – Prof. dr Mijat Jocović

Prodekan za nastavu – Doc. dr Zdenka Dragašević

Prodekan za naučnoistraživački rad – Doc. dr Jovan Đurašković

Prodekan za međunarodnu saradnju - Doc. dr Tamara Backović

Sve nadležnosti dekana regulisane su Statutom Univerziteta Crne Gore.

Organizacione jedinice Fakulteta čine: Pravna služba, Studentska služba, Biblioteka, Služba računovodstva i Tehnička služba.

Stručni organ Fakulteta - Vijeće fakulteta

Vijeće Fakulteta je stručni organ Ekonomskog fakulteta kojim predsjedava dekan. U skladu sa Statutom UCG, član 63 Vijeće čine:

 • dekan,
 • prodekani,
 • lica sa akademskim, odnosno naučnim zvanjem u radnom odnosu na organizacionoj jedinici, kao i lica sa akademskim odnosno naučnim zvanjem u nastavnoj bazi organizacione jedinice;
 • jedan predstavnik saradnika, i po jedan predstavnik na svakih deset saradnika, neposredno izabran iz reda i od saradnika zaposlenih na organizacionoj jedinici;
 • predstavnici studenata, u broju od 20 odsto od ukupnog broja članova Vijeća, izabrani od studentske organizacije na organizacionoj jedinici, vodeći računa da u strukturi budu zastupljeni studenti svih nivoa studija (osnovne, postdiplomske i doktorske).

Pravna služba - Sekretar fakulteta

Sekretar fakulteta organizuje i koordinira rad stručnih službi, prati i stara se o sprovođenju zakona, Statuta i drugih opštih akata.

Studentska služba

Svakodnevne komunikacije sa studentima, redovne kontakte sa nastavnim osobljem i Upravom fakulteta, kao i ostale aktivnosti, obavlja Studentska služba Ekonomskog fakulteta. Služba raspolaže veoma uređenom bazom podataka, efikasnim i dobro organizovanim osobljem, što sve zajedno predstavlja bitnu pretpostavku uspješnog funkcionisanja fakulteta.

Biblioteka

Biblioteka Ekonomskog fakulteta formirana je ubrzo nakon osnivanja Fakulteta, 1960. godine. Od osnivanja, fond biblioteke stalno se obnavljao i uvećavao, kako udžbenicima potrebnim za odvijanje nastave, tako i ostalom literaturom. Biblioteka raspolaže sa 22.000 naslova (domaćih i stranih) i sa više od 1.000 jedinica serijskih publikacija – časopisa (domaćih i stranih), tj. sa oko 49.000 inventarnih jedinica knjižnog fonda. Povećanju fonda doprinosi stalna nabavka nove literature po izboru nastavnika, saradnika i studenata Fakulteta.

Veliku olakšicu prilikom korištenja bibliotečkog fonda predstavlja efikasan način njegove obrade, mnoštvo raznovrsnih kataloga i drugih informacionih instrumenata. Korisnicima interneta omogućeno je elektronsko pretraživanje raznovrsnih baza podataka.

Biblioteka posjeduje čitaonicu (površine 90,28 m2 sa 46 mjesta i 12 računara), depo knjiga i depo časopisa. Fondove biblioteke može koristiti nastavno-naučno osoblje i studenti svih fakultetskih jedinica Univerziteta Crne Gore. Biblioteka i čitaonica nalaze se u prizemlju zgrade Fakulteta.

Služba računovodstva

Služba računovodstva obavlja sve finansijske i računovodstvene poslove Fakulteta. Služba izrađuje i sastavlja periodične obračune i završne račune, izrađuje zbirni završni račun, vrši poslove naplate potraživanja, druge vidove obezbjeđenja blagovremenog priliva sredstava na žiro-račune i obavlja druge poslove. Šef računovodstva rukovodi službom i za njen rad odgovara dekanu i sekretaru Fakulteta.

Tehnička služba

Tehnička služba se stara o obavljanju tehničko-administrativnih poslova koji utiču na efikasno i nesmetano funkcionisanje Fakulteta. Ovu službu čine: radnici u tehnici, daktilograf, portir, domar, kurir, stražari i radnice na održavanju čistoće.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.