Ekonomski fakultet, 25.12.2020

Priče o Ekonomskom fakultetu - saradnja sa privrednim subjektima i okruženjemX

Ekonomski fakultet je oduvijek uspješno odgovarao na nove izazove i promjene u društveno-ekonomskom okruženju. Omogućavajući studentima sticanje potrebnih teorijskih znanja, razvijanje kritičkog duha u pristupu ekonom­skim pojavama, ali i upotrebu praktičnih metoda i vještina u rješavanju konkretnih problema u svakodnevnim poslovima, Fakultet osposobljava studente za ulazak u svijet moderne tržišne privrede.

Image

Formiranjem sopstvenih kadrova i izgradnjom visokokvalifikovanih ekonomskih kadrova za potrebe privrede i društva, Ekonomski fakul­tet utiče na razvoj ekonomske teorije i na unapređenje privredne prakse. U savremenoj ekonomiji bliska saradnja nauke i biznisa neophodna je u cilju transfera znanja ka tržištu. Edukujući mlade ekonomiste, cilj je preni­jeti znanje koje ima upotrebnu vrijednost u pri­vrednom okruženju. Moderni nastavni proces koji afirmiše spoj teorijskog znanja i prakse stečene u poslovnom okruženju karakteristika je po kojoj je Ekonomski fakultet prepoznatljiv u sistemu viso­kog obrazovanja u Crnoj Gori.

Shvatajući da zahtjevi tržišta rada u pogledu praktičnih kompetencija studenata postaju sve veći, Fakultet je u proteklom periodu težio us­postavljanju značajnog broja kontakata sa jav­nim sektorom i biznis zajednicom, kako bi bio u mogućnosti da što bolje oblikuje profil budućeg ekonomiste. Iz ove težnje razvila se saradnja sa značajnim državnim institucijama, kao i privred­nim subjektima u oblasti ekonomije i biznisa.

ImageNajviši predstavnici Vlade Crne Gore, lokalnih samouprava, državnih preduzeća, privrednici, predstavnici strukovnih udruženja kao i nevladi­nih organizacija partneri su Ekonomskog fakulte­ta u ostvarivanju misije – da se kroz povezivanje sa javnim i privatnim sektorom tokom studija studenti upoznaju sa izazovima profesije i una­prijede svoje poslovne performanse koje će im omogućiti bolje pozicioniranje na tržištu rada.Baza saradnika Ekonomskog fakulteta iz javnog i privatnog sektora danas broji više od 70 partner­skih institucija. Povezivanje javnog sektora, privrede i studena­ta Fakulteta realizuje se kroz stručne studentske prakse u partnerskim institucijama, kroz gostuju­ća predavanja i prezentacije predstavnika kom­panija, studije slučaja, radionice i slično.

ImageStudentska stručna praksa obavezna je nastav­na aktivnost u toku studija na Ekonomskom fakultetu i podrazumijeva praktičan rad stude­nata u realnom poslovnom okruženju. Cilj je dopunjavanje akademskog znanja sticanjem određenog radnog iskustva. Brojni sporazumi o saradnju koje Ekonomski fakultet potpisuje sa institucijama i uspješnim domaćim kompa­nijama predviđaju studentsku praksu. Na ovaj način se gotovo svakodnevno širi baza poslo­davaca koji otvaraju vrata za naše studente, pružajući im priliku da tokom dogovorenog trajanja stručne prakse steknu odgovornost, posvećenost, sistematičnost kao i sklonost ka preuzimanju inicijative, što su vještine od izu­zetnog značaja za budući poslovni angažman. U prethodne tri godine više od 90 studena­ta učestvovalo je u programu stručne prakse.

ImageOsim toga, zahvaljujući dobroj saradnji Fakul­teta sa uspješnim poslodavcima iz privatnog i javnog sektora, najbolji studenti su dobili pri­liku da nakon stručne prakse dobiju i poslovni angažman. Posebno možemo istaći primjer da su najbolji studenti Ekonomskog fakulteta do­bili zaposlenje u upravi kompanije Voli, u sekto­rima po ličnim preferencijama.Saradnja sa partnerskim institucijama sprovodi se i kroz organizovanje stručnih rasprava, prezenta­cija kompanija i studija slučaja. (Poput saradnje sa Addiko bankom iz 2019. godine, kada su na Eko­nomskom fakultetu organizovani Dani Addiko banke. Tom prilikom su organizovane dvije radi­onice na kojim su zaposleni ove banke prenijeli svoje iskustvo i stručna znanja studentima Eko­nomskog fakulteta.)

ImagePrivredna komora Crne Gore jedan je od ak­tivnih i dugogodišnjih partnera Ekonomskog fakulteta. Saradnja dvije institucije sprovodi se kroz brojne oblike saradnje: učešće profesora, saradnika i studenata Ekonomskog fakulteta na događajima, predavanjima, okruglim stolovima i tematskim raspravama u organizaciji Komore, zatim prijava i realizacija zajedničkih projekata dviju institucija, kao i mnoga predavanja pred­stavnika Privredne komore studentima na Eko­nomskom fakultetu. Među brojnim oblicima saradnje ističe se učešće profesora i studenata Ekonomskog fakulteta na tradicionalnoj Kon­ferenciji o ekonomiji koju organizuje Privredna komora. Na konferenciji održanoj 2018. godine Balkan i Evropska unija – petogodišnji ciklus Ber­linskog procesa, prof. dr Nikola Milović, dekan Ekonomskog fakulteta, moderirao je panel pod nazivom Privređivati na Balkanu – prednosti, ne­dostaci i preporuke, koji je okupio vlasnike i di­rektore najuspješnijih regionalnih kompanija, dok je prof. dr Gordana Đurović, profesorica Ekonomskog fakulteta, vodila panel pod nazi­vom Zapadni Balkan i Evropska unija – perspek­tive. Dekanu Ekonomskog fakulteta je tom prili­kom, osim uloge moderatora jednog od panela, pripala čast i da zatvori Konferenciju i iznese za­ključke sa svih šest panela.

Image

Osim brojnih sporazuma o saradnji sa privred­nim subjektima, Ekonomski fakultet iz dana u dan proširuje listu partnera iz javnog sektora. Na polju organizacije stručnih predavanja, stu­dentskih praksi i zajedničkih projekata sarađu­jemo sa Glavnim gradom, Prijestonicom Cetinje, Opštinom Bar, Agencijom za zaštitu konkurenci­je i drugima.

 

Broj posjeta : 297