Ekonomski fakultet

Organizacija fakulteta
U današnjoj organizaciji, Fakultetom rukovodi Dekan. Dekan se bira na tri godine iz redova profesora i vodi poslove Fakulteta. U tome mu pomažu tri prodekana, koji se imenuju iz redova profesora: prodekan za nastavu, prodekan za međunarodnu saradnju i prodekan za naučno-istraživački rad i odnose s javnošću. U saradnji sa katedrama predlaže akademsko osoblje, a po konkursu bira administrativno osoblje. Dekan je finansijski nalogodavac i stara se o izvršenju finansijskog plana - sklapa ugovore sa poslovnim partnerima iz okruženja i imenuje rukovodioce istraživačkih projekata.

Menadžment Ekonomskog fakulteta se stara o realizaciji svih oblika djelatnosti Fakulteta. Pri tom, menadžment istovremeno brine o ostvarivanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. Zbog specifičnosti akademskog organizovanja na rukovodstvu Fakulteta je velika odgovornost u ostvarivanju misije i ciljeva. Od toga kakve su organizacione sposobnosti menadžmenta, u prvom redu dekana, njegova kreativnost, razumijevanje procesa u okruženju i vizija u osmišljavanju strategije razvoja Fakulteta i taktike u njenom ostvarivanju, presudno zavisi ostvarivanje misije i ciljeva Fakulteta. 

Image Dekan – Prof. dr Nikola Milović
Image Prodekan za međunarodnu saradnju
Prof. dr Boban Melović
Image Prodekan za naučno-istraživački rad i odnos sa biznis zajednicom 
Doc. dr Mijat Jocović
Image Prodekan za nastavu
Doc. dr Zdenka Dragašević
   

Organizacione jedinice Fakulteta čine:

  1. Pravna služba – sekretar Fakulteta 
  2. Studentska služba 
  3.  IT-centar
  4. Služba računovodstva
  5. Tehnička služba